Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – данни върху опаковката - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRanexa (Latixa)
ATC кодC01EB18
Веществоranolazine
ПроизводителMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща блистерни ленти, или опаковка, съдържаща бутилка от HDPE с етикет

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 375 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО

/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 375 mg ранолазин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки с удължено освобождаване

60 таблетки с удължено освобождаване

100 таблетки с удължено освобождаване

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ

/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Таблетките да се поглъщат цели. Да не се дъвчат.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ

, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Люксембург

12. НОМЕР

(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/08/462/001 60 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/002 60 таблетки в бутилка

EU/1/08/462/007 30 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/008 100 таблетки в блистерна опаковка

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Отворете тук Извадете отвътре Сигналната карта за пациента.

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ranexa 375 mg

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ ЛЕНТИТЕ

PVC/PVDC/алуминиеви блистери

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 375 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O.L. S.A.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

5. ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща блистерни ленти, или опаковка, съдържаща бутилка от HDPE с етикет.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 500 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 500 mg ранолазин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки с удължено освобождаване

60 таблетки с удължено освобождаване

100 таблетки с удължено освобождаване

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Таблетките да се поглъщат цели. Да не се дъвчат.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Люксембург

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/08/462/003 60 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/004 60 таблетки в бутилка

EU/1/08/462/009 30 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/010 100 таблетки в блистерна опаковка

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Отворете тук Извадете отвътре Сигналната карта за пациента.

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ranexa 500 mg

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ ЛЕНТИТЕ

PVC/PVDC/алуминиеви блистери

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 500 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O.L. S.A.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

5. ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща блистерни ленти, или опаковка, съдържаща бутилка от HDPE с етикет.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 750 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 750 mg ранолазин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа оцветител E102 и лактоза, за повече информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 таблетки с удължено освобождаване

60 таблетки с удължено освобождаване

100 таблетки с удължено освобождаване

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Таблетките да се поглъщат цели. Да не се дъвчат.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Люксембург

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/08/462/005 60 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/006 60 таблетки в бутилка

EU/1/08/462/011 30 таблетки в блистерна опаковка

EU/1/08/462/012 100 таблетки в блистерна опаковка

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Отворете тук Извадете отвътре Сигналната карта за пациента.

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ranexa 750 mg

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ ЛЕНТИТЕ

PVC/PVDC/алуминиеви блистери

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ranexa 750 mg таблетки с удължено освобождаване Ранолазин

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Menarini International O.L. S.A.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.

5. ДРУГО

ИЗДЪРПАЙТЕ

Ranexa® Сигнална карта за пациента

По време на лечение с Ranexa

 

(Носете тази карта винаги със себе си)

∙ Не приемайте сок от грейпфрут,

 

докато приемате Ranexa.

Информация за пациента

∙ Обадете се на Вашия лекар, ако Ви

Тази карта съдържа важна информация

се вие свят или сте отпаднали, ако се

почувствате отпаднали или се появи

за безопасност, която трябва да знаете,

някой неочакван симптом, след като

преди да Ви се предпише Ranexa и по

сте започнали да приемате Ranexa.

 

време на лечението с Ranexa.

 

Показвайте тази карта на всеки

Дати на лечението с Ranexa:

 

лекар, който Ви лекува.

 

Преди лечение с Ranexa

Начало………………………

 

Преди да приемете Ranexa, информирайте

 

Вашия лекар, ако:

 

∙ имате проблеми с бъбреците;

∙ Прочетете листовката на Ranexa за

имате проблеми с черния дроб;

повече информация.

някога сте имали отклонения в

∙ Моля, уверете се, че носите със себе

 

електрокардиограмата (ЕКГ);

си списък на всички други Ваши

ако приемате лекарства за лечение

лекарства по време на всяко

 

на епилепсия, бактериални или

 

посещение при лекар.

 

гъбични инфекции, ХИВ инфекция,

 

 

 

депресия или нарушен сърдечен

 

 

ритъм;

 

∙ ако приемате билката жълт

Име на пациента: .....……………………..

 

кантарион (St John’s Wort);

 

 

∙ ако приемате лекарства за лечение

 

на алергия;

Име на лекаря: ...………………………....

приемате лекарства за понижаване

 

 

на холестерола;

 

∙ приемате лекарства за понижаване

Телефон на лекаря: ………………………

 

на риска от отхвърляне на

 

 

 

трансплантирани органи

 

ИЗДЪРПАЙТЕ

Ranexa Сигнална карта за пациента

(Информация за медицински специалисти)

Пациентът, който носи тази карта, приема Ranexa за симптоматична ангина пекторис.

Моля, прочетете КХП, преди да предпишете което и да е лекарство на този пациент, тъй като са възможни лекарствени взаимодействия, които трябва да се имат предвид.

Ranexa е противопоказан при пациенти, приемащи:

мощни инхибитори на CYP3A4 (например итраконазол, кетоконазол, вориконазол, посаконазол, ХИВ-протеазни инхибитори, кларитромицин, телитромицин, нефазодон);

клас Ia (например, квинидин) или клас III (например дофетилид, соталол) антиаритмици, различни от амиодарон.

Намаляване на дозата на Ranexa може да е необходимо при едновременно приемане с:

умерени инхибитори на CYP3A4 (например дилтиазем, еритромицин, флуконазол);

инхибитори на P-gp (например циклоспорин, верапамил).

Необходимо е повишено внимание при предписване на Ranexa на пациенти:

приемащи определени други лекарства, описани в информацията за продукта;

с определени други рискови фактори, описани в информацията за продукта.

Информирайте пациента за възможността от взаимодействие с други предписани лекарствени продукти, както и че трябва да се свърже с лекаря си в случай на замаяност, гадене или повръщане.

Моля, прочетете КХП на Ranexa за допълнителни препоръки.

За лекарствена информация: Безплатен телефон: xxxx-xxx-xxxx

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта