Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – данни върху опаковката - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNutropinAq
ATC кодH01AC01
Веществоsomatropin
ПроизводителIpsen Pharma

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА {КАРТОНЕНА КУТИЯ - 1 ПАТРОН}

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU), инжекционен разтвор Соматропин

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Един ml съдържа 5 mg соматропин.

Един патрон съдържа 10 mg (30 IU) соматропин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Други съставки: натриев хлорид, втечнен фенол, полисорбат 20, натриев цитрат, лимонена киселина, безводна и вода за инжекции.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

1 патрон, съдържащ 2 ml инжекционен разтвор

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {дата}

След първото отваряне да се използва в рамките на 28 дни при 2°C – 8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте блистера в картонената кутия.

Химическата и физическа стабилност след отваряне е установена на 28 дни при 2 °C – 8 °C. От микробиологическа гледна точка, след отваряне продуктът може да бъде съхраняван най- много 28 дни при 2 °C – 8 °C.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Франция

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/164/003 1 патрон

EU/1/00/164/004 3 патрона

EU/1/00/164/005 6 патрона

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

NutropinAq 10 mg/2 ml

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА {КАРТОНЕНА КУТИЯ - 3 ПАТРОНА}

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU), инжекционен разтвор Соматропин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Един ml съдържа 5 mg соматропин.

Един патрон съдържа 10 mg (30 IU) соматропин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Други съставки: натриев хлорид, втечнен фенол, полисорбат 20, натриев цитрат, лимонена киселина, безводна и вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

3 патрона, съдържащи по 2 ml инжекционен разтвор

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {дата}

След първото отваряне да се използва в рамките на 28 дни при 2°C – 8°C.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте блистера в картонената кутия.

Химическата и физическа стабилност след отваряне е установена на 28 дни при 2 °C – 8 °C. От микробиологическа гледна точка, след отваряне продуктът може да бъде съхраняван най- много 28 дни при 2 °C – 8 °C.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/164/004 1 патрон

EU/1/00/164/004 3 патрона

EU/1/00/164/005 6 патрона

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №: {номер}

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

NutropinAq 10 mg/2 ml

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА {КАРТОНЕНА КУТИЯ - 6 ПАТРОНА}

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU), инжекционен разтвор Соматропин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Един ml съдържа 5 mg соматропин.

Един патрон съдържа 10 mg (30 IU) соматропин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Други съставки: натриев хлорид, втечнен фенол, полисорбат 20, натриев цитрат, лимонена киселина, безводна и вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

6 патрона, съдържащи по 2 ml инжекционен разтвор

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {дата}

След първото отваряне да се използва в рамките на 28 дни при 2°C – 8°C.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте блистера в картонената кутия.

Химическата и физическа стабилност след отваряне е установена на 28 дни при 2 °C – 8 °C. От микробиологическа гледна точка, след отваряне продуктът може да бъде съхраняван най- много 28 дни при 2 °C – 8 °C.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/164/005 1 патрон

EU/1/00/164/004 3 патрона

EU/1/00/164/005 6 патрона

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №: {номер}

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

NutropinAq 10 mg/2 ml

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ {БЛИСТЕР}

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) инжекционен разтвор Соматропин

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {дата}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №: {номер}

5.ДРУГО

За подкожно приложение.

Преди употреба прочетете листовката. Съхранявайте в хладилник.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ {ПАТРОН}

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

NutropinAq 10 mg/2 ml s.c.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {дата}

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №: {номер}

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

2 ml

6.ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта