Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – кратка характеристика на продукта - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNovoSeven
ATC кодB02BD08
Веществоeptacog alfa (activated)
ПроизводителNovo Nordisk A/S

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NovoSeven 1 mg (50 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoSeven 2 mg (100 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoSeven 5 mg (250 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoSeven 8 mg (400 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

NovoSeven 1 mg (50 KIU)

NovoSeven представлява прах и разтворител за инжекционен разтвор, съдържащ 1 mg ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa (activated)] на флакон (отговаря на 50 KIU/флакон).

NovoSeven 2 mg (100 KIU)

NovoSeven представлява прах и разтворител за инжекционен разтвор, съдържащ 2 mg ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa (activated)] на флакон (отговаря на 100 KIU/флакон).

NovoSeven 5 mg (250 KIU)

NovoSeven представлява прах и разтворител за инжекционен разтвор, съдържащ 5 mg ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa (activated)] на флакон (отговаря на 250 KIU/флакон).

NovoSeven 8 mg (400 KIU)

NovoSeven представлява прах и разтворител за инжекционен разтвор, съдържащ 8 mg ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa (activated)] на флакон (отговаря на 400 KIU/флакон).

1 KIU е еквивалентна на 1 000 IU (Международни Единици).

Ептаког алфа (активиран) е рекомбинантен фактор на кръвосъсирването VIIa (rFVІІа), с молекулна маса приблизително 50 000 Далтона, произведен в бъбречни клетки на новородени хамстери (BHK Клетки) чрез рекомбинантна ДНК технология.

След разтваряне продуктът съдържа 1 mg/ml ептаког алфа (активиран) при разтваряне с разтворител.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Бял, лиофилизиран прах. Разтворител: бистър, безцветен разтвор. рН на приготвения разтвор е приблизително 6,0.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

NovoSeven е показан за лечение на кръвоизливи и за превенция на кръвоизливи при подлежащи на хирургични интервенции или инвазивни процедури при следните групи пациенти

при пациенти с вродена хемофилия с инхибитори срещу факторите на кръвосъсирване VІІІ или ІХ > 5 BU (Бетезда eдиници)

при пациенти с вродена хемофилия, при които се очаква анамнестичен отговор с висок инхибиторен титър към прилагане на фактор VІІІ или фактор ІХ

при пациенти с придобита хемофилия

при пациенти с вроден дефицит на FVІІ

при пациенти с тромбастения на Glanzmann с антитела към GP IIb - IIIa и/или HLA и с минало или настоящо неповлияване от тромбоцитни трансфузии.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да започне под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия и/или нарушения на кръвосъсирването.

Дозировка

Хемофилия А или Б с инхибитори или с очакване на анамнестичен отговор с висок инхибиторен титър

Доза

NovoSeven трябва да се приложи възможно най-рано след започване на кръвоизлив. Препоръчваната начална доза, въведена чрез болус венозна инжекция, е 90 µg на kg телесно тегло.

След първоначалната доза NovoSeven, могат да се приложат допълнителни инжекции. Продължителността на лечението и интервалът между инжекциите ще варира в зависимост от тежестта на кръвоизлива, извършените инвазивни процедури или хирургична интервенция.

Педиатрична популация Настоящият клиничен опит не дава основание за основно разграничаване на дозирането при

деца и възрастни, въпреки че децата имат по-бърз клирънс от възрастните. Затова могат да бъдат необходими по-високи дози rFVІІа при деца, за постигане на сходна плазмена концентрация с тази при възрастни пациенти (вижте точка 5.2).

Интервал на дозиране Първоначално 2 - 3 часа до постигане на хемостаза.

Ако е необходима продължителна терапия след постигането на ефективна хемостаза, интервалът на дозиране може постепенно да се увеличи на всеки 4, 6, 8 или 12 часа, по преценка, докато лечението е показано.

Леки до умерени кръвоизливи (включително домашно лечение)

Ранното приложение е доказано ефективно при лечение на леки до умерени ставни, мускулни и кожно - лигавични кръвоизливи. Могат да бъдат препоръчани два режима на дозиране:

1)Две до три инжекции от 90 µg на kg телесно тегло, приложени през три часови интервали. Ако е необходимо допълнително лечение, може да се приложи една допълнителна доза от 90 µg на kg телесно тегло.

2)Една единствена инжекция от 270 µg на kg телесно тегло.

Продължителността на домашното лечение не трябва да превишава 24 часа. Продължително домашно лечение може да се обмисля само след консултация с център за лечение на хемофилия.

Липсва клиничен опит с прилагане на еднократна доза от 270 µg на kg телесно тегло при пациенти в напреднала и старческа възраст.

Тежки кръвоизливи

Препоръчва се начална доза от 90 µg на kg телесно тегло, която може да се приложи по пътя за болницата, в която пациентът обикновено се лекува. Следващата доза варира в зависимост от вида и тежестта на кръвоизлива. Честотата на прилагане първоначално трябва да бъде на всеки два часа до установяване на клинично подобрение. Ако е показана продължителна терапия, интервалът на дозиране може да се увеличи до 3 часа за 1 - 2 дни. Впоследствие, интервалът на дозиране може да се увеличи постепенно на всеки 4, 6, 8 или 12 часа, по преценка, докато

лечението е показано. Тежък кръвоизлив може да се лекува 2 - 3 седмици, но лечението може да се продължи още при наличие на клинични показания.

Инвазивна процедура/хирургична интервенция

Непосредствено преди интервенцията, трябва да се въведе начална доза от 90 µg на kg телесно тегло. Дозата трябва да се повтори след 2 часа и след това на 2 - 3 часови интервали през първите 24 - 48 часа в зависимост от извършената интервенция и клиничното състояние на пациента. При голяма хирургична интервенция, приложението трябва да продължи през 2 - 4 часови интервали за 6 - 7 дни. След това интервалът на дозиране може да се увеличи на 6 - 8 часа за още 2 седмици лечение. Пациентите, претърпели големи хирургични интервенции могат да се лекуват до 2 - 3 седмици, до настъпване на оздравяване.

Придобита Хемофилия

Доза и интервал на дозиране

NovoSeven трябва да се приложи възможно най-рано след започване на кървенето. Препоръчваната начална доза, приложена чрез интравенозна болус инжекция, е 90 µg на kg телесно тегло. Ако е необходимо, след началната доза NovoSeven, могат да бъдат приложени допълнителни инжекции. Продължителността на лечението и интервалът между инжекциите варира в зависимост от тежестта на кръвоизлива, извършената инвазивна процедура или хирургична интервенция.

Началният интервал на дозиране трябва да бъде 2-3 часа. След постигане на хемостаза, интервалът на дозиране може да се увеличи последователно на всеки 4, 6, 8 или 12 часа, докато се счита, че лечението е показано.

Дефицит на фактор VІІ

Доза, дозиране и интервал на дозиране Препоръчваната доза при възрастни и деца за лечение на кръвоизливи и за превенция на

кръвоизливи при пациенти, подлежащи на хирургична интервенция или инвазивни процедури е 15 - 30 µg на kg телесно тегло на всеки 4 - 6 часа, докато се постигне хемостаза. Дозата и честотата на инжекциите трябва да се определят за всеки индивидуално.

Педиатрична популация Има ограничен клиничен опит за дългосрочна профилактика при педиатричната популация под

12 годишна възраст с тежък клиничен фенотип (вж. точка 5.1).

Дозата и честотата на инжекциите за профилактика трябва да се основават на клиничния отговор и да се определят за всеки индивидуално.

Тромбастения на Glanzmann

Доза, дозиране и интервал на дозиране Препоръчваната доза за лечение и превенция на кръвоизливи при пациенти, подлежащи на

хирургична интервенция или инвазивни процедури е 90 µg (диапазон 80 - 120 µg) на kg телесно тегло на интервали от два часа (1,5 - 2,5 часа). Трябва да се приложат най-малко три дози, за да се осигури ефективна хемостаза. Препоръчваният път на въвеждане е болус инжекция, тъй като може да се получи липса на ефект при продължителната инфузия.

За тези пациенти, които не са рефрактерни, прилагането на тромбоцитна маса е средство на първи избор при лечение на тромбастения на Glanzmann.

Начин на прилагане

За инструкции относно разтваряне на лекарствения продукт преди прилагане, вижте точка 6.6. Приложете разтвора като интравенозна болус инжекция за 2 - 5 минути.

Мониториране на лечението – лабораторни тестове

Няма изискване за мониториране на терапията с NovoSeven. Тежестта на кървене и клиничния отговор към прилагането на NovoSeven трябва да ръководят дозирането.

След прилагане на rFVІІа протромбиновото време (PT) и активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) са понижени, макар че не е демонстрирана връзка между РТ и aPTT и клиничната ефикасност на rFVІІа.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, описани в точка 6.1, или към протеини от мишка, хамстер или от говежди произход.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При патологични състояния, в които може да има по-висока от нормалната експресия на тъканен фактор, лечението с NovoSeven е свързано с потенциален риск от развитие на тромбози или предизвикване на Дисеминирана Интравазална Коагулация (ДИК).

Такива състояния могат да включват пациенти с напреднала атеросклероза, травми с притискане на тъкани, септицемия или ДИК. Поради риск от тромбоемболични усложнения, прилагането на NovoSeven трябва да се извършва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за коронарна болест на сърцето, чернодробно заболяване, пост-оперативни пациенти, новородени, или пациенти, изложени на риск от развитие на тромбоемболични събития или дисеминирана интравазална коагулация. При всяко от тези състояния потенциалната полза от лечението с NovoSeven трябва да бъде преценена спрямо риска от тези усложнения.

Като рекомбинантен фактор на кръвосъсирването VІІа, NovoSeven може да съдържа следи от миши IgG, говежди IgG и други остатъчни протеини от производствената култура (серумни протеини от хамстер или от говежди произход), съществува малка вероятност лекуваните с този продукт пациенти да развият свръхчувствителност към тези протеини. В такива случаи трябва да се има предвид интравенозно лечение с антихистаминови продукти.

Вслучай на алергична или анафилактична реакция, приложението трябва да бъде преустановено незабавно. В случай на шок трябва да се приложи стандартното лечение за шок. Пациентите трябва да бъдат информирани относно ранните признаци на реакции на свръхчувствителност. Ако се появят такива симптоми, пациентът трябва да бъде посъветван да преустанови употребата на продукта незабавно и да се свърже с лекуващия лекар.

Вслучаи на тежки кръвоизливи, продуктът трябва да се прилага в болници, за предпочитане специализирани за лечение на пациенти с хемофилия с инхибитори към кръвосъсирващите фактори VІІІ или ІХ, а ако е невъзможно, в тясно сътрудничество с лекар, специалист по лечението на хемофилия.

Ако кръвоизливът не се овладее, хоспитализацията е задължителна. Пациентите/обгрижващите лица трябва да информират лекаря/наблюдаващото здравно заведение възможно най-рано за всички апликации на NovoSeven.

Пациенти с недостиг на фактор VІІ трябва да се проследят за протромбиново време и коагулираща активност на фактор VІІ преди и след прилагане на NovoSeven. В случай, че активността на фактор VІІа не успее да достигне очакваното ниво или кървенето не се контролира след лечение с препоръчителните дози, може да има съмнение за образуване на антитела и трябва да се извърши изследване за антитела. Има съобщения за тромбоза при пациенти с дефицит на FVІІ, приемащи NovoSeven по време на операция, но рискът от тромбоза при пациенти с дефицит на фактор VІІ, лекувани с NovoSeven, не е известен (вижте точка 5.1).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не е известно дали съществува риск от възможно взаимодействие между NovoSeven и концентрати на фактори на кръвосъсирването. Трябва да се избягва едновременната употреба на концентрати на протромбиновия комплекс, активирани или не.

Има данни, че антифибринолитиците намаляват кръвозагубата във връзка с хирургични интервенции при пациенти с хемофилия, особено в ортопедичната хирургия и при операции в области с висока фибринолитична активност, каквато е устната кухина. Опитът с едновременно приложение на антифибринолитици и rFVІІа, обаче, е ограничен.

Въз основа на неклинично проучване (вж. точка 5.3) не се препоръчва комбинирането на rFVІІа и rFXIII. Няма налични клинични данни за взаимодействие между rFVІІа и rFXIII.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Като предпазна мярка се предпочита избягване на употребата на NovoSeven по време на бременност. Данните от ограничен брой случаи на експозиция по време на бременност, в рамките на одобрените показания, показват, че няма нежелани ефекти на rFVІІа върху бременността или върху здравето на фетуса/новороденото дете. До момента няма други значими епидемиологични данни. Проучванията при животни не показват пряко или непряко вредно въздействие върху бременността, ембрионално/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие (вж. точка 5.3).

Кърмене

Не е известно дали rFVІІа се отделя с кърмата. Отделянето на rFVІІа с кърмата не е проучено при животни. Решението дали да се продължи/преустанови кърменето или да се продължи/преустанови лечението с NovoSeven трябва да се направи, като се вземе под внимание ползата от кърмене на детето и ползата от лечението на жената с NovoSeven.

Фертилитет

Данни от неклинични проучвания, както и пост-маркетингови данни не показват индикации, че rFVІІа оказва вредни ефекти върху мъжкия или женския фертилитет.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често докладваните нежелани лекарствени реакции са намален терапевтичен отговор, пирексия, обрив, венозни тромбоемболични събития, пруритус и уртикария. Тези реакции са докладвани като нечести (≥ 1/1 000, < 1/100).

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

В таблица 1 са описани нежелани реакции, съобщени по време на клинични проучвания и от спонтанни (постмаркетингови) съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нежеланите лекарствени реакции, съобщени само през постмаркетинговия период (т.е. не от клинични проучвания) са представени с честота „с неизвестна честота“.

Клинични проучвания, проведени при 484 пациенти (включващи 4 297 епизода на лечение) с хемофилия А и Б, придобита хемофилия, дефицит на фактор VII или тромбастения на Glanzmann, показват, че нежеланите лекарствени реакции са „чести“ (≥ 1/100 до < 1/10). Тъй като общият брой епизоди на лечение в клиничните проучвания е под 10 000, най-ниската възможна честота на нежеланите лекарствени реакции, която може да бъде определена е

„редки“ (> 1/10 000 до < 1/1 000).

Най-честите нежелани лекарствени реакции са пирексия и обрив (нечести: > 1/1 000 до < 1/100), а най-сериозните нежелани лекарствени реакции са тромбоемболични събития.

Честотите на сериозните и несериозните нежелани лекарствени реакции са описани по системо- органни класове в таблицата по-долу.

Таблица 1 Нежелани реакции от клинични проучвания и спонтанни (постмаркетингови) съобщения

MedDRA

 

Нечести (≥1/1 000 до

 

Редки (≥1/10 000 до

С неизвестна честота

системо-органен

 

<1/100)

 

<1/1 000)

 

клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

-

Дисеминирана

 

кръвта и

 

 

 

интравазална

 

лимфната

 

 

 

коагулация

 

система

 

 

-

Свързани лабораторни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данни, включващи

 

 

 

 

 

увеличено ниво на D-

 

 

 

 

 

димер и понижено ниво

 

 

 

 

 

на АТ (вж. точка 4.4)

 

 

 

 

-

Коагулопатия

 

 

 

 

 

 

 

Стомашно-

 

 

-

Гадене

 

чревни

 

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи

-

Намален

-

Реакция на мястото на

 

нарушения и

 

терапевтичен

 

инжектиране,

 

ефекти на

 

отговор*

 

включително болка на

 

мястото на

-

Пирексия

 

мястото на

 

приложение

 

инжектиране

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

-

Свръхчувствителност

- Анафилактична

имунната

 

 

 

(вж. точки 4.3 и 4.4)

реакция

система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследвания

 

 

-

Увеличение на фибрин-

 

 

 

 

 

деградационни

 

 

 

 

 

продукти

 

 

 

 

-

Увеличение на аланин-

 

 

 

 

 

аминотрансфераза,

 

 

 

 

 

алкална фосфатаза,

 

 

 

 

 

лактат дехидрогеназа и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на протромбиновите

 

 

 

 

 

 

нива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

-

Главоболие

 

 

нервната

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

-

Обрив (включително

 

 

-

Зачервяване

кожата и

 

алергичен дерматит

 

 

-

Ангиоедем

подкожната

 

и еритематозен

 

 

тъкан

 

обрив)

 

 

 

 

 

-

Пруритус и

 

 

 

 

 

 

уртикария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдови

-

Венозни

-

Артериални

-

Интракардиален

нарушения

 

тромбоемболични

 

тромбоемболични

 

тромб

 

 

събития (дълбока

 

събития (инфаркт на

 

 

 

 

венозна тромбоза,

 

миокарда, мозъчен

 

 

 

 

тромбоза на място

 

инфаркт, церебрална

 

 

 

 

на интравенозна

 

исхемия, оклузия на

 

 

 

 

инжекция,

 

церебрална артерия,

 

 

 

 

белодробна

 

мозъчно-съдови

 

 

 

 

емболия,

 

инциденти, тромбоза на

 

 

 

 

тромбоемболични

 

бъбречна артерия,

 

 

 

 

събития на черния

 

периферна исхемия,

 

 

 

 

дроб, включващи

 

тромбоза на периферна

 

 

 

 

тромбоза на

 

артерия и исхемия на

 

 

 

 

порталната вена,

 

тънките черва)

 

 

 

 

тромбоза на

-

Стенокардия

 

 

 

 

бъбречна вена,

 

 

 

 

тромбофлебит,

 

 

 

 

 

 

повърхностен

 

 

 

 

 

 

тромбофлебит и

 

 

 

 

 

 

исхемия на тънките

 

 

 

 

 

 

черва)

 

 

 

 

*Докладвана е липса на ефикасност (намален терапевтичен отговор). Важно е режимът на дозиране на NovoSeven да е в съответствие с препоръчаната дозировка, както е описано в точка

4.2.

Описание на избрани нежелани реакции

Образуване на инхибиращи антитела

При постмаркетинговия опит няма съобщения за инхибиращи антитела срещу NovoSeven или FVII при пациенти с хемофилия А или Б. Развитие на инхибиращи антитела към NovoSeven е съобщено в постмаркетингов обсервационен регистър на пациенти с вроден дефицит на FVII.

Образуването на антитела към NovoSeven и FVII е единствената нежелана реакция, докладвана в клинични проучвания с пациенти с дефицит на фактор VІІ (чести (≥ 1/100 до <1/10)). В някои случаи антителата показват инхибиторен ефект in vitro. Налични са рискови фактори, които може да са допринесли за развитието на антитела, включващи предишно лечение с човешка плазма и/или фактор VІІ, получен от плазма, тежка мутация на гена за FVII и предозиране на

NovoSeven. Пациенти с дефицит на фактор VІІ, лекувани с NovoSeven, трябва да бъдат наблюдавани за антитела към FVII (вж. точка 4.4).

Тромбоемболични събития – артериални и венозни

При приложение на NovoSeven извън одобрените показания, артериалните тромбоемболични събития са чести (≥ 1/100 до < 1/10). По-висок риск от артериални тромбоемболични нежелани реакции (вж. таблица Съдови нарушения) (5,6% при пациенти, лекувани с NovoSeven спрямо 3,0% при пациенти на плацебо) е показан в мета-анализ на обобщени данни от плацебо- контролирани проучвания, проведени извън настоящите одобрени показания при различни клинични условия, всяко от които е с различни характеристики на пациентите и следователно различни рискови профили.

Безопасността и ефикасността на NovoSeven не са установени извън одобрените показания и поради това NovoSeven не трябва да се използва.

Тромбоемболичните събития могат да доведат до спиране на сърцето.

Други специални популации

Пациенти с придобита хемофилия

Клинични проучвания, проведени при 61 пациенти с придобита хемофилия с общо 100 епизода на лечение показват, че някои нежелани лекарствени реакции са докладвани по-често (1% въз основа на епизодите на лечение): артериални тромбоемболични събития (оклузия на церебрална артерия, мозъчно-съдови смущения), венозни тромбоемболични събития (белодробна емболия и дълбока венозна тромбоза), стенокардия, гадене, пирексия, еритематозен обрив и изследване на повишените нива на фибрин-деградационни продукти.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Дозите на токсичност, налагащи ограничение на дозата на NovoSeven не са изследвани в клинични проучвания.

Докладвани са четири случая на предозиране при пациенти с хемофилия за 16 години. Единственото усложнение, докладвано във връзка с предозиране, е леко, преходно повишение на кръвното налягане при 16-годишен пациент, лекуван с 24 mg rFVIIa вместо с 5,5 mg.

Не са докладвани случаи на предозиране при пациенти с придобита хемофилия или тромбастения на Glanzmann.

При пациенти с дефицит на фактор VІІ, при които препоръчваната доза е 15-30 µg/kg rFVІІа, един случай на предозиране е свързан с тромботичен инцидент (окципитален инсулт) при пациент в старческа възраст (> 80 годишен) от мъжки пол, лекуван с 10−20 пъти по-висока от препоръчаната доза. В допълнение, развитието на антитела към NovoSeven и FVII е свързано с предозиране при един пациент с дефицит на фактор VІІ.

Дозовата схема не трябва умишлено да се увеличава над препоръчваните дози поради липса на информация относно допълнителния риск, до който това може да доведе.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Фактори на кръвосъсирване, АТС код: В02ВD08

Механизъм на действие

NovoSeven съдържа активиран рекомбинантен коагулационен фактор VІІ. Механизмът на действие включва свързването на фактор VIIа с тъканен фактор от клетъчната повърхност. Този комплекс активира фактор ІХ до фактор ІХа и фактор X до фактор Xа, водейки първоначално до превръщане на малки количества протромбин в тромбин. Тромбинът води до активиране на тромбоцитите и факторите V и VІІІ на мястото на нараняване и образуване на хемостатичен тромб, посредством превръщане на фибриногена във фибрин. Фармакологичните дози на NovoSeven активират фактор Х директно на повърхността на активираните тромбоцити, локализирани на мястото на нараняване, независимо от тъканния фактор. Това води до превръщане на протромбина в големи количества тромбин, независимо от тъканния фактор.

Фармакодинамични ефекти

Фармакодинамичният ефект на фактор VІІа увеличава локалното образуване на фактор Ха, тромбин и фибрин.

Теоретичен риск от развитие на системно активиране на системата на кръвосъсирване при пациенти с основни заболявания, предразполагащи към ДИК, не може да бъде напълно изключен.

Вобсервационен регистър (F7HEAM-3578), включващ индивиди с вроден дефицит на FVІІ, средната доза за дългосрочна профилактика на кървене при 22 педиатрични пациенти (под 12 годишна възраст) с дефицит на фактор VІІ и тежък клиничен фенотип е 30 µg/kg (обхват 17 µg/kg до 200 µg/kg; най-често използваната доза е 30 µg/kg при 10 пациенти), със средна честота на дозиране от 3 дози на седмица (обхват 1 до 7; най-често докладваната честота на дозиране е 3 на седмица при 13 пациенти).

Всъщия регистър при 3 от 91 оперирани пациенти се наблюдават тромбоемболични събития.

5.2Фармакокинетични свойства

Здрави индивиди

Разпределение, елиминиране и линейност

Фармакокинетичните свойства на rFVІІа са изследвани с помощта на анализ на кръвосъсирващата активност на FVІІ при 35 здрави индивиди от кавказки и японски произход в проучване с повишаване на дозата. Индивидите били разпределени по пол и етническа

принадлежност, и са им приложени дози 40, 80 и 160 g rFVІІа на kg телесно тегло (по 3 дози на всеки) и/или плацебо. Фармакокинетичните профили са сходни между половете и етническите групи.

Средният обем на разпределение при стационарно състояние варира от 130 до 165 ml/kg, средните стойности на клирънса варират от 33,3 до 37,2 ml/h×kg.

Средният терминален полуживот варира от 3,9 до 6,0 часа. Фармакокинетичните профили показват дозова пропорционалност.

Хемофилия А и Б с инхибитори

Разпределение, елиминиране и линейност

Фармакокинетичните свойства на rFVІІа са изследвани с помощта на анализа на FVІІа при 12 педиатрични (2 – 12 години) и 5 възрастни пациенти при състояние без кървене.

Средният обем на разпределение при стационарно състояние е 196 ml/kg при педиатрични пациенти спрямо 159 ml/kg при възрастни.

Средният клирънс е около 50% по-висок при педиатрични пациенти в сравнение с възрастни (78 спрямо 53 ml/h×kg), докато средният терминален полуживот е определено на 2,3 часа при двете групи. Вижда се, че клирънсът е свързан с възрастта, поради което при по-млади пациенти клирънсът може да бъде увеличен с повече от 50%.

Дозова пропорционалност е установена при деца за изследваните дози от 90 и 180 g на kg телесно тегло, което е в съответствие с предишни данни за по-ниски дози (17,5 - 70 µg/kg rFVІІа).

Дефицит на фактор VІІ

Разпределение и елиминиране

Фармакокинетиката на еднократна доза rFVІІа 15 и 30 g на kg телесно тегло не показва значителна разлика между двете използвани дози по отношение на доза-независимите параметри:

Обем на разпределение при стационарно състояние (280 - 290 ml/kg), полуживот (2,82 - 3,11 h), общ телесен клирънс (70,8 - 79,1 ml/h×kg) и средно време на задържане (3,75 - 3,80 h). Средната стойност на възстановяване на плазмата in vivo е приблизително 20%.

Тромбастения на Glanzmann

Фармакокинетиката на NovoSeven при пациенти с тромбастения на Glanzmann не е проучвана, но се очаква да е подобна на фармакокинетиката при пациенти с хемофилия А и Б.

5.3Предклинични данни за безопасност

Всички ефекти, установени в предклиничната програма за безопасност, са свързани с фармакологичния ефект на rFVІІа.

Потенциален синергичен ефект при комбинираното лечение с rFXIII и rFVIIa, при съвременен сърдечно-съдов модел при дългоопашати макаци, води до засилване на фармакологичните ефекти (тромбоза и смърт) при по-ниско дозово ниво, отколкото при самостоятелното им прилагане.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах Натриев хлорид

Калциев хлорид дихидрат Глицилглицин Полисорбат 80 Манитол Захароза Метионин

Хлороводородна киселина (за корекция на рН) Натриев хидроксид (за корекция на рН)

Разтворител

Хистидин Хлороводородна киселина (за корекция на рН)

Натриев хидроксид (за корекция на рН) Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

NovoSeven не трябва да се смесва с инфузионни разтвори или да се прилага чрез капкова инфузия.

6.3Срок на годност

Срокът на годност на готовия продукт е 3 години, когато продуктът се съхранява под 25°С.

След разтваряне е доказана химическа и физическа стабилност за 6 часа при 25°С и 24 часа при

5°С.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се приложи незабавно. Ако не се употреби незабавно, потребителят е отговорен за продължителността и условията на

съхранение преди употреба, които не трябва да превишават 24 часа при 2°C - 8°C, освен ако разтварянето не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия. Приготвеният разтвор трябва да се съхранява във флакона.

6.4

Специални условия на съхранение

Съхранявайте праха и разтворителя под 25°С

Съхранявайте праха и разтворителя, предпазени от светлина

Не замразявайте

За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Разтворителят за NovoSeven се предлага както във флакон, така и в предварително напълнена спринцовка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Опаковката NovoSeven 1 mg (50 KIU)/NovoSeven 2 mg (100 KIU) съдържа или

1 флакон (2 ml) с бял прах за инжекционен разтвор

1 флакон (2 ml) с разтворител за разтваряне

или

1 флакон (2 ml) с бял прах за инжекционен разтвор

1 предварително напълнена спринцовка (3 ml) с разтворител за разтваряне

1 лост за бутало

1 адаптор за флакона с вграден филтър за частици с размер на порите 25 микрометра.

Опаковката NovoSeven 5 mg (250 KIU)/NovoSeven 8 mg (400 KIU) съдържа или

1 флакон (12 ml) с бял прах за инжекционен разтвор

1 флакон (12 ml) с разтворител за разтваряне

или

1 флакон (12 ml) с бял прах за инжекционен разтвор

1 предварително напълнена спринцовка (10 ml) с разтворител за разтваряне

1 лост за бутало

1 адаптор за флакона с вграден филтър за частици с размер на порите 25 микрометра.

Флакон: флакон от стъкло тип І, затворен със запушалка от хлоробутилова гума запушалка, покрита с алуминиева капачка. Затвореният флакон има отчупваща се капачка от полипропилен, която показва дали флаконът е бил отварян.

Предварително напълнена спринцовка: тяло от стъкло тип І с полипропиленова запушалка и бутало от бромобутилова гума. Капачката на спринцовката се състои от бромобутилова гума и полипропиленово запечатване, което показва дали спринцовката е била отваряна.

Лост за бутало: направен от полипропилен

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Разтворителят за NovoSeven се предлага както във флакон, така и в предварително напълнена спринцовка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Начинът на работа с двете форми е описан по-долу.

Прах във флакон и разтворител във флакон:

Винаги използвайте асептична техника.

Разтваряне

Флаконите с праха NovoSeven и разтворителя трябва да са със стайна температура при разтваряне. Отстранете пластмасовите капачки от двата флакона. Ако капачките са разхлабени или липсват, не използвайте флаконите. Почистете гумените запушалки на флаконите с напоени със спирт тампони и ги оставете да изсъхнат преди употреба. Използвайте спринцовка за еднократна употреба с подходящ размер и адаптор за флакон, трансферна игла (20 - 26G) или друго подходящо устройство. Ако се използват устройства, различни от предоставените от Novo Nordisk, осигурете използването на подходящ филтър с размер на порите 25 микрометра.

Закрепете адаптора за флакона към флакона с разтворителя. Ако използвате трансферна игла, завийте я здраво за спринцовката.

Изтеглете буталото, за да навлезе въздух в обем, еквивалентен на количеството разтворител във флакона с разтворителя (ml е еквивалентен на сс върху спринцовката).

Завийте спринцовката здраво за адаптора, закрепен към флакона с разтворителя. Ако използвате трансферна игла, вкарайте я през гумената запушалка на флакона с разтворителя. Инжектирайте въздух във флакона чрез натискане на буталото, докато почувствате отчетливо съпротивление.

Задръжте спринцовката с флакона с разтворител наобратно. Ако използвате трансферна игла, уверете се, че върхът й е в разтвора. Издърпайте буталото, за да изтеглите разтворител в спринцовката.

Отстранете празния флакон от разтворителя. Ако използвате адаптор за флакона, издърпайте спринцовката, за да го отстраните от флакона.

Закрепете спринцовката с адаптора за флакона или трансферната игла за флакона с прах. Ако използвате трансферна игла, трябва да я вкарате в центъра на гумената запушалка. Дръжте спринцовката леко наклонена, с флакона насочен надолу. Бавно натиснете буталото, за да инжектирате разтворителя във флакона с праха. Уверете се, че струята разтворител не е насочена директно към праха NovoSeven, тъй като това ще предизвика разпенване.

Внимателно въртете флакона, докато целият прах се разтвори. Не разклащайте флакона, тъй като това ще предизвика разпенване.

Разтвореният NovoSeven е безцветен и трябва да се оглежда визуално за наличие на частички и промяна в цвета преди прилагане.

Не съхранявайте разтворения NovoSeven в пластмасови спринцовки.

Препоръчва се прилагане на NovoSeven непосредствено след разтваряне.

Приложение

Уверете се, че буталото е натиснато докрай, преди да обърнете спринцовката наобратно (възможно е да е било избутано навън от налягането в спринцовката). Ако използвате трансферна игла, уверете се, че върхът й е в разтвора. Задръжте спринцовката с флакона наобратно и издърпайте буталото, за да изтеглите целия разтвор в спринцовката.

Ако използвате адаптор за флакона, отвийте адаптора от празния флакон. Ако използвате трансферна игла, отстранете я от флакона, поставете отново капачката на трансферната игла и отвийте трансферната игла от спринцовката.

NovoSeven вече е готов за инжектиране. Намерете подходящо място и бавно инжектирайте NovoSeven във вена за период от 2 - 5 минути, без да махате иглата от инжекционното място.

Изхвърлете внимателно спринцовката, флаконите и всеки неупотребен продукт. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка:

Винаги използвайте асептична техника.

Разтваряне

Флаконите с праха NovoSeven и предварително напълнената спринцовка с разтворителя трябва да са на стайна температура при разтваряне. Отстранете пластмасовата капачка от флакона. Ако капачката е разхлабена или липсва, не използвайте флакона. Почистете гумената запушалка на флакона с напоен със спирт стерилен тампон и я оставете да изсъхне за няколко секунди преди употреба. Не докосвайте гумената запушалка след като е почистена.

Отстранете защитния етикет от адаптора за флакона. Не изваждайте адаптора за флакона от защитната капачка. Не използвайте адаптора за флакона, ако защитният етикет не е напълно запечатан или е повреден. Завъртете предпазната капачка и закрепете адаптора за флакона към флакона. Леко притиснете защитната капачка с палеца и показалеца. Отстранете защитната капачка от адаптора за флакона.

Завийте лоста за буталото по часовниковата стрелка в предварително напълнената спринцовка, докато усетите съпротивление. Отстранете капачката на спринцовката от предварително напълнената спринцовка, като я огъвате надолу, докато се наруши целостта на перфорацията. Не докосвайте върха на спринцовката под капачката на спринцовката. Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако капачката на спринцовката е разхлабена или липсва.

Завийте внимателно предварително напълнената спринцовка върху адаптора за флакона, докато усетите съпротивление. Задръжте предварително напълнената спринцовка леко наклонена заедно с флакона, сочейки надолу. Натиснете лоста за буталото, за да инжектирате целия разтворител във флакона. Задръжте лоста за буталото натиснат докрай и въртете флакона внимателно, докато целия прах се разтвори. Не разклащайте флакона, тъй като това ще причини разпенване.

Ако е необходима по-голяма доза, повторете процедурата с допълнителни флакони, предварително напълнени спринцовки и адаптори за флакони.

Приготвеният NovoSeven разтвор е безцветен и преди приложение трябва визуално да се провери за частици и промяна в цвета.

Препоръчва се използването на NovoSeven да става непосредствено след приготвяне. За съхранение на приготвения лекарствен продукт, вж. точка 6.3.

Приложение

Задръжте лоста за буталото натиснат докрай. Обърнете спринцовката с флакона обратно. Спрете да натискате лоста за буталото и го оставете да се върне обратно само, докато приготвеният разтвор изпълни спринцовката. Издърпайте лоста за буталото леко надолу, за да изтеглите смесения разтвор в спринцовката.

Докато държите флакона на обратно, почукайте леко спринцовката, за да позволите на въздушните мехурчета да се издигнат нагоре. Натиснете бавно лоста за буталото, докато всички въздушни мехурчета изчезнат.

Ако цялата доза не е необходима, използвайте скалата на спринцовката, за да установите какво количество от смесения разтвор е изтеглено.

Развийте адаптора за флакона от флакона.

NovoSeven вече е готов за инжектиране. Намерете подходящо място и бавно инжектирайте NovoSeven във вена за период от 2 - 5 минути, без да махате иглата от инжекционното място.

Изхвърлете внимателно използваните материали. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd

Дания

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

NovoSeven 1 mg (50 KIU)

EU/1/96/006/004

EU/1/96/006/008

NovoSeven 2 mg (100 KIU)

EU/1/96/006/005

EU/1/96/006/009

NovoSeven 5 mg (250 KIU)

EU/1/96/006/006

EU/1/96/006/010

NovoSeven 8 mg (400 KIU)

EU/1/96/006/007

EU/1/96/006/011

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 февруари 1996 г. Дата на последно подновяване: 23 февруари 2006 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта