Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odefsey (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – листовка - J05AR19

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOdefsey
ATC кодJ05AR19
Веществоemtricitabine / rilpivirine hydrochloride / tenofovir alafenamide
ПроизводителGilead Sciences International Ltd 

Листовка: информация за пациента

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg филмирани таблетки

емтрицитабин/рилпивирин/тенофовир алафенамид

(Emtricitabine/rilpivirine/tenofovir alafenamide)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Odefsey и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Odefsey

3.Как да приемате Odefsey

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Odefsey

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Odefsey и за какво се използва

Odefsey е антивирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV). То представлява самостоятелна таблетка, която съдържа комбинация от три активни вещества: емтрицитабин, рилпивирин и тенофовир алафенамид.

Всяко от тези активни вещества действа, като въздейства върху ензим, наречен „обратна транскриптаза“, който е от ключово значение за размножаването на HIV-1 вируса.

Odefsey намалява количеството на HIV в тялото Ви. Това ще подобри имунната Ви система и ще намали риска от развитие на болест, свързана с HIV инфекцията.

Odefsey се използва при възрастни и юноши на възраст на и над 12 години, с тегло най-малко

35 kg.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Odefsey

Не приемайте Odefsey:

Ако сте алергични към емтрицитабин, рилпивирин, тенофовир алафенамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако вземате някое от следните лекарства:

-карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал и фенитоин (използвани за лечение на епилепсия и предотвратяване на припадъци)

-рифабутин, рифампицин и рифапентин (използвани за лечение на някои бактериални инфекции като туберкулоза)

-омепразол, дексланзопразол, ланзопразол, рабепразол, пантопразол и езомепразол (използван за предотвратяване и лечение на стомашни язви, киселини

ирефлукс)

-дексаметазон (кортикостероидно лекарство, използвано за лечение на възпаление

ипотискане на имунната система), когато се приема през устата или се инжектира (освен като лечение с единична доза)

-продукти, които съдържат жълт кантарион (Hypericum perforatum) (билково лекарство, използвано за депресия и тревожност).

Ако това се отнася до вас, не приемайте Odefsey и информирайте Вашия лекар

незабавно.

Предупреждения и предпазни мерки

Докато приемате Odefsey, трябва да останете под грижите на Вашия лекар.

Когато приемате това лекарство Вие все още може да предадете HIV въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете заразяване на други хора. Това лекарство не води до излекуване на HIV инфекцията. Докато приемате Odefsey при Вас все още може да се развият инфекции или други болести, свързани с инфекцията с HIV.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Odefsey:

Ако имате проблеми с черния дроб или в миналото сте имали чернодробно заболяване, включително хепатит. Рискът от тежки и потенциално смъртоносни чернодробни усложнения е повишен при пациенти с чернодробно заболяване, включително хроничен хепатит B или C, лекувани с антиретровирусни лекарства. Ако имате инфекция с хепатит B, Вашият лекар внимателно ще прецени коя е най-добрата терапевтична схема за Вас.

Ако имате инфекция с хепатит B, чернодробните проблеми може да се влошат, след като спрете да приемате Odefsey. Важно е да не прекратявате приема на Odefsey без да сте разговаряли с Вашия лекар: вижте точка 3, Не прекратявайте приема на Odefsey.

Ако вземате лекарства, които може да причинят животозастрашаващо състояние с нередовен сърдечен ритъм (Torsade de Pointes).

Докато приемате Odefsey

Щом започнете да приемате Odefsey, следете за:

Признаци на възпаление или инфекция

Болка в ставите, скованост или проблеми с костите

Ако забележите някой от тези симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар. За повече информация вижте точка 4, Възможни нежелани реакции.

Възможно е в бъдеще пациенти, лекувани дългосрочно с Odefsey, да получат бъбречни проблеми.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца на възраст от 11 години или по-малко или с тегло под

35 kg. Употребата на Odefsey при деца на възраст 11 години или по-малко или с тегло под 35 kg не проучена.

Други лекарства и Odefsey

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Odefsey може да взаимодейства с други лекарства. В

резултат на това количеството на Odefsey или на другите лекарства в кръвта Ви може да бъде променено. Това може да спре нормалното действие на лекарствата Ви или може да влоши нежеланите лекарствени реакции. В някои случаи може да се наложи Вашият лекар да промени дозата или да изследва кръвта Ви.

Лекарства, които никога не трябва да се приемат с Odefsey:

-карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал и фенитоин (използвани за лечение на епилепсия и предотвратяване на припадъци)

-рифабутин, рифампицин и рифапентин (използвани за лечение на някои бактериални инфекции като туберкулоза)

-омепразол, дексланзопразол, ланзопразол, рабепразол, пантопразол и езомепразол (използван за предотвратяване и лечение на стомашни язви, киселини и рефлукс)

-дексаметазон (кортикостероидно лекарство, използван за лечение на възпаление и потискане на имунната система), когато се приема през устата или се инжектира (освен като лечение с единична доза)

-продукти, които съдържат жълт кантарион (Hypericum perforatum) (билково лекарство, използвано за депресия и тревожност)

Ако приемате някое от тези лекарства, не приемайте Odefsey и информирайте незабавно

Вашия лекар.

Други видове лекарства:

Говорете с Вашия лекар, ако приемате:

Каквито и да е лекарства за HIV

Всякакви лекарства, съдържащи:

-тенофовир алафенамид

-тенофовир дизопроксил

-ламивудин

-адефовир дипивоксил

Антибиотици, използвани за лечение на бактериални инфекции, съдържащи:

-кларитромицин

-еритромицин

Тези лекарства могат да повишат количеството рилпивирин (компонент на Odefsey) в кръвта. Вашият лекар ще ви даде различно лекарство.

Противогъбични лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции:

-кетоконазол

-флуконазол

-итраконазол

-позаконазол

-вориконазол

Тези лекарства може да повишат количеството рилпивирин и тенофовир алафенамид (съставки на Odefsey) в кръвта Ви. Вашият лекар ще ви даде различно лекарство.

Антивирусни лекарства, използвани за лечение на хепатит C съдържащи:

-боцепревир

Тези лекарства могат да понижат количеството на тенофовир алафенамид (съставка на Odefsey) в кръвта ви. Вашият лекар ще ви даде различно лекарство.

Лекарства за стомашни язви, киселини или рефлукс като:

-антиациди (алуминиев/магнезиев хидроксид или калциев карбонат)

-H2-антагонисти (фамотидин, циметидин, низатидин или ранитидин)

Тези лекарства могат да понижат количеството на рилпивирин (компонент на Odefsey) в кръвта ви. Ако приемате някое от тези лекарства Вашият лекар или ще Ви даде различно лекарство или ще Ви препоръча как и кога да използвате вземете това лекарство:

-Ако пиете антацид, вземайте го поне 2 часа преди или поне 4 часа след Odefsey.

-Ако пиете H2 антагонист, вземайте го поне 12 часа преди или поне 4 часа след Odefsey. H2-антагонистите могат да се вземат само веднъж дневно, ако приемате Odefsey. H2- антагонистите не трябва да се вземат по схема на прилагане два пъти дневно. Говорете с Вашия лекар за алтернативна схема на прилагане (вижте Как да приемате Odefsey).

Циклоспорин, лекарство, използвано за отслабване на имунната система:

Това лекарство може да повиши количеството рилпивирин и тенофовир алафенамид (съставки на Odefsey) в кръвта Ви. Вашият лекар ще ви даде различно лекарство.

Метадон, лекарство, използвано за лечение на опиатна зависимост, тъй като може да се наложи Вашия лекар да промени Вашата доза метадон.

Дабигатран етексилат, лекарство, използвано за лечение на сърдечни състояния, тъй като може да се наложи Вашия лекар да проследява нивата на това лекарство в кръвта Ви.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарства. Не спирайте лечението, без да сте се свързали с Вашия лекар.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Използвайте ефективна контрацепция докато приемате Odefsey.

Ако сте бременна, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако сте приемали Odefsey по време на бременността, Вашият лекар може да поиска редовни клинични изследвания и други диагностични изследвания, за да наблюдава развитието на Вашето дете. При деца, чиято майка приема нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ) по време на бременността ползата от защитата срещу HIV превишава риска от нежелани лекарствени реакции.

Недейте да кърмите по време на лечение с Odefsey. Това се налага, защото някои от активните вещества на това лекарство се отделят в кърмата. Също така се препоръчва да не кърмите за да се избегне предаване на вируса чрез кърмата на кърмачето.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не работете с машини, ако се чувствате уморен, сънлив или замаян след като сте взели лекарството си.

Odefsey съдържа лактоза

Кажете на Вашия лекар, ако имате непоносимост към лактоза или към други захари.

Odefsey съдържа лактоза монохидрат. Ако имате непоносимост към лактоза, или ако са Ви казвали, че имате непоносимост към някои други захари, обсъдете това с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

Ако нещо от изброеното се отнася за Вас, обсъдете го с Вашия лекар, преди да приемете

Odefsey.

3.Как да приемате Odefsey

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: една таблетка всеки ден с храна

Юноши на възраст на и над 12 години с тегло най-малко 35 kg: една таблетка всеки ден с храна

Не дъвчете, не разтрошавайте или не разделяйте таблетката.

Ако пиете антацид, например алуминиев/магнезиев хидроксид или калциев карбонат, вземайте го поне 2 часа преди или поне 4 часа след Odefsey.

Ако пиете H2 антагонист, например фамотидин, циметидин, низатидин или ранитидин, вземайте го поне 12 часа преди или поне 4 часа след Odefsey. H2-антагонистите могат да се вземат само веднъж дневно, ако приемате Odefsey. H2-антагонистите не трябва да се вземат два пъти дневно. Говорете с Вашия лекар за алтернативнасхема.

Ако вземате повече Odefsey, от колкото трябва

Ако случайно вземете повече от препоръчаната доза от Odefsey може да бъдете изложени на повишен риск от изпитване на възможни нежелани лекарствени рекции с това лекарство (вижте точка 4, Възможни нежелани реакции).

Свържете се незабавно с Вашия лекар или с най-близкия център за спешна помощ, за съвет. Запазете или вземете с Вас бутилката с таблетките, за да опишете по-лесно какво лекарство сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Odefsey

Важно е да не пропускате доза от Odefsey.

Ако сте пропуснали една доза:

Ако го забележите в рамките на 12 часа от обичайното време за приемане на Odefsey,

трябва да вземете таблетката възможно най-скоро. Винаги приемайте таблетката с храна. След това приемете следващата доза както обичайно.

Ако го забележите след 12 часа или по-късно от обичайното време за приемане на

Odefsey, не приемайте пропуснатата доза. Изчакайте и приемете следващата доза с храна в обичайното време.

Ако повърнете след по-малко от 4 часа след като приемете Odefsey, вземете друга таблетка с храна. Ако пациент повърне след повече от 4 часа след приема на Odefsey той не трябва да приема друга таблетка до следващата редовно планирана таблетка.

Не спирайте приема на Odefsey

Не спирайте приема на Odefsey без да сте се посъветвали с Вашия лекар. Спирането на

Odefsey може сериозно да повлияе на отговора Ви към бъдещо лечение. Ако по някаква причина приемът на Odefsey е спрян, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да започнете отново да приемате таблетки Odefsey.

Когато запасът Ви от Odefsey започне да намалява вземете още от Вашия лекар или фармацевт. Това е много важно, тъй като количеството на вируса може да започне да се повишава, ако лекарството бъде спряно дори и за кратко време. След това заболяването може да се лекува по-трудно.

Ако имате инфекция както с HIV така и с хепатит B, е особено важно да не спирате лечението с Odefsey преди първо да се посъветвате с Вашия лекар. Възможно е след спиране на лечението да се наложат кръвни изследвания в продължение на няколко месеца. При някои пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза спиране на лечението не се препоръчва, тъй като може да доведе до влошаване на хепатита Ви, което може да е животозастрашаващо.

Уведомете Вашия лекар незабавно ако след спиране на лечението забележите нови или необичайни симптоми, особено ако това са прояви, които бихте свързали с хепатит B инфекция.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни нежелани лекарствени реакции: кажете на лекар незабавно

Всякакви признаци на възпаление или инфекция. При някои пациенти с напреднала

HIV инфекция (СПИН) и анамнеза за опортюнистични инфекции (инфекции, които се развиват при хора със слаба имунна система) може да се появят признаци и симптоми на възпаление от предишни инфекции скоро след започване на анти-HIV лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на тялото, което му позволява да се бори с инфекции, които може да са съществували без очевидни симптоми.

Автоимунни нарушения, когато имунната система атакува здрави тъкани на тялото, след като започнете приема на лекарства за лечение на HIV инфекцията. Автоимунните нарушения могат да възникнат много месеци след началото на лечението. Следете за някакви симптоми на инфекция или други симптоми като:

-мускулна слабост

-слабостта започва в ръцете и стъпалата и се придвижва нагоре към трупа.

-сърцебиене, треперене на ръцете или хиперактивност

Ако забележите тези или други симптоми на възпаление или инфекция, кажете на Вашия лекар незабавно.

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на всеки 10 човека)

трудности при заспиване (безсъние)

главоболие

замайване

гадене

Изследванията могат да покажат също:

повишени нива на холестерол и/или панкреасна амилаза (храносмилателен ензим) в кръвта

повишени нива на чернодробни ензими в кръвта

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

понижен апетит

депресия

абнормни сънища

нарушения в съня

потиснато настроение

сънливост

умора

коремна болка или дискомфорт

прилошаване (повръщане)

усещане за раздуване

суха уста

отделяне на газове (флатуленция)

диария

обрив

Изследванията могат да покажат също:

понижен брой на белите кръвни клетки (пониженият брой на белите кръвни клетки може да ви направи по-податлив към инфекция)

понижен тромбоцитен брой (тип кръвни клетки, които участват в съсирването на кръвта)

понижение на хемоглобина в кръвта

повишени мастни киселини (триглицериди), билирубин или липаза в кръвта

Нечести нежелани лекарствени реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 човека)

симптоми или признаци на възпаление или инфекция

нисък брой на червените кръвни клетки (анемия)

тежки кожни реакции, включително обрив, придружен с температура, подуване и чернодробни проблеми

проблеми с храносмилането, водещи до дискомфорт след хранене

оток на лицето, устните, езика или гърлото (ангиоедем)

сърбеж (пруритус)

болки в ставите (артралгия)

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, уведомете Вашия лекар.

Други лекарствени реакции, които могат да се набюдават по време на лечението за HIV

Честотата на следните нежелани реакции е неизвестна (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата).

Проблеми с костите. Някои пациенти, приемащи комбинирани антиретровирусни лекарства като Odefsey, може да развият костно заболяване, наречено остеонекроза (костната тъкан умира поради прекъсване на притока на кръв към костта).

Продължителният прием на този вид лекарства, приемът на кортикостероиди, пиенето на алкохол, много слабата имунна система и наднормено тегло може да са някои от многото рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаци на остеонекроза са:

-скованост в ставите

-болки и (особено в ханша, колената и раменете)

-затруднени движения

Ако забележите някой от тези симптоми, уведомете Вашия лекар.

По време на лечението за HIV може да има увеличение на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Това е отчасти свързано с подобряването на здравето и на начина на живот, а що се отнася до липидите в кръвта, понякога се свързва със самите лекарства за HIV. Вашият лекар ще проучи тези промени.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Odefsey

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Съхранявайте бутилката плътно затворена.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

What Odefsey contains

Активните вещества са емтрицитабин, рилпивирин и тенофовир алафенамид. Всяка таблетка Odefsey съдържа 200 mg емтрицитабин, рилпивирин като хидрохлорид, еквивалентен на 25 mg рилпивирин и тенофовир дизопроксил като фумарат, еквивалентен на 25 mg тенофовир алафенамид.

Другите съставки са

Ядро на таблетката:

Натриева кармелоза, лактоза (като монохидрат), магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, полисорбат 20, повидон.

Филмово покритие:

Макрогол, поливинилов алкохол, талк, титанов диоксид (E171), черен железен оксид (E172).

Как изглежда Odefsey и какво съдържа опаковката

Odefsey е сива, филмирана таблетка с форма на капсула, с вдлъбнато релефено означение от едната страна „GSI“ и „255“ от другата страна. Odefsey се предлага в бутилки от по 30 таблетки и в опаковки от по 3 бутилки всяка, от които съдържа по 30 таблетки. Всяка бутилка съдържа сушител силикагел, който трябва да остане в бутилката, за да предпазва таблетките Сушителят силикагел е поставен в отделно саше или контейнер и не трябва да се поглъща.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Gilead Sciences International Ltd. Cambridge

CB21 6GT

Обединеното Кралство

Производител:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park Carrigtohill

County Cork

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: +353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Дата на последно преразглеждане на листовката<{ММ/ГГГГ><{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта