Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – данни върху опаковката - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоQuadramet
ATC кодV10BX02
Веществоsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ПроизводителCIS bio international

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

МЕТАЛНА КУТИЯ / ОЛОВЕН СЪД

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУК

T

Quadramet, 1,3 GBq/mL , инжекционен разтвор Самарий (153Sm) лексидронам пентасодиум

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО

(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Самарий (153Sm) лексидронам пентасодиум

:1.3 GBq/ml към референтната дата.

(Отговарят на 20 до 80 µg/ml самарий).

 

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Общо EDTMP (като EDTMP.H2O)

Калций-EDTMP натриева сол (като Ca) Общо натрий (като Na)

Вода за инжекции

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор във флакон за единична доза.

ml

GBq/флакон,

 

(12 часа ЦЕВ)

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ

(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

За интавенозна употреба

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

, АКО E НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: (ДД/ММ/ГГГГ) (12 часа ЦЕВ)

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява във фризер в оригиналната опаковка при температура -10°C до -20°C

Да се използва в рамките на 6 часа след размразяване.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ

, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания..

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex,

ФРАНЦИЯ

12. НОМЕР

(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/057/001

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

<Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.>

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА

1. T

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКИ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Quadramet, 1,3 GBq/mL инжекционен разтвор Самарий (153Sm) лексидронам пентасодиум

За интравенозно приложение

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ДД/ММ/ГГГГ

 

(12 часа ЦЕВ)

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида

5. ,

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСАОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

ml

GBq/флакон,

 

(12 часа ЦЕВ)

6.

ДРУГО

Производител: CIS bio international.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта