Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – данни върху опаковката - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоTachoSil
ATC кодB02BC30
Веществоhuman fibrinogen / human thrombin
ПроизводителTakeda Austria GmbH

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

TachoSil матрица с тъканно лепило Човешки фибриноген/Човешки тромбин

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВОА

1 cm2 от всяка матрица съдържа: Човешки фибриноген 5,5 mg Човешки тромбин 2,0 IU

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Конски колаген, човешки албумин, рибофлавин (E101), натриев хлорид, натриев цитрат и L-aргининов хидрохлорид.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Лечебна гъба

1 матрица с тъканно лепило от 9,5 cm x 4,8 cm 2 матрици с тъканно лепило от 4,8 cm x 4,8 cm 1 матрица с тъканно лепило от 3,0 cm x 2,5 cm 5 матрици с тъканно лепило от 3,0 cm x 2,5 cm

1 предварително валцована матрица с тъканно лепило от 4,8 cm x 4,8 cm

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

За прилагане върху лезия.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

След отваряне на алуминиевото фолио да се използва незабавно. Да не се стерилизира повторно.

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 C

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният продукт и отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Takeda Austria GmbH

St.Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Австрия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/04/277/001 1 матрица от 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 матрици от 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 матрица от 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 матрица от 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 предварително валцована матрица с тъканно лепило от 4,8 cm x 4,8 cm

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

САШЕ, ПОДСИЛЕНО С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

TachoSil лечебна гъба

Човешки фибриноген/Човешки тромбин За прилагане върху лезия

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 матрица с тъканно лепило от 9,5 cm x 4,8 cm 1 матрица с тъканно лепило от 4,8 cm x 4,8 cm 1 матрица с тъканно лепило от 3,0 cm x 2,5 cm

1 предварително валцована матрица с тъканно лепило от 4,8 cm x 4,8 cm

6.ДРУГИ

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ ПОЛИEТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТОВ БЛИСТЕР

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

TachoSil

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Takeda

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

5.ДРУГИ

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта