Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevenar (pneumococcal polysaccharide serotype...) – кратка характеристика на продукта - J07AL02

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоPrevenar
ATC кодJ07AL02
Веществоpneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 9V /pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal oligosaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumo
ПроизводителPfizer Limited

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Prevenar инжекционна суспензия

Адсорбирана пневмококова захаридна конюгатна ваксина

[Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed]

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 0,5 ml съдържа:

 

Пневмококов полизахарид серотип 4

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 4)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 6B

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 6B)*

4 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 9V

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 9V)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 14

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 14)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 18C

 

(pneumococcalpolysaccharide serotype 18C)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 19F

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 19F)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 23F

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 23F)*

2 микрограма

* Конюгиран с белтък-носител CRM197 и адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,5 mg)

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Ваксината представлява хомогенна бяла суспензия.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Активна имунизация срещу заболяванe, дължащо се на Streptococcus pneumoniae серотипове 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F и 23F (включващо сепсис, менингит, пневмония, бактериемия и остро възпаление на средното ухо) при кърмачета и деца на възраст от 2 месеца до 5 години (вж.

точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За броя на дозите, които трябва да се приложат при различните възрастови групи, вижте точка

4.2.

Приложението на Prevenar трябва да се определи въз основа на официалните препоръки, като се вземе предвид значението на инвазивните заболявания при различните възрастови групи, както и вариабилността на епидемиологията на серотиповете в различните географски области (вж.

точки 4.4, 4.8 и 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Схемите за имунизация с Prevenar трябва да се основават на официалните препоръки.

Кърмачета на възраст 2 – 6 месеца:

Първичната имунизация при кърмачета се състои от три последователни дози по 0,5 ml, като първата доза обикновено се прилага на възраст 2 месеца, а интервалът между отделните дози е най-малко 1 месец. Препоръчва се четвърта доза през втората година от живота.

Като алтернатива може да се използва и двудозова схема на имунизация, когато Prevenar се прилага като част от планова имунизационна програма за кърмачета. Първата доза може да се приложи не по-рано от 2-месечна възраст, втората доза най-малко 2 месеца по-късно и трета (бустер) доза на възраст 11-15 месеца (вж. точка 5.1).

Неваксинирани по-рано по-големи кърмачета и деца:

Кърмачета на възраст 7 – 11 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 1 месец помежду им. Препоръчва се трета доза през втората година от живота.

Деца на възраст 12 – 23 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 2 месеца помежду им. Деца на възраст 24 месеца – 5 години: една единствена доза.

Необходимостта от реимунизация след тези схеми на имунизация не е установена.

Начин на приложение

Ваксината трябва да се прилага чрез интрамускулно инжектиране. Предпочитаните места са антеролатералната част на бедрото (musculus vastus lateralis) при кърмачета или делтоидният мускул на мишницата при малките деца.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества или към дифтериен токсоид.

Както и при други ваксини, прилагането на Prevenar трябва да се отложи при лица, страдащи от остро, тежко фебрилно заболяване. Наличието на лека инфекция, обаче, като например простуда, не трябва да води до отлагане на ваксинирането.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Както при всички инжекционни ваксини, за редките случаи на анафилактична реакция след прилагане на ваксината винаги трябва да е осигурено подходящо медицинско лечение и наблюдение.

Prevenar не трябва се прилага интравенозно.

Потенциалният риск от апнея и необходимостта от проследяване на дишането в продължение на 48-72 часа трябва да се вземат предвид, когато се прилага първична имунизация на преждевременно родени (родени 28 гестационна седмица) и особено при тези с предишна анамнеза за недоразвитие на дихателната система. Тъй като ползата от ваксинирането при тази група новородени е голяма, ваксинирането не трябва да се отменя или отлага.

Prevenar не осигурява защита срещу други серотипове на Streptococcus pneumoniae, освен тези, включени във ваксината, нито срещу други микроорганизми, причиняващи инвазивни заболявания или възпаление на средното ухо.

Тази ваксина не трябва да се прилага при кърмачета или деца с тромбоцитопения или друго нарушение на кръвосъсирването, което би било противопоказание за интрамускулно инжектиране, освен ако потенциалната полза категорично превишава риска от прилагането.

Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерия.

За деца на възраст от 2 до 5 години е използвана схема на имунизация с една единствена доза. При деца на възраст над 24 месеца се наблюдава по-висока честота на локални реакции отколкото при кърмачета (вж. точка 4.8).

При деца с нарушена имунна реактивност, независимо дали вследствие на прилагане на имуносупресивна терапия, генетичен дефект, инфекция с HIV или други причини, може да се наблюдава по-слабо образуване на антитела в отговор на активната имунизация.

Ограничени данни показват, че Prevenar (първична имунизация с три дози) индуцира приемлив имунен отговор при кърмачета със сърповидно-клетъчна болест, с профил на безопасност, подобен на наблюдавания при не-високорискови групи (вж. точка 5.1). Все още липсват данни за безопасност и имуногенност при деца от други специфични групи с висок риск за инвазивно пневмококово заболяване (напр. деца с друга вродена или придобита дисфункция на слезката, заразени с HIV, със злокачествени новообразувания, с нефрозен синдром). Ваксинирането във високорисковите групи трябва да се разглежда индивидуално за всеки отделен случай.

Деца под 2-годишна възраст трябва да се ваксинират с Prevenar по подходящата за възрастта им схема (вж. точка 4.2). Употребата на пневмококова конюгатна ваксина не замества използването на 23-валентни пневмококови полизахаридни ваксини при деца на възраст 24 месеца със състояния (като например сърповидно-клетъчна болест, аспленизъм, инфекция с HIV, хронично заболяване или имунокомпрометирани), които ги излагат на по-висок риск от инвазивно заболяване, причинено от Streptococcus pneumoniae. Във всички случаи, когато това се препоръчва, децата с риск на възраст 24 месеца, които са имунизирани по-рано с Prevenar, трябва да получат 23-валентна пневмококова полизахаридна ваксина. Интервалът между пневмококовата конюгатна ваксина (Prevenar) и 23-валентната пневмококова полизахаридна ваксина трябва да бъде не по-малък от 8 седмици. Няма данни дали използването на 23- валентна пневмококова полизахаридна ваксина при деца, които не са или са имунизирани по- рано с Prevenar, може да доведе до по-слаб отговор към следващи дози Prevenar.

Когато Prevenar се прилага едновременно с шествалентна ваксина (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), лекарят трябва да има предвид, че данните от клинични проучвания показват по-висока честота на фебрилните реакции в сравнение с честотата им след прилагане само на шествалентни ваксини. Повечето от тези реакции са били умерено тежки (до 39 °C) и преходни (вж. точка 4.8).

Приложение на антипиретични лекарства трябва да се предприеме в съответствие с националните указания.

Препоръчва се профилактично прилагане на антипиретични лекарства:

-при всички деца, получаващи Prevenar едновременно с ваксини, съдържащи цялоклетъчна коклюшна съставка, поради по-високата честота на фебрилни реакции (вж. точка 4.8).

-при деца с конвулсивни нарушения или с анамнеза за фебрилни гърчове.

Подобно на всяка ваксина Prevenar може и да не предпази от пневмококово заболяване всички лица, получили ваксината. Освен това се очаква защитата срещу възпаление на средното ухо, причинено от серотипове, съдържащи се във ваксината, да е значително по-слаба от защитата срещу инвазивно заболяване. Тъй като възпаление на средното ухо се причинява от редица

организми, различни от съдържащите се във ваксината пневмококови серотипове, защитата срещу всички възпаления на средното ухо се очаква да е слаба (вж. точка 5.1).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Prevenar може да се прилага едновременно с други педиатрични ваксини в съответствие с препоръчаните схеми за имунизация. Различните инжекционни ваксини винаги трябва да се прилагат на различни инжекционни места.

Имунният отговор към рутинните педиатрични ваксини, приложени едновременно с Prevenar на различни инжекционни места, е изследван в 7 контролирани клинични проучвания. Антитяло-отговорът към конюгатна ваксина от капсулен полизахарид на Haemophilus influenzae тип b с носител тетаничен протеин (PRP-T), ваксина срещу тетанус и ваксина срещу хепатит B (HepB) е подобен на този при контролните групи. За конюгатна ваксина срещу хемофилус тип b с носител CRM в имунизационната серия при кърмачетата е наблюдаван увеличен антитяло- отговор срещу Haemophilus influenzae тип b и срещу дифтерия. При бустер дозата (реимунизацията) е забелязано известно потискане на титрите на антителата срещу Haemophilus influenzae тип b, но всички деца са имали защитни титри. Наблюдавано е неравномерно отслабване на отговора към коклюшните антигени, както и към инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV). Клиничната значимост на тези взаимодействия не е известна. Ограничени резултати от открити клинични проучвания показват приемлив имунен отговор към ваксини срещу морбили, паротит и рубеола и ваксини срещу варицела.

Данните за едновременното прилагане на Prevenar с Infanrix hexa (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), приложени като първична имунизация с 3 дози, не показват клинично значимо взаимодействие, повлияващо антитяло-отговора към всеки отделен антиген.

Засега няма достатъчно данни относно взаимодействията при прилагане на Prevenar едновременно с други шествалентни ваксини.

При клинично изпитване, при което се сравняват самостоятелното и едновременното прилагане на Prevenar (три дози на 2-ри, 3,5 и 6-ти месец и бустер доза на приблизително 12-ти месец) и Meningitec (конюгатна ваксина срещу менингококи група С; две дози на 2-ри и 6-ти месец и бустер доза на приблизително 12-ти месец), няма данни за имунно взаимодействие между двете конюгатни ваксини след първичната имунизация или след бустер дозите.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Prevenar не е предназначен за приложение при възрастни. Липсват данни за употребата по време на бременност или кърмене и репродуктивни проучвания при животни.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Безопасността на ваксината е оценена в различни контролирани клинични проучвания, включващи над 18 000 здрави кърмачета (на възраст от 6 седмици до 18 месеца). Основната част от опита по отношение на безопасността е получен от изпитването за ефикасност, в което 17 066 кърмачета са получили 55 352 дози Prevenar. Безопасността е оценена и при неваксинирани по-рано по-големи деца.

Във всички проучвания ваксината Prevenar е прилагана едновременно с препоръчваните педиатрични ваксини.

Сред най-често съобщаваните нежелани реакции са реакции на инжекционното място и фебрилитет.

Не е установено категорично нарастване на честотата на локалните или системните реакции при повторните дози в рамките на първичната имунизация или при бустер дозата, с изключение на установената при бустер дозата по-висока честота на преходна болезнена чувствителност (36,5%) и болезнена чувствителност, пречеща на движението на крайника (18,5%).

При по-големи деца, получаващи единствена доза от ваксината, е наблюдавана по-висока честота на локални реакции, отколкото е описано по-рано за кърмаческата възраст. Тези реакции са предимно преходни по своето естество. В едно проучване, проведено след разрешаването за употреба на ваксината, включващо 115 деца на възраст от 2 до 5 години, за болезнена чувствителност се съобщава при до 39,1% от децата; при 15,7% от децата болезнената чувствителност е пречила на движението на крайника. При 40,0% от децата се съобщава за зачервяване, а при 32,2% - за уплътнение. За зачервяване или уплътнение с диаметър 2 cm се съобщава съответно при 22,6% и 13,9% от децата.

При прилагане на Prevenar едновременно с шествалентни ваксини (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)) за температура ≥ 38 °C след прилагане на доза се съобщава при 28,3% до 48,3% от кърмачетата в групата, получаваща едновременно Prevenar и шествалентната ваксина, в сравнение с 15,6% до 23,4% в групата, получаваща само шествалентната ваксина. Температура над 39,5 °C след прилагане на доза се наблюдава при 0,6% до 2,8% от кърмачетата, получили едновременно Prevenar и шествалентна ваксина (вж. точка 4.4).

Реактогенността е по-висока при деца, получаващи едновременно цялоклетъчни ваксини срещу коклюш. В едно проучване, включващо 1 662 деца, за температура 38 °C се съобщава при 41,2% от децата, получили Prevenar едновременно с адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, в сравнение с 27,9% в контролната група. За температура > 39 °C се съобщава при 3,3% от децата в сравнение с 1,2% в контролната група.

Нежеланите реакции, съобщавани при клиничните изпитвания или от постмаркетинговия опит, са изброени в следващата таблица по системо-органни класове и по честота, за всички възрастови групи.

Честотата се дефинира както следва: Много чести ( 1/10)

Чести ( 1/100 до < 1/10) Нечести ( 1/1 000 до < 1/100) Редки ( 1/10 000 до < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Много редки:Лимфаденопатия, локализирана в областта на инжекционното място

Нарушения на имунната система:

Редки:Реакции на свръхчувствителност като анафилактични/анафилактоидни реакции вкл. шок, ангионевротичен оток, бронхоспазъм, задух, оток на лицето.

Нарушения на нервната система:

Редки:Гърчове, вкл. фебрилни гърчове.

Стомашно-чревни нарушения:

Много чести:Повръщане, диария, намален апетит.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Нечести:

Обрив/уртикария.

Много редки:

Erythema multiforme.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много чести:

Реакции на инжекционното място (напр. еритем, уплътнение/подуване,

 

болка/болезнена чувствителност); температура 38 °C,

 

раздразнителност, плач, сънливост, неспокоен сън.

Чести:

Подуване/уплътнение на инжекционното място и еритем > 2,4 cm,

 

болезнена чувствителност, ограничаваща движението, температура

 

> 39 °C.

Редки:

Епизод на хипотония и хипореактивност, реакции на

 

свръхчувствителност на инжекционното място (напр. дерматит,

 

пруритус, уртикария), зачервяване.

Апнея при преждевременно родени ( 28 гестационна седмица) (вж. точка 4.4).

4.9Предозиране

Съобщавано е за предозиране на Prevenar, включващо случаи на инжектиране на по-висока от препоръчаната доза и случаи на прилагане на последователни дози, през интервал, по-малък от препоръчания. В повечето от случаите не са съобщени никакви нежелани реакции. Общо взето, съобщените нежелани реакции при предозиране сe съобщават и при препоръчаните единични дози Prevenar.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: пневмококови ваксини, ATC код: J07AL02

Имуногенност

Значимо увеличение на антителата (измерени чрез ELISA) е установено за всички серотипове, включени във ваксината, след първична имунизация с три дози Prevenar при кърмачета и след бустер дозите, въпреки че средногеометричните концентрации (СГК) са различни за 7-те серотипа. Доказано е също, че след първичната имунизация Prevenar индуцира образуване на функционални антитела (измерени чрез опсонофагоцитоза) срещу всички серотипове, включени във ваксината. Не е изследвана продължителността на персистиране на антителата след прилагане на първична имунизация при кърмачета плюс бустер или след прилагане на първична имунизация с еднократни дози на по-големи деца. Прилагането на неконюгирани пневмококови полизахариди 13 месеца след първичната имунизация с Prevenar предизвиква анамнестичен антитяло-отговор към 7-те серотипа, включени във ваксината, което е показателно за протекъл първичен имунен отговор.

Имуногенността на двудозова първична имунизация при кърмачета плюс бустер доза на възраст около 1 година е документирана в няколко проучвания. Повечето данни показват, че по-малък процент кърмачета постигат концентрации на антитела ≥ 0,35 μg/ml (референтната концентрация на антитела, препоръчана от СЗО)1 срещу серотипове 6B и 23F след двудозова

1WHO technical report No 927, 2005; Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants (Технически доклад на СЗО

No 927, 2005; Приложение серологични критерии за изчисляване и разрешаване за употреба на нов състав на пневмококова конюгатна ваксина за прилагане при кърмачета.)

първична имунизация, при пряко или непряко сравнение с първичната имунизация от три дози. Освен това, СГК на антителата срещу повечето серотипове са по-ниски при кърмачета след двудозова първична имунизация, отколкото след серия от три дози. Независимо от това обаче антитяло-отговорът към бустер дозите в ранна детска възраст след 2- или 3- дозова първична имунизация в кърмаческа възраст е сравним за всичките 7 серотипа от ваксината и показва, че и при двете схеми за кърмачета се създава достатъчна имунологична памет.

Значимо увеличение на антителата (измерени чрез ELISA) срещу всички серотипове, включени във ваксината, се наблюдава след прилагане на еднократни дози Prevenar при деца на възраст от 2 до 5 години. Концентрациите на антитела са подобни на достигнатите след серия от три дози при кърмачета и бустер доза под 2-годишна възраст. Не са провеждани изпитвания за ефикасност при популация на възраст от 2 до 5 години.

Ефикасността на двудозова първичната имунизация на кърмачета плюс бустер доза не е установена при клиничните изпитвания, а клиничните последствия на по-ниски концентрации на антитела срещу серотипове 6B и 23F след двудозовата схема за кърмачета не са известни.

Ефикасност срещу инвазивни заболявания Ефикасността срещу инвазивни заболявания е оценена при населението на САЩ, където

ваксината покрива от 80% до 89% от серотиповете. Епидемиологичните данни между 1988 и 2003 година показват, че в Европа покритието е по-малко и варира в различните страни. Поради това Prevenar се очаква да покрие между 54% и 84% от щамовете, изолирани при инвазивни пневмококови заболявания (ИПЗ) сред европейските деца под 2-годишна възраст. При европейските деца на възраст между 2 и 5 години Prevenar се очаква да покрие около 62% до 83% от клиничните изолати, отговорни за инвазивни пневмококови заболявания. Смята се, че над 80% от резистентните към антимикробни лекарства щамове ще бъдат обхванати от включените във ваксината серотипове. Покритието от ваксината на серотиповете сред детската популация намалява с увеличаване на възрастта. Наблюдаваното намаление на честотата на ИПЗ сред по-големите деца може отчасти да се дължи на естествено придобит имунитет.

Ефикасността срещу инвазивни заболявания е оценена в едно широкомащабно рандомизирано, двойно-сляпо клинично изпитване в многоетническа популация в Северна Калифорния (изпитването Kaiser Permanente). Над 37 816 кърмачета са имунизирани или с Prevenar, или с контролна ваксина (конюгатна ваксина срещу менингококи група C), на възраст 2, 4, 6 и 12 - 15 месеца. По времето на проучването серотиповете, включени във ваксината, са причинявали 89% от ИПЗ.

В заслепен последващ период на проследяване до 20 април 1999 г. общият брой на случаите на инвазивни заболявания, причинени от серотипове, съдържащи се във ваксината, е достигнал 52. Изчислената специфична ефикасност срещу серотиповете в състава на ваксината е 94% (95%-ен доверителен интервал: [81%; 99%]) при intent-to-treat (ITT) групата и 97% (95%-ен доверителен интервал: [85%; 100%]) при групата с напълно завършена съгласно протокола имунизация (40 случая). В Европа очакваната ефикасност при деца на възраст под 2 години варира от 51% до 79%, като се вземе предвид покритието от ваксината на серотиповете, причиняващи инвазивни заболявания.

Ефикасност срещу пневмония

В изпитването Kaiser Permanente ефикасността срещу бактериемична пневмония, предизвикана от включени във ваксината серотипове S. pneumoniae, е 87,5% (95%-ен доверителен интервал: [7%; 99%]).

Оценена е и ефикасността срещу небактериемична пневмония (без да е извършвано микробиологично потвърждение на диагнозата). Тъй като много патогени, различни от представените във ваксината пневмококови серотипове, могат да причиняват пневмония при децата, се очаква защитата срещу всякаква клинично изявена пневмония да е по-ниска отколкото срещу пневмококово инвазивно заболяване. При анализа в групата със завършена съгласно протокола имунизация намалението на риска, оценено за първа клинично изявена

пневмония с патологична рентгенографска находка в гръдния кош (дефинирана като наличие на инфилтрати, излив или консолидация), е 35% (95%-ен доверителен интервал: 4, 56).

Ефикасност срещу възпаление на средното ухо Острото възпаление на средното ухо (ОВСУ) е често срещано детско заболяване с различна

етиология. Бактерии може да са причинители на 60-70% от клиничните епизоди на ОВСУ. Пневмококите са причинители на 30-40% от всички бактериални ОВСУ и на по-голяма част от тежките ОВСУ. На теория Prevenar може да предотврати ОВСУ от около 60-80% от причиняващите го серотипове пневмококи. Смята се, че Prevenar би могъл да предотврати 6-13% от всички клинични епизоди на ОВСУ.

Ефикасността на Prevenar срещу остро възпаление на средното ухо (ОВСУ) е оценена в едно рандомизирано двойно-сляпо клинично изпитване при 1 662 кърмачета във Финландия, имунизирани или с Prevenar, или с контролна ваксина (ваксина срещу хепатит В), на възраст 2, 4, 6 и 12-15 месеца. Оценката на ефикасността на ваксината срещу OВСУ от ваксинален серотип, което е главната крайна точка в това изпитване, е 57% (95%-ен доверителен интервал: [44%; 67%]) при анализа на групата със завършена съгласно протокола имунизация и 54% (95%-ен доверителен интервал: [41%; 64%]) при анализа на intent-to-treat групата. При имунизираните се наблюдава увеличение с 33% (95%-ен доверителен интервал: [-1%; 80%]) на OВСУ, дължащо се на серогрупи, невключени във ваксината. Общата полза обаче е намаление с 34% (95%-ен доверителен интервал: [21%; 45%]) на всички пневмококови OВСУ. Въздействието на ваксината по отношение на общия брой епизоди на възпаление на средното ухо без оглед на етиологията е намаление с 6% (95%-ен доверителен интервал: [-4%; 16%]).

Група деца в това проучване са проследени до достигане на 4- до 5-годишна възраст. При това проследяване ефикасността на ваксината по отношение на чести възпаления на средното ухо (дефинирани като минимум 3 епизода в рамките на 6 месеца) е 18% (95%-ен доверителен интервал: [1%; 32%]), по отношение на хронично възпаление на средното ухо с излив – 50% (95%-ен доверителен интервал: [15%; 71%]), и по отношение на необходимостта от тимпаностомия (поставяне на тимпаностомозна тръбичка) – 39% (95%-ен доверителен интервал: [4%; 61%]).

Ефикасността на Prevenar срещу ОВСУ е оценена като вторична крайна точка в изпитването Kaiser Permanente. Децата са проследени до навършване на 3,5-годишна възраст. Въздействието на ваксината върху общия брой епизоди на възпаление на средното ухо без оглед на етиологията е намаление със 7% (95%-ен доверителен интервал: [4%; 10%]). Ефектът на ваксината при анализа съгласно протокола е намаление с 9% (95%-ен доверителен интервал: [3%; 15%]) на рецидивиращите ОВСУ (дефинирани като 3 епизода в рамките на 6 месеца или 4 епизода за една година) или намаление с 23% (95%-ен доверителен интервал: [7%; 36%]) за рецидивиращите ОВСУ (5 епизода в рамките на 6 месеца или 6 епизода за една година). Тимпаностомията е намалена с 24% (95%-ен доверителен интервал: [12%; 35%]) при анализа на групата със завършена съгласно протокола имунизация и с 23% (95%-ен доверителен интервал: [11%; 34%]) при анализа на intent-to-treat групата.

Ефективност

Ефективността на Prevenar срещу ИПЗ (представляваща защитата, осигурена от ваксината и от колективния имунитет, дължащ се на намалено разпространение сред населението на серотиповете, включени във ваксината) е оценена в национални имунизационни програми, при които се използват схеми на имунизация при кърмачета с три или две дози и бустер дози при всяка от схемите.

През 2000 г. в САЩ е въведена масова ваксинация с Prevenar със серия от четири дози при кърмачета и програма за наваксваща имунизация за деца до 5-годишна възраст. Ефективността на ваксината срещу ИПЗ, причинени от серотипове, включени във ваксината, е оценена при деца на възраст от 3 до 59 месеца през първите четири години на прилагане на програмата. При сравняване с отсъствието на ваксинация, точковите оценки за ефективността на 2, 3 или 4 дози, приложени в имунизационна схема за кърмачета, са сходни: съответно 96% (95%-ен

доверителен интервал: [88%; 99%]), 95% (95%-ен доверителен интервал: [88%; 99%]) и 100% (95%-ен доверителен интервал: [94%; 100%]). През същия период в САЩ се наблюдава намаление с 94% на ИПЗ от серотипове, включени във ваксината, при децата под 5-годишна възраст, в сравнение с изходни данни от периода преди въвеждане на ваксинацията (1998/99). Успоредно с това е установено намаление с 62% на ИПЗ от серотипове, включени във ваксината, при лицата над 5-годишна възраст. Този косвен ефект или ефект на колективен имунитет се дължи на намаляване на предаването от имунизираните малки деца на серотипове, включени във ваксината, към останалата част от популацията и съвпада с намаление на назофарингеалното носителство на серотипове, включени във ваксината.

В Квебек, Канада, Prevenar е въведен със схема на имунизация на възраст 2, 4 и 12 месеца и програма за наваксваща имунизация с еднократна доза при децата до 5-годишна възраст. През първите две години на програмата, при имунизационен обхват над 90%, наблюдаваната ефективност срещу ИПЗ, причинени от серотипове, включени във ваксината, е 93% (95%-ен доверителен интервал: [75%; 98%]) при двудозова схема за кърмачета и 100% (95%-ен доверителен интервал: [91%; 100%]) за пълната схема.

Предварителни данни от Англия и Уелс, съобщени преди по-малко от 1 година след въвеждането на планова имунизация на 2, 4 и 13 месеца и програма за наваксваща имунизация с еднократна доза за деца на възраст от 13 до 23 месеца, предполагат, че ефективността на тази схема може да е по-ниска срещу серотип 6B отколкото срещу другите серотипове от ваксината.

Ефективността на двудозова първична имунизация срещу пневмония или остро възпаление на средното ухо не е установена.

Допълнителни данни за имуногенност

Имуногенността на Prevenar е изследвана в едно открито, многоцентрово проучване при 49 кърмачета със сърповидно-клетъчна болест. Децата са ваксинирани с Prevenar (3 дози от 2- месечна възраст с интервали по 1 месец между дозите) и 46 от тези деца са получили и 23-валентна пневмококова полизахаридна ваксина на възраст 15-18 месеца. След първичната имунизация 95,6% от децата имат нива на антителата най-малко 0,35 µg/ml срещу всеки от 7-те серотипа, включени в Prevenar. След прилагане на полизахаридната ваксина е установено значимо увеличение на концентрациите на антитела срещу 7-те серотипа, което предполага, че е била изработена достатъчна имунологична памет.

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо.

5.3Предклинични данни за безопасност

Едно проучване за токсичност (13 седмици, 5 инжекции, по една на всеки три седмици) при многократно интрамускулно приложение на пневмококова конюгатна ваксина при зайци не дава никакви доказателства за някакви значими локални или системни токсични действия.

Проучвания за токсичност при многократно подкожно приложение на Prevenar (13 седмици, 7 инжекции от клиничната доза, по една през седмица, последвани от 4-седмичен възстановителен период) при плъхове и маймуни не дава никакви доказателства за някакви значими локални или системни токсични действия.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

6.5Данни за опаковката

0,5 ml инжекционна суспензия във флакон (стъкло тип I) със сива запушалка от бутилова гума. Видове опаковки:

1 или 10 флакона без спринцовки/игли.

1 флакон със спринцовка и 2 игли (1 за изтегляне, 1 за инжектиране).

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

При съхранение може да се наблюдават бяла утайка и бистрa надутаечна течност.

Преди прилагане ваксината трябва да се разклати добре, за да се получи хомогенна бяла суспензия, и да се прегледа визуално за евентуални частици и/или промени във външния вид. Не използвайте, ако съдържанието изглежда различно.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Великобритания

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/167/001

EU/1/00/167/002

EU/1/00/167/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 02/02/2001 Дата на последно подновяване на разрешението за употреба: 02/02/2011

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Prevenar инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Адсорбирана пневмококова захаридна конюгатна ваксина

[Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed]

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 0,5 ml съдържа:

 

Пневмококов полизахарид серотип 4

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 4)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 6B

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 6B)*

4 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 9V

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 9V)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 14

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 14)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 18C

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 18C)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 19F

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 19F)*

2 микрограма

Пневмококов полизахарид серотип 23F

 

(pneumococcal polysaccharide serotype 23F)*

2 микрограма

* Конюгиран с белтък-носител CRM197 и адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,5 mg)

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка.

Ваксината представлява хомогенна бяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Активна имунизация срещу заболяванe, дължащо се на Streptococcus pneumoniae серотипове 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F и 23F (включващо сепсис, менингит, пневмония, бактериемия и остро възпаление на средното ухо) при кърмачета и деца на възраст от 2 месеца до 5 години (вж.

точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За броя на дозите, които трябва да се приложат при различните възрастови групи, вижте точка

4.2.

Приложението на Prevenar трябва да се определи въз основа на официалните препоръки, като се вземе предвид значението на инвазивните заболявания при различните възрастови групи, както и вариабилността на епидемиологията на серотиповете в различните географски области (вж.

точки 4.4, 4.8 и 5.1).

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Схемите за имунизация с Prevenar трябва да се основават на официалните препоръки.

Кърмачета на възраст 2 – 6 месеца:

Първичната имунизация при кърмачета се състои от три последователни дози по 0,5 ml, като първата доза обикновено се прилага на възраст 2 месеца, а интервалът между отделните дози е най-малко 1 месец. Препоръчва се четвърта доза през втората година от живота.

Като алтернатива може да се използва и двудозова схема на имунизация, когато Prevenar се прилага като част от планова имунизационна програма за кърмачета. Първата доза може да се приложи не по-рано от 2-месечна възраст, втората доза най-малко 2 месеца по-късно и трета (бустер) доза на възраст 11-15 месеца (вж. точка 5.1).

Неваксинирани по-рано по-големи кърмачета и деца:

Кърмачета на възраст 7 – 11 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 1 месец помежду им. Препоръчва се трета доза през втората година от живота.

Деца на възраст 12 – 23 месеца: две дози по 0,5 ml, с интервал най-малко 2 месеца помежду им. Деца на възраст 24 месеца – 5 години: една единствена доза.

Необходимостта от реимунизация след тези схеми на имунизация не е установена.

Начин на приложение

Ваксината трябва да се прилага чрез интрамускулно инжектиране. Предпочитаните места са антеролатералната част на бедрото (musculus vastus lateralis) при кърмачета или делтоидният мускул на мишницата при малките деца.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества или към дифтериен токсоид.

Както и при други ваксини, прилагането на Prevenar трябва да се отложи при лица, страдащи от остро, тежко фебрилно заболяване. Наличието на лека инфекция, обаче, като например простуда, не трябва да води до отлагане на ваксинирането.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Както при всички инжекционни ваксини, за редките случаи на анафилактична реакция след прилагане на ваксината винаги трябва да е осигурено подходящо медицинско лечение и наблюдение.

Prevenar не трябва се прилага интравенозно.

.

Потенциалният риск от апнея и необходимостта от проследяване на дишането в продължение на 48-72 часа трябва да се вземат предвид, когато се прилага първична имунизация на преждевременно родени (родени 28 гестационна седмица) и особено при тези с предишна анамнеза за недоразвитие на дихателната система. Тъй като ползата от ваксинирането при тази група новородени е голяма, ваксинирането не трябва да се отменя или отлага.

Prevenar не осигурява защита срещу други серотипове на Streptococcus pneumoniae, освен тези, включени във ваксината, нито срещу други микроорганизми, причиняващи инвазивни заболявания или възпаление на средното ухо.

Тази ваксина не трябва да се прилага при кърмачета или деца с тромбоцитопения или друго нарушение на кръвосъсирването, което би било противопоказание за интрамускулно инжектиране, освен ако потенциалната полза категорично превишава риска от прилагането.

Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерия.

За деца на възраст от 2 до 5 години е използвана схема на имунизация с една единствена доза. При деца на възраст над 24 месеца се наблюдава по-висока честота на локални реакции отколкото при кърмачета (вж. точка 4.8).

При деца с нарушена имунна реактивност, независимо дали вследствие на прилагане на имуносупресивна терапия, генетичен дефект, инфекция с HIV или други причини, може да се наблюдава по-слабо образуване на антитела в отговор на активната имунизация.

Ограничени данни показват, че Prevenar (първична имунизация с три дози) индуцира приемлив имунен отговор при кърмачета със сърповидно-клетъчна болест, с профил на безопасност, подобен на наблюдавания при не-високорискови групи (вж. точка 5.1). Все още липсват данни за безопасност и имуногенност при деца от други специфични групи с висок риск за инвазивно пневмококово заболяване (напр. деца с друга вродена или придобита дисфункция на слезката, заразени с HIV, със злокачествени новообразувания, с нефрозен синдром). Ваксинирането във високорисковите групи трябва да се разглежда индивидуално за всеки отделен случай.

Деца под 2-годишна възраст трябва да се ваксинират с Prevenar по подходящата за възрастта им схема (вж. точка 4.2). Употребата на пневмококова конюгатна ваксина не замества използването на 23-валентни пневмококови полизахаридни ваксини при деца на възраст 24 месеца със състояния (като например сърповидно-клетъчна болест, аспленизъм, инфекция с HIV, хронично заболяване или имунокомпрометирани), които ги излагат на по-висок риск от инвазивно заболяване, причинено от Streptococcus pneumoniae. Във всички случаи, когато това се препоръчва, децата с риск на възраст 24 месеца, които са имунизирани по-рано с Prevenar, трябва да получат 23-валентна пневмококова полизахаридна ваксина. Интервалът между пневмококовата конюгатна ваксина (Prevenar) и 23-валентната пневмококова полизахаридна ваксина трябва да бъде не по-малък от 8 седмици. Няма данни дали използването на 23- валентна пневмококова полизахаридна ваксина при деца, които не са или са имунизирани по- рано с Prevenar, може да доведе до по-слаб отговор към следващи дози Prevenar.

Когато Prevenar се прилага едновременно с шествалентна ваксина (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), лекарят трябва да има предвид, че данните от клинични проучвания показват по-висока честота на фебрилните реакции в сравнение с честотата им след прилагане само на шествалентни ваксини. Повечето от тези реакции са били умерено тежки (до 39 °C) и преходни (вж. точка 4.8).

Приложение на антипиретични лекарства трябва да се предприеме в съответствие с националните указания.

Препоръчва се профилактично прилагане на антипиретични лекарства:

-при всички деца, получаващи Prevenar едновременно с ваксини, съдържащи цялоклетъчна коклюшна съставка, поради по-високата честота на фебрилни реакции (вж. точка 4.8).

-при деца с конвулсивни нарушения или с анамнеза за фебрилни гърчове.

Подобно на всяка ваксина Prevenar може и да не предпази от пневмококово заболяване всички лица, получили ваксината. Освен това се очаква защитата срещу възпаление на средното ухо, причинено от серотипове, съдържащи се във ваксината, да е значително по-слаба от защитата срещу инвазивно заболяване. Тъй като възпаление на средното ухо се причинява от редица

организми, различни от съдържащите се във ваксината пневмококови серотипове, защитата срещу всички възпаления на средното ухо се очаква да е слаба (вж. точка 5.1).

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Prevenar може да се прилага едновременно с други педиатрични ваксини в съответствие с препоръчаните схеми за имунизация. Различните инжекционни ваксини винаги трябва да се прилагат на различни инжекционни места.

Имунният отговор към рутинните педиатрични ваксини, приложени едновременно с Prevenar на различни инжекционни места, е изследван в 7 контролирани клинични проучвания. Антитяло-отговорът към конюгатна ваксина от капсулен полизахарид на Haemophilus influenzae тип b с носител тетаничен протеин (PRP-T), ваксина срещу тетанус и ваксина срещу хепатит B (HepB) е подобен на този при контролните групи. За конюгатна ваксина срещу хемофилус тип b с носител CRM в имунизационната серия при кърмачетата е наблюдаван увеличен антитяло- отговор срещу Haemophilus influenzae тип b и срещу дифтерия. При бустер дозата (реимунизацията) е забелязано известно потискане на титрите на антителата срещу Haemophilus influenzae тип b, но всички деца са имали защитни титри. Наблюдавано е неравномерно отслабване на отговора към коклюшните антигени, както и към инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV). Клиничната значимост на тези взаимодействия не е известна. Ограничени резултати от открити клинични проучвания показват приемлив имунен отговор към ваксини срещу морбили, паротит и рубеола и ваксини срещу варицела.

Данните за едновременното прилагане на Prevenar с Infanrix hexa (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)), приложени като първична имунизация с 3 дози, не показват клинично значимо взаимодействие, повлияващо антитяло-отговора към всеки отделен антиген.

Засега няма достатъчно данни относно взаимодействията при прилагане на Prevenar едновременно с други шествалентни ваксини.

При клинично изпитване, при което се сравняват самостоятелното и едновременното прилагане на Prevenar (три дози на 2-ри, 3,5 и 6-ти месец и бустер доза на приблизително 12-ти месец) и Meningitec (конюгатна ваксина срещу менингококи група С; две дози на 2-ри и 6-ти месец и бустер доза на приблизително 12-ти месец), няма данни за имунно взаимодействие между двете конюгатни ваксини след първичната имунизация или след бустер дозите.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Prevenar не е предназначен за приложение при възрастни. Липсват данни за употребата по време на бременност или кърмене и репродуктивни проучвания при животни.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Безопасността на ваксината е оценена в различни контролирани клинични проучвания, включващи над 18 000 здрави кърмачета (на възраст от 6 седмици до 18 месеца). Основната част от опита по отношение на безопасността е получен от изпитването за ефикасност, в което 17 066 кърмачета са получили 55 352 дози Prevenar. Безопасността е оценена и при неваксинирани по-рано по-големи деца.

Във всички проучвания ваксината Prevenar е прилагана едновременно с препоръчваните педиатрични ваксини.

Сред най-често съобщаваните нежелани реакции са реакции на инжекционното място и фебрилитет.

Не е установено категорично нарастване на честотата на локалните или системните реакции при повторните дози в рамките на първичната имунизация или при бустер дозата, с изключение на установената при бустер дозата по-висока честота на преходна болезнена чувствителност (36,5%) и болезнена чувствителност, пречеща на движението на крайника (18,5%).

При по-големи деца, получаващи единствена доза от ваксината, е наблюдавана по-висока честота на локални реакции, отколкото е описано по-рано за кърмаческата възраст. Тези реакции са предимно преходни по своето естество. В едно проучване, проведено след разрешаването за употреба на ваксината, включващо 115 деца на възраст от 2 до 5 години, за болезнена чувствителност се съобщава при до 39,1% от децата; при 15,7% от децата болезнената чувствителност е пречила на движението на крайника. При 40,0% от децата се съобщава за зачервяване, а при 32,2% - за уплътнение. За зачервяване или уплътнение с диаметър 2 cm се съобщава съответно при 22,6% и 13,9% от децата.

При прилагане на Prevenar едновременно с шествалентни ваксини (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит В, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус тип b (конюгатна с носител тетаничен токсоид)) за температура ≥ 38 °C след прилагане на доза се съобщава при 28,3% до 48,3% от кърмачетата в групата, получаваща едновременно Prevenar и шествалентната ваксина, в сравнение с 15,6% до 23,4% в групата, получаваща само шествалентната ваксина. Температура над 39,5 °C след прилагане на доза се наблюдава при 0,6% до 2,8% от кърмачетата, получили едновременно Prevenar и шествалентна ваксина (вж. точка 4.4).

Реактогенността е по-висока при деца, получаващи едновременно цялоклетъчни ваксини срещу коклюш. В едно проучване, включващо 1 662 деца, за температура 38 °C се съобщава при 41,2% от децата, получили Prevenar едновременно с адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, в сравнение с 27,9% в контролната група. За температура > 39 °C се съобщава при 3,3% от децата в сравнение с 1,2% в контролната група.

Нежеланите реакции, съобщавани при клиничните изпитвания или от постмаркетинговия опит, са изброени в следващата таблица по системо-органни класове и по честота, за всички възрастови групи.

Честотата се дефинира както следва: Много чести ( 1/10)

Чести ( 1/100 до < 1/10) Нечести ( 1/1 000 до < 1/100) Редки ( 1/10 000 до < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Много редки:Лимфаденопатия, локализирана в областта на инжекционното място

Нарушения на имунната система:

Редки:Реакции на свръхчувствителност като анафилактични/анафилактоидни реакции вкл. шок, ангионевротичен оток, бронхоспазъм, задух, оток на лицето.

Нарушения на нервната система:

Редки:Гърчове, вкл. фебрилни гърчове.

Стомашно-чревни нарушения:

Много чести:Повръщане, диария, намален апетит.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Нечести:

Обрив/уртикария.

Много редки:

Erythema multiforme.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много чести:

Реакции на инжекционното място (напр. еритем, уплътнение/подуване,

 

болка/болезнена чувствителност); температура 38 °C,

 

раздразнителност, плач, сънливост, неспокоен сън.

Чести:

Подуване/уплътнение на инжекционното място и еритем > 2,4 cm,

 

болезнена чувствителност, ограничаваща движението, температура

 

> 39 °C.

Редки:

Епизод на хипотония и хипореактивност, реакции на

 

свръхчувствителност на инжекционното място (напр. дерматит,

 

пруритус, уртикария), зачервяване.

Апнея при преждевременно родени ( 28 гестационна седмица) (вж. точка 4.4).

4.9 Предозиране

Съобщавано е за предозиране на Prevenar, включващо случаи на инжектиране на по-висока от препоръчаната доза и случаи на прилагане на последователни дози, през интервал, по-малък от препоръчания. В повечето от случаите не са съобщени никакви нежелани реакции. Общо взето, съобщените нежелани реакции при предозиране сe съобщават и при препоръчаните единични дози Prevenar.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: пневмококови ваксини, ATC код: J07AL02

Имуногенност

Значимо увеличение на антителата (измерени чрез ELISA) е установено за всички серотипове, включени във ваксината, след първична имунизация с три дози Prevenar при кърмачета и след бустер дозите, въпреки че средногеометричните концентрации (СГК) са различни за 7-те серотипа. Доказано е също, че след първичната имунизация Prevenar индуцира образуване на функционални антитела (измерени чрез опсонофагоцитоза) срещу всички серотипове, включени във ваксината. Не е изследвана продължителността на персистиране на антителата след прилагане на първична имунизация при кърмачета плюс бустер или след прилагане на първична имунизация с еднократни дози на по-големи деца. Прилагането на неконюгирани пневмококови полизахариди 13 месеца след първичната имунизация с Prevenar предизвиква анамнестичен антитяло-отговор към 7-те серотипа, включени във ваксината, което е показателно за протекъл първичен имунен отговор.

Имуногенността на двудозова първична имунизация при кърмачета плюс бустер доза на възраст около 1 година е документирана в няколко проучвания. Повечето данни показват, че по-малък процент кърмачета постигат концентрации на антитела ≥ 0,35 μg/ml (референтната концентрация на антитела, препоръчана от СЗО)2 срещу серотипове 6B и 23F след двудозова

2WHO technical report No 927, 2005; Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants (Технически доклад на СЗО

No 927, 2005; Приложение серологични критерии за изчисляване и разрешаване за употреба на нов състав на пневмококова конюгатна ваксина за прилагане при кърмачета.)

първична имунизация, при пряко или непряко сравнение с първичната имунизация от три дози. Освен това, СГК на антителата срещу повечето серотипове са по-ниски при кърмачета след двудозова първична имунизация, отколкото след серия от три дози. Независимо от това обаче антитяло-отговорът към бустер дозите в ранна детска възраст след 2- или 3- дозова първична имунизация в кърмаческа възраст е сравним за всичките 7 серотипа от ваксината и показва, че и при двете схеми за кърмачета се създава достатъчна имунологична памет.

Значимо увеличение на антителата (измерени чрез ELISA) срещу всички серотипове, включени във ваксината, се наблюдава след прилагане на еднократни дози Prevenar при деца на възраст от 2 до 5 години. Концентрациите на антитела са подобни на достигнатите след серия от три дози при кърмачета и бустер доза под 2-годишна възраст. Не са провеждани изпитвания за ефикасност при популация на възраст от 2 до 5 години.

Ефикасността на двудозова първичната имунизация на кърмачета плюс бустер доза не е установена при клиничните изпитвания, а клиничните последствия на по-ниски концентрации на антитела срещу серотипове 6B и 23F след двудозовата схема за кърмачета не са известни.

Ефикасност срещу инвазивни заболявания Ефикасността срещу инвазивни заболявания е оценена при населението на САЩ, където

ваксината покрива от 80% до 89% от серотиповете. Епидемиологичните данни между 1988 и 2003 година показват, че в Европа покритието е по-малко и варира в различните страни. Поради това Prevenar се очаква да покрие между 54% и 84% от щамовете, изолирани при инвазивни пневмококови заболявания (ИПЗ) сред европейските деца под 2-годишна възраст. При европейските деца на възраст между 2 и 5 години Prevenar се очаква да покрие около 62% до 83% от клиничните изолати, отговорни за инвазивни пневмококови заболявания. Смята се, че над 80% от резистентните към антимикробни лекарства щамове ще бъдат обхванати от включените във ваксината серотипове. Покритието от ваксината на серотиповете сред детската популация намалява с увеличаване на възрастта. Наблюдаваното намаление на честотата на ИПЗ сред по-големите деца може отчасти да се дължи на естествено придобит имунитет.

Ефикасността срещу инвазивни заболявания е оценена в едно широкомащабно рандомизирано, двойно-сляпо клинично изпитване в многоетническа популация в Северна Калифорния (изпитването Kaiser Permanente). Над 37 816 кърмачета са имунизирани или с Prevenar, или с контролна ваксина (конюгатна ваксина срещу менингококи група C), на възраст 2, 4, 6 и 12 - 15 месеца. По времето на проучването серотиповете, включени във ваксината, са причинявали 89% от ИПЗ.

В заслепен последващ период на проследяване до 20 април 1999 г. общият брой на случаите на инвазивни заболявания, причинени от серотипове, съдържащи се във ваксината, е достигнал 52. Изчислената специфична ефикасност срещу серотиповете в състава на ваксината е 94% (95%-ен доверителен интервал: [81%; 99%]) при intent-to-treat (ITT) групата и 97% (95%-ен доверителен интервал: [85%; 100%]) при групата с напълно завършена съгласно протокола имунизация (40 случая). В Европа очакваната ефикасност при деца на възраст под 2 години варира от 51% до 79%, като се вземе предвид покритието от ваксината на серотиповете, причиняващи инвазивни заболявания.

Ефикасност срещу пневмония

В изпитването Kaiser Permanente ефикасността срещу бактериемична пневмония, предизвикана от включени във ваксината серотипове S. pneumoniae, е 87,5% (95%-ен доверителен интервал: [7%; 99%]).

Оценена е и ефикасността срещу небактериемична пневмония (без да е извършвано микробиологично потвърждение на диагнозата). Тъй като много патогени, различни от представените във ваксината пневмококови серотипове, могат да причиняват пневмония при децата, се очаква защитата срещу всякаква клинично изявена пневмония да е по-ниска отколкото срещу пневмококово инвазивно заболяване. При анализа в групата със завършена съгласно протокола имунизация намалението на риска, оценено за първа клинично изявена

пневмония с патологична рентгенографска находка в гръдния кош (дефинирана като наличие на инфилтрати, излив или консолидация), е 35% (95%-ен доверителен интервал: 4, 56).

Ефикасност срещу възпаление на средното ухо Острото възпаление на средното ухо (ОВСУ) е често срещано детско заболяване с различна

етиология. Бактерии може да са причинители на 60-70% от клиничните епизоди на ОВСУ. Пневмококите са причинители на 30-40% от всички бактериални ОВСУ и на по-голяма част от тежките ОВСУ. На теория Prevenar може да предотврати ОВСУ от около 60-80% от причиняващите го серотипове пневмококи. Смята се, че Prevenar би могъл да предотврати 6-13% от всички клинични епизоди на ОВСУ.

Ефикасността на Prevenar срещу остро възпаление на средното ухо (ОВСУ) е оценена в едно рандомизирано двойно-сляпо клинично изпитване при 1 662 кърмачета във Финландия, имунизирани или с Prevenar, или с контролна ваксина (ваксина срещу хепатит В), на възраст 2, 4, 6 и 12-15 месеца. Оценката на ефикасността на ваксината срещу OВСУ от ваксинален серотип, което е главната крайна точка в това изпитване, е 57% (95%-ен доверителен интервал: [44%; 67%]) при анализа на групата със завършена съгласно протокола имунизация и 54% (95%-ен доверителен интервал: [41%; 64%]) при анализа на intent-to-treat групата. При имунизираните се наблюдава увеличение с 33% (95%-ен доверителен интервал: [-1%; 80%]) на OВСУ, дължащо се на серогрупи, невключени във ваксината. Общата полза обаче е намаление с 34% (95%-ен доверителен интервал: [21%; 45%]) на всички пневмококови OВСУ. Въздействието на ваксината по отношение на общия брой епизоди на възпаление на средното ухо без оглед на етиологията е намаление с 6% (95%-ен доверителен интервал: [-4%; 16%]).

Група деца в това проучване са проследени до достигане на 4- до 5-годишна възраст. При това проследяване ефикасността на ваксината по отношение на чести възпаления на средното ухо (дефинирани като минимум 3 епизода в рамките на 6 месеца) е 18% (95%-ен доверителен интервал: [1%; 32%]), по отношение на хронично възпаление на средното ухо с излив – 50% (95%-ен доверителен интервал: [15%; 71%]), и по отношение на необходимостта от тимпаностомия (поставяне на тимпаностомозна тръбичка) – 39% (95%-ен доверителен интервал: [4%; 61%]).

Ефикасността на Prevenar срещу ОВСУ е оценена като вторична крайна точка в изпитването Kaiser Permanente. Децата са проследени до навършване на 3,5-годишна възраст. Въздействието на ваксината върху общия брой епизоди на възпаление на средното ухо без оглед на етиологията е намаление със 7% (95%-ен доверителен интервал: [4%; 10%]). Ефектът на ваксината при анализа съгласно протокола е намаление с 9% (95%-ен доверителен интервал: [3%; 15%]) на рецидивиращите ОВСУ (дефинирани като 3 епизода в рамките на 6 месеца или 4 епизода за една година) или намаление с 23% (95%-ен доверителен интервал: [7%; 36%]) за рецидивиращите ОВСУ (5 епизода в рамките на 6 месеца или 6 епизода за една година). Тимпаностомията е намалена с 24% (95%-ен доверителен интервал: [12%; 35%]) при анализа на групата със завършена съгласно протокола имунизация и с 23% (95%-ен доверителен интервал: [11%; 34%]) при анализа на intent-to-treat групата.

Ефективност

Ефективността на Prevenar срещу ИПЗ (представляваща защитата, осигурена от ваксината и от колективния имунитет, дължащ се на намалено разпространение сред населението на серотиповете, включени във ваксината) е оценена в национални имунизационни програми, при които се използват схеми на имунизация при кърмачета с три или две дози и бустер дози при всяка от схемите.

През 2000 г. в САЩ е въведена масова ваксинация с Prevenar със серия от четири дози при кърмачета и програма за наваксваща имунизация за деца до 5-годишна възраст. Ефективността на ваксината срещу ИПЗ, причинени от серотипове, включени във ваксината, е оценена при деца на възраст от 3 до 59 месеца през първите четири години на прилагане на програмата. При сравняване с отсъствието на ваксинация, точковите оценки за ефективността на 2, 3 или 4 дози, приложени в имунизационна схема за кърмачета, са сходни: съответно 96% (95%-ен

доверителен интервал: [88%; 99%]), 95% (95%-ен доверителен интервал: [88%; 99%]) и 100% (95%-ен доверителен интервал: [94%; 100%]). През същия период в САЩ се наблюдава намаление с 94% на ИПЗ от серотипове, включени във ваксината, при децата под 5-годишна възраст, в сравнение с изходни данни от периода преди въвеждане на ваксинацията (1998/99). Успоредно с това е установено намаление с 62% на ИПЗ от серотипове, включени във ваксината, при лицата над 5-годишна възраст. Този косвен ефект или ефект на колективен имунитет се дължи на намаляване на предаването от имунизираните малки деца на серотипове, включени във ваксината, към останалата част от популацията и съвпада с намаление на назофарингеалното носителство на серотипове, включени във ваксината.

В Квебек, Канада, Prevenar е въведен със схема на имунизация на възраст 2, 4 и 12 месеца и програма за наваксваща имунизация с еднократна доза при децата до 5-годишна възраст. През първите две години на програмата, при имунизационен обхват над 90%, наблюдаваната ефективност срещу ИПЗ, причинени от серотипове, включени във ваксината, е 93% (95%-ен доверителен интервал: [75%; 98%]) при двудозова схема за кърмачета и 100% (95%-ен доверителен интервал: [91%; 100%]) за пълната схема.

Предварителни данни от Англия и Уелс, съобщени преди по-малко от 1 година след въвеждането на планова имунизация на 2, 4 и 13 месеца и програма за наваксваща имунизация с еднократна доза за деца на възраст от 13 до 23 месеца, предполагат, че ефективността на тази схема може да е по-ниска срещу серотип 6B отколкото срещу другите серотипове от ваксината.

Ефективността на двудозова първична имунизация срещу пневмония или остро възпаление на средното ухо не е установена.

Допълнителни данни за имуногенност

Имуногенността на Prevenar е изследвана в едно открито, многоцентрово проучване при 49 кърмачета със сърповидно-клетъчна болест. Децата са ваксинирани с Prevenar (3 дози от 2- месечна възраст с интервали по 1 месец между дозите) и 46 от тези деца са получили и 23-валентна пневмококова полизахаридна ваксина на възраст 15-18 месеца. След първичната имунизация 95,6% от децата имат нива на антителата най-малко 0,35 µg/ml срещу всеки от 7-те серотипа, включени в Prevenar. След прилагане на полизахаридната ваксина е установено значимо увеличение на концентрациите на антитела срещу 7-те серотипа, което предполага, че е била изработена достатъчна имунологична памет.

5.2 Фармакокинетични свойства

Неприложимо.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Едно проучване за токсичност (13 седмици, 5 инжекции, по една на всеки три седмици) при многократно интрамускулно приложение на пневмококова конюгатна ваксина при зайци не дава никакви доказателства за някакви значими локални или системни токсични действия.

Проучвания за токсичност при многократно подкожно приложение на Prevenar (13 седмици, 7 инжекции от клиничната доза, по една през седмица, последвани от 4-седмичен възстановителен период) при плъхове и маймуни не дава никакви доказателства за някакви значими локални или системни токсични действия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

4 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

6.5 Данни за опаковката

0,5 ml инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с бутало (полипропилен), запушалка на буталото (несъдържаща латекс сива бутилова гума) и предпазна капачка за накрайника (несъдържаща латекс сива бутилова гума).

Видове опаковки:

1 или 10 предварително напълнени спринцовки, с или без игли Групова опаковка от 5 опаковки по 10 предварително напълнени спринцовки без игли.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

При съхранение може да се наблюдават бяла утайка и бистрa надутаечна течност.

Преди прилагане ваксината трябва да се разклати добре, за да се получи хомогенна бяла суспензия, и да се прегледа визуално за евентуални частици и/или промени във външния вид. Не използвайте, ако съдържанието изглежда различно.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Великобритания

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/167/003

EU/1/00/167/004

EU/1/00/167/006

EU/1/00/167/007

EU/1/00/167/008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 02/02/2001 Дата на последно подновяване на разрешението за употреба: 02/02/2011

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта