Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revasc (desirudin) – кратка характеристика на продукта - B01AE01

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRevasc
ATC кодB01AE01
Веществоdesirudin
ПроизводителCanyon Pharmaceuticals Ltd.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Revasc 15 mg/0,5 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Всеки флакон съдържа 15 mg дезирудин (desirudin)

 

 

 

 

 

 

 

е

 

След разтваряне един флакон съдържа 15 mg** дезирудин * на 0,5 ml.

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

Дезирудин се състои от едноверижен полипептид от 65 аминокиселинни остатъка и 3 дисулфидни

 

 

 

 

 

моста.

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

* получен чрез рекомбинантна ДНК технология в дрождени клетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

** съответстват приблизително на 270 000 антитромбинови единици (ATU) или 18 000 ATUана mg

 

 

 

 

 

дезирудин, съгласно Втория международен стандарт на СЗО за aлфа-тромбин.

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пълния списък на помощните вещества, вж. точка 6.1.

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

ре

е

 

 

 

 

 

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бял прах и бистър, безцветен разтворител за инжекционен разтвор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

4.1 Терапевтични показания

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

ч

, подложени на елективна хирургична намеса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превенция на дълбока венозна тромбоза при пациентие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

за смяна на тазобедрена или колянна става.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечението с Revasc трябва да се започне под ръководството на лекар с опит в областта на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коагулационните нарушения. Указания за приготвянето на Revasc са дадени в точка 6.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

в напреднала възраст

 

 

 

 

 

Възрастни пациенти и пациентик

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчваната д за е 15 mg два пъти на ден. Първата инжекция трябва да се постави 5 до 15

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минути преди хи у гичната намеса, но след въвеждане на регионална блокова анестезия, ако такава

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се използва. Лечението с дезирудин след това се продължава два пъти на ден постоперативно за 9 до

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

максимум 12 дни или докато пациентът стане напълно подвижен, в зависимост от това, кое настъпи

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

първо. Понастоящем липсва клиничен опит в подкрепа на употребата на дезирудин повече от 12 дни.

 

 

 

 

в

се чрез подкожна инжекция, за предпочитане на коремната стена. Инжекциите трябва да се

 

 

 

 

Прилагат

 

 

 

р

поне на четири, редуващи се различни места.

 

 

 

а

поставятс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

Липсва опит при деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с бъбречно увреждане

Дезирудин е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min, съответстващ на серумен креатинин > 2,5 mg/dl или 221 μmol/l; вж. точка 4.3). При

Антикоагулантният ефект на дезирудин е слабо обратим. Нивата на aPTT могат, обаче, да бъдат понижени от интравенозното приложение на DDAVP (дезмопресин).
3
пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс между 31 и 90 ml/min; вж. точка 4.4) трябва да се проследява активираното парциално тромбопластиново време (aPTT).
Пациенти с чернодробно увреждане
Дезирудин е противопоказан при тежко чернодробно увреждане (вж. точка 4.3). При пациентите с леко до умерено чернодробно увреждане (вж. точка 4.4) се препоръчва проследяване на aPTT.

ба

 

 

 

 

4.3 Противопоказания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

Дезирудин е противопоказан при пациенти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

- със свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

- с активно кървене и/или необратими нарушения на коагулацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

- с тежко бъбречно и чернодробно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

- по време на бременност (вж. точка 4.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с тежка неконтролирана хипертония и подостър бактериален ендокардит.

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анафилаксия: Revasc може да причини алергични реакции, включително анафилаксия и шок (вж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точка 4.8). Съобщават се фатални анафилактични реакции при пациенти, изложени повторно на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия с хирудинов продукт при втори или последващ курс на л чение. Въпреки че не са съобщени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фатални реакции с дезирудин, трябва да се имат предвид алт рнативни терапевтични възможности,

 

 

 

 

 

преди да се вземе решение за повторно излагане на пациеета на Revasc. Тъй като тези реакции са

 

 

 

 

 

 

имуномедиирани, пациентите с предишна експозиция нанхирудин или хирудинов аналог могат да

 

 

 

 

 

 

бъдат изложени на повишен риск. Започване на ле ние с Revasc трябва да се предприема само в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обстановка, където незабавно може да бъде оказаначмедицинска помощ и където има възможност за

 

 

 

 

 

лечение на анафилактични реакции. Пациентитеетрябва да бъдат информирани, че са получили

 

 

 

 

 

 

 

Revasc.

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезирудин не трябва да се прилага чрез интрамускулна инжекция поради риска от локален хематом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезирудин трябва да се използва с повишено внимание при състояния с увеличен риск от хеморагии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като голяма хирургична намеса биопсия или пункция на недостъпен за компресия съд през

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последния месец; анамнезатза хеморагичен инсулт, интракраниален или интраокуларен кръвоизлив,

 

 

 

 

 

включително диабетна (хеморагичнак

) ретинопатия; мозъчен исхемичен пристъп през последните 6

 

 

 

 

 

месеца, известно нарушениеу

на хемостазата (вродено или придобито, напр. хемофилия, чернодробно

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболяване) или анамнеза за стомашно-чревен или белодробен кръвоизлив през последните 3 месеца.

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпазни мерки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато д зирудин се прилага при пациенти с повишен риск от хеморагични усложнения, с леко до

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умерено нарушена чернодробна функция и/или леко до умерено бъбречно увреждане, трябва да се

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протледява aPTT и пиковото аРТТ не трябва да превишава повече от два пъти контролната стойност.

 

 

 

 

 

Акосе необходимо, терапията с дезирудин трябва да се прекъсне, докато aPTT се завърне до под два

 

 

 

 

рпъти контролната стойност и тогава лечението с дезирудин може да се възобнови с понижена доза.

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Дезирудин трябва да се използва внимателно при пациенти, получаващи антикоагуланти, и/или

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

инхибитори на тромбоцитите, и/или нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства.

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчва се проследяване за признаци на кървене (вж. точка 4.5). Съпътстващата употреба на

 

 

 

 

 

 

 

 

дезирудин с тромболитици и тиклопидин не е изследвана при тази група пациенти.

Лабораторни изследвания: Активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) трябва да се

 

 

проследява при пациентите с повишен риск от кървене и/или бъбречно или чернодробно увреждане.

 

Пиковото аРТТ не трябва да превишава повече от два пъти контролната стойност. Ако е

 

 

 

 

 

необходимо, терапията с дезирудин трябва да се прекъсне, докато aPTT се завърне до под два пъти

 

контролната стойност и тогава лечението с дезирудин може да се възобнови с понижена доза (вж.

 

а

точка също точка 4.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

б

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

о

 

Всяко средство, което може да повиши риска от кръвоизлив, трябва да се спре преди започване на

 

 

терапията с дезирудин. Ако едновременното приложение не може да се избегне, трябва да се

п

 

 

извършва внимателно клинично и лабораторно проследяване (вж. точка 4.4).

 

у

 

 

 

 

 

 

 

з

 

,

 

 

 

По време на профилактиката не се препоръчва съпътстваща употреба на лекарствени продуктиа

 

 

 

съдържащи хепарини (нефракционирани и нискомолекулни хепарини) и декстрани. Доказано е, че

 

ефектите на дезирудин и нефракционираните хепарини върху удължаването на aPTTнса адитивни

 

 

(вж. точка 4.4).

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Както при други антикоагуланти, дезирудин трябва да се използва с повишеное

внимание заедно с

 

 

 

 

з

 

продукти

 

 

 

 

 

лекарствени средства, които повлияват тромбоцитната функция тези лекарственир

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

включват: ацетилсалицилова киселина и НСПВС, тиклопидин и клопидогрел, антагонисти на

 

 

 

 

 

гликопротеин IIb/IIIa (абциксимаб, ептифибатид, тирофибан) и илоп ост.

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако пациентът преминава от лечение с перорални антикоагуланти на терапия с дезирудин или от

 

 

дезирудин на перорални антикоагуланти, трябва да се продължие

внимателното проследяване на

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антикоагулантното действие с подходящи методи. Товандействие трябва се има предвид при оценка

 

еч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на общия коагулационен статус на пациента по време на смяната на лечението (вж. точка 4.2).

 

 

 

 

 

4.6Бременност и кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма достатъчно данни за употребата наодезирудин при бременни жени. Експерименталните

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

проучвания при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск

 

 

 

 

 

 

о

 

 

при хора не е известен. Revasc е пр тивопоказан по време на бременност (вж. точка 4.3). Не е

 

 

 

 

 

к

 

 

 

известно дали дезирудин се екс ретира в човешката кърма. Майки, в период на лактация обаче,

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

трябва да бъдат посъветвани да избягват кърменето или употребата на алтернативни лекарствени

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

продукти.

 

 

д

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за шофиране и работа с машини

4.7 Ефекти върху способносттау

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Revasc не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8лекарствени реакцииНежелани

 

 

 

 

н

 

 

 

 

е

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

При контролирани клинични проучвания, изследващи дезирудин 15 mg два пъти на ден и стандартна

 

 

 

дозатнефракциониран хепарин, естеството на оперативната намеса за смяна на тазобедрена става и

 

 

 

начинътс

на действие на двете проучвани лекарства са причина за повечето от получените нежелани

 

 

а

Както при други антикоагуланти, кървенето е най-честата нежелана реакция.

 

к

рреакции.

 

 

 

 

е

 

Следните свързани нежелани реакции са изброени по-долу по системо-органна класификация, като

Л

 

 

 

 

при всяко групиране в зависимост от честотата , нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

 

 

 

 

 

 

низходящ ред по отношение на тежестта: чести (≥ 1/100 до <1/10); нечести (≥ 1/1,000 до <1/100);

 

 

 

редки (≥ 1/10,000 до <1/1,000).

 

 

 

Изследвания

 

 

 

 

Нечести:

Повишение на серумните трансаминази

5
Нарушения на кръвта и лимфната система Чести: Анемия

 

 

 

 

Нарушения на нервната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Замайване, безсъние, обърканост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

Нечести:

 

Задух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

Гадене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Хематемеза, повръщане, запек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Хематурия, ретенция на урина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Обрив, уртикария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на метаболизма и храненето

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Хипокалиемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекции и инфестации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Инфекция на пикочните пътища, цистит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултатн

на интервенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

Секреция от раните

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушено зарастване на ранитеч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдови нарушения

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

Хипотония, дълбок р мб флебит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епистаксис, хипертония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена емпература, уплътняване на инжекционното място, хематоми, оток на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долните трайници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Болка вкдолните крайници, болка, коремна и гръдна болка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на имунната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщават се алергични реакции в еднакво съотношение (1,6%) при пациентите,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

лекувани с дезирудин (N=2 367) или с нефракциониран хепарин (N=1 134) при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клиничните проучвания, независимо от причината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При клинични проучвания се откриват антихирудинови антитела при повторна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експозиция на дезирудин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

реакции, независими от връзката с изследваното лекарство, съобщавани по време на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежеланитес

 

 

 

 

 

 

 

 

рклиничните проучвания, са епизоди на кървене, олигурия, хиперпирeксия и изкълчване на ставите.

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

При постмаркетингово наблюдение са получени съобщения за редки случаи на силни кръвоизливи,

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

някои от които фатални, и редки случаи на нефатални анафилактични или анафилактоидни реакции,

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водещи до шок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчезването на дезирудин от плазмата е бързо в първата фаза като приблизително 90% от интравенозната (i.v.) болус доза изчезват от кръвообращението в рамките на 2 часа след инжекцията. Следва по-бавна фаза на терминално елиминиране с дозонезависим среден терминален
6

4.9 Предозиране

Няма антидот срещу дезирудин. Предозирането на дезирудин може да доведе до усложнения в резултат на кръвоизливи. В такива случаи дезирудин трябва да се спре. Ако е необходимо, могат да се използват плазмозаместители и/или кръвопреливане.

а

 

 

 

5.

 

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

5.1

Фармакодинамични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Фармакотерапевтична група: Антикоагулант, ATC код: B01AE01

 

 

о

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизъм на действие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

Дезирудин е много мощен и селективен инхибитор на свободно циркулиращия и свързания в съсирек

 

 

 

тромбин. Наблюдава се средно удължаване на пиковото аРТТ от около 1,4 пъти наднизходната

 

 

 

 

 

стойност след подкожна (s.c.) инжекция на 15 mg дезирудин два пъти на ден. Приетерапевтични

 

 

 

 

 

серумни концентрации той няма ефект върху други ензими от хемостатичната система като фактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

IXa, Xa, каликреин, плазмин, tPA или активирания протеин C. Освен това,етой не показва никакъв

 

 

 

 

ефект върху други серинпротеази като храносмилателните ензими трипсинрили химотрипсин или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

върху активирането на комплемента по класическия или алтернативен път.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

При две контролирани двойно-слепи клинични проучвания общата честота на тромбоемболични

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

събития при пациентите, лекувани с дезирудин 15 mg s.c. два пъти на ден (N=370), е наполовина от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

тази при пациентите, лекувани със стандартна доза нефракциониран хепарин (N=396) (p<0,0001);

 

 

 

 

честотата на проксималната дълбока венозна тромбоза е самоеедна пета от наблюдаваната с хепарин

 

 

 

(p<0,0001). Към днешна дата има клинични данни самонот операции на тазобедрената става.

 

 

 

 

 

Фармакодинамични ефекти

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоагулантните свойства на дезирудин са доказани чрез способността му да удължава времето на

 

 

 

съсирване на човешка или плъша плазма,оили чрез директна индукция (тромбиново време), или чрез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вътрешния (aPTT), или външния (PT) път. Дезирудин не притежава профибринолитично действие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакокинетични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсорбция

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средното абсорбционноувреме на подкожния (s.c.) дезирудин е 4,1, 4,5 и 5,4 часа съответно за дозови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нива от 0,1, 0,3 и 0,5 mg/kg (общо средно = 4,6 часа). Абсорбцията е пълна според стойностите на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средната площ под кривата (AUC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След приложението на единични s.c. дози от 0,1-0,75 mg/kg, плазмените концентрации на дезирудин

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бързо се повишават до максимални нива (Cmax) между 1 и 3 час. Стойностите както за Cmax, така и за

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC, са пропорционални на дозата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределениес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Дезирудин се разпределя в екстрацелуларното пространство с обем на разпределение в стационарно

 

състояние 0,251/kg независимо от дозата.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

Метаболизъм и елиминиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елиминационен полуживот от 2 до 3 часа. Средните времена на престой са, съответно, 1,7-2 часа и 6- 7 часа след i.v. и s.c. приложение.

Общата уринна екскреция на непроменен дезирудин достига до 40-50 % от приложената доза.

 

 

 

 

 

 

Метаболитите, без една или две аминокиселини откъм C-края, съставляват малка част от материала,

 

 

 

 

възстановен от урината (<7%). In vitro и in vivo данните при животни показват, че дезирудин се

 

 

 

 

 

а

елиминира и метаболизира в най-голяма степен чрез бъбреците. Чернодробното елиминиране на

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дезирудин или комплекса тромбин-дезирудин изглежда не е значимо.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказано е, че общият клирънс на дезирудин е в еднакви граници след s.c. или i.v. приложение

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

(приблизително 1,95-2,20 ml/min/kg) и е дозонезависим. Общият и бъбречният клирънс на дезирудин

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

са слабо понижени при хора в напреднала възраст в сравнение с млади доброволци. Може да се счита

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

за малко вероятно това понижение да има клинична значимост, така че не изисква дозата да се

 

 

 

 

 

 

редуцира.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

5.3 Предклинични данни за безопасност

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проучванията за репродуктивна токсичност при животни показват, че дезирудинее тератогенен с

 

 

 

 

 

 

промени, включващи spina bifida при зайци и омфалоцеле при плъхове. Н клиничните данни не

 

 

 

 

 

 

показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологичниеизпитвания за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност ри карциногенен потенциал.

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1Списък на помощните вещества

 

 

 

 

 

н

Прах:

магнезиев хлорид

 

 

е

 

ч

 

 

натриев хидроксид.

в

 

Разтворител:

манитол (E 421)

е

 

 

 

вода за инжекции.

то

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2Несъвместимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

други лекарствени продук и.

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

Срок на годност к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

3 години.

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се употреби незабавно. Ако не се употреби

 

 

 

 

незабав о, времето за употреба и условията за съхранение преди употреба са отговорност на

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребитнля и обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура 2 до 8°C, когато

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раз

арянето е извършено при контролирани и валидирани антисептични условия.

 

 

 

р

Специални условия на съхранение

 

 

а

6.4с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

Да не се съхранява над 25°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

Съхранявайте флакона и ампулата в картонената кутия, за да се предпази от светлина.

 

 

 

За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вж. точка 6.3.

 

 

 

 

6.5Данни за опаковката

15 mg прах във флакон (стъкло тип I) със запушалка (бутилова гума), покрита с филм (флуорополимер) от страната на продукта и 0,5 ml разтворител в ампула (стъкло тип I).

Количество в една опаковката по 1, 2 или 10.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

б

За да се приготви крайният воден разтвор, 0,5 ml от придружаващия манитолов разтворител се

 

 

 

е

 

прибавят в асептични условия към флакона, съдържащ праха за инжекционен разтвор. Активното

 

р

 

 

т

 

 

 

вещество бързо се редиспергира чрез леко разклащане, при което се получава бистър разтвор.

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

Приготвеният разтвор трябва да се използва колкото е възможно по-скоро (вж. точка 6.3 по-горе).

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с

 

 

 

 

местните изисквания.

 

з

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

Да не се използват флакони с приготвен разтвор, съдържащ видими частици.

е

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

Canyon Pharmaceuticals Limited

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7th Floor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

52-54 Gracechurch Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London EC3V 0EH

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБАч

 

 

 

 

 

 

EU/l/97/043/001

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

2 флакона/2 ампули разтворител

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/043/002

 

 

 

 

 

 

т

разтворител

 

 

 

 

 

 

 

10 флакона /10 ампулио

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/043/003

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 флакон/1 ампула разтворител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОТРЕБА

д

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на първо разрешаванеу : 9 юли 1997 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на последно п дновяване: 9 юли 2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта