Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – кратка характеристика на продукта - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRenagel
ATC кодV03AE02
Веществоsevelamer
ПроизводителGenzyme Europe B.V.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Renagel 400 mg филмирани таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 400 mg севеламеров хидрохлорид (sevelamer hydrochloride).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмиранa таблетка (таблетка)

Върху едната страна на почти белите, овални таблетки е отпечатано „Renagel 400”.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Renagel е показан за контролиране на хиперфосфатемията при възрастни, подложени на хемодиализа или на перитонеална диализа. Renagel трябва да се използва в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25– дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози за контролиране развитието на бъбречната костна болест.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Начална доза

Препоръчваната начална доза на севаламеров хидрохлорид е 2,4 g, 3,6 g или 4,8 g на ден, определена въз основа на клиничните нужди и нивото на серумния фосфор. Renagel трябва да се приема три пъти дневно с храна.

Ниво на серумен фосфат при

Начална доза на Renagel 400 mg

пациенти,които не са на фосфат-

таблетки

свързващи препарати

 

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

2 таблетки, 3 пъти дневно

2,42- 2,91 mmol/l (7,5-9 mg/dl)

3 таблетки, 3 пъти дневно

> 2,91 mmol/l

4 таблетки, 3 пъти дневно

При пациенти, които преди това са приемали фосфат-свързващи препарати, Renagel трябва да се прилага на база грам за грам с проследяване на нивата на серумния фосфор за осигуряване на оптимални дневни дози.

Титриране и поддържане

Нивата на серумен фосфат трябва да бъдат стриктно следени и дозата на севеламеров хидлохлорид да се титрира чрез увеличаване с по 0,4 g или 0,8 g три пъти на ден (1,2 g/на ден или 2,4 g/на ден ) съответно с цел понижаване на серумния фосфат до 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) или по-ниско. Серумният фосфат трябва да бъде изследван на всеки две до три седмици до достигането на стабилно ниво на серумния фосфат, след което се изследва периодично.

Дозировката може да варира между 1 и 10 таблетки на хранене. Средната актуална дневна доза, прилагана при хроничната фаза на едногодишно клинично проучване, е 7 грама севеламер.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на този продукт не са установени при пациенти на възраст под 18 години. Не се препоръчва употребата на Renagel при деца на възраст под 18 години.

Бъбречно увреждане

Безопасността и ефикасността на този продукт не са установени при пациенти в преддиализен стадий.

Начин на приложение За перорално приложение.

Пациентите трябва да приемат Renagel с храната и да се придържат към предписаните им диети. Таблетките трябва да бъдат поглъщани цели. Не трябва да се стриват, дъвчат или чупят на парчета преди прием.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към севеламер или към някое от помощните вещества, изброени в

 

точка 6.1.

Хипофосфатемия

 

Чревна непроходимост.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефикасността и безопасността на Renagel не е проучвана при пациенти с:

нарушения в гълтането

активно възпалително заболяване на червата

стомашно-чревни нарушения в мотилитета, в това число нелекувана или тежка гастропареза, дивертикулоза, ретенция на стомашно съдържимо, нарушена или нередовна перисталтика на червата

анамнеза за голяма стомашно-чревна операция.

Поради това трябва да се обръща особено внимание, когато Renagel се прилага при пациенти с подобни нарушения.

Чревна непроходимост и илеус/субилеус В много редки случаи са наблюдавани чревна непроходимост и илеус/субилеус при пациенти

през време на лечението със севеламеров хидрохлорид. Констипацията може да бъде предхождащ симптом. Пациенти с констипация следва да се наблюдават внимателно докато се лекуват със севеламеров хидрохлорид. Лечението с Renagel следва да се преразгледа при пациенти, които развиват тежка констипация или други тежки стомашно-чревни симптоми.

Мастноразтворими витамини В зависимост от приема на храна и естеството на крайния стадий на бъбречна недостатъчност,

пациентите на диализа могат да развият ниски нива на витамините A, D, E и K. Не може да се изключи възможността Renagel да се свързва с мастно разтворимите витамини, съдържащи се в приетата храна. Ето защо, при пациенти, които не приемат тези витамини, трябва да се обмисли наблюдение на нивата на витамини A, D и E и оценка на статуса на витамин K посредством измерване на тромбопластиновото време и, ако е необходимо, да се дават витаминни добавки. Препоръчва се допълнително проследяване на витамините и фолиевата киселина при пациенти на перитонеална диализа, тъй като в клиничното проучване не са измервани нивата на витамин А, D, Е и К при тези пациенти.

Фолатна недостатъчност Понастоящем няма достатъчно данни, за да се изключи възможността от фолатна

недостатъчност при продължително лечение с Renagel.

Хипокалциемия/хиперкалциемия Пациентите с бъбречна недостатъчност могат да развият хипокалциемия или хиперкалциемия.

Renagel не съдържа калций. Нивата на серумния калций трябва да бъдат следени така, както се прави при нормално проследяване на пациент на диализа. В случай на хипокалциемия трябва да се прилага като добавка елементен калций.

Метаболитна ацидоза Пациентите с хронична бъбречна недостатъчност са предразположени към развитието на

метаболитна ацидоза. При редица проучвания е съобщено влошаване на метаболитната ацидоза при преминаването от друг фосфат-свързващ препарат към севеламер, когато при пациенти, лекувани със севеламер, са установявани по-ниски нива на бикарбонати в сравнение с пациенти, лекувани със свързващи препарати на калциева основа. Следователно се препоръчва по-стриктно следене на серумните нива на бикарбонати.

Перитонит Пациенти на диализа са изложени на някои рискове за инфекция, специфична за начина на

диализа. Перитонитът е известно усложнение при пациенти подложени на перитонеална диализа (ПД), като в клинично проучване с Renagel се съобщава за известен брой случаи с перитонити. Следователно, пациентите на ПД трябва внимателно да се проследяват, за да се осигури надеждно приложение на подходяща асептична техника с бързо разпознаване и лечение на всички признаци или симптоми, свързани с перитонита.

Затруднения при гълтане и задавяне

Докладвани са нечести съобщения за затруднено преглъщане на таблетките Renagel. В много от тези случаи, пациентите са със съпътстващи състояния, включително нарушения на гълтането или аномалии на хранопровода. Трябва да се внимава, когато се използва Renagel при пациенти със затруднения при гълтане.

Хипотиреоидизъм Препоръчва се внимателно проследяване на пациентите с хипотиреоидизъм, получаващи

едновременно севеламеров хидрохлорид и левотироксин (вж. точка 4.5).

Продължително хронично лечение Тъй като все още няма данни за хронична употреба на севеламер за период по-дълъг от една

година, не може напълно да се изключи евентуалното абсорбиране и кумулиране на севеламер при продължително хронично лечение (вж. точка 5.2).

Хиперпаратиреоидизъм

Renagel самостоятелно не е показан за контролиране на хиперпаратиреоидизъм. При пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм Renagel трябва да бъде използван в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25 – дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози, за да се намалят нивата на интактния паратиреоиден хормон (iPTH).

Серумен хлорид

Серумният хлорид може да се увеличи при лечение с Renagel, тъй като хлоридът може да се обменя с фосфора в чревния лумен. Въпреки, че по време на клиничните проучвания не е наблюдавано клинично значимо увеличаване на серумния хлорид, той трябва да бъде наблюдаван така, както това се прави при рутинното проследяване при пациент на диализа. Един грам Renagel съдържа приблизително 180 mg (5,1 mEq) хлорид.

Възпалителни стомашно-чревни нарушения Има съобщения от литературни източници за случаи на сериозни възпалителни заболявания на

различни части от стомашно-чревния тракт (включително сериозни усложнения като кървене, перфорация, язва, некроза, колит,…), свързани с наличието на кристали севеламер. Въпреки това не е доказана причинно-следствена връзка с кристалите севеламер при отключване на такива заболявания. Лечението със севеламеров хидрохлорид трябва да се преоцени при пациенти, които развиват тежки стомашно-чревни симптоми.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Диализа Не са провеждани проучвания за взаимодействие с други лекарствени продукти при пациенти на диализа.

Ципрофлоксацин При проучвания за взаимодействие при здрави доброволци, севеламеров хидрохлорид намалява

бионаличността на ципрофлоксацин с приблизително 50% при прилагане в комбинация с Renagel при проучване с прием на една доза. Следователно Renagel не трябва да се приема едновременно с ципрофлоксацин.

Антиаритмични и противогърчови лекарствени продукти Пациенти, които приемат антиаритмични лекарствени продукти за контрол на аритмии и

противогърчови лекарствени продукти за контрол на гърчове, са изключвани от клиничните изпитания. Трябва да се подхожда с повишено внимание, когато се предписва севеламеров хидрохлорид на пациенти, които приемат и такива лекарствени продукти.

Левотироксин При опита след пускането на пазара са съобщени много редки случаи на повишени нива на

тиреоид- стимулиращия хормон (TSH) при пациенти, при които се прилагат едновременно севеламеров хидрохлорид и левотироксин. Следователно се препоръчва по-стриктно следене на нивата на TSH при пациенти, които приемат и двата лекарствени продукта.

Циклоспорин, микофенолат мофетил и такролимус при пациенти с трансплантация Съобщава се за намалени нива на циклоспорин, микофенолат мофетил и такролимус при пациенти с трансплантация при съвместно приложение със севеламеров хидрохлорид без клинични последствия (т.е. отхвърляне на присадката). Възможността за взаимодействие не

може да бъде изключена и следва да се обмисли стриктно следене на кръвните концентрации на микофенолат мофетил, циклоспорин и такролимус по време на прилагането в комбинация и след нейното спиране.

Дигоксин, варфарин, еналаприл или метопролол При проучвания за взаимодействие с други лекарствени продукти при здрави доброволци,

Renagel не влияе на бионаличността на дигоксин, варфарин, еналаприл или метопролол.

Инхибитори на протонната помпа На база на постмаркетингов опит се съобщават много редки случаи на повишени нива на

фосфати при пациенти, които приемат инхибитори на протонната помпа едновременно със севеламер хидрохлорид.

Бионаличност

Renagel не се абсорбира и може да повлияе бионаличността на други лекарствени продукти. Когато се прилага лекарствен продукт, при който намаляването на бионаличността може да окаже клинично значимо въздействие върху безопасността или ефикасността, лекарственият продукт следва да се прилага поне един час преди или три часа след Renagel или лекуващият лекар трябва да обмисли следенето на кръвните нива.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Безопасността на севалемеров хидрохлорид не е установена при бременни жени. От

проучванията при животни няма доказателства, че севеламер предизвиква ембрио-фетална токсичност. Renagel трябва да се дава на бременни жени само в случай на категорична необходимост и след повеждането на внимателен анализ на съотношението риск/полза както за майката, така и за фетуса (вж. точка 5.3).

Кърмене

Безопасността на севеламеров хидрохлорид не е установена при кърмещи жени.Renagel трябва да се дава на бременни жени само в случай на категорична необходимост и след повеждането на внимателен анализ на съотношението риск/полза както за майката, така и за кърмачето (вж. точка 5.3 ).

Фертилитет Няма налични данни за ефекта на севеламер върху фертилитета при хора. Проучвания при

животни са показали, че севеламер не уврежда фертилитета на мъжки или женски плъхове при експозиции на доза, еквивалентна на два пъти максималната доза от 13 g/ден, при хора въз основа на сравнение на относителната телесна повърхност.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Севеламер не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-често проявяващите се нежелани реакции (≥ 5% от пациентите ) са единствено в системо- органния клас на стомашно-чревните нарушения.

Табличен списък на нежеланите реакции Проведени са паралелни проучвания, включващи 244 пациенти на хемодиализа с

продължителност на лечението до 54 седмици и 97 пациенти на перитонеална диализа с продължителност на лечението 12 седмици.

Нежеланите лекарствени реакции от тези проучвания (299 пациенти), от неконтролирани клинични изпитвания (384 пациенти) и съобщени спонтанно от постмаркетинговия опит, са изредени по честота в таблицата по-долу. Честотата на съобщаване е класифицирана като:

много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до

<1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органен

Много

Чести

Нечести

Много редки

С неизвестна

клас по MedDRA

Чести

 

 

 

честота

Нарушения на

 

 

 

Свръхчувствител

 

имунната

 

 

 

ност*

 

система

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Ацидоза,

 

 

метаболизма и

 

 

повишени

 

 

храненето

 

 

серумни

 

 

 

 

 

нива на

 

 

 

 

 

хлоридите

 

 

Стомашно-

Гадене,

Диария,

 

 

Коремна болка,

чревни

Повръщане

диспепсия,

 

 

чревна

нарушения

 

метеоризъм,

 

 

обструкция,

 

 

болка в

 

 

илеус/субилеус,

 

 

горната част

 

 

дивертикулит,

 

 

на корема,

 

 

чревна

 

 

запек

 

 

перфорация

Нарушения на

 

 

 

 

Пруритус, обрив

кожата и

 

 

 

 

 

подкожната

 

 

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

 

*постмаркетингов

опит

 

 

 

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Renagel е прилаган при нормални клинично здрави доброволци в дозировка до 14 грама, еквивалентна на тридесет и пет таблетки от 400 mg на ден в продължение на осем дни, без да се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лечение на хиперфосфатемия. ATC код: V03AE02.

Renagel съдържа севеламер, неабсорбиращ се фосфат-свързващ поли(алиламин хидрохлорид) полимер, който не съдържа метал и калций. Той съдържа множество амини, разделени от полимерната верига с един въглероден атом. Тези амини стават частично протонирани в червата и взаимодействат с фосфатните молекули посредством йонни и водородни връзки. Чрез свързването на фосфатите в стомашно-чревния тракт, севеламер намалява концентрацията на фосфат в серума.

В клинични проучвания е установено, че севеламер е ефективен за намаляване на серумния фосфор при пациенти, подложени на хемодиализа или перитонеална диализа.

Севеламер намалява честотата на проявите на хиперкалцемия, в сравнение с пациенти, които приемат единствено фосфат-свързващи препарати на основата на калций, вероятно защото

самият продукт не съдържа калций. Ефектите върху фосфата и калция се поддържат по време на проучване с едногодишно проследяване.

Севеламер свързва жлъчните киселини in vitro и in vivo при експерименталните животински модели. Свързването на жлъчните киселини чрез йоннообменни смоли е добре известен метод за намаляване на холестерола в кръвта. По време на клиничните изпитвания средният общ и LDL холестерол намалява с 15-31%. Този ефект се наблюдава след 2 седмици и се поддържа при продължително лечение. Триглицеридите, HDL холестеролът и албуминът не се променят.

При клиничните проучвания при пациенти на хемодиализа, севеламер в самостоятелно приложение не оказва устойчив и клинично значим ефект върху серумния интактен паратиреоиден хормон (iPTH). При проучване с продължителност 12 седмици, включващо пациенти на перитонеална диализа обаче се наблюдава подобно намаляване на iPTH в сравнение с пациентите, получаващи калциев ацетат. При пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм Renagel трябва да бъде прилаган в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25 – дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози, за да се намалят нивата на iPTH.

При клинично проучване с продължителност една година Renagel няма нежелано въздействие върху костното ремоделиране или минерализацията в сравнение с калциев карбонат.

5.2Фармакокинетични свойства

Renagel не се абсорбира от стомашно-чревния тракт съгласно фармакокинетично проучване с приемане на една доза при здрави доброволци. Не са провеждани фармакокинетични проучвания при пациенти с бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.4).

5.3Предклинични данни за безопасност

При предклиничните проучвания върху плъхове и кучета, Renagel, при доза 10 пъти по-висока от максималните човешки дози, намалява абсорбирането на мастно разтворимите витамини D, E и K, и фолиевата киселина.

При проучване върху плъхове, при дозировка на севеламер 15-30 пъти по-висока от човешката доза, е отчетено увеличение на серумната мед. Този резултат не е потвърден при проучване върху кучета или при клиничните изпитвания.

Понастоящем няма налични официални данни за канцерогенност. In vitro и in vivo проучванията обаче, показват, че Renagel няма генотоксичен потенциал. Освен това лекарственият продукт не се абсорбира в стомашно-чревния тракт.

От репродуктивните проучвания няма доказателства, че севеламер предизвиква ембриолеталитет, фетотоксичност или тератогенност при изпитваните дози (до 1 g/kg/ден при зайци и до 4,5 g/kg/ден при плъхове). Наблюдават се дефицити във вкостяването на скелета на няколко места при фетусите на женски плъхове, приемали доза севеламер 8-20 пъти по-висока от максималната човешка доза от 200 mg/kg. Тези ефекти могат да произтичат от намаляването на витамин D и/или витамин K при тези високи дози.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Силициев диоксид, колоиден безводен Стеаринова киселина.

Филмово покритие: Хипромелоза (Е464) Диацетилирани моноглицериди

Печатно мастило:

Черен железен оксид (E172) Пропиленгликол Хипромелоза (Е464)

6.2Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3Срок на годност

2 години.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25ºC.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

6.5Вид и съдържание на опаковката

HDPE бутилки, със защитена от деца полипропиленова запушалка и индукционно запечатано фолио.

Видове опаковки:

1 бутилка от 360 филмирани таблетки групови опаковки , съдържащи 720 филмирани таблетки (2 бутилки по 360 таблетки)

групови опаковки съдържащи 1080 таблетки (3 бутилки по 360 таблетки)

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

всъответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Нидерландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/99/123/005 1 бутилка от 360 филмирани таблетки

EU/1/99/123/006 групови опаковки, съдържащи 720 филмирани таблетки (2 бутилки по 360 таблетки)

EU/1/99/123/007 групови опаковки, съдържащи 1080 филмирани таблетки (3 бутилки по 360 таблетки)

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 28 януари 2000 г. Дата на последното подновяване: 28 януари 2015 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Renagel 800 mg филмирани таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 800 mg севеламеров хидрохлорид (sevelamer hydrochloride).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Върху едната страна на почти белите, овални таблетки е отпечатано „Renagel 800”.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Renagel е показан за контролиране на хиперфосфатемията при възрастни, подложени на хемодиализа или на перитонеална диализа. Renagel трябва да се използва в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25– дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози за контролиране развитието на бъбречната костна болест.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Стартова доза

Препоръчваната стартова доза на севеламеров хидрохлорид е 2,4 g, или 4,8 g на ден, определена на базата на клиничните нужди и нивото на серумния фосфор. Renagel трябва да се приема три пъти дневно с храната.

Ниво на серумен фосфат при

Обща дневна доза на

пациенти, които не са на фосфат-

Renagel 800 mg, която да се

свързващи препарати

приема с 3 хранения на ден

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

1 таблетка, 3 пъти дневно

> 2,42 mmol/l (>7,5 mg/dl)

2 таблетки, 3 пъти дневно

При пациенти, които преди това са приемали фосфат-свързващи препарати, Renagel трябва да се прилага на база грам за грам с проследяване на нивата на серумния фосфор за осигуряване на оптимални дневни дози.

Титриране и поддържане

Нивата на серумен фосфат трябва да бъдат стриктно следени и дозата на севеламеров хидрохлорид да се титрира чрез увеличаване с по 0,8 g три пъти на ден (2,4 g/day) с цел понижаване на серумния фосфат до 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) или по-ниско. Серумният фосфат трябва да бъде изследван на всеки две до три седмици до достигането на стабилно ниво на серумния фосфат, след което се изследва периодично.

Дозировката може да варира между 1 и 5 таблетки от 800 mg на хранене. Средната актуална дневна доза, прилагана при хроничната фаза на едногодишно клинично проучване, е 7 грама севеламер.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на този продукт не са установени при пациенти на възраст под 18 години.

Бъбречно увреждане

Безопасността и ефикасността на този продукт не са установени при пациенти преди диализа.

Начин на приложение За перорално приложение.

Пациентите трябва да приемат Renagel с храната и да се придържат към предписаните им диети. Таблетките трябва да бъдат поглъщани цели. Не трябва да се стриват, дъвчат или чупят на парчета преди прием.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към севеламер или към някое от помощните вещества, изброени в

 

точка 6.1.

Хипофосфатемия

 

Чревна непроходимост.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефикасността и безопасността на Renagel не е проучвана при пациенти с:

нарушения в гълтането

активно възпалително заболяване на червата

стомашно-чревни нарушения в мотилитета, в това число нелекувана или тежка гастропареза, дивертикулоза, ретенция на стомашно съдържимо и нарушена или нередовна перисталтика на червата

анамнеза за голяма стомашно-чревна операция.

Поради това трябва да се обръща особено внимание, когато Renagel се прилага при пациенти с подобни нарушения.

Чревна непроходимост и илеус/субилеус В много редки случаи са наблюдавани чревна непроходимост и илеус/субилеус при пациенти

през време на лечението със севеламеров хидрохлорид. Констипацията може да бъде предхождащ симптом. Пациенти с констипация следва да се наблюдават внимателно докато се лекуват със севеламеров хидрохлорид. Лечението с Renagel следва да се преразгледа при пациенти, които развиват тежка констипация или други тежки стомашно-чревни симптоми.

Мастноразтворими витамини В зависимост от приема на храна и естеството на крайния стадий на бъбречна недостатъчност,

пациентите на диализа могат да развият ниски нива на витамините A, D, E и K. Не може да се изключи възможността Renagel да се свързва с мастноразтворимите витамини, съдържащи се в приетата храна. Ето защо, при пациенти, които не приемат тези витамини, трябва да се обмисли наблюдение на нивата на витамини A, D и E и оценка на статуса на витамин K посредством измерване на тромбопластиновото време и, ако е необходимо, да се дават витаминни добавки. Препоръчва се допълнително проследяване на витамините и фолиевата киселина при пациенти на перитонеална диализа, тъй като в клиничното проучване не са измервани нивата на витамин А, D, Е и К при тези пациенти.

Фолатна недостатъчност Понастоящем няма достатъчно данни, за да се изключи възможността от фолатна

недостатъчност при продължително лечение с Renagel.

Хипокалцемия/хиперкалцемия Пациентите с бъбречна недостатъчност могат да развият хипокалцемия или хиперкалцемия.

Renagel не съдържа калций. Нивата на серумния калций трябва да бъдат следени така, както се прави при нормално проследяване на пациент на диализа. В случай на хипокалцемия трябва да се прилага като добавка елементен калций.

Метаболитна ацидоза Пациентите с хронична бъбречна недостатъчност са предразположени към развитието на

метаболитна ацидоза. При редица проучвания е съобщено влошаване на метаболитната ацидоза при преминаването от друг фосфат-свързващ препарат към севеламер, когато при пациенти, лекувани със севеламер, са установявани по-ниски нива на бикарбонати в сравнение с пациенти, лекувани със свързващи препарати на калциева основа. Следователно се препоръчва по-стриктно следене на серумните нива на бикарбонати.

Перитонит Пациенти на диализа са изложени на някои рискове за инфекция, специфична за начина на

диализа. Перитонитът е известно усложнение при пациенти подложени на перитонеална диализа (ПД), като в клинично проучване с Renagel се съобщава за известен брой случаи с перитонити. Следователно, пациентите на ПД трябва внимателно да се проследяват, за да се осигури надеждно приложение на подходяща асептична техника с бързо разпознаване и лечение на всички признаци или симптоми, свързани с перитонита.

Затруднения при гълтане и задавяне

Докладвани са нечести съобщения за затруднено преглъщане на таблетките Renagel. В много от тези случаи, пациентите са със съпътстващи състояния, включително нарушения на гълтането или аномалии на хранопровода. Трябва да се внимава, когато се използва Renagel при пациенти със затруднения при гълтане.

Хипотиреоидизъм Препоръчва се внимателно проследяване на пациентите с хипотиреоидизъм, получаващи

едновременно севеламеров хидрохлорид и левотироксин (вж. точка 4.5).

Продължително хронично лечение Тъй като все още няма данни за хронична употреба на севеламер за период по-дълъг от една

година, не може напълно да се изключи евентуалното абсорбиране и акумулиране на севеламер при продължително хронично лечение (вж. точка 5.2).

Хиперпаратиреоидизъм

Renagel самостоятелно не е показан за контролиране на хиперпаратиреоидизъм. При пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм Renagel трябва да бъде използван в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25 – дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози, за да се намалят нивата на интактния паратиреоиден хормон (iPTH).

Серумен хлорид

Серумният хлорид може да се увеличи при лечение с Renagel, тъй като хлоридът може да се обменя с фосфора в чревния лумен. Въпреки, че по време на клиничните проучвания не е наблюдавано клинично значимо увеличаване на серумния хлорид, той трябва да бъде наблюдаван така, както това се прави при рутинното проследяване при пациент на диализа. Един грам Renagel съдържа приблизително 180 mg (5,1 mEq) хлорид.

Възпалителни стомашно-чревни нарушения Има съобщения от литературни източници за случаи на сериозни възпалителни заболявания на

различни части от стомашно-чревния тракт (включително сериозни усложнения като кървене, перфорация, язва, некроза, колит,…), свързани с наличието на кристали севеламер. Въпреки това не е доказана причинно-следствена връзка с кристалите севеламер при отключване на такива заболявания. Лечението със севеламеров хидрохлорид трябва да се преоцени при пациенти, които развиват тежки стомашно-чревни симптоми.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Диализа Не са провеждани проучвания за взаимодействие с други лекарствени продукти при пациенти на диализа.

Ципрофлоксацин При проучвания за взаимодействие при здрави доброволци, севеламеров хидрохлорид намалява

бионаличността на ципрофлоксацин с приблизително 50% при прилагане в комбинация с Renagel при проучване с прием на една доза. Следователно Renagel не трябва да се приема едновременно с ципрофлоксацин.

Антиаритмични и противогърчови средства Пациенти, които приемат антиаритмични лекарствени продукти за контрол на аритмии и

противогърчови лекарствени продукти за контрол на гърчове, са изключвани от клиничните изпитания. Трябва да се подхожда с повишено внимание, когато се предписва севеламеров хидрохлорид на пациенти, които приемат и такива лекарствени продукти.

Левотироксин При опита след пускането на пазара са съобщени много редки случаи на повишени нива на

тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) при пациенти, при които се прилагат едновременно севеламеров хидрохлорид и левотироксин. Следователно се препоръчва по-стриктно следене на нивата на TSH при пациенти, които приемат и двата лекарствени продукта.

Циклоспорин, микофенолат мофетил и такролимус при пациенти с трансплантация Съобщени са намалени нива на циклоспорин, микофенолат мофетил и такролимус при пациенти с трансплантация при съвместно приложение със севеламеров хидрохлорид без клинични последствия (т.е. отхвърляне на присадката). Възможността за взаимодействие не

може да бъде изключена и следва да се обмисли стриктно следене на кръвните концентрации на микофенолат мофетил, циклоспорин и такролимус по време на прилагането в комбинация и след нейното спиране.

Дигоксин, варфарин, еналаприл или метапролол

При проучвания за взаимодействие при здрави доброволци, Renagel не влияе на бионаличността на дигоксин, варфарин, еналаприл или метопролол.

Инхибитори на протонната помпа На база на постмаркетингов опит се съобщават много редки случаи на повишени нива на

фосфати при пациенти, които приемат инхибитори на протонната помпа едновременно със севеламер хидрохлорид.

Бионаличност

Renagel не се абсорбира и може да повлияе бионаличността на други лекарствени продукти. Когато се прилага лекарствен продукт, при който намаляването на бионаличността може да окаже клинично значимо въздействие върху безопасността или ефикасността, лекарственият продукт следва да се прилага поне един час преди или три часа след Renagel или лекуващият лекар трябва да обмисли следенето на кръвните нива.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Безопасността на севеламеров хидрохлорид не е установена при бременни жени. От

проучванията при животни няма доказателства, че севеламер предизвиква ембрио-фетална токсичност. Renagel трябва да се дава на бременни жени само при категорична необходимост и след повеждането на внимателен анализ на съотношението риск/полза както за майката, така и за фетуса (вж. точка 5.3).

Кърмене

Безопасността на севеламеров хидрохлорид не е установена при кърмещи жени. Renagel трябва да се дава на бременни жени само при категорична необходимост и след повеждането на внимателен анализ на съотношението риск/полза както за майката, така и за новороденото (вж. точка 5.3).

Фертилитет Няма налични данни за ефекта на севеламер върху фертилитета при хора. Проучвания при

животни са показали, че севеламер не уврежда фертилитета на мъжки или женски плъхове при експозиции на доза, еквивалентна на два пъти максималната доза от 13 g/ден, при хора въз основа на сравнение на относителната телесна повърхност.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Севеламер не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-често проявяващите се нежелани реакции (≥ 5% от пациентите ) са единствено в системо- органния клас на стомашно-чревните нарушения.

Табличен списък на нежеланите реакции Проведени са паралелни проучвания, включващи 244 пациенти на хемодиализа с

продължителност на лечението до 54 седмици и 97 пациенти на перитонеална диализа с продължителност на лечението 12 седмици.

Нежеланите лекарствени реакции от тези проучвания (299 пациенти), от неконтролирани клинични изпитвания (384 пациенти) и съобщени спонтанно от постмаркетинговия опит, са изредени по честота в таблицата по-долу. Честотата на съобщаване е класифицирана като:

много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до

<1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органен

Много

Чести

Нечести

Много редки

С неизвестна

клас по MedDRA

Чести

 

 

 

честота

Нарушения на

 

 

 

Свръхчувствител

 

имунната

 

 

 

ност*

 

система

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Ацидоза,

 

 

метаболизма и

 

 

повишени

 

 

храненето

 

 

серумни

 

 

 

 

 

нива на

 

 

 

 

 

хлоридите

 

 

Стомашно-

Гадене,

Диария,

 

 

Коремна болка,

чревни

Повръщане

диспепсия,

 

 

чревна

нарушения

 

метеоризъм,

 

 

обструкция,

 

 

болка в

 

 

илеус/субилеус,

 

 

горната част

 

 

дивертикулит,

 

 

на корема,

 

 

чревна

 

 

запек

 

 

перфорация

Нарушения на

 

 

 

 

Пруритус, обрив

кожата и

 

 

 

 

 

подкожната

 

 

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

 

*постмаркетингов

опит

 

 

 

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Renagel е прилаган при нормални клинично здрави доброволци в дозировка до 14 грама, еквивалентна на седемнадесет таблетки от 800 mg на ден в продължение на осем дни без да се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лечение на хиперфосфатемия. ATC код: V03AE02.

Renagel съдържа севеламер, неабсорбиращ се фосфат-свързващ поли(алиламин хидрохлорид) полимер, който не съдържа метал и калций. Той съдържа множество амини, разделени от полимерната верига с един въглероден атом. Тези амини стават частично протонирани в червата и взаимодействат с фосфатните молекули посредством йонни и водородни връзки. Чрез свързването на фосфатите в стомашно-чревния тракт, севеламер намалява концентрацията на фосфат в серума.

В клинични проучвания е установено, че севеламер е ефективен за намаляване на серумния фосфор при пациенти, подложени на хемодиализа или перитонеална диализа.

Севеламер намалява честотата на проявите на хиперкалцемия, в сравнение с пациенти, които приемат единствено фосфат-свързващи препарати на основата на калций, вероятно защото

самият продукт не съдържа калций. Ефектите върху фосфата и калция се поддържат по време на проучване с едногодишно проследяване.

Севеламер свързва жлъчните киселини in vitro и in vivo при експерименталните животински модели. Свързването на жлъчните киселини чрез йоннообменни смоли е добре известен метод за намаляване на холестерола в кръвта. По време на клиничните изпитвания средният общ и LDL холестерол намалява с 15-31%. Този ефект се наблюдава след 2 седмици и се поддържа при продължително лечение. Триглицеридите, HDL холестеролът и албуминът не се променят.

При клиничните проучвания при пациенти на хемодиализа, севеламер в самостоятелно приложение не оказва устойчиво и клинично значим ефект върху серумния интактен паратиреоиден хормон (iPTH). При проучване с продължителност 12 седмици, включващо пациенти на перитонеална диализа обаче се наблюдава подобно намаляване на iPTH в сравнение с пациентите, получаващи калциев ацетат. При пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм Renagel трябва да бъде прилаган в контекста на многостранен терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25–дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози, за да се намалят нивата на iPTH.

При клинично проучване с продължителност една година Renagel няма нежелано въздействие върху костното ремоделиране или минерализацията в сравнение с калциев карбонат.

5.2Фармакокинетични свойства

Renagel не се абсорбира от стомашно-чревния тракт съгласно фармакокинетично проучване с приемане на една доза при здрави доброволци. Не са провеждани фармакокинетични проучвания при пациенти с бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.4).

5.3Предклинични данни за безопасност

При предклиничните проучвания върху плъхове и кучета, Renagel, при доза 10 пъти по-висока от максималните човешки дози, намалява абсорбирането на мастно разтворимите витамини D, E и K, и фолиевата киселина.

При проучване върху плъхове, при дозировка на севеламер 15-30 пъти по-висока от човешката доза, е отчетено увеличение на серумната мед. Този резултат не е потвърден при проучване върху кучета или при клиничните изпитвания.

Понастоящем няма налични официални данни за канцерогенност. In vitro и in vivo проучванията обаче, показват, че Renagel няма генотоксичен потенциал. Освен това лекарственият продукт не се абсорбира в стомашно-чревния тракт.

От репродуктивните проучвания няма доказателства, че севеламер предизвиква ембриолеталитет, фетотоксичност или тератогенност при изпитваните дози (до 1 g/kg/ден при зайци и до 4,5 g/kg/ден при плъхове). Наблюдават се дефицити във вкостяването на скелета на няколко места при фетусите на женски плъхове, приемали доза севеламер 8-20 пъти по-висока от максималната човешка доза от 200 mg/kg. Тези ефекти могат да произтичат от намаляването на витамин D и/или витамин K при тези високи дози.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Силициев диоксид, колоиден безводен Стеаринова киселина.

Филмово покритие: Хипромелоза (Е464) Диацетилирани моноглицериди

Мастило на надписа: Черен железен оксид (E172) Пропиленгликол Хипромелоза (Е464)

6.2Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3Срок на годност

3 години.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25ºC.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да предпазите от влага.

6.5Вид и съдържание на опаковката

HDPE бутилки, със защитена от деца полипропиленова запушалка и индукционно запечатано фолио.

Съдържание на опаковката:

1 бутилка от 100 филмирани таблетки

1 бутилка от 180 филмирани таблетки групови опаковки, съдържащи 180 филмирани таблетки (6 бутилки по 30 таблетки)

групови опаковки, съдържащи 360 филмирани таблетки (2 бутилки по 180 таблетки) групови опаковки, съдържащи 540 филмирани таблетки (3 бутилки по 180 таблетки)

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания за изхвърляне.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Нидерландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/99/123/008 1 бутилка от 180 филмирани таблетки

EU/1/99/123/009 групови опаковки, съдържащи 360 филмирани таблетки (2 бутилки по 180 таблетки)

EU/1/99/123/010 групови опаковки, съдържащи 540 филмирани таблетки (3 бутилки по 180 таблетки)

EU/1/99/123/011 1 бутилка по 100 филмирани таблетки

EU/1/99/123/012 1 бутилка по 180 филмирани таблетки без външна опаковка EU/1/99/123/013 групови опаковки, съдържащи 180 филмирани таблетки (6 бутилки по 30 таблетки)

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 28 януари 2000 г. Дата на последно подновяване: 28 януари 2015 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта