Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ryzodeg (insulin aspart / insulin degludec) – кратка характеристика на продукта - A10AD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоRyzodeg
ATC кодA10AD06
Веществоinsulin aspart / insulin degludec
ПроизводителNovo Nordisk A/S

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин деглудек/инсулин аспарт (insulin degludec/insulin aspart)* в съотношение 70/30 (еквивалентно на 2,56 mg инсулин деглудек и 1,05 mg инсулин аспарт).

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Една предварително напълнена писалка съдържа 300 единици инсулин деглудек/инсулин аспарт в 3 ml разтвор.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

Един патрон съдържа 300 единици инсулин деглудек/инсулин аспарт в 3 ml разтвор.

*Произведен в Saccharomyces cerevisiae по рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

Бистър, безцветен, неутрален разтвор

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца от 2-годишна възраст нагоре.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Ryzodeg е разтворим инсулинов продукт, който се състои от базалния инсулин деглудек и бързодействащия прандиален инсулин аспарт.

Ryzodeg може да се прилага един или два пъти дневно с основното/те хранене/ния. Когато е необходимо, пациентът може да промени часа на прилагане, стига Ryzodeg да се приема с най- обилното хранене, когато се взема веднъж дневно.

Активността на инсулиновите аналози, включително Ryzodeg, се изразява в единици (U). Една

(1) единица (U) Ryzodeg отговаря на 1 международна единица (IU) човешки инсулин, на

1 единица инсулин гларжин, на 1 единица инсулин детемир и на 1 единица бифазен инсулин

аспарт.

При пациенти със захарен диабет тип 2 Ryzodeg може да се прилага самостоятелно, в комбинация с перорални антидиабетни лекарствени продукти, както и в комбинация с болус инсулин (вж. точка 5.1).

При захарен диабет тип 1 Ryzodeg трябва да се комбинира с кратко/бързодействащ инсулин при останалите хранения.

Ryzodeg трябва да се дозира в зависимост от индивидуалните нужди на пациента. Препоръчва се корекции на дозата да се правят преди всичко въз основа на измерванията на плазмената глюкоза на гладно.

Както при всички инсулинови продукти, може да е необходимо коригиране на дозата, ако пациентите повишат физическата си активност, променят обичайната си диета или при съпътстващо заболяване.

Гъвкавост по отношение на времето на прилагане

Ryzodeg позволява гъвкавост относно времето на прилагане на инсулин, стига той да се дозира с основното/те хранене/ния.

Ако пропусне доза Ryzodeg, пациентът може да приеме следващата доза със следващото основно хранене за деня и след това да възобнови обичайната си схема на прилагане. Пациентите не трябва да приемат допълнителна доза, за да компенсират пропуснатата такава.

Начало

Пациенти със захарен диабет тип 2

Препоръчителната обща дневна начална доза е 10 единици с храненето/храненията, последвани от индивидуални корекции на дозата.

Пациенти със захарен диабет тип 1

Препоръчителната начална доза Ryzodeg е 60-70% от общата дневна нужда от инсулин. Ryzodeg трябва да се използва веднъж дневно по време на хранене в комбинация с кратко/бързодействащ инсулин при останалите хранения, последвано от индивидуални корекции на дозата.

Преминаване от други инсулинови лекарствени продукти

Препоръчва се внимателно проследяване на глюкозата по време на преминаването и през следващите седмици. Може да се наложи коригирането на дозите и времето за прилагане на успоредните бързодействащи или краткодействащи инсулинови продукти или друго съпътстващо антидиабетно лечение.

Пациенти със захарен диабет тип 2

Пациентите, които преминават от базален или предварително смесен инсулин веднъж дневно, могат да се прехвърлят единица към единица на Ryzodeg веднъж дневно на същата обща инсулинова доза, както общата доза инсулин на предишния инсулин на пациентите.

Пациентите, които преминават от базален или предварително смесен инсулин повече от веднъж дневно, могат да се прехвърлят единица към единица на Ryzodeg два пъти дневно на същата обща инсулинова доза, както общата доза инсулин на предишния на пациентите.

Пациенти, които преминават от базално/болусна инсулинова терапия на Ryzodeg ще трябва да променят дозата си въз основа на индивидуалните нужди. Като цяло пациентите започват със същия брой единици, както базалния инсулин.

Пациенти със захарен диабет тип 1

Препоръчителната начална доза Ryzodeg е 60-70% от общата дневна нужда от инсулин в комбинация с кратко/бързодействащ инсулин при останалите хранения, последвано от индивидуални корекции на дозата.

Специални популации

Старческа възраст (≥ 65 годишна възраст)

Ryzodeg може да се използва при пациенти в старческа възраст. Необходимо е да се интензифицира проследяването на глюкозата и дозата на инсулина трябва да се коригира индивидуално (вж. точка 5.2).

Бъбречно и чернодробно увреждане

Ryzodeg може да се използва при пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане. Необходимо е интензифицирано проследяване на глюкозата и дозата на инсулина трябва да се коригира индивидуално (вж точка 5.2).

Педиатрична популация

Ryzodeg може да се използва при юноши и деца от 2-годишна възраст нагоре (вж. точка 5.1). При смяна от друг инсулинов режим на Ryzodeg, трябва да се помисли за намаляване на общата доза на инсулина на индивидуална база, за да се намали рискът от хипогликемия (вж. точка

4.4).

Ryzodeg трябва да се използва със специално внимание при деца от 2 до 5-годишна възраст, тъй като данните от клинично изпитване показват, че може да има по-висок риск от тежка хипогликемия при деца в тази възрастова група (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).

Начин на приложение

Ryzodeg е само за подкожно приложение.

Ryzodeg не трябва да се прилага интравенозно, тъй като това може да доведе до тежка хипогликемия.

Ryzodeg не трябва да се прилага интрамускулно, тъй като това може да промени абсорбцията. Ryzodeg не трябва да се прилага в инсулинови инфузионни помпи.

Ryzodeg се прилага подкожно чрез инжектиране в коремната стена, мишницата или бедрото. Местата на инжектиране трябва винаги да се редуват в рамките на една и съща област, с цел намаляване на риска от липодистрофия.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Ryzodeg се предлага в предварително напълнена писалка (FlexTouch), предназначена за

употреба с инжекционни игли NovoFine или NovoTwist. Предварително напълнената писалка освобождава 1–80 единици на стъпки от по 1 единица.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

Ryzodeg се предлага в патрон (Penfill), предназначен за употреба с устройства за инжектиране на инсулин на Novo Nordisk и инжекционни игли NovoFine или NovoTwist.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хипогликемия

Пропускане на хранене или непланирана усилена физическа активност могат да доведат до хипогликемия.

Хипогликемия може да възникне, ако инсулиновата доза е твърде висока спрямо нуждата от инсулин. (вж. точки 4.5, 4.8 и 4.9).

При деца трябва да се обърне допълнително внимание за постигане на съответствие на инсулиновите дози с приема на храна и физическата активност, за да се намали рискът от хипогликемия. Ryzodeg може да се свърже с по-висока честота на тежка хипогликемия в сравнение с базално-болусен режим при педиатричната популация, особено при деца на възраст от 2 до 5 години (вж. точка 5.1). При тази възрастова група приложението на Ryzodeg трябва да се преценява на индивидуална база.

Пациенти, чийто гликемичен контрол е съществено подобрен (напр. в резултат на интензифицирана инсулинова терапия), могат да почувстват промяна в своите обичайни предупредителни симптоми на хипогликемия и трябва да бъдат съответно посъветвани. Обичайните предупредителни симптоми могат да изчезнат при пациенти с дългогодишен диабет.

Съпътстващо заболяване, особено инфекции и фебрилни състояния, обикновено повишават инсулиновите нужди на пациента. Съпътстващи заболявания на бъбреците, черния дроб или заболявания, засягащи надбъбречните жлези, хипофизата или щитовидната жлеза, могат да наложат промени на инсулиновата доза.

Както и при други базални инсулинови продукти или инсулинови продукти с базален компонент, удълженият ефект на Ryzodeg може да забави възстановяването от хипогликемията.

Хипергликемия

В ситуации с тежка хипергликемия се препоръчва приложението на бързодействащ инсулин.

Неподходящата доза и/или преустановяване на лечението при пациенти, нуждаещи се от инсулин, могат да доведат до хипергликемия и потенциално до диабетна кетоацидоза. Освен това, съпътстващо заболяване, особено инфекции, може да доведе до хипергликемия и по този начин да повиши инсулиновите нужди.

Обикновено първите симптоми на хипергликемия се появяват постепенно за няколко часа или дни. Те включват жажда, често уриниране, гадене, повръщане, сънливост, зачервена суха кожа, сухота в устата, загуба на апетит, както и дъх с мирис на ацетон. При захарен диабет тип 1, нелекуваните хипергликемични епизоди евентуално водят до диабетна кетоацидоза, която е потенциално животозастрашаващо състояние.

Преминаване от други инсулинови лекарствени продукти

Преминаването на пациенти към друг тип, марка или производител на инсулин трябва да става под лекарски контрол и може да доведе до необходимост от промяна на дозата.

Комбинация на пиоглитазон и инсулинови лекарствени продукти

Докладвани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, ако се обмисля лечение с комбинация от пиоглитазон и Ryzodeg. При използване на тази комбинация, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за

признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи някакво влошаване на сърдечните симптоми.

Нарушение на очите

Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение в гликемичния контрол може да се свърже с временно влошаване на диабетната ретинопатия, докато дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия.

Избягване на случайно объркване

Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно объркване между Ryzodeg и други инсулинови продукти.

Пациентите трябва визуално да проверяват набраните единици върху брояча на дозата на писалката. Ето защо, изискването за пациенти, които се инжектират самостоятелно, е да могат да разчитат брояча на дозата на писалката. Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение, трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек, който има добро зрение и е обучен да използва устройството за инсулин.

Инсулинови антитела

Прилагането на инсулин може да предизвика образуване на инсулинови антитела. В редки случаи наличието на такива инсулинови антитела може да наложи промяна на инсулиновата доза, за да се коригира склонността към хипер- или хипогликемия.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Известно е, че някои лекарствени продукти въздействат върху метаболизма на глюкозата.

Следните вещества могат да намалят инсулиновите нужди

Перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1 рецепторни агонисти, инхибитори на моноаминооксидазата (MAO-инхибитори), бета-блокери, инхибитори на ангиотензин- конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), салицилати, анаболни стероиди и сулфонамиди.

Следните вещества могат да увеличат инсулиновите нужди

Перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони, симпатикомиметици, растежен хормон и даназол.

Бета-блокерите могат да маскират симптомите на хипогликемия.

Октреотид/ланреотид могат да повишат или да понижат инсулиновите нужди.

Алкохолът може да усили или намали хипогликемичното действие на инсулина.

4.6Фертилитет, бременности кърмене

Бременност

Няма клиничен опит с употребата на Ryzodeg при бременни жени.

Проучванията по отношение на репродукцията при животни не показват никаква разлика между инсулин деглудек и човешкия инсулин относно ембриотоксичност и тератогенност.

По принцип, в хода на бременността и при планиране на бременност, се препоръчва интензифициран контрол на кръвната глюкоза и наблюдаване на бременните жени с диабет. Нуждата от инсулин обикновено намалява през първия триместър и се увеличава впоследствие по време на втория и третия триместър. След раждането инсулиновите нужди обикновено се връщат бързо до стойностите преди бременността.

Кърмене

Няма клиничен опит с употребата на Ryzodeg по време на кърмене. При плъхове инсулин деглудек се екскретира в млякото; концентрацията в млякото е по-ниска отколкото в плазмата.

Не е известно дали инсулин деглудек/инсулин аспарт се екскретира в кърмата. Не се очакват метаболитни ефекти при кърмениото новородено/бебе.

Фертилитет

Проучванията по отношение на репродукцията при животни, проведени с инсулин деглудек, не показват никакви неблагоприятни ефекти върху фертилитета.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

В резултат на хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и реагира може да се влоши. Това може да представлява риск в ситуации, при които тези способности са от съществено значение (напр. шофиране или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да вземат предпазни мерки за предотвратяване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно за тези от тях, които имат намален или липсващ усет за предупредителните признаци на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. При такива случаи трябва внимателно да се прецени доколко е уместно шофирането.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваната нежелана реакция по време на лечението е хипогликемия (вижте точка „Описание на избрани нежелани реакции” по-долу).

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции, изброени по-долу, са базирани на данни от клинични изпитвания и са класифицирани по системо-органни класове съгласно MedDRA. Категориите по честота са определени съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести

(≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 to <1/1 000); много редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системно-органен клас

Честота

Нарушения на имунната система

Редки - Свръхчуствителност

 

Редки - Уртикария

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести - Хипогликемия

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

С неизвестна честота - Липодистрофия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести - Реакции на мястото на инжектиране

 

Нечести - Периферен оток

Описание на избрани нежелани реакции

Нарушения на имунната система

При инсулиновите препарати може да се появят алергични реакции. Алергичните реакции от „бърз тип“ към самия инсулин или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи.

Свръхчувствителност към Ryzodeg (която се проявява с подуване на езика и устните, диария, гадене, умора и сърбеж) и уртикария са докладвани рядко.

Хипогликемия

Хипогликемия може да възникне, ако инсулиновата доза е твърде висока спрямо инсулиновите нужди. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или гърчове и може да причини преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно. Те могат да включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор, безпокойство, необичайна уморяемост или слабост, обърканост, трудно концентриране, сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене.

Липодистрофия

Липодистрофия (включително липохипертрофия, липоатрофия) може да възникне на мястото на инжектиране. Непрекъснатото редуване на местата на инжектиране в дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции.

Реакции на мястото на инжектиране

При пациенти, лекувани с Ryzodeg се срещат реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене, еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и бучки на мястото на инжектиране). Тези реакции обикновено са леки и преходни и изчезват по време на продължаващото лечение.

Педиатрична популация

Ryzodeg е прилаган на деца и юноши до 18 годишна възраст за изследване на фармакокинетичните свойства (вж. точка 5.2). Безопасността и ефикасността са доказани в изпитване при деца на възраст от 2 до по-малко от 18 години. Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции в педиатричната популация не показват разлики спрямо опита при общата диабетна популация, с изключение на сигнал за по-висока честота на тежка хипогликемия в сравнение с базално-болусния режим в педиатричната популация, особено при деца от 2 до 5- годишна възраст (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

Други специални популации

Според резултати от клинични изпитвания честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции, наблюдавани при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

При инсулина не може точно да се дефинира предозиране, въпреки това може да се развие

хипогликемия в последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от необходимото:

Леките хипогликемични епизоди могат да бъдат лекувани с перорален прием на глюкоза или други продукти, съдържащи захар. Ето защо се препоръчва пациентът винаги да носи със себе си продукти, съдържащи захар.

Тежките хипогликемични епизоди, при които пациентът не е в състояние сам да се лекува, могат да бъдат лекувани с глюкагон (0,5 – 1 mg), инжектиран интрамускулно или подкожно от обучено лице, или интравенозно да се приложи глюкоза от медицински специалист. Интравенозното приложение на глюкоза е необходимо, ако до 10-15 минути пациентът не реагира на глюкагон. След като пациентът се върне в съзнание, се препоръчва да му се дадат въглехидрати през устата, за да се предотврати повторна хипогликемия.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет. Инсулини и аналози за инжектиране, интермедиерни или дългодействащи, комбинирани с бързодействащи, АТС код: A10AD06.

Механизъм на действие

Инсулин деглудек и инсулин аспарт се свързват специфично с рецептора за човешки инсулин и водят до същите фармакологични ефекти, както човешкия инсулин.

Понижаващото кръвната захар действие на инсулина се дължи на улесненото навлизане на глюкозата в мускулните и мастните клетки след свързването на инсулина с рецепторите на тези клетки и едновременното потискане на освобождаването на глюкоза от черния дроб.

Фармакодинамични ефекти

Фармакодинамичният ефект на Ryzodeg е отчетливо разделен за двата компонента (Фигура 1) и палученият профил на действие отразява отделните компоненти, бързодействащият инсулин аспарт и базалният компонент инсулин деглудек.

Базалният компонент на Ryzodeg (инсулин деглудек) образува разтворими мултихексамери при подкожно инжектиране, образуващи депо, от което инсулин деглудек непрекъснато и бавно се абсорбира в кръвообращението и води до равномерен и стабилен глюкозопонижаващ ефект. Ефектът се поддържа в съчетанието с инсулин аспарт и не пречи на мономерите на бързодействащия инсулин аспарт.

Ryzodeg има бързо начало на действие, което започва скоро след инжекцията, като осигурява покриване на времето за хранене, а базалният компонент има равномерен и стабилен профил на действие, осигуряващ непрекъснато покриване на нуждите от базален инсулин. Продължителността на действие на единична доза Ryzodeg е повече от 24 часа.

Скорост на глюкозна инфузия (mg/(kg*мин))

Време след инжекцията (часове)

Лечение IDegAsp 0,8 U/kg

Фигура 1: Фармакодинамика, единична доза - Среден профил на скорост на глюкозна инфузия - пациенти с диабет тип 1 - 0,8 U/kg Ryzodeg - изпитване 3539

Общият и максималният глюкозопонижаващ ефект на Ryzodeg се увеличават линейно с увеличаване на дозите. Стационарно състояние ще се постигне след 2-3 дни на приложение на съответни дози.

Няма разлика във фармакодинамичния ефект на Ryzodeg между пациенти в старческа възраст и по-млади пациенти.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведени са пет многонационални, рандомизирани, контролирани, открити, клинични изпитвания до постигане на целите, с продължителност 26 и 52 седмици, включващи общо 1360 пациента със захарен диабет (362 пациенти със захарен диабет тип 1 и 998 пациенти със захарен диабет тип 2) на Ryzodeg. Сравнени са Ryzodeg, приложен веднъж дневно плюс перорални антидиабетни лекарства с инсулин гларжин веднъж дневно плюс перорални антидиабетни лекарства в две изпитвания при захарен диабет тип 2 (Таблица 1). Ryzodeg два пъти дневно плюс перорални антидиабетни лекарства е сравнен с бифазен инсулин аспарт 30 два пъти дневно плюс перорални антидиабетни лекарства в две изпитвания при захарен диабет тип 2 (Таблица 2). Ryzodeg веднъж дневно плюс инсулин аспарт също е сравнен и с веднъж дневно или два пъти дневно инсулин детемир плюс инсулин аспарт при захарен диабет тип 1 (Таблица 3).

При всички изпитвания до постигане на целите е потвърдено, че промяната на HbAот изходното ниво до края на изпитването е в не по-малка степен спрямо всички продукти за сравнение.

В две изпитвания с комбинация на инсулин с перорални антидиабетни лекарства при пациенти със захарен диабет тип 2, както нелекувани с инсулин (начало на лечение с инсулин) така и пациенти, използвали инсулин (интензифициране на инсулиновата терапия), Ryzodeg, приложен веднъж дневно показва подобен гликемичен контрол (HbA1c) като този на инсулин гларжин (приложен в съответствие с КХП) (Таблица 1). Тъй като Ryzodeg съдържа бързодействащ инсулин по време на хранене (инсулин аспарт), прандиалният гликемичен контрол по време на храненето с прилагане на доза е по-добър в сравнение с прилагането само на базален инсулин; вижте резултатите от изпитването в Таблица 1. По-ниска честота на нощна хипогликемия (дефинирана като епизоди между полунощ и 6 часа сутринта, потвърдена от плазмена глюкоза < 3,1 mmol/l или от нужда на пациента от помощ от трета страна) се наблюдава при Ryzodeg спрямо инсулин гларжин (Таблица 1).

Ryzodeg два пъти дневно показва подобен гликемичен контрол (HbA1c) като този на бифазен

инсулин аспарт 30 два пъти дневно при пациенти със захарен диабет тип 2. Той показва значителни подобрения при плазмената глюкоза на гладно в сравнение с пациенти, лекувани с бифазен инсулин аспарт 30. Ryzodeg води до по-ниска честота на обща и нощна хипогликемия. (Таблица 2).

При пациенти със захарен диабет тип 1 лечението с Ryzodeg веднъж дневно плюс инсулин аспарт за останалите хранения показва подобен гликемичен контрол (HbA1c и плазмена глюкоза на гладно) с по-ниска честота на нощна хипогликемия в сравнение с базално/болусна схема с инсулин детемир плюс инсулин аспарт при всички хранения (Таблица 3).

След дългосрочно лечение с Ryzodeg няма клинично значимо развитие на инсулинови антитела.

Таблица 1 Резултат от две 26-седмични изпитвания при захарен диабет тип 2 с Ryzodeg, приложен веднъж дневно

 

Ryzodeg (веднъж

Инсулин гларжин

Ryzodeg (веднъж

Инсулин гларжин

 

дневно)1

(веднъж дневно)1

дневно)2

(веднъж дневно)2

 

Нелекувани с

Нелекувани с

Лекувани с инсулин

Лекувани с инсулин

 

инсулин

инсулин

 

 

Брой

Среден HbA1c (%)

 

 

 

 

Край на изпитването

7,2

7,2

7,3

7,4

Средна промяна

-1,65

-1,72

-0,98

-1,00

 

 

 

 

 

 

Разлика: 0,03 [-0,14;0,20]

Разлика: -0,03 [-0,20;0,14]

Плазмена глюкоза на гладно (ПГГ) (mmol/l)

Край на изпитването

6,8

6,3

6,3

6,0

Средна промяна

-3,32

-4,02

-1,68

-1,88

 

Разлика: 0,51 [0,09;0,93]

Разлика: 0,33 [-0,11;0,77]

Увеличение на прандиалната кръвна глюкоза 90 минути след храненето с прилагане на доза (Плазма) (mmol/l)

Край на изпитването

1,9

 

3,4

1,2

2,6

Средна промяна

-1,5

 

-0,3

-1,5

-0,6

Честота на хипогликемия (за пациентогодина)

 

 

 

Тежка

0,01

 

0,01

0,00

0.04

Потвърдена3

4,23

 

1,85

4,31

3,20

 

Съотношение

: 2,17 [1,59;2,94]

Съотношение: 1,43 [1,07;1,92]

Потвърдена нощна3

0,19

 

0,46

0,82

1,01

 

Съотношение: 0,29 [0,13;0,65]

Съотношение: 0,80 [0,49;1,30]

1 Режим веднъж дневно + метформин

2 Режим веднъж дневно + метформин ± пиоглитазон ± инхибитор на DPP-4

3 Потвърдената хипогликемия е дефинирана като епизоди, потвърдени от плазмена глюкоза < 3,1 mmol/l или от нужда на пациента от помощ от трета страна. Потвърдената нощна хипогликемия е дефинирана като епизоди между полунощ и 06.00 часа сутринта.

Таблица 2 Резултат от две 26-седмични изпитвания при захарен диабет тип 2 с Ryzodeg, приложен два пъти дневно

 

Ryzodeg (два пъти

Бифазен инсулин

Ryzodeg (два

Бифазен инсулин

 

дневно)1

аспарт 30 (два пъти

пъти дневно)2

аспарт 30 (два пъти

 

Лекувани с инсулин

дневно)1 Лекувани с

Лекувани с

дневно)2

 

 

инсулин

инсулин

Лекувани с инсулин

 

 

 

 

 

Брой

 

 

 

 

 

Среден HbA1c (%)

 

 

 

 

Край на изпитването

7,1

7,1

7,1

7,0

Средна промяна

-1,28

-1,30

-1,38

-1,42

 

Разлика: -0,03 [-0,18;0,13]

Разлика: 0,05 [-0,10;0,20]

ППГ (mmol/l)

 

 

 

 

Край на изпитването

5,8

6,8

5,4

6,5

Средна промяна

-3,09

-1,76

-2,55

-1,47

 

 

 

 

 

 

Разлика: -1,14 [-1,53;-0,76]

Разлика: -1,06 [-1,43;-0,70]

Честота на хипогликемия

(за пациентогодина)

 

 

 

Тежка

0,09

0,25

0,05

0,03

Потвърдена3

9,72

13,96

9,56

9,52

 

Съотношение: 0,68 [0,52;0,89]

Съотношение: 1,00 [0,76;1,32]

Потвърдена нощна3

0,74

2,53

1,11

1,55

 

Съотношение: 0,27 [0,18;0,41]

Съотношение: 0,67 [0,43;1,06]

1 Режим два пъти дневно ± метформин ± пиоглитазон ± инхибитор на DPP-4 2 Режим два пъти дневно ± метформин

3 Потвърдената хипогликемия е дефинирана като епизоди, потвърдени от плазмена глюкоза < 3,1 mmol/l или от нужда на пациента от помощ от трета страна. Потвърдената нощна хипогликемия е дефинирана като епизоди между полунощ и 06.00 часа сутринта.

Таблица 3 Резултат от 26-седмично изпитване при захарен диабет тип 1

 

 

Ryzodeg (веднъж дневно)1

Инсулин детемир (веднъж

 

 

 

дневно/два пъти дневно)2

Брой

 

Среден HbA1c (%)

 

 

 

Край на изпитанието

 

7,6

7,6

Средна промяна

 

-0,73

-0,68

 

 

 

 

 

 

Разлика: -0,05 [-0,18;0,08]

ПГГ (mmol/l)

 

 

 

Край на изпитанието

 

8,7

8,6

Средна промяна

 

-1,61

-2,41

 

 

Разлика: 0,23 [-0,46;0,91]

Честота на хипогликемия (за пациентогодина

)

 

 

Тежка

0,33

0,42

Потвърдена 3

39,2

44,3

 

 

Съотношение:

0,91 [0,76;1,09]

Потвърдена нощна 3

3,71

5,72

 

 

Съотношение: 0,63 [0,49;0,81]

1 Режим веднъж дневно + инсулин аспарт за покриване на нуждите от инсулин по време на хранене 2 Режим веднъж или два пъти дневно + инсулин аспарт за покриване на нуждите от инсулин по време на хранене

3 Потвърдената хипогликемия е дефинирана като епизоди, потвърдени от плазмена глюкоза < 3,1 mmol/l или от нужда на пациента от помощ от трета страна. Потвърдената нощна хипогликемия е дефинирана като епизоди между полунощ и 06.00 часа сутринта.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отменя задължението за предоставяне на резултатите от изпитванията с Ryzodeg при:

Новородени и бебета от раждане до по-малко от 12 месечна възраст със захарен диабет тип 1

При всички подгрупи на педиатричната популация със захарен диабет тип 2 (вж. точка 4.2 за информация относно педиатрична употреба).

Ефикасността и безопасността на Ryzodeg са изучени в рандомизирано контролирано клинично изпитване при деца и юноши със захарен диабет тип 1 за период от 16 седмици (n=362). Пациентите в рамото на Ryzodeg включват 40 експонирани деца на възраст 2-5 години, 61 деца на възраст 6-11 години и 80 юноши на възраст 12-17 години. Ryzodeg, прилаган веднъж дневно с основното хранене плюс инсулин аспарт за останалите хранения, показва подобно намаляване на HbA1c на седмица 16 и няма разлики в ПГГ и СИПГ в сравнение с компаратора инсулин детемир, прилаган веднъж или два пъти дневно плюс инсулин аспарт при хранене. На

седмица 16 средната обща дневна инсулинова доза е 0,88 спрямо 1,01 единици/kg съответно в рамената на Ryzodeg и инсулин детемир. Честотите (случаи на пациентогодина експозиция) на потвърдена хипогликемия (дефиниция от 2009 на ISPAD: 46,23 спрямо 49,55) и потвърдена нощна хипогликемия (5,77 спрямо 5,40) са сравними при Ryzodeg спрямо инсулин детемир, докато честотата на тежка хипогликемия (0,26 спрямо 0,07) е по-висока в рамото на Ryzodeg, въпреки че разликата не е статистически значима. Няколко тежки хипогликемични епизоди са съобщени във всяка група; наблюдаваната честота на тежка хипогликемия в рамото на Ryzodeg е по-висока при участници на възраст 2-5 години в сравнение с участници на възраст 6- 11 години или 12-17 години (0,42 спрямо 0,21 и 0,21 съответно). Направена е оценка на

ефикасността и безопасността при юноши със захарен диабет тип 2 чрез използване на данни от юноши и възрастни пациенти със захарен диабет тип 1 и възрастни пациенти със захарен

диабет тип 2. Тази оценка подкрепя употребата на Ryzodeg при юноши със захарен диабет тип 2.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След подкожна инжекция се образуват разтворими и стабилни мултихексамери от инсулин деглудек, които създават депо от инсулин в подкожната тъкан, без да пречат на бързото освобождаване на мономерите на инсулин аспарт в кръвообращението. Мономери на инсулин деглудек постепенно се отделят от мултихексамерите, което води до бавно и непрекъснато освобождаване на инсулин деглудек в кръвообращението. Серумна концентрация при стационарно състояние на базалния компонент (инсулин деглудек) се достига след 23 дни на ежедневно приложение на Ryzodeg.

Характеристиките на бърза абсорбция на вече утвърдения инсулин аспарт се поддържат от Ryzodeg. Фармакокинетичният профил за инсулин аспарт се появява 14 минути след инжекцията, като пиковата концентрация се достига след 72 минути.

Разпределение

Афинитетът на инсулин деглудек към серумния албумин съответства на свързване на плазмен протеин от >99% в човешката плазма. Инсулин аспарт е с ниска степен на свързване с плазмените протеини (<10%), подобно на това, което се наблюдава с обикновения човешки инсулин.

Биотрансформация

Разграждането на инсулин деглудек и инсулин аспарт е подобно с това на човешкия инсулин; всички образувани метаболити са неактивни.

Елиминиране

Полуживотът след подкожно приложение на Ryzodeg се определя от скоростта на абсорбция от подкожната тъкан. Полуживотът на базалния компонент (инсулин деглудек) в стационарно състояние е 25 часа, независимо от дозата.

Линейност

Общата експозиция на Ryzodeg се увеличава пропорционално с увеличаване на дозата на базалния компонент (инсулин деглудек) и компонента по време на хранене (инсулин аспарт) при захарен диабет тип 1 и тип 2.

Пол

Няма разлика във фармакокинетичните свойства на Ryzodeg по отношение на пола.

Старческа възраст, раса, бъбречно и чернодробно увреждане

Няма клинично значими разлики във фармакокинетиката на Ryzodeg между пациенти в старческа възраст и по-млади пациенти, между расите или между здрави индивиди и пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Фармакокинетичните свойства на Ryzodeg при захарен диабет тип 1 са изследвани при деца (6- 11 години) и юноши (1218 години) и са сравнени с тези на възрастни след прилагане на

единична доза.

Фармакокинетичните свойства на компонента инсулин деглудек в Ryzodeg в стационарно състояние са изследвани чрез популационен фармакокинетичен анализ при деца с долна граница на възрастта до 1 година.

Общата експозиция и пиковата концентрация на инсулин аспарт са по-високи при деца, отколкото при възрастни и са подобни за юноши и възрастни.

Фармакокинетичните свойства на инсулин деглудек при деца (1-11 години) и юноши (12- 18 години) в стационарно състояние са сравними с тези, наблюдавани при възрастни със

захарен диабет тип 1. Общото експониране на инсулин деглудек след прилагане на еднократна доза обаче, е по-високо при деца и юноши, отколкото при възрастни със захарен диабет тип 1.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск по отношение на хората на базата на фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, карциногенен потенциал и репродуктивна токсичност.

Съотношението на митогенната и метаболитната активност на инсулин деглудек е сравнимо с това на човешкия инсулин.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Глицерол

Метакрезол

Фенол Натриев хлорид Цинков ацетат

Хлороводородна киселина (за корекция на рН) Натриев хидроксид (за корекция на рН)

Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Вещества, добавени към Ryzodeg, могат да предизвикат разграждане на инсулин деглудек и/или инсулин аспарт.

Ryzodeg не трябва да се добавя към инфузионни течности.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с никакъв друг продукт.

6.3Срок на годност

30 месеца.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

След първо отваряне продуктът може да се съхранява максимум 4 седмици. Да не се съхранява над 30°C. Може да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

След първо отваряне продуктът може да се съхранява максимум 4 седмици. Да не се съхранява над 30°C. Да не се съхранява в хладилник.

6.4Специални условия на съхранение

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Преди първа употреба:

Да се съхранява в хладилник (2°С 8°С). Да се съхранява далеч от замразяващия елемент. Да не се замразява.

Съхранявайте писалката с поставена капачка, за да се предпази от светлина.

След първо отваряне или когато се носи като резерва:

Да не се съхранява над 30°C. Може да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Съхранявайте писалката с поставена капачка, за да се предпази от светлина.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

Преди първа употреба:

Да се съхранява в хладилник (2°С 8°С). Да се съхранява далеч от камерата за замразяване. Да не се замразява.

След първо отваряне или когато се носи като резерва:

Да не се съхранява в хладилник. Да не се съхранява над 30°C.

Съхранявайте патроните във външната картонена кутия, за да се предпазят от светлина.

За условията на съхранение след първото отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 3 ml разтвор в патрон (стъкло тип 1) с бутало (халобутил) и запушалка

(халобутил/полиизопрен) в предварително напълнена многодозова писалка за еднократна употреба, направена от полипропилен.

Опаковки от 1 (с или без игли), 5 (без игли) и групова опаковка, съдържаща 10 (2 опаковки по 5) (без игли) предварително напълнени писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

3 ml разтвор в патрон (стъкло тип 1) с бутало (халобутил) и запушалка (халобутил/полиизопрен) в картонена кутия.

Опаковки по 5 и 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Предварително напълнената писалка (FlexTouch) е предназначена за употреба с инжекционни игли NovoFine/NovoTwist с дължина до 8 mm. Писалката освобождава 180 единици на стъпки от по 1 единица. Трябва да се спазват подробните инструкции, които придружават предварително напълнената писалка.

Предварително напълнената писалка (FlexTouch) е предназначена за употреба само от един човек. Предварително напълнената писалка не трябва да се пълни повторно.

Ryzodeg не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.

Ryzodeg, който е бил замразяван, не трябва де се използва.

Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция.

Всякакви отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

За подробни инструкции за употреба вижте листовката в опаковката.

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

Патронът (Penfill) е предназначен за употреба с устройства за инжектиране на Novo Nordisk (устройства за многократна употреба, които не са включени в опаковката) и инжекционни игли NovoFine/NovoTwist с дължина до 8 mm. Подробните инструкции за употреба, придружаващи инжектиращото устройство трябва да се следват.

Патронът (Penfill) е предназначен за употреба само от един човек. Патронът не трябва да се пълни повторно.

Ryzodeg не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.

Ryzodeg, който е бил замразяван, не трябва де се използва.

Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция.

Всички отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

За подробни инструкции за употреба вижте листовката в опаковката.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd

Дания

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

EU/1/12/806/001

EU/1/12/806/002

EU/1/12/806/003

EU/1/12/806/004

EU/1/12/806/005

Ryzodeg 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

EU/1/12/806/007

EU/1/12/806/008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 21 януари 2013 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта