Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezolsta (darunavir / cobicistat) – листовка - J05

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRezolsta
ATC кодJ05
Веществоdarunavir / cobicistat
ПроизводителJanssen-Cilag International N.V.

Листовка: информация за потребителя

REZOLSTA 800 mg/150 mg филмирани таблетки

дарунавир/кобицистат (darunavir/cobicistat)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява REZOLSTA и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете REZOLSTA

3.Как да приемате REZOLSTA

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате REZOLSTA

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява REZOLSTA и за какво се използва

Какво представлява REZOLSTA?

REZOLSTA представлява антиретровирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). То съдържа активните вещества дарунавир и кобицистат. Дарунавир принадлежи към група лекарства срещу ХИВ, наречени "протеазни инхибитори", които действат, като намаляват количеството на ХИВ във Вашия организъм до много ниско ниво. То се прилага с кобицистат, който увеличава количеството на дарунавир в кръвта Ви. Лечението с REZOLSTA ще подобри имунната Ви система (естествените защитни сили на организма) и ще намали риска от развитие на заболявания, свързани с ХИВ инфекцията, но REZOLSTA не е средство за излекуване на ХИВ инфекция.

За какво се използва?

REZOLSTA се използва за лечение на възрастни на 18 или повече години, които са инфектирани с ХИВ (вижте Как да приемате REZOLSTA)

REZOLSTA трябва да се приема в комбинация с други лекарства срещу ХИВ. Вашият лекар ще обсъди с Вас каква комбинация от лекарства е най-подходяща за Вас.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете REZOLSTA

Не приемайте REZOLSTA

-ако сте алергични към дарунавир, кобицистат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако имате тежки чернодробни проблеми. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни относно тежестта на чернодробното си заболяване. Може да е необходимо да се проведат някои допълнителни изследвания.

Не комбинирайте REZOLSTA с никое от следните лекарства:

Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за преминаване към друго лекарство.

Лекарствен продукт

Предназначение на лекарството

Алфузозин

за лечение на уголемена простата

Амиодарон, бепридил, дронедарон, хинидин,

за лечение на някои сърдечни заболявания,

ранолазин или лидокаин (инжекционен)

например нарушение на сърдечния ритъм

Карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин

за предотвратяване на припадъци

Астемизол или терфенадин

за лечение на алергични симптоми

Колхицин (ако имате бъбречни/чернодробни

за лечение на подагра или фамилна

проблеми)

(наследствена) средиземноморска треска

Рифампицин

за лечение на някои инфекции като

 

туберкулоза

Луразидон, пимозид, кветиапин или

за лечение на психични заболявания

сертиндол

 

Ерго алкалоиди като ерготамин,

за лечение на мигрена и главоболие

дихидроерготамин, ергометрин и

 

метилергоновин

 

Цизаприд

за лечение на някои стомашни заболявания

Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

билков продукт, използван при депресия

Елбасвир/гразопревир

за лечение на хепатит C инфекция

Ловастатин или симвастатин

за понижаване на нивата на холестерола

Триазолам или перорален (приет през устата)

да Ви помогне да спите и/или да намали

мидазолам

тревожността

Силденафил

за лечение на сърдечно и белодробно

 

заболяване, наречено белодробна артериална

 

хипертония. Има и други приложения на

 

силденафил. Моля вижте точка „Други

 

лекарства и REZOLSTA“.

Аванафил

за лечение на еректилна дисфункция

Тикагрелор

да помогне за спиране на слепването на

 

тромбоцитите при лечение на пациенти с

 

анамнеза за инфаркт

Предупреждения и предпазни мерки

 

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете REZOLSTA.

Когато приемате това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.

Хората, които приемат REZOLSTA все още могат да развият инфекции или други заболявания, свързани с ХИВ инфекцията. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар.

При пациенти, приемащи REZOLSTA и ралтегравир (за ХИВ инфекция), може да се появяват обриви (обикновено леки до умерени) по-често отколкото при пациенти, приемащи лекарствата поотделно.

REZOLSTA е използван при ограничен брой пациенти на възраст 65 години или повече. Ако попадате в тази възрастова група, моля, обсъдете с Вашия лекар дали можете да приемате

REZOLSTA.

Уверете се, че сте проверили изложените по-долу точки и съобщете на Вашия лекар, ако някоя от тях се отнася за Вас.

-Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с черния дроб, включително инфекция с хепатит В или С. Вашият лекар може да оцени колко тежко е чернодробното Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате REZOLSTA.

-Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с бъбреците. Вашият лекар внимателно ще прецени дали да Ви лекува с REZOLSTA.

-Уведомете Вашия лекар, ако имате диабет. REZOLSTA може да повиши нивата на захарта в кръвта.

-Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви симптоми на инфекция (например увеличени лимфни възли и треска). При някои пациенти с напреднала ХИВ инфекция и прекарани необичайни инфекции, дължащи се на отслабена имунна система (опортюнистични инфекции), признаците и симптомите на възпаление от предишни инфекции могат да се появят скоро след започване на ХИВ лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на организма, позволявайки му да се бори с инфекциите, които може да са били налице без очевидни симптоми.

-В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията. Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението. Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да Ви се приложи необходимото лечение.

-Уведомете Вашия лекар, ако страдате от хемофилия. REZOLSTA, може да повиши риска от кървене.

-Уведомете Вашия лекар, ако сте алергичен(а) към сулфонамиди (например употребявани за лечение на някои инфекции).

-Кажете на Вашия лекар, ако забележите някакви мускулно-скелетни проблеми. Някои пациенти, приемащи комбинирана антиретровирусна терапия, могат да развият костно заболяване, наречено остеонекроза (загиване на костна тъкан, поради прекъсване на притока на кръв към костта). Това е по-вероятно да се случи при продължително ХИВ лечение, по-тежко увреждане на имунната система, наднормено тегло или употреба на алкохол, или други лекарства, наречени кортикостероиди. Симптомите на остеонекроза са скованост в ставите, болки в ставите (особено тазобедрената става, коляното, рамото) и затруднения при движение. Ако забележите някои от тези симптоми, моля информирайте Вашия лекар.

Деца и юноши

REZOLSTA не се употребява при деца и юноши, тъй като не е проучван при пациенти под 18 години.

Други лекарства и REZOLSTA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

Съществуват някои лекарства, които не трябва да се комбинират с REZOLSTA. Те са изброени по-горе под заглавието “Не комбинирайте REZOLSTA с никое от следните лекарства:”.

REZOLSTA не трябва да се употребява с друго антивирусно лекарство, което съдържа подсилваща съставка или друго антивирусно средство, което изисква подсилване. В някои случаи може да се наложи промяна в дозирането на другите лекарства. Затова винаги съобщавайте на Вашия лекар, ако приемате други лекарства срещу ХИВ и следвайте стриктно указанията на Вашия лекар кои лекарства могат да бъдат комбинирани.

Ефектите на REZOLSTA могат да бъдат намалени, ако приемате някой от следните продукти. Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-Бозентан (за лечение на сърдечни заболявания)

-Дексаметазон (инжекционен) (кортикостероид)

-Ефавиренц, етравирин, невирапин (за лечение на ХИВ инфекция)

-Боцепревир, телапревир (за лечение на хепатит С инфекция)

-Рифапентин, рифабутин (за лечение на бактериални инфекции).

Ефектите на други лекарства могат да бъдат повлияни, ако приемате REZOLSTA. Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-Амлодипин, карведилол, дилтиазем, дизопирамид, фелодипин, флекаинид, метопролол, мексилетин, никардипин, нифедипин, пропафенон, тимолол, верапамил (при сърдечни заболявания), тъй като терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези лекарства могат да бъдат увеличени.

-Апиксабан, дабигатран етексилат, ривароксабан, варфарин (за намаляване съсирването на кръвта), тъй като техният терапевтичен ефект или нежелани реакции могат да се променят; може да се наложи Вашият лекар да изследва кръвта Ви.

-Естроген-базирани хормонални контрацептиви и хормонозаместителна терапия. REZOLSTA може да намали тяхната ефективност. Когато се използват за контрол на раждаемостта, се препоръчват алтернативни методи на нехормонална контрацепция.

-Аторвастатин, флувастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин (за понижаване нивата на холестерол). Рискът от увреждане на мускулната тъкан може да се увеличи. Вашият лекар ще прецени кой режим за намаляване на холестерола е най-добър за Вашата конкретна ситуация.

-Циклоспорин, еверолимус, такролимус, сиролимус (за лечение на имунната Ви система),

тъй като може да се увеличат терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези лекарствени продукти. Вашият лекар може да пожелае да проведе някои допълнителни изследвания.

-Кортикостероиди, включително бетаметазон, будезонид, флутиказон, мометазон,

преднизон, триамцинолон. Тези лекарства се използват за лечение на алергии, астма, възпалителни заболявания на червата, възпалителни заболявания на очите, ставите и мускулите, както и други възпалителни заболявания. Ако не могат да се използват алтернативи, употребата му трябва да става само след медицинска оценка и при внимателно проследяване от Вашия лекар за кортикостероидни нежелани реакции.

-Бупренорфин/налоксон, метадон (лекарства за лечение на опиоидна зависимост)

-Салметерол (лекарство за лечение на астма)

-Артеметер/лумефантрин (комбинирано лекарство за лечение на малария)

-Дазатиниб, нилотиниб, винбластин, винкристин (лекарства за лечение на рак)

-Перфеназин, рисперидон, тиоридазин (лекарства за психични заболявания)

-Клоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам (лекарства за лечение на нарушения на съня или тревожност)

-Силденафил, тадалафил, варденафил (за еректилна дисфункция или за лечение на сърдечно и белодробно заболяване, наречено белодробна артериална хипертония)

-Симепревир (за лечение на хепатит С инфекция).

Дозата на други лекарства може да се наложи да бъде променена, защото терапевтичният ефект или нежелани реакции на REZOLSTA или на другите лекарства, могат да се променят при комбиниране.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-Алфентанил (инжекционно болкоуспокояващо със силно и кратко действие, което се използва при хирургични процедури)

-Дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания)

-Кларитромицин (антибиотик)

-Клотримазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол, позаконазол (срещу гъбични инфекции). Вориконазол трябва да се приема само след медицинска преценка.

-Рифабутин (срещу бактериални инфекции)

-Тадалафил, силденафил, варденафил (при еректилна дисфункция или високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове)

-Амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, сертралин,

тразодон (за лечение на депресия и тревожност)

-Маравирок (за лечение на ХИВ инфекция)

-Колхицин (за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска). Ако имате бъбречно и/или чернодробно увреждане вижте точка "Не комбинирайте REZOLSTA с никое от следните лекарства".

-Бозентан (за лечение на високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове)

-Буспирон, хлоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам, золпидем, мидазолам, когато се използва за инжектиране (лекарства за лечение на проблеми със съня и/или тревожност)

-Метформин (за лечение на диабет тип 2)

-Фентанил, оксикодон, трамадол (за лечение на болка).

Това не е пълният списък от лекарства. Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате.

Бременност и кърмене

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или ако кърмите. Бременни или кърмачки не трябва да приемат REZOLSTA, освен ако не е изрично предписан от лекар. Препоръчва се жени, инфектирани с ХИВ, да не кърмят децата си, тъй като има вероятност от една страна кърмачето Ви да бъде инфектирано с ХИВ посредством кърмата, а от друга поради неизвестния ефект на лекарството върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не работете с машини и не шофирайте, ако се чувствате замаяни след приема на REZOLSTA.

3.Как да приемате REZOLSTA

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Трябва да приемате REZOLSTA всеки ден и винаги с храна. Действието на REZOLSTA не е ефективно без храна. Трябва да се нахраните или да приемете лека закуска 30 минути преди приема на REZOLSTA. Видът на храната не е от значение.

-Поглъщайте таблетката цяла с напитка, като вода или мляко. Ако имате затруднения с поглъщането на REZOLSTA, кажете на Вашия лекар.

-Приемайте останалите си лекарства срещу ХИВ, прилагани едновременно с REZOLSTA, съгласно препоръките на Вашия лекар.

Отстраняване на защитена от деца запушалка

Пластмасовата бутилка е затворена със защитена от деца запушалка и

трябва да бъде отворена по следния начин:

-Натиснете пластмасовата запушалка надолу, като същевременно я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.

-Махнете отвинтената запушалка.

Ако сте приели повече от необходимата доза REZOLSTA

Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете REZOLSTA

Ако установите това в рамките на 12 часа, трябва да вземете таблетките незабавно. Винаги я приемайте с храна. Ако забележите след 12 часа, тогава пропуснете този прием и вземайте следващите дози, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте да приемате REZOLSTA, преди първо да се консултирате с Вашия лекар

След като лечението е започнато, то не трябва да се спира без указания от лекаря.

При лечението на ХИВ може да почувствате, че сте добре. Дори когато се чувствате по-добре, не прекратявайте приема на REZOLSTA. Консултирайте се първо с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Кажете на Вашия лекар, ако развиете някоя от следните нежелани реакции.

Съобщава се за проблеми с черния дроб, които понякога може да са тежки. Вашият лекар трябва да Ви направи изследвания на кръвта преди началото на лечението с REZOLSTA. Ако имате инфекция с хроничен хепатит B или C, Вашият лекар трябва да прави по-често кръвни изследвания, защото при Вас има по-голяма вероятност от възникване на проблеми с черния дроб. Говорете с Вашия лекар за признаците и симптомите, свързани с проблеми с черния дроб. Някои от тях са пожълтяване на кожата или бялата част на очите, тъмна урина (с цвят на чай), изпражнения с много светъл цвят, гадене, повръщане, загуба на апетит или болка или чувствителност отдясно под ребрата.

Честа нежелана реакция към REZOLSTA е кожен обрив (по-често когато се прилага в комбинация с ралтегравир), сърбеж. Обривът обикновено е лек до умерен. Кожният обрив може също така да бъде симптом на рядко, тежко заболяване. Затова е важно да се свържете с Вашия лекар, ако получите обрив. Вашият лекар ще Ви посъветва какво да правите при такива симптоми и дали REZOLSTA трябва да се спре.

Други клинично значими тежки нежелани реакции, наблюдавани при 1 на 10 пациенти, са диабет.. Възпаление на панкреаса (панкреатит) се съобщава при 1 на 100 пациенти.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

-главоболие

-диария, гадене.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

-алергични реакции като копривна треска (уртикария), сърбеж, тежък оток на кожата и други тъкани (най-често на устните или на очите)

-намален апетит

-ярки сънища

-повръщане, болка или подуване на корема, нарушено храносмилане, газове

-болки в мускулите, мускулни крампи или слабост

-умора.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

-симптоми на инфекция или на автоимунни нарушения (възпалителен синдром при имунно възстановяване)

-остеонекроза (загиване на костна тъкан поради прекъсване на притока на кръв към костта)

-уголемяване на гърдите

-слабост.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

-реакция наречена DRESS [тежък обрив, който може да бъде придружен от висока температура, умора, подуване на лицето или лимфните възли, увеличаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки), ефекти върху черния дроб, бъбреците или белите дробове].

Някои нежелани реакции са типични за лекарствата срещу ХИВ, които са от същата група както REZOLSTA. Това са:

-мускулна болка, чувствителност или слабост. В редки случаи тези мускулни нарушения са били сериозни;

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате REZOLSTA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след “Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

REZOLSTA не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа REZOLSTA

Активните вещества са дарунавир и кобицистат. Всяка таблетка съдържа 800 mg дарунавир (като етанолат) и 150 mg кобицистат.

Другите съставки са: хипромелоза, силисицирана микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид, кросповидон и магнезиев стеарат. Филмовото покритие съдържа частично хидролизиран поливинилов алкохол, титанов диоксид, полиетилен гликол (макрогол), талк, червен железен оксид и черен железен оксид.

Как изглежда REZOLSTA и какво съдържа опаковката

Филмиранa розовa таблетка с овална форма, с означение TG от едната страна, 800 от другата страна.

30 таблетки в пластмасова бутилка.

Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Белгия

Производител

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Malta

Janssen-Cilag A/S

AM MANGION LTD.

Bregnerødvej 133

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

DK-3460 Birkerød

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tlf: +45 45 94 82 82

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Nederland

Janssen-Cilag GmbH

Janssen-Cilag B.V.

Johnson & Johnson Platz 1

Graaf Engelbertlaan 75

D-41470 Neuss

NL-4837 DS Breda

Tel: +49 2137 955-955

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Janssen-Cilag AS

Lõõtsa 2

Postboks 144

EE-11415 Tallinn

NO-1325-Lysaker

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Λεωφόρος Ειρήνης 56

Vorgartenstraße 206B

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

A-1020 Wien

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта