Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osseor (strontium ranelate) – кратка характеристика на продукта - M05BX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOsseor
ATC кодM05BX03
Веществоstrontium ranelate
ПроизводителLes Laboratoires Servier

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

OSSEOR 2 g гранули за перорална суспензия

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяко саше съдържа 2 g стронциев ранелат (Strontium ranelate).

Помощно вещество с известно действие:

Всяко саше съдържа също 20 mg аспартам (Е951)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гранули за перорална суспензия Жълти гранули

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение на тежка остеопороза:

-при жени в постменопауза

-при възрастни мъже,

с висок риск от фрактури, за които лечението с други лекарствени продукти, одобрени за лечение на остеопороза, не е възможно поради, например, противопоказания или непоносимост. При жени в менопауза, стронциев ранелат намалява риска от фрактури на прешлени и бедрена кост (вж. точка 5.1.)

Решението да се предпише стронциев ранелат трябва да се основава на оценка на общите рискове на отделния пациент (вж. точки 4.3 и 4.4).

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне само от лекар с опит в терапията на остеопороза.

Дозировка

Препоръчваната доза е едно саше 2 g приемано перорално веднъж дневно.

Поради естеството на лекуваното заболяване, стронциевият ранелат е предвиден за дългосрочна употреба.

Абсорбцията на стронциевия ранелат се намалява от храна, мляко и производните му продукти и поради тази причина OSSEOR трябва да се прилага между отделните хранения. Заради бавната абсорбция, OSSEOR трябва да бъде приеман преди лягане, за предпочитане два часа след хранене (вж. точки 4.5 и 5.2).

Пациенти, лекувани със стронциев ранелат трябва да приемат витамин D и калциеви добавки, ако диетичният режим е неадекватен.

Старческа възраст

Ефикасността и безопасността на стронциевия ранелат са установени при широка възрастова група от възрастни мъже и жени след менопауза (до вкл. 100 години), страдащи от остеопороза. Не е необходимо адаптиране на дозата с възрастта.

Бъбречно увреждане

Стронциевият ранелат не се препоръчва при болни с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min) (вж. точки 4.4 и 5.2).Не е необходимо никакво адаптиране на дозата при леко до средно тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-70 ml/min) (вж. точки 4.4 и

5.2).

Чернодробно увреждане

ТНе е необходимо никакво адаптиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на OSSEOR при деца на възраст под 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение За перорално приложение.

Гранулите от сашето трябва да се приемат като суспензия в чаша, съдържаща минимум 30 ml (около 1/3 от обема на стандартна чаша) вода.

Въпреки че проучванията по време на употребата му показаха, че стронциевият ранелат е устойчив в суспензия за 24 часа след приготвянето й, суспензията трябва да се изпиe веднага след като се приготви.

4.3Противопоказания

-Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

-Настоящи или предишни събития на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), включително дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм.

-Временно или трайно обездвижване, например в резултат на следоперативно възстановяване или продължително залежаване.

-Установена, настояща или анамнеза в миналото за исхемична болест на сърцето, периферна артериална болест и / или мозъчно-съдова болест.

-Неконтролирана хипертония.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Събития, свързани със сърдечна исхемия При сборни рандомизирани плацебо-контролирани проучвания на пациенти с остеопороза в

постменопауза, се наблюдава значително увеличение на инфаркт на миокарда при пациентите, лекувани с OSSEOR сравнение с плацебо (вж. точка 4.8).

Преди започване на лечението, пациентите трябва да бъдат оценени по отношение на сърдечно- съдовия риск.

Пациенти със значими рискови фактори за сърдечно-съдови събития (напр. хипертония, хиперлипидемия, захарен диабет, тютюнопушене) трябва да бъдат лекувани със стронциев ранелат само след внимателно обмисляне (вж. точки 4.3 и 4.8).

По време на лечението с OSSEOR тези сърдечно-съдови рискове трябва редовно да се контролират, обикновено на всеки 6 до 12 месеца.

Лечението трябва да се преустанови, ако пациентът развие исхемична болест на сърцето, периферна артериална болест, мозъчно-съдова болест или ако е с неконтролирана хипертония

(вж. точка 4.3).

Венозен тромбоемболизъм Във фаза ІІІ на плацебо-контролираните проучвания, лечението със стронциев ранелат беше

свързано с увеличение на годишната честота на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), включително и белодробен емболизъм (вж. точка 4.8). Причината за това не е известна. OSSEOR е противопоказан при пациенти с анамнеза за венозен тромбоемболизъм (вж. точка 4.3) и трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с риск от ВТЕ.

При лечение на пациенти над 80 години, с риск от ВТЕ, необходимостта от продължаване на лечението с OSSEOR трябва да се преоцени. OSSEOR трябва да се спре възможно най-скоро, в случай на заболяване или състояние, което води до обездвижване (вж. точка 4.3) и да се вземат адекватни превантивни мерки. Лечението не трябва да започва отново, докато не отзвучи провокиращото състояние и пациентът не е напълно подвижен. Когато настъпи ВТЕ, OSSEOR трябва да се спре.

Употреба при пациенти с бъбречно увреждане При липсата на данни за безопасност по отношение на костите при болни с тежко бъбречно

увреждане, лекувани със стронциев ранелат, OSSEOR не се препоръчва при пациенти с креатининов клирънс по-нисък от 30 ml/min (вж. точка 5.2). В съответствие с добрата медицинска практика, се препоръчва периодично изследване на бъбречната функция при пациенти с хронично бъбречно увреждане. Продължаването на лечението с OSSEOR при пациенти, развиващи тежко бъбречно увреждане, трябва да се преценява за всеки отделен пациент.

Кожни реакции

Животозастрашаващи кожни реакции (синдром на Stevens-Johnson (SJS), токсична епидермална некролиза (TEN) и лекарствено свързан обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)) са докладвани при употреба на OSSEOR.

Пациентите трябва да бъдат предупредени за признаците и симптомите и да се следи внимателно за кожни реакции. Най-голям риск за поява на SJS или TEN има през първите седмици на лечението и за DRESS, обикновено след около 3-6 седмици.

Ако са налице симптоми или признаци на SJS или TEN (напр. прогресивен кожен обрив, често с мехури или лезии по лигавиците) или DRESS (напр. обрив, повишена температура, еозинофилия и системни увреждания (напр. аденопатия, хепатит, интерстициална нефропатия, интерстициална белодробна болест), лечението с OSSEOR трябва да бъде прекратено веднага. Най-добрите резултати в лечението на SJS, TEN или DRESS, се получават при ранна диагностика и прекратяване на приема на всеки подозиран медикамент веднага. Ранното прекратяване е свързано с по-добра прогноза. Изходът от DRESS в повечето случаи е благоприятен след спирането на OSSEOR и след започване на лечение с кортикостероиди, при необходимост. Възстановяването може да е бавно, като се съобщава за повторна поява на синдрома, при някои случаи на прекратяване на кортикостероидната терапия.

Ако при употребата на OSSEOR, пациентът е развил SJS, TEN или DRESS, OSSEOR никога не трябва се започва отново при този пациент.

С по-висока честота, макар и все още редки, са съобщавани реакции на свръхчувствителност, включващи кожен обрив, SJS или TEN при пациенти от азиатски произход (вж. точка 4.8). При ретроспективно, фармакогенетично проучване „случай-контрола“, HLA-A*33:03 и HLA- B*58:01 алелите са били идентифицирани като потенциално рискови генетични фактори за свързаните със стронциев ранелат SJS/TEN при пациенти от Хан китайски произход. Когато е възможно, може да се обсъди скрининг на HLA-A*33:03 и HLA-B*58:01 алелите преди започване на лечението с OSSEOR при пациенти от Хан китайски произход. Ако тестовете са положителни за единия или за двата алела, OSSEOR не трябва да се започва. Отсъствието на тези алели в генотипа, обаче, не изключва възможността за поява на SJS/TEN.

Взаимодействие с лабораторните тестове

Стронцият пречи на колориметричните методи за определяне на концентрациите на калций в кръвта и урината. Следователно в медицинската практика трябва да се използват индуктивно куплирана плазмена атомно-емисионна спектрометрия или атомно абсорбционни спектрометрични методи, за да се извърши точно изследване на концентрацията на калций в кръвта и урината.

Помощни вещества

OSSEOR съдържа аспартам, източник на фенилаланин, който може да се окаже вреден за хора с фенилкетонурия.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Храна, мляко и производните му продукти и лекарствени продукти, съдържащи калций, може да намалят бионаличността на стронциевия ранелат с приблизително 60-70%. Ето защо, приемането на OSSEOR и такива продукти трябва да бъде разделено с поне два часа (вж. точки

4.2 и 5.2).

Тъй като двувалентните катиони могат да образуват комплекси с оралните тетрациклинови (напр. доксициклин) и хинолонови (напр. ципрофлоксацин) антибиотици в храносмилателния тракт и по този начин да се намали абсорбцията им, едновременното приемане на стронциевия ранелат с тези лекарствени продукти не се препоръчва. Като предпазна мярка, лечението с OSSEOR трябва да бъде временно прекратено по време на лечение с орални тетрациклинови и хинолонови антибиотици.

In vivo клинично проучване на взаимодействията показа, че приемането на алуминиев и магнезиев хидроксид два часа преди или заедно със стронциев ранелат причинява леко намаление в абсорбцията на стронциевия ранелат (20-25% намаление на AUC). В същото време, абсорбцията бе почти незасегната, когато антиацидното средство е дадено два часа след стронциевия ранелат. Ето защо за предпочитане е антиацидните средства да се приемат поне два часа след OSSEOR. Въпреки това, когато този режим на дозиране не е практичен, поради препоръката за приемане на OSSEOR преди лягане, едновременното им вземане е приемливо.

Никакво взаимодействие не се наблюдава с добавки, съдържащи витамин D, приемани перорално.

При клинични проучвания не бяха открити никакви доказателства за клинични взаимодействия или свързано повишаване на нивата на стронций в кръвта с лекарствени продукти, които са предписвани обикновено заедно с OSSEOR при таргетната популация. Сред тях са: нестероидни противовъзпалителни средства (включително и ацетилсалицилова киселина), анилиди (като парацетамол), Н2-блокери и инхибитори на протонната помпа, диуретици, дигоксин и сърдечни гликозиди, органични нитрати и други съдоразширяващи средства за сърдечни заболявания, блокери на калциевите канали, бета блокери, АСЕ-инхибитори, антагонисти на ангиотензин ІІ, селективни бета-2 адренорецепторни агонисти, орални антикоагуланти, инхибитори на агрегацията на тромбоцитите, статини, фибрати и бензодиазепинови производни.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма данни за употребата на стронциев ранелат при бременни жени.

Изследванията върху животни показват обратими костни промени в поколенията на плъхове и зайци, лекувани с високи дози по време на бременност (вж. точка 5.3). Ако OSSEOR се използва случайно при бременност, приемането му трябва веднага да бъде спряно.

Кърмене

Физико-химичните данни предполагат отделяне на стронциевия ранелат в кърмата. OSSEOR не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Не са наблюдавани ефекти върху мъжкия и женския фертилитет при проучванията с животни.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Стронциевият ранелат не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

OSSEOR е изпитван при клинични проучвания, в които са участвали почти 8 000 лица. Дългосрочната безопасност е оценена при жени след менопауза, страдащи от остеопороза и лекувани до 60 месеца със стронциев ранелат в доза 2 g/ден (n=3,352) или плацебо (n=3,317) във фаза ІІІ на проучванията. Средната възраст е била 75 години при включването в проучването, а 23% от наблюдаваните пациентки са били на възраст между 80 и 100 години.

При сборни рандомизирани плацебо-контролирани проучвания на пациенти с постменопаузална остеопороза най-често срещаните нежелани реакции са гадене и диария, които обикновено са съобщавани в началото на лечението без видима разлика в групите по- нататък. Прекъсването на лечението се дължи предимно на гадене.

Не е имало никакви различия в същността на нежеланите реакции между лекуваните групи, независимо дали пациентите са били на възраст под или над 80 години при включването.

Списък в табличен вид на нежеланите реакции Следните нежелани реакции са съобщени по време на клиничните проучвания и/или при постмаркетинговата употреба на стронциев ранелат:

Нежеланите реакцииса изброени по – долу със следната условност: много чести (≥1/10); чести

(≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1000); много редки (<1/10

000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органна

Честота

 

Нежелани реакции

класификация

 

 

 

Нарушения на кръвта и

Нечести

 

Лимфадeнопатия

лимфната система

 

 

(придружена с кожни реакции

 

 

 

на свръхчувствителност)

 

Редки

 

Костно-мозъчна

 

 

 

недостатъчност#

 

 

 

Еозинофилия (придружена с

 

 

 

кожни реакции на

 

 

 

свръхчувствителност)

Нарушения на метаболизма и

Чести

 

Хиперхолестеролемия

храненето

 

 

 

Психични нарушения:

Чести

 

Инсомния

 

 

 

 

 

Нечести

 

Състояние на обърканост

Нарушения на нервната

Чести

 

Главоболие

система

 

 

 

 

 

 

Нарушения на съзнанието

 

 

 

 

 

 

 

Загуба на паметта

 

 

 

 

 

 

 

Замайване

 

 

 

 

 

 

 

Парестезия

 

Нечести

 

Припадъци

 

 

 

 

Нарушения на ухото и

Чести

 

Световъртеж

 

 

 

лабиринта

 

 

Сърдечни нарушения

Чести

Инфаркт на миокарда

Съдови нарушения

Чести

Венозен тромбоемболизъм

 

 

(ВТЕ)

Респираторни, гръдни и

Чести

Бронхиална хиперреактивност

медиастинални нарушения

 

 

Стомашно – чревни

Чести

Гадене

нарушения

 

Диария и неоформени

 

 

изпражнения

 

 

Повръщане

 

 

 

 

 

Коремна болка

 

 

 

 

 

Гастроинтестинална болка

 

 

 

 

 

Гастроезофагеален рефлукс

 

 

 

 

 

Диспепсия

 

 

Запек

 

 

 

 

 

Флатуленция

 

Нечести

Възпаление на устната

 

 

лигавица (стоматит и/или

 

 

улцерации в устата)

 

 

 

 

 

Сухота в устата

 

 

 

Хепатобилиарни нарушения

Чести

Хепатит

 

Нечести

Повишаване на серумната

 

 

трансминаза (придружено с

 

 

кожни реакции на

 

 

свръхчувствителност)

Нарушения на кожата и

Много чести

Реакции на

подкожната тъкан

 

свръхчувствителност на

 

 

кожата (обрив, пруритус,

 

 

уртикария, ангиоедем) §

 

Чести

Екзема

 

Нечести

Дерматит

 

 

 

 

 

Алопеция

 

Редки

Лекарствена реакция с

 

 

еозинофилия и системни

 

 

симптоми (DRESS) (вж. точка

 

 

4.4) #

 

Много редки

Тежки кожни нежелани

 

 

реакции (SCARs): синдром на

 

 

Stevens-Johnson и токсична

 

 

епидермална некролиза*(вж.

 

 

точка 4.4) #

Нарушения на мускулно-

Много чести

Мускулно-скелетни болки

скелетната система и

 

(мускулни спазми, миалгия,

съединителната тъкан

 

болка в костите, артралгия и

 

 

болка в крайниците) §

Общи нарушения и ефекти на

Чести

Периферен едем

мястото на приложение

 

 

Нечести

Пирексия (придружена с

 

 

 

кожни реакции на

 

 

свръхчувствителност)

 

 

Прималяване

Изследвания

Чести

Повишаване на креатинин

 

 

фосфокиназата в кръвта

 

 

(КФК) a

§ Честотата при клиничните проучвания е била подобна при лекарствената и плацебо групата

* В азиатските страни, съобщени като редки

# За нежелана реакция, която не е наблюдавана при клиничните проучвания, горната граница от 95% интервал на достоверност е не по-висок от 3/Х, като Х представлява общия размер наизвадката, сумиран от всички релевантни клинични проучвания и изследвания.

a Мускулно-скелетна фракция > 3 пъти над горната граница от нормата. В повечето случаи тези стойности спонтанно се връщат към нормалните нива без промяна в лечението.

Описание на избрани нежелани реакции

Венозен тромбоемболизъм

При проучвания от фаза ІІІ, годишната честота на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), наблюдавана 5 години е била приблизително 0,7% с относителен риск от 1,4 (95% CI = [1,0 ; 2,0]) при пациенти, лекувани със стронциев ранелат в сравнение с плацебо (вж. точка 4.4)

Инфаркт на миокарда

При сборни рандомизирани плацебо-контролирани проучвания на пациенти с постменопаузална остеопороза, се наблюдава значително увеличение на инфаркт на миокарда при пациентите, лекувани с OSSEOR в сравнение с плацебо (1,7% спрямо 1,1%), с относителен риск от 1,6 (95% CI =[1,07; 2,38]).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява продължително наблюдение на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Симптоми Доказана е добра поносимост в клинично проучване, изследващо многократно приложение на

4 g стронциев ранелат дневно в продължение на 25 дни при здрави жени в менопауза. Еднократното приемане на дози до 11 g от здрави мъже доброволци не причинява никакви особени симптоми.

Лечение

След епизоди на предозиране в хода на клиничните проучвания (до 4 g/ден с максимална продължителност 147 дни) не са наблюдавани свързани с изследването клинични прояви. Приемането на мляко или антиацидни препарати може да спомогне за намаляване на абсорбцията на активното вещество. В случай на значително предозиране може да се обмисли предизвикване на повръщане, за да се отстрани неабсорбираното активно вещество.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на костни заболявания - Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация. ATC код: М05ВХ03

Механизъм на действие

In vitro, стронциев ранелат:

-увеличава образуването на кост в костно-тъканни култури както и репликацията на прекурсорите на остеобластите и синтеза на колаген в костно-клетъчни култури;

-намалява резорбцията на костта като намалява диференциацията и резорбтивната

активност на остеокластите.

Това води до ребалансиране на костната обмяна в полза на костообразуването.

Активността на стронциевия ранелат е проучена при различни неклинични модели. В частност, при здрави плъхове, стронциевият ранелат увеличава трабекуларната костна маса, броя и дебелината на трабекулите; това води до подобряване на костната здравина.

В костната тъкан на лекувани животни и хора, стронцият основно се адсорбира върху кристалната повърхност и много малко заменя калция от апатитния кристал на новосформираната кост. Стронциевият ранелат не променя характеристиките на костния кристал. На костни биопсии от илиачна кост, получени след 60 месеца лечение със стронциев ранелат 2 g/ден във фаза ІІІ на проучванията, не се установяват вредни ефекти върху качеството на костта или минерализацията й.

Съчетаният ефект от разпределението на стронция в костта (вж. точка 5.2) и увеличената абсорбция на рентгеновите лъчи от стронция в сравнение с калция води до увеличение на измерената минерална костна плътност (МКП) посредством двойна фотонна рентгенова абсорбциометрия (ДРА). Наличните данни сочат, че тези фактори допринасят приблизително за 50% от измерените промени в МКП след 3 години лечение с OSSEOR по 2 g/ден. Това трябва да се взема под внимание, когато се интерпретират промените в МКП в хода на лечение с OSSEOR. Във фаза ІІІ на проучванията, които демонстрират ефикасността против фрактури на лечението с OSSEOR, измерената средна МКП се увеличава от изходната линия с приблизително 4% годишно при поясните прешлени и 2% годишно при шийката на бедрената кост като достига 13% до 15% и 5% до 6% съответно след 3 години в зависимост от проучването.

Във фаза ІІІ на проучванията, в сравнение с плацебо, биохимичните маркери на образуване на кост (костно-специфична алкална фосфатаза и С-терминален пропептид на проколеген тип І) се увеличават, а тези на костната резорбция (серумен С-телопептид и кръстосано свързан N- телопептид от урината) намаляват след третия месец на лечение до 3 години.

Вторично, поради фармакологичните действия на стронциевия ранелат, са наблюдавани леко намаление на серумното ниво на калция и паратироидния хормон (ПТХ), увеличение на кръвната концентрация на фосфора и активността на общата алкална фосфатаза, без да са наблюдавани клинични последици.

Клинична ефикасност Остеопорозата се определя като МКП на гръбначен стълб или бедрена кост 2,5 СО под средната

стойност на нормалната младежка популация. Остеопорозата след менопаузата се съчетава с няколко рискови фактора, в които се включват ниска костна маса, ниска костна минерална плътност, ранна менопауза, анамнеза за тютюнопушене и фамилна анамнеза за остеопороза. Клиничните последици на остеопорозата са фрактурите. Рискът от фрактури се увеличава с броя на рисковите фактори.

Лечение на остеопорозата след менопауза:

Програмата на OSSEOR за проучвания против фрактурите се основава на две плацебо контролирани проучвания – фаза ІІІ: проучванията SOTI и TROPOS. В SOTI са включени 1 649 жени след менопауза с установена остеопороза (ниска МКП на поясните прешлени и превалиране на фрактури на прешлени) и средна възраст 70 години. В TROPOS са включени

5 091 жени след менопауза с остеопороза (ниска МКП на бедрена шийка и превалиране на фрактурите при повече от половината от тях) и средна възраст 77 години. Обобщено, в SOTI и TROPOS са включени 1 556 пациента над 80 години в началото на изследването (23,1% от проучваната група). В допълнение към лечението си (2 g/ден стронциев ранелат или плацебо) пациентките получават адаптирани добавки от калций и витамин D и в двете проучвания.

OSSEOR е намалил относителния риск от нови фрактури на прешлени с 41% за 3 години в проучването SOTI (таблица 1). Ефектът е сигнификантен още от първата година. Подобна полза е установена при жени с множествени фрактури в началото на проучването. Отчитайки клинично изявените фрактури на прешлени (определени като фрактури, съчетани с болки в гърба и/или загуба на телесен ръст с поне 1 cm), относителният риск се намалява с 38%. OSSEOR намалява също броят на болните със загуба на височина от поне 1 см при сравнение с

плацебо. Оценката на качеството на живот по специфичната скала QUALIOST, както и скора за усещане на общото здраве от общата скала SF-36 показват ползата от OSSEOR в сравнение с плацебо.

Ефикасността на OSSEOR за намаляване на риска от нови фрактури на прешлени се потвърждава и от проучването TROPOS, включително и при пациентките с остеопороза без фрактури в началото на проучването.

Таблица 1: Честота на пациентките с фрактури на прешлени и намаление на относителния риск

 

 

 

Намаление на относителния

Проучване

Плацебо

OSSEOR

риск срещу плацебо (CI

 

 

 

95%), стойност на p

SOTI

N=723

N=719

 

Нова фрактура на прешлен

32,8%

20,9%

41% (27-52), р<0,001

за период от 3 години

 

 

 

Нова фрактура на прешлен

11,8%

6,1%

49% (26-64), р<0,001

през първата година

 

 

 

Нова клинично изявена фрактура

17,4%

11,3%

38% (17-53), р<0,001

на прешлен за период от 3 години

 

 

 

TROPOS

N=1823

N=1817

 

Нова фрактура на прешлен

20,0%

12,5%

39% (27-49), р<0,001

за период от 3 години

 

 

 

При пациентки на възраст над 80 години при включването в проучването, обединяващ анализ на проучванията SOTI и TROPOS сочи, че OSSEOR намалява относителния риск от получаване на нови фрактури на прешлени с 32% за период от 3 години (честота 19,1% със стронциев ранелат срещу 26,5% с плацебо).

При a- posteriori анализ на пациентките от проучванията SOTI и TROPOS с изходни стойности на МКП на лумбални прешлени и/или бедрена шийка в остеопеничната зона и без фрактура, но с поне 1 допълнителен рисков фактор за фрактура (N=176), OSSEOR намалява риска за първа фрактура на прешлен с 72% за период от 3 години (честота на фрактура на прешлен 3,6% със стронциев ранелат срещу 12,0% с плацебо).

Проведен е a- posteriori анализ на подгрупа пациентки от проучването TROPOS от особен медицински интерес и с висок риск от фрактура [определен от скор Т на МКП на бедрена шийка ≤ 3 СО (граници на производител отговарящи на - 2,4 СО, ако се приложи NHANES III) и възраст ≥ 74 години (n=1,977, т.е. 40% от групата проучвана от TROPOS)]. В тази група, лекувана над 3 години, OSSEOR намалява риска от фрактура на шийка на бедро с 36% сравнено с плацебо групата (таблица 2).

Таблица 2: Честота на болни с фрактура на шийка на бедро и намаление на относителния риск при болни с МКП ≤ -2,4 СО (NHANES III) и възраст ≥ 74 години

Намаление на относителния риск Проучване Плацебо OSSEORсравнено с плацебо,

(CI 95%), стойност на p

TROPOS

N=995

N=982

 

Фрактура на бедро

 

 

 

за период от 3

6,4%

4,3%

36% (0-59), р=0,046

години

 

 

 

Лечение на остеопороза при мъже:

Ефикасността на OSSEOR при мъже е демонстрирана при 2-годишно, двойно-сляпо, плацебо- контролирано проучване с основен анализ, след една година при 243 пациенти (популацията с намерение за лечение, 161 пациенти са получавали стронциев ранелат), с висок риск от фрактури

(средна възраст 72,7 години; средна стойност на Т-скор на МКП на лумбални прешлени от -2,6%; 28% при преобладаващите гръбначни фрактури).

Всички пациенти са получавали допълнително калций (1000 mg) дневно и витамин D (800 UI). Статистически значимо повишаване на МКП е наблюдавано най-рано 6 месеца след започването на лечението с OSSEOR срещу плацебо.

След 12 месеца е наблюдавано статистическо значимо повишаване на средните стойности на МКП на лумбални прешлени, основен критерий за ефикасност (Е(SE)=5,32%(0,75); 95%CI=[3,86; 6,79]; p<0,001), подобно на наблюдаваното при основните фаза ІІІ проучвания за антифрактурно действие, проведени при жени в постменопауза.

Статистическо значимо повишаване на МКП на бедрената шийка и общо МКП на бедрена кост (р<0,001) е наблюдавано след 12 месеца.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултати от

проучвания с OSSEOR във всички подгрупи на педиатричната популация при остеопороза (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Стронциевият ранелат се състои от 2 атома стабилен стронций и 1 молекула ранелинова киселина, органичната част, която позволява най – добрия компромис в смисъл на молекулно тегло, фармакокинетика и поносимост на лекарствения продукт. Фармакокинетиката на стронция и ранелиновата киселина са изследвани върху здрави младежи и здрави жени след менопауза, както и при дълготрайна експозиция от мъже с остеопороза и жени в постменопауза с остеопороза, включително и в напреднала възраст.

Поради високата й полярност, абсорбцията, разпределението и свързването с плазмените протеини на ранелиновата киселина са ниски. Не се наблюдава кумулация на ранелиновата киселината и няма доказателства за метаболизъм при животни и хора. След като се абсорбира ранелиновата киселина бързо се отделя непроменена през бъбреците.

Абсорбция

Абсолютната бионаличност на стронций е около 25% (граници 19-27%) след перорална доза 2 g стронциев ранелат. Максималната плазмена концентрация се достига 3 до 5 часа след единична доза от 2 g. Стационарно състояние се достига след 2 седмици лечение. Приемането на стронциев ранелат с калций или храна намалява бионаличността на стронций с приблизително 60-70% в сравнение с приемането 3 часа след хранене. Поради сравнително бавната абсорбция на стронция, приемането на храна и калций трябва да се избягва преди и след приемането на OSSEOR. Добавянето перорално на витамин D не влияе върху експозицията на стронций.

Разпределение

Стронцият има обем на разпределение приблизително 1 l/kg. Свързването на стронция с плазмените протеини на човека е ниско (25%) и стронцият има висок афинитет към костната тъкан. Измерването на концентрацията на стронций в биопсии от илиачна кост от болни лекувани до 60 месеца със стронциев ранелат 2 g/ден сочат, че костната концентрация на стронций може да достигне плато след около 3 години лечение. Липсват данни при болни, за демонстриране на кинетиката на елиминиране на стронция от костта след спиране на лечението.

Биотрансформация

Като двувалентен катион, стронцият не се метаболизира. Стронциевият ранелат не инхибира цитохром Р450 ензимите.

Елиминиране

Елиминирането на стронция не зависи от доза и време. Ефективният полуживот на стронция е около 60 часа. Екскрецията на стронций се осъществява през бъбреците и храносмилателния

тракт. Плазменият му клирънс е приблизително 12 ml/min (CV 22%) и бъбречния клирънс е приблизително 7 ml/min (CV 28%)

Фармакокинетика при специални популации

Старческа възраст

Данните от фармакокинетиката при хора не показват връзка между възраст и привидния клирънс на стронция в таргетната популация.

Бъбречно увреждане

При болни с леко до средно тежко увреждане на бъбречната функция (30-70 ml/min креатининов клирънс), клирънсът на стронция намалява при намаляване на креатининовия клирънс (приблизително 30% намаление при стойности на креатининовия клирънс между 30 и 70 ml/min) и така предизвиква увеличение на плазмените нива на стронция. В проучванията – фаза ІІІ, 85% от пациентите имат креатининов клирънс между 30 и 70 ml/min и 6% под

30 ml/min в началото, като средният креатининов клирънс е около 50 ml/min. Следователно не се налага адаптиране на дозата при болни с леко и средно тежко увреждане на бъбреците. Няма данни за фармакокинетика при болни с тежко увреждане на бъбреците (креатининов клирънс под 30 ml/min).

Чернодробно увреждане

Няма данни за фармакокинетика при болни с чернодробно увреждане. Поради фармакокинетичните свойства на стронция ефекти не се очакват.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, генотоксичност и карциногенен потенциал.

Хроничното перорално приемане на стронциев ранелат във високи дози при гризачи индуцира костни и зъбни аномалии, състоящи се основно от спонтанни фрактури и забавена минерализация, които са обратими след прекратяване на лечението. Тези действия се съобщават при нива на стронций 2-3 пъти по-високи от нивото на стронций при хора до 3 години лечение. Данните за скелетното натрупване на стронциев ранелат при дългосрочна експозиция са ограничени.

Изследванията на токсичността при развитието при плъхове и зайци водят до аномалии на костите и зъбите (например: изкривени дълги кости и вълнообразни ребра) в поколението. При плъхове тези ефекти са обратими 8 седмици след прекратяване на лечението.

Оценка на риска за околната среда (ERA)

Оценката на риска за околната среда на стронциев ранелат е проведена в съответствие с Европейските указания за ERA.

Стронциев ранелат не представлява риск за околната среда.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Аспартам (Е951) Малтодекстрин Манитол (Е421)

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години.

Веднъж разтворена във вода, суспензията е стабилна 24 часа. Все пак е препоръчително суспензията да се изпие веднага след приготвянето й (вж. т. 4.2).

6.4Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква особени условия за съхранение.

За условия на съхранени след разтваряне на лекарствения продукт, вж. точка 6.3.

6.5Данни за опаковката

Хартия/полиетилен/алуминий/полиетиленови сашета

Размери на опаковките

Кутии, съдържащи 7, 14, 28, 56, 84 или 100 сашета Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

LES LABORATOIRES SERVIER 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/04/287/001

EU/1/04/287/002

EU/1/04/287/003

EU/1/04/287/004

EU/1/04/287/005

EU/1/04/287/006

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 21/09/2004 Дата на последно подновяване на разрешението за употреба: 22/05/2014

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта