Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refludan (lepirudin) – кратка характеристика на продукта - B01AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRefludan
ATC кодB01AE02
Веществоlepirudin
ПроизводителCelgene Europe Ltd.

Съдържание на статията

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Refludan 20 mg прах за инфузионен или инжекционен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 20 mg лепирудин (lepirudin).

(Лепирудин представлява рекомбинантен ДНК-продукт, извлечен от дрождени клетки)

За пълния списък на помощните вещества, вж. точка 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ба

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

Прах за инфузионен или инжекционен разтвор.

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Бял до почти бял лиофилизиран прах.

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зр

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

Антикоагулация при възрастни пациенти с хепарин индуциранае

тромбоцитопения (HIT) тип II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

и тромбоемболична болест, изискваща парентерал оеантитромботично лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

(тест за хепарин-индуцирано активиране на

Диагнозата трябва да бъде потвърдена чрез HIPAAч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоцитите) или чрез друг еквивалентен тест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

ръководството на лекар с опит в

Лечението с Refludan трябва да бъде проведено под

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушенията на коагулацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начална дозировка

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоагулация при пациенти с HIT тип II и тромбоемболична болест:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 mg/kgстелесно тегло интравенозно като болус доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последвано от 0,15 mg/kg телесно тегло/час като непрекъсната интравенозна инфузия за

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 10 дни или по-дълго, ако е клинично показано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прицип дозировката зависи от телесното тегло на пациента. Това е в сила при случаи с телесно тегло до 110 kg. При пациенти с телесно тегло, надвишаващо 110 kg, дозировката не трябва да бъде увеличавана над дозата, посочена за телесно тегло 110 kg (вж. също таблици 2 и 3, долу).

Мониториране и модифициране на схемата на дозиране на Refludan

Стандартни препоръки

Мониториране:

По правило дозировката (скоростта на инфузия) трябва да бъде съобразена с активираното парциално тромбопластиново време, aPTT.

Първото определяне на aPTT трябва да бъде направено 4 часа след започване на лечение

 

с Refludan.

 

 

 

 

 

aPTT трябва да бъде проследявано поне веднъж дневно. По-често определяне може да

 

бъде необходимо, например, при пациенти с бъбречни увреждания или с повишен риск

 

от кървене.

 

 

 

 

 

Целеви интервал (терапевтичен прозорец) за aPTT:

 

 

 

 

 

- При употреба на "Actin FS" или "Neothromtin" на автоматизираните коагулометри,

 

целевият интервал за aPTT е 1,5-кратно до 3-кратно удължаване на нормалната

 

контролна стойност.

 

 

 

 

 

 

- При употреба на други реагенти, горната граница на терапевтичния aPTT прозорец

 

трябва да бъде намалена до 2,5-кратно удължаване на нормалната контролна стойност.

 

- За получаване на специфични и

точни граници на aPTT, лабораторното

 

оборудване/използваните тест реагенти могат да бъдат калибрирани чрез маркиране

 

 

 

 

 

 

а

 

на стандартизирана човешка плазма

с 0,15 g/ml лепирудин (долна гр ница) и

 

 

 

 

 

б

 

1,5 g/ml лепирудин (горна граница).

 

 

е

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Модифициране на дозата:

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка стойност на aPTT, извън целевия интервал, трябва да бъде потвърдена незабавно, преди от нея да се правят изводи, отнасящи се до променяне на дозата, освен ако не е налице клинична необходимост за бързо реагиране.

Ако потвърдената стойност на aPTT е над целевия интервал, инфузията трябва да се спре за два часа. При повторното й започване, скоростта на инфузия трябва да бъде намалена с 50 % (не трябва да се прилага допълнителен интравено ен болус). aPTT трябва да бъде определено отново 4 часа по-късно.

Ако потвърдената стойност на aPTT е под целевия интервал, скоростта на инфузия трябва да се увеличи с 20 %. aPTT трябва да бъде определено отново 4 часа по-късно.

По принцип скоростта на инфузия от 0,21 mg/kg/час не бива да бъде надвишавана без да

се проверява за нарушения на коагулацията, които биха могли да пречат на адекватното повлияване на aPTT.ечу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

Препоръки за употреба при пациенти, оза които е предвидено преминаване към перорално

антикоагулантно лечение

 

 

 

 

т

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

Ако при даден пациент ще бъде включена терапия с кумаринови производни (антагонисти на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

витамин K) за перорална антикоагулация след лечение с Refludan, трябва да бъде направено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

следното: кумариновите прдизводни трябва да бъдат включени едва след нормализиране на

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

броя на тромбоцитите. П илагането на определената поддържаща доза трябва да започне без

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

натоварваща доза. За избягване на протромботични ефекти при започване на лечението с

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

кумарини, продълж те парентералната антикоагулантна терапия 4 до 5 дни (за информация вж.

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брошурата на пероралния антикоагулант). Парентералното лекарство може да бъде спряно,

 

 

 

т

 

Normalized Ratio (INR) се стабилизира до желания целеви интервал.

когато Internationalс

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки за употреба при пациенти с бъбречни увреждания

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй като лепирудин се екскретира и метаболизира почти изключително от бъбреците (вж. също точка 5.2), преди прилагането му трябва да бъде взета предвид бъбречната функция на пациента. В случай на бъбречно увреждане биха могли да настъпи относително предозиране дори при стандартната схема на дозиране. Ето защо болус дозата и скоростта на инфузията следва да бъдат намалени в случай на известна или подозирана бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс под 60 ml/min или стойност на креатинина над 15 mg/l [133 mol/l]).

В клинични проучвания, Refludan не е бил терапевтично прилаган при пациенти с HIT тип II с тежко бъбречно увреждане. Следните препоръчителни дози се основават на проучвания с единична доза при малък брой пациенти с бъбречно увреждане. По тази причина, тези препоръки са само ориентировъчни.

Винаги, когато е възможно, коригирането на дозата трябва да се основава на стойностите на креатининовия клирънс, получени чрез надежден метод (изследване на 24-часова урина). Във всички други случаи, коригирането на дозата се основава на стойностите на креатинина.

При всички случаи болус дозата трябва да бъде намалена до 0,2 mg/kg телесно тегло.

Скоростта на инфузията трябва да бъде намалена както е показано в таблица 1. Задължително е допълнителното проследяване на aPTT.

Таблица 1: Намаляване на скоростта на инфузия при пациенти с бъбречни увреждания

 

Креатининов клирънс

 

 

Стойност на

 

 

 

 

 

Коригирана скорост на инфузия

 

 

[ml/min]

 

 

 

 

 

креатинина

 

 

 

 

 

 

[% от първоначалната доза]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mg/l ( mol/l)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 – 60

 

 

 

 

 

 

16 – 20 (141 - 177)

 

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

30 – 44

 

 

 

 

 

 

21 – 30 (178 - 265)

 

 

 

 

 

 

 

 

30 %

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 29

 

 

 

 

 

 

31 - 60 (266 - 530)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под 15*

 

 

 

 

 

 

над 60 (530)*

 

 

 

 

избягвайте инфузияуили я СПРЕТЕ !*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(креатининов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При пациенти на хемодиализа или в случай на остра бъбречна н достатъчностн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клирънс под 15 ml/min или стойности на креатинина над 60 mg/l [530 mol/l]), инфузията на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refludan трябва да се избягва или да бъде спряна.

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само при

падане

 

на

 

стойностите на aPTT под

 

долната терапевтична граница (вж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониториране: целеви интервал), следващи интравенозниа болус дози от 0,1 mg/kg телесно

 

тегло може да бъдат прилагани през ден.

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разтворете лиофилизата както е описано в точкае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начален интравенозен болус:

 

 

й

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За интравенозна болус инжекция,е необходим разтвор с концентрация 5 mg/ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интравенозното инжектиране трябва да бъде извършвано бавно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

д

 

обем за инжектиране според телесното тегло

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2: Примери за стандартено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телесно тегло н

 

 

 

 

 

 

 

 

Обем за инжектиране [ml]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[kg]

в

 

Доза 0,4 mg/kg телесно тегло

 

 

 

Доза 0,2 mg/kg телесно тегло

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 с

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интравенозна инфузия:

За непрекъсната интравенозна инфузия е необходим разтвор с концентрация 2 mg/ml. Скоростта на автоматичния перфузор [ml в час] трябва да се определи по начин, зависещ от телесното тегло.

Таблица 3: Примери за стандартна скорост на инфузия според телесното тегло

Телесно тегло

Скорост на инфузия [ml/час]

[kg]

Доза 0,15 mg/kg телесно тегло/час

Доза 0,1 mg/kg телесно тегло/час

3,8

2,5

4,5

3,0

5,3

3,5

6,0

4,0

6,8

4,5

7,5

5,0

8,3

5,5

4.3

Противопоказания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Известна свръхчувствителност към

лепирудин,

към хирудини или

т

 

някое от

към

 

помощните вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

у

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност или кърмене (вж. точка 4.6)

 

 

 

 

 

 

 

а

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато е налице активно кървене или тенденция към кървене, по принципз не е препоръчително

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

да

се прилага Refludan. Лекарят трябва

да прецени внимателно риска от

прилагането

на

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refludan спрямо очакваните ползи от

него, вземайки предвид възможните

мерки

за

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролиране на кървенето.

 

 

з

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

иск от кървене:

 

 

 

 

 

 

 

Това по-подробно включва следните състояния с повишен

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро извършена пункция на големи кръвоносни съдове или органна биопсия

Аномалия на съдове или органи

Наскоро претърпяни мозъчно-съдови инцид нти, инсулт или мозъчно-съдова операция

Тежка неконтролирана хипертония

Бактериален ендокардит

Напреднало бъбречно увреждане

Хеморагична диатеза

Наскоро претърпяна голяма операция

Скорошно кървене (напр. интракраниално, стомашно-чревно, вътреочно, белодробно)

Явни данни за кървене

Скорошна активна пептична язва

Възраст > 65 години.ер

е

п

 

 

 

4.4 Специални предупреждениян

и предпазни мерки при употреба

тв

 

 

Анафилак ия: Refludan може да причини алергични реакции, включително анафилаксия и шок (вж. точка 4.8). Съобщавани са фатални анафилактични реакции при пациенти, л кувани неколкократно с Refludan, при втори или пореден курс на лечение. Ето защо, преди да бъде решено даден пациент да бъде повторно лекуван с Refludan, трябва да бъдат преценени алтернативни възможности за лечение. Тъй като тези реакции са имуномедиирани, наскоро експозирани на хирудин или хирудинов аналог пациенти, може да бъдат изложени на увеличен риск. Започване на терапия с Refludan трябва да се предприема само на място, където може лесно да се получи медицинска помощ и където има възможност за лечение на анафилактични реакции.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че са лекувани с Refludan.

В случай на бъбречно увреждане може да се получи относително предозиране дори при стандартна схема на дозиране. Ето защо, лекуващият лекар трябва внимателно да прецени риска от прилагането на Refludan спрямо очакваните ползи от него. Може да се наложи пациенти с бъбречно увреждане да бъдат изключени от лечение с лепирудин.

Скоростта на инфузия трябва да бъде намалена в случай на известна или подозирана бъбречна недостатъчност (вж. точки 4.2 и 5.2).рс

Няма данни за прилагане на лепирудин при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

 

Чернодробната цироза може да окаже влияние и върху бъбречната екскреция на

 

лепирудин. Сериозно чернодробно увреждане (напр. чернодробна цироза) може да усили

 

антикоагулантния ефект на лепирудин поради вторични нарушения на коагулацията,

 

вследствие на намалено производство на витамин K-зависими фактори на

 

кръвосъсирването.

 

 

 

 

 

В около 40 % от пациентите с HIT тип II е наблюдавано образуване на анти-хирудинови

 

антитела, особено при такива, които са били на терапия за повече от пет дни. Това може

 

да доведе до усилен антикоагулантен ефект на лепирудин, дължащ се вероятно на

 

удължена бъбречна елиминация на активните комплекси лепирудин-антихирудин. Ето

 

защо, е необходимо стриктно мониториране на aPTT и при продължително лечение. Не е

 

било намерено никакво доказателство за неутрализиране на лепирудин или за алергична

 

реакция, свързана с положителни тестове за антитела.

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

Опитът с комбинирано лечение с тромболитични лекарства при пациенти с HIT тип II е

 

 

 

е

 

 

 

много ограничен. Тъй като в подобна ситуация рискът от сериозно кървене значителенб

,

 

 

т

 

 

 

 

 

дозировката на Refludan трябва да бъде съществено намалена. Оптималниятр

режим на

 

дозиране на Refludan при тези обстоятелства не е известен.

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба при деца: не е установена безопасността или ефективността при педиатрични пациенти.

По-възрастни пациенти: пациенти в напреднала възраст са изложени на повишен риск от усложнения, свързани с кървене при антикоагулантна т рапия. По отношение на дозирането на лепирудин при пациенти в напреднала възраст трябва да се има предвид възможността за увреждане на бъбреците. Няма специфично адаптиране на дозата за по-

възрастни пациенти. Адаптирането на дозата се основ ва на бъбречната функция, теглото и aPTT (вж. точка 4.2).р у

ее

4.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

н

 

 

е

Не са провеждани проучвания за взаимодействияч.

 

е

 

в

 

Съпътстващо лечение с тромболитици (напр. rt-PA или стрептокиназа) може:

то

 

 

да увеличи риска от усложнения, свързани с кървене

значително да усили влиянието на Refludan върху удължаването на аPTT.кой

 

 

 

 

,

 

 

 

 

т

 

 

 

к

 

 

 

у

Съпътстващо лечение с кумаринови производни (антагонисти на витамин K) и лекарства,

 

 

о

 

 

влияещи върху тромбоцитнитед

функции, също може да увеличи риска от кървене.

 

р

 

 

п

 

 

 

н

 

 

 

 

Съпътстващо лечение с:

 

 

 

антитромбоцитни препарати, различни от ацетилсалицилова киселина, като тиклопидин или клопидогрел,

антагони ти на рецепторите на GpIIb/IIIa като ептифибатид, тирофибан или абсиксимаб,

други тромбинови инхибитори като нискомолекулярните хепариника е

не е билоеоценявано. Л

4.6 Бременност и кърмене

Безопасността на Refludan за употребата по време на бременност или кърмене при хора не е изследвана.

При стандартно клинично проучване за ембрио-фетална токсичност, е наблюдавано намалено ниво на преживяемост на малките и на майките.

Към момента, няма информация относно приложението на Refludan по време на кърмене.

Ето защо Refludan не трябва да бъде прилаган при бременни жени или кърмещи майки.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не е приложимо.

4.8 Нежелани реакции

По-голямата част от нежеланите реакции при пациенти, приемащи Refludan, най-общо са свързани с кървене (>1/10). Случаи на животозастрашаващи кръвоизливи (вкл. интракраниални кръвоизливи) не са често съобщавани (≥1/1,000 to <1/100) при пациенти с остър коронарен синдром, включени в клинични проучвания. При интензивно постмаркетингово наблюдение при HIT–тип ІІ, се докладва за фатални кръвоизливи при 1%, а за интракраниални кръвоизливи

– при 0.2% от пациентите.

Таблицата по-долу отразява нежелани събития при прилагане на Refludan.

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Много чести (>1/10); Чести (>1/100, <1/10); Нечести (>1/1,000 <1/100); Редки (>1/10,000б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

<1/1,000); Много редки (<1/10,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

Системо- органна

 

 

 

 

Много чести

 

 

 

 

 

Редки

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на имунната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анафилактични/оидни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдови нарушения

 

 

 

Анемия или спад в

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гор щи вълни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стойността на

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шок, включително и фатален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемоглобина без видим

р

шок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

източник на кървене,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хематоми, кървене от е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункционните места,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

епистаксис, хематурия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кървене от стомашно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чревния трактв, вагинално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кървене, ректалноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кървеней, белодробен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвоизливк

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоперативен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

хемоторакс и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

д

хемоперикард,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

интракраниален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвоизлив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашлица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирато ни, гръдни и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медиастиални нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрипове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспнея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алергични кожни реакции

подкожните тъкани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(включително обрив),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пруритус,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уртикария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиоедем (включващ: оток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лицето, на езика, на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ларингса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи нарушения и ефекти

 

 

 

 

 

 

 

 

Треска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на мястото на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

Студени тръпки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакции на мястото на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инжектиране, включително

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

болка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Предозиране

В случай на предозиране рискът от кървене може да се увеличи.

Засега няма известен антидот за лепирудин. Ако има прояви на животозастрашаващо кървене и се подозира повишено плазмено ниво на лепирудин, трябва да бъдат следвани следните препоръки:

незабавно ПРЕКРАТЕТЕ приложението на Refludan

изследвайте aPTT и другите параметри на коагулацията

изследвайте хемоглобина и се подгответе за кръвопреливане

следвайте последните указания за антишокова терапия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Освен това, отделни съобщения и in vitro данни показват, че в подобни случаи може да бъдат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

полезни

както

хемофилтрация, така

и

хемодиализа

(с употреба на

високо пропускливиб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

диализни мембрани с прагова стойност 50 000 D).

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

Резултатите от проучвания при прасета са показали,

 

 

 

у

 

 

 

 

 

че приложението на фактора на von

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Willebrand (vWF, 66 IU/kg телесно тегло) е намалило отчетливо времето на кървене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зр

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Фармакодинамични свойства

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапевтична група: антитромботично средствое

– директен инхибитор на тромбина,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC код: B01AE02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепирудин ([Leu1, Thr2]-63-десулфохирудин)чрекомбинантен хирудин, получен от дрождени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клетки.

Полипептидът,

 

съставен от

аминокиселини, има молекулна

маса 6 979,5 D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественият

хирудин

 

се

произвежда ов незначителни

количества като

семейство високо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хомоложни изополипептиди от пиявиците Hirudo medicinalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепирудин е високо специфичен директен инхибитор на тромбина. Активността му се измерва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чрез хромогенен метод. Една антитромбинова единица (ATU) е количеството хирудин, което

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неутрализира една единицадот препарата на СЗО 89/588 тромбин. Специфичната активност на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лепирудин е приблизително 16 000 ATU/mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинът му на д йствие не зависи от антитромбин III. Тромбоцитният фактор 4 не инхибира

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лепирудин. Еднавмолекула

 

хирудин

се

свързва с една молекула тромбин и следователно

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блокира тромбогеннатас

 

активност на тромбина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

к

 

са

 

повлияни

 

всички тромбин-зависими

 

параметри на

коагулацията, напр.

резулт т

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стойностите на aPTT се увеличават дозозависимо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиничната информация за HIT тип II в тази кратка характеристика на продукта, се основава на данните от две проспективни проучвания, включващи общо 198 пациенти с HIT тип II, лекувани с Refludan. При показанието HIT тип II с тромбоемболична болест (125 пациенти), общата смъртност по време на проучването е била приблизително 9 %, докато при ампутации и при нови тромбоемболични усложнения е била съответно 6 % и 10 %.

5.2 Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните свойства на лепирудин след интравенозно приложение се описват добре чрез двукомпартиментен модел. Разпределението е ограничено в извънклетъчните телесни течности и се характеризира с начален полуживот около 10 минути. Елиминирането следва

процес от първи порядък и се характеризира с терминален полуживот приблизително 1,3 часа при млади здрави доброволци.

Както екскрецията, така и метаболизмът, се осъществяват в бъбреците, а 45 % от приложената доза се открива в урината. Около 35 % от дозата се екскретира в непроменен вид.

Системният клирънс на лепирудин намалява пропорционално на скоростта на гломеруларната филтрация. При жени системният клирънс е с около 25 % по-нисък от пациентите от мъжки пол.

При по-възрастни пациенти системният клирънс на лепирудин е с около 25 % по-нисък от този при по-младите пациенти. Възрастта, сама по себе си, причинява намаляване на клирънса със

7 % във възрастта от 30 до 70 години. По-голямата част от разликата в клирънса между

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

младите и по-възрастните пациенти се дължи на разликите в бъбречното функционир не. При

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

пациенти

с

 

терминална бъбречна

недостатъчност

се наблюдават удължени стойностиб

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

елиминационен полуживот от около 2 дена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Предклинични данни за безопасност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

Обща токсичност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Проучвания за токсичност след единично и след многократно прилагане при мишки, плъхове и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

маймуни,

показват

нежеланите

ефекти, които

може да

е

 

очакват от

 

увеличеното

 

се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

фармакодинамично

 

влияние на лепирудин. При

маймуни се наблюдават кръвоизливи в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ретината. В допълнение към това, при плъхове се появява лека до умерена синусхистиоцитоза

на регионалните лимфни възли и намалени хемосидериновир

натрупвания

в слезката.

Антителата срещу хирудина, които са се развили в няколкое

от маймуните, при които е бил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилаган,

водят до

удължаване на терминалния еполуживот и увеличаване на

системната

експозиция на лепирудин.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мутагенност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепирудин не е мутагенен или кластогененопри стандартни изследвания за подобни ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на помощнитед вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манитол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натриев хидроксид за коригиране до pH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

р

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несъвместимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този л карствен продукт не трябва да бъде смесван с други лекарствени продукти, с

изключениеЛ

на споменатите в точка 6.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Срок на годност

3 години.

След разтваряне: използвайте незабавно.

6.4 Специални условия на съхранение

Да не се съхранява при температура над 25 C. Да не се замразява.

Съхранявайте флакона във външната опаковка.

6.5 Данни за опаковката

Инжекционен флакон:

Безцветен стъклен флакон (стъкло тип I), запечатан с инфузионна запушалка от бромобутилова гума, пластмасово отчупващо се капаче и алуминиева обкатка.

Опаковки:

Опаковка от 1 флакон

Опаковка от 10 флакона

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6Специални инструкции за изхвърляне и работа

Общи препоръки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Разтварянето и по-нататъшното разреждане трябва да се извърши в стерилни условия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

За разтварянето трябва да се използва вода за инжекции или разтвор на натриев хлорид

 

9 mg/ml (0,9 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

За по-нататъшно разреждане са подходящи разтвори на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %)

 

или глюкоза 5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За бързо, пълно разтваряне, инжектирайте 0,4 ml разредител във вакуумирания флакон и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимателно го разклатете. При разтварянето се получава прозрачен, безцветен разтвор,

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обикновено за по-малко от 3 минути.

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не използвайте разтвори, които са мътни или съдърж т частици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготвеният разтвор трябва да бъде използван незабавнор

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препаратът трябва да бъде затоплен до стайна т емпература преди приложение.

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяко неизползвано количество от разтвора трябвае

да бъде изхвърлено в съответствие с

 

изискванията за това.

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За инжектиране могат да бъдат използваничсамо спринцовки от полипропилен.

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготвяне на разтвор на Refludan с концентрацияо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За интравенозни болус инжекции е необходим разтвор с концентрация 5 mg/ml:

 

 

 

 

 

Разтворете един флакон (20 mg лепирудин) с 0,4 ml вода за инжекции или 0,9 % разтвор на натриев хлорид (9 mg/ml).

Крайната концентрация от 5 mg/ml се получава чрез прехвърляне в стерилна спринцовка за еднократна употреба (с обем най-малко 5 ml) и последващо разреждане до общ обем от 4 ml с разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) или разтвор на глюкоза 5 %.

Крайният разтвор трябва да се прилага в дози, зависещи от телесното тегло (вж. точка

4.2). е к

 

в

р

т

Подготвяне насразтвор на Refludan с концентрация 2 mg/ml

ка

 

За непре ъсн то интравенозно вливане е необходим разтвор с концентрация 2 mg/ml:

Разтворете два флакона (всеки съдържащ 20 mg лепирудин) с по 0,4 ml вода за инжекции или разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %).

Крайната концентрация от 2 mg/ml се получава чрез прехвърляне на двата разтвора в една стерилна перфузионна спринцовка за еднократна употреба (обем 50 ml) и по- нататъшно разреждане до общ обем 20 ml с разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) или разтвор на глюкоза 5 %.

Скоростта на вливането на перфузора трябва да бъде нагласена в зависимост от телесното тегло на пациента (вж. точка 4.2).

Спринцовката на перфузора трябва да бъде сменяна поне на всеки 12 часа след започване на вливането.е

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Великобритания

8. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/035/003

REFLUDAN - 20 mg – Прах за инжекционен и инфузионен разтвор - 1

 

флакон

EU/1/97/035/004

REFLUDAN - 20 mg - Прах за инжекционен и инфузионен разтвор - 10

 

флакона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

13.03.1997 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация за този продукт можете да намерите на уеб сайта Европейската агенция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по лекарствата (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Refludan 50 mg прах за инфузионен или инжекционен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 50 mg лепирудин (lepirudin).

(Лепирудин представлява рекомбинантен ДНК-продукт, извлечен от дрождени клетки)

За пълния списък на помощните вещества, вж. точка 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ба

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

Прах за инфузионен или инжекционен разтвор.

 

 

 

 

 

 

п

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

Бял до почти бял лиофилизиран прах.

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

е

 

 

 

 

 

 

 

Антикоагулация при възрастни пациенти с хепаринеиндуцирана тромбоцитопения (HIT) тип II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

и тромбоемболична болест, изискваща парентерално антитромботично лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагнозата трябва да бъде потвърдена чрез HIPAA (тест за хепарин-индуцирано активиране на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоцитите) или чрез друг еквивален енотест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

под ръководството на лекар с опит в

Лечението с Refludan трябва да бъде проведено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушенията на коагулациятад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начална дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоагулациявпри пациенти с HIT тип II и тромбоемболична болест:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 mg/kg телесно тегло интравенозно като болус доза

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последвано от 0,15 mg/kg телесно тегло / час като непрекъсната интравенозна инфузия за

 

Л2 - 10 дни или по-дълго, ако е клинично показано.

 

 

 

 

 

 

 

По прицип дозировката зависи от телесното тегло на пациента. Това е в сила при случаи с телесно тегло до 110 kg. При пациенти с телесно тегло, надвишаващо 110 kg, дозировката не трябва да бъде увеличавана над дозата, посочена за телесно тегло 110 kg (вж. също таблици 2 и 3, долу).

Мониториране и модифициране на схемата на дозиране на Refludan

Стандартни препоръки

Мониторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По правило дозировката (скоростта на инфузия) трябва да бъде съобразена с

 

активираното парциално тромбопластиново време, aPTT.

 

 

 

 

 

 

 

Първото определяне на aPTT трябва да бъде направено 4 часа след започване на лечение

 

с Refludan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aPTT трябва да бъде проследявано поне веднъж дневно. По-често определяне може да

 

бъде необходимо, например, при пациенти с бъбречни увреждания или с повишен риск

 

от кървене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеви интервал (терапевтичен прозорец) за aPTT:

 

 

 

 

 

 

 

 

- При употреба на "Actin FS" или "Neothromtin" на автоматизираните коагулометри,

 

целевият интервал за aPTT е 1,5-кратно до 3-кратно удължаване на нормалната

 

контролна стойност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При употреба на други реагенти, горната граница на терапевтичния aPTT прозорец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

трябва да бъде намалена до 2,5-кратно удължаване на нормалната контролна стойност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

- За

получаване на

специфични и

точни граници на aPTT, лабораторнотоб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

оборудване/използваните тест реагенти могат да бъдат калибрирани ч ез маркиране

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

на

стандартизирана

човешка плазма

 

 

 

п

 

 

 

 

с 0,15 g/ml лепирудин (д лна граница) и

 

1,5 g/ml лепирудин (горна граница).

 

 

у

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

Модифициране на дозата:

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка стойност на aPTT, извън целевия интервал, трябва да бъде потвърдена незабавно, преди от нея да се правят изводи, отнасящи се до пром няне на дозата, освен ако не е налице клинична необходимост за бързо реагиране.

Ако потвърдената стойност на aPTT е над целевия интервал, инфузията трябва да се спре за два часа. При повторното й започване, скоростта на инфузия трябва да бъде намалена с 50 % (не трябва да се прилага допълнителен интравенозен болус). aPTT трябва да бъде определено отново 4 часа по-късно.

Ако потвърдената стойност на aPTT е под целевия интервал, скоростта на инфузия трябва да се увеличи с 20 %. aPTT трябва да бъде определено отново 4 часа по-късно.

По принцип скоростта на инфузия от 0,21 mg/kg/час не бива да бъде надвишавана без да

се проверява за нарушения на коагулацията, които биха могли да пречат на адекватното повлияване на aPTT. ойе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Препоръки за употреба при пациенти, за които е предвидено преминаване към перорално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

антикоагулантно лечение

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

Ако при даден пациент ще бъде включена терапия с кумаринови производни (антагонисти на

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

витамин K) за перорална антикоагулация след лечение с Refludan, трябва да бъде направено

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

следното: кумариновите производни трябва да бъдат включени едва след нормализиране на

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

броя на тромбоцитите. Прилагането на определената поддържаща доза трябва да започне без

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натоварваща сдоза. За избягване на протромботични ефекти при започване на лечението с

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кумарини,апродължете парентералната антикоагулантна терапия 4 до 5 дни (за информация вж.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брошуратаЛ на пероралния антикоагулант). Парентералното лекарство може да бъде спряно, когато International Normalized Ratio (INR) се стабилизира до желания целеви интервал.

Препоръки за употреба при пациенти с бъбречни увреждания

Тъй като лепирудин се екскретира и метаболизира почти изключително от бъбреците (вж. също точка 5.2), преди прилагането му трябва да бъде взета предвид бъбречната функция на пациента. В случай на бъбречно увреждане би могло да настъпи относително предозиране дори при стандартната схема на дозиране. Ето защо болус дозата и скоростта на инфузията следва да бъдат намалени в случай на известна или подозирана бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс под 60 ml/min или стойност на креатинина над 15 mg/l [133 mol/l]).

В клинични проучвания, Refludan не е бил терапевтично прилаган при пациенти с HIT тип II с тежко бъбречно увреждане. Следните препоръчителни дози се основават на проучвания с

единична доза при малък брой пациенти с бъбречно увреждане. По тази причина, тези препоръки са само ориентировъчни.

Винаги, когато е възможно, коригирането на дозата трябва да се основава на стойностите на креатининовия клирънс, получени чрез надежден метод (изследване на 24-часова урина). Във всички други случаи, коригирането на дозировката се основава на стойностите на креатинина.

При всички случаи болус дозата трябва да бъде намалена до 0,2 mg/kg телесно тегло.

Скоростта на инфузията трябва да бъде намалена както е показано в таблица 1. Задължително е допълнителното проследяване на aPTT.

Таблица 1: Намаляване на скоростта на инфузия при пациенти с бъбречни увреждания

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

Креатининов клирънс

 

 

 

Стойност на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригирана скорост на инфузия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

[ml/min]

 

 

 

 

 

 

 

креатинина

 

 

 

 

 

 

[% от първоначална ра доза]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mg/l ( mol/l)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 %у

о

 

 

 

 

 

 

 

45 – 60

 

 

 

 

 

 

 

16 – 20 (141 - 177)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 44

 

 

 

 

 

 

 

21 – 30 (178 - 265)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30а%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 29

 

 

 

 

 

 

 

31 - 60 (266 - 530)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под 15*

 

 

 

 

 

 

 

 

над 60 (530)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

избягвайте инфузия или я СПРЕТЕ !*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При пациенти на хемодиализа или в случай на остра бъбречна недостатъчност (креатининов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клирънс под 15 ml/min или стойности на креатинина нада60 mg/l [530 mol/l]), инфузията на

 

Refludan трябва да се избягва или да бъде спряна.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само при падане

 

на

 

стойностите на aPTT под

 

 

долната терапевтична граница (вж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониториране: целеви интервал), следващи интравенознин

болус дози от 0,1 mg/kg телесно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тегло може да бъдат прилагани през ден.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к