Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – кратка характеристика на продукта - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоQuadramet
ATC кодV10BX02
Веществоsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ПроизводителCIS bio international

Съдържание на статията

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Quadramet 1,3 GBq/mL инжекционен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml разтвор съдържа 1,3 GBg Самарий (153Sm)лексидронам пентасодиум (Samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) към датата на калибриране (отговарят на 20 до 80 µg/ml

самарий на флакон).

Специфичната активност на самарий е приблизително 16 – 65 MBg/mg самарий.

Всеки флакон съдържа 2-4 GBg към референтната дата.

Самарий-153 емитира както бета-частици със средна енергия, така и гама фотони, подходящи за образна диагностика и има период на полуразпад 46.3 часа (1.93 дни). В таблица 1 са представени първичните радиационни емисии на самарий-153.

ТАБЛИЦА 1: САМАРИЙ-153 ДАННИ ЗА ОСНОВНИТЕ РАДИАЦИОННИ ЕМИСИИ

Вид лъчение

Енергия (keV)*

Дял

Бета

30%

Бета

50%

Бета

20%

Гама

29%

За бета-лъчението са дадени максималните енергии, средната енергия на бета частиците е 233 keV.

Помощно вещество с известно действие: натрий 8,1 mg/mL. За пълния списък на помощните вещества виже точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

Прозрачен, безцветен до светложълт разтвор с pH вариращ от 7.0 до 8.5.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Quadramet е предназначен за облекчаване на костните болки при пациенти с множествени остеобластни метастази в скелета, които при костна сцинтиграфия каптират маркирани с технеций (99mTc) бифосфонати.

Преди да се започне лечение е необходимо да се докаже наличието на остеобластни метастази, които каптират маркирани с технеций (99mTc) бифосфонати.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Quadramet следва да се прилага само от лекари с опит в приложението на радиофармацевтици и след пълна онкологична оценка на пациента от квалифицирани лекари.

Дозировка

Препоръчваната доза Quadramet е 37 MBq на килограм телесна маса.

Педиатрична популация

Quadramet не се препоръчва за употреба от деца и юноши под 18 години поради липса на данни за безопаснот и ефикасност.

Начин на приложение

Quadramet трябва да се прилага бавно интравенозно през стабилен венозен път за една минута. Не разреждайте Quadramet преди приложението.

При пациентите, които се повлияват положително от Quadramet, облекчаването на болката започва до една седмица след апликацията. Облекчаването на болката може да се задържи за 4 седмици до 4 месеца. Ако субективното усещане за болка при пациентите се подобри, те могат да бъдат посъветвани да намалят приема на опиоидни аналгетици.

Повторното приложение на Quadramet зависи от индивидуалния отговор на пациента към предходно лечение и от клиничните симптоми. Трябва да се спазва интервал от поне 8 седмици, за да може да се възстанови функцията на костния мозък.

Наличните данни за безопасността на повторното приложение са ограничени и се базират единствено на резултати от приложението на лекарството при пациенти по линия на т. нар.” милосърдна употреба”.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 12.

4.3 Противопоказания

свръхчувствителност към активното вещество (етилендиаминметиленфосфонат (EDTMP) или сходни фосфонатни съединения) или която и да е от съставките, изброени в точка 6.1.

бременни (виж точка 4.6)

пациенти, на които в последните 6 седмици е била прилагана химиотерапия или външно облъчване на половината тяло.

Quadramet се използва само за палиетивно лечение и не бива да се прилага заедно с миелотоксични химиотерапевтици, поради опасност от засилване на миелотоксичните ефекти.

Не бива да се прилага заедно с други бифосфонати ако се установи интерференция при сцинтиграфията с маркирани с технеций (99mTc) бифосфонати.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради липсата на клинични данни, инжектираната радиоактивност трябва да се коригира в зависимост от бъбречната функция.

Не се препоръчва прилагането на Quadramet при пациенти с белези за увреден от предходно лечение или заболяване костномозъчен резерв, освен ако очакваната полза не надвишава рисковете от лечението.

Поради опасността от потискане на костномозъчната функция след прилагането му се налага ежеседмично мониториране на количествените хематологични показатели за поне 8 седмици, започвайки от втората седмица след апликацията на Quadramet, или докато не настъпи адекватно възстановяване на костномозъчната функция

Пациентите трябва да се стимулират да пият (или да получат парентерални вливания) поне 500 мл течности преди инжектирането и да бъдат посъветвани следтова да уринират колкото се може по-често, за да се намали радиационната експозиция на пикочния мехур.

Понеже клирънсът на Quadramet е бърз, 6-12 часа след приложението му предпазните мерки по отношение излъчваната с урината радиоактивност са ненужни.

При болни с инконтиненция на урината се налага през първите 6 часа след инжектирането да бъдат приложени специални предпазни мерки като поставяне на уретрален катетър с цел да се намали риска от радиоактивно замърсяване на дрехите, постелочното бельо и средата. За останалите пациенти се налага събиране на урината поне в следващите 6 (шест) часа.

При болни с уринарна обструкция се налага поставянето на уретрален катетър.

Радиоактивните лекарствени продукти следва да бъдат получавани, използвани и прилагани само от оторизиран персонал в специализирани клиники. Получаването, съхранението, използването, пренасянето и изхвърлянето на такива продукти се подчиняват на разпоредбите и съответните лицензионни режими на местните официални специализирани органи. Радиофармацевтиците трябва да се приготвят от ползвателите по начин, отговарящ както на изискванията за радиационна безопасност, така и на тези за фармацевтично качество. Необходимо е да се спазват определени правила на асептичност според изискванията на Добрата производствена практика (Good Manufacturing Practice) за фармацвтични продукти.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Поради опасността от адитивен ефект върху костния мозък, лечението не бива да се провежда успоредно с химиотерапия или радиотерапия с външно облъчване. Quadramet може да се дава след края на всяка от тези терапии, като се изчака костния мозък да се възстанови адекватно.

4.6 Фертилитет

, бременност и кърмене

Бременност

Quadramet е противопоказен (виж 4.3) за бременни жени. Внимателно трябва да се изключи вероятността пациентката да е бременна. Жени в детеродна възраст трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението и по време на целия период на проследяването му.

Кърмене

Нама клинични данни относно екскрецията на Quadramet с кърмата при хора. По тази причина ако се налага лечение с Quadramet трябва да се премине от кърмене на изкуствено хранене, а отделената кърма да се изхвърля.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

При болни лекувани с Quadramet са наблюдавани спадане броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите, както и анемия.

При клинични проучвания е наблюдавано спадане на левкоцитите и тромбоцитите до минимум от около 40 % до 50 % в сравнение с изходните нива. Това се наблюдава около 3 до 5 седмици след прилагането на медикамента и постепенно се възстановява до началното ниво за около 8 седмици след лечението.

Малкото пациенти, при които е наблюдавана хематопоетична токсичност от 3 или 4 степен преди това са били подложени или на радиотерапия с външно облъчване или на химиотерапия, или са имали бързопрогресиращо заболяване с евентуално засягане на костния мозък.

Постмаркетинговите съобщения за тромбоцитопения включват отделни съобщения за вътречерепни кръвоизливи и случаи с фатален изход.

Един малък брой пациенти са съобщили за преходно увеличаване на костните болки малко след апликацията (flare reaction). Това състояние обикновено е леко, развива се в рамките на 72 часа след инжектирането и отзвучава спонтанно. Болките в такива случаи обикновенно се купират с аналгетици.

Има съобщения за нежелани лекарствени реакции, като гадене, повръщане, диария и изпотяване.

След прилагане на Quadramet са били докладвани реакции на свръхчувствителност, включително и редки случаи на анифилактична реакция

При малко пациенти се е стигнало до компресия на гръбначния мозък или ствола, дисеминирана интравасклуарна коагулопатия или мозъчно-съдови инциденти. Появата на подобни симптоми може да се свърже с прогресията на основното заболяване при тези пациенти. Метастази в цервико-дорзалните отдели на гръбначния стълб крият повишен риск от компресия на гръбначния мозък.

Радиационната доза получена при терапевтична експозиция може да резултира в повишена честота на ракови заболявания и мутации. Винаги трябва да се внимава рисковете, свързани с радиацията да са по-ниски от тези от самото основно заболяване.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Този лекарствен продукт може да се прилага само от квалифициран персонал в специализирани здравни заведения. Затова рискът от предозиране е много малък.

Реалните рискове се свързват с аплицирането по погрешка на по-висока радиоактивност. Дозата радиация, на която е подложен организма, може да се намали посредством засилена диуреза и по-често уриниране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: различни радиофармацевтици за палиативно лечение на болка

ATC код: V10BX02

Механизъм на действие

Quadramet има афинитет към костната тъкан и се концентрира в зони с повишен обмен в непосредствена близост с хидроксиапатит.

Фармакодинамични ефекти

Проучвания на плъхове са показали, че Quadramet бързо се елиминира от кръвта и се натрупва в растежните зони на костния матрикс и по-специално в остеоидния слой, където се развива минерализацията.

Клинична ефикасност и безопасност

Клинични проучвания с планарни образни техники покават, че натрупването на Quadramet в лизирана и в здрава костна тъка се отнася като 5 към 1. Разликата в натрупването в лизирани и меки тъкани е 6 към 1. По този начин в областите с метастатично засягане се натрупват значително по-високи количества Quadramet в сравнение с околните участъци здрава кост.

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Общото каптиране на Quadramet в скелетните кости е 65,5 ± 15,5 % от приложената радиоактивност. Проучването е при 453 пациента с различни първични тумори. Установена е положителна корелация между каптирането в скелета и броя на метастатичните огнища. От друга страна каптирането в костите е обратно пропорционално на радиоактивността в плазмата, измерена на тридесетата минута.

Елиминиране

При хора Quadramet бива бързо елиминиран от кръвта. При 22 пациенти половин час след инжектирането само 9.6 ± 2.8 % от приложената радиоактивност остава в плазмата. След 4 и след 24 часа радиоактивността в плазмата спада от 1.3 ± 0.7 % до 0.05 ± 0.03 %.

Отделяне с урината се наблюдава основно през първите 4 часа (30.3 ± 13.5 %). След 12 часа 35.3 ± 13.6 % от приложената радиоактивност е отделена с урината. Намалено отделяне с урината се наблюдава при болни с множествени костни метастази, като това не зависи от количеството приложен радиофармацевтик.

Биотрансформация Изследвания на проби урина показват, че радиоактивността се представя като интактен комплекс.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Продуктите, получени от радиолизата на Sm-EDTMP имат нефротоксичен ефект при плъхове и кучета. Максималната доза без токсичен ефект (no-effect-доза) е 2.5 mg/kg.

Многократното приложение на самарий (153Sm)-EDTMP на кучета е свързано с леко удължаване на времето за възстановяване на хематологичните и костномозъчни параметри в сравнение с еднократното приложение.

Няма проучвания за мутагенните/карциногенни ефекти на радиоактивния Sm-EDTMP, но на база радиационната доза, получена от терапевтичната експозиция се приема, че е свързан с генотоксичен/карциногенен риск.

Поредица in vivo и in vitro тестове не показват мутагенен потенциал на нерадиоактивния Sm- EDTMP. Същите резултати са установени и за обогатен с радиолизни субстанции Sm-EDTMP.

При проучване на карциногенния потенциал на EDTMP при плъхове при високите дози са се развили остеосаркоми. При липсата на генотоксични свойства тези ефекти могат да бъдат свързани с хелиращите свойства на EDTMP, които водят до нарушения на костния метаболизъм.

Не са провеждани проучвания за оценка ефекта на Quadramet върху репродукцията.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Общо EDTMP (като EDTMP.H2O)

Калциев EDTMP натриева сол (като Са) Общo натрий (като Na)

Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

1 ден след референтната за радиоактивността дата, означена на етикета.

Да се използва в рамките на 6 часа след размразяване. След като е бил размразен не бива да се замразява повторно.

6.4 Специални условия на съхранение

Quadramet се доставя замразен в сух лед.

Да се съхранява във фризер (-10°C до -20°C) в оригиналната опаковка.

Съхранението трябва да става в съответствие с местните разпоредби за радиоактивни вещества.

6.5 Данни за опаковката

Флакон от безцветно стъкло тип I според Европейската фармакопея с обем 15 mL, затворен със запушалка от естествена хлорбутилна гума с тефлоново покритие и алуминиево капаче.

Всеки флакон съдържа 1.5 mL (2 GBq към момента на калибриране) до 3.1 mL (4 GBq към момента на калибриране) инжекционен разтвор.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Прилагането на радиофармацевтици създава рискове за околните посредством външна радиация или контаминиране с урина, повърнати материи и т.н. Трябва да се спазват националните разпоредби за радиационна защита и безопасност.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

(Виж точка 12 за подробни инструкции за приготвяне на продукта).

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

CIS bio international Boîte Postale 32

F- 91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Франция

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/057/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ

/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 05 февруари 1998 Дата на последно подновяване: 12 декември 2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

11. ДОЗИМЕТРИЯ

В таблица 2 са дадени изчислените абсорбирани дози след интравенозно приложение при средностатистически възрастен. Тези дозиметрични данни са изчислени на база клинични изпитвания за бионаличност по методите за изчисляване на радиационна доза, разработени от

Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee на Дружеството по нуклеарна медицина

Понеже Quadramet се екскретира с урината радиационната експозиция се базира на интервали на уриниране през 4,8 часа. При изчисляването на дозите за кости и костен мозък се приема, че радиоактивноста се натрупва по повърхността на костите, както е показано от авторадиограми на костни проби от пациенти лекувани с Quadramet.

Радиационната доза за определени органи, които могат и да не са таргетните органи на лечението, може да бъде повлияна в значителна степен от патофизиологичните промени, породени от болестния процес. Това трябва да се има пред вид при разглеждането на следните данни:

ТАБЛИЦА 2 : ДОЗИ АБОРБИРАНА РАДИАЦИЯ

Орган

Абсорбирана доза в зависимост от инжектираната

 

активност (mGy/MBq)

 

 

Надбъбречни жлези

0.009

Мозък

0.011

Гръден кош

0.003

Пикочен мехур

0.004

Стена на възходящите

0.005

отдели на дебело черво

 

Стена на низходящите

0.010

отдели на дебело черво

 

Тънки черва

0.006

Миокард

0.005

Бъбреци

0.018

Черен дроб

0.005

Бели дробове

0.008

Мускули

0.007

Яйчници

0.008

Панкреас

0.005

Червен костен мозък

1.54

Костна повърхност

6.76

Кожа

0.004

Слезка

0.004

Стомах

0.004

Тестиси

0.005

Тимус

0.004

Щитовидна жлеза

0.007

Стена на пикочен мехур

0.973

Матка

0.011

 

 

Ефективна доза

0.307

(mSv/MBq)

 

 

 

За този лекарствен продукт ефективната доза, получена от инжектирането на активност

2 590 MBq е 796 mSv.

След прилагането на активност от 2 590 MBq, обикновената доза радиация в таргетния орган (скелетните метастази) е 86.5 Gy, а обикновените дози радиация за критичните органи са: повърхност на здрави кости - 17.5 Gy, червен костен мозък - 4.0 Gy, стена на пикочен мехур - 2.5 Gy, бъбреци - 0.047 Gy и яйчници -0.021 Gy.

12.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Оставете продукта да се размрази на стайна температура преди да я приложите.

Проверете визуално разтвора преди да го приложите. Той трябва да е бистър и без частици. Работещият с продукта трябва да предпазва очите си при визуалната оценка на бистротата на разтвора.

Непосредствено преди прилагането трябва да се измери активността с калибратор. Преди да приложите Quadramet проверете дозата, която трябва да се аплицира и индентичността на пациента.

Необходимо е спазването на стандартните мерки за стерилност и радиационна защита.

Поради необходимостта от радиационна защита, лечението на пациентите трябва да става в заведения, разполагащи със съответното разрешително за терапевтично използване на открити източници на радиоактивност. Пациентите се изписват след като степента на експозиция отговаря на действащите препоръчителни лимити.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта