Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – кратка характеристика на продукта - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоTaltz
ATC кодL04
Веществоixekizumab
ПроизводителEli Lilly Nederland B.V.

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taltz 80 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 80 mg иксекизумаб (ixekizumab) в 1 ml.

Иксекизумаб е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, получено в овариални клетки на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка (инжекция)

Разтворът е прозрачен и безцветен до бледожълт.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Taltz е показан за лечение на умерено тежък до тъжък плакатен псориазис при възрастни, които са подходящи за системна терапия.

4.2Дозировка и начин на приложение

Taltz е предназначен за употреба под ръководството и контрола на лекар с опит в диагностиката и лечението на псориазис.

Дозировка

Препоръчителната доза е 160 mg като подкожна инжекция (две инжекции по 80 mg) на седмица 0, последвана от 80 mg (една инжекция) на седмица 2, 4, 6, 8, 10 и 12, след което поддържаща доза 80 mg (една инжекция) на всяка 4-та седмица.

Трябва да се има предвид прекъсване на лечението при пациенти, които не се повлияват след 16 до 20 седмицa на лечение. Някои пациенти с първоначално частично повлияване може впоследствие да се подобрят при продължаване на лечението след 20-та седмица.

Старческа възраст (≥ 65 години)

Не е необходима корекция на дозата (вж. точка 5.2).

Има ограничена информация при пациенти на възраст ≥ 75 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Taltz не е изследван при тези популации от пациенти. Не може да се направят препоръки относно дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Taltz при деца и юноши на възраст от 6 до 18 години все още не са установени. Липсват данни.

Няма съответно приложение на Taltz при деца на възраст под 6 години при лечение на умерено тежък до тъжък плакатен псориазис.

Начин на приложение

Подкожно приложение.

Taltz се прилага чрез подкожно инжектиране. Местата на инжектиране може да бъдат редувани. Ако е възможно участъците от кожата, по които има псориазис трябва да бъдат избягвани като места за инжектиране. Разтворът/спринцовката не трябва да се разклаща.

След подходящо обучение в техниката на подкожно инжектиране, пациентите могат сами да инжектират Taltz, ако медицинският специалист прецени, че това е уместно. Въпреки това, лекарят трябва да осигури подходящо проследяване на пациентите. Подробни указания за приложение са предоставени в листовката за пациента.

4.3Противопоказания

Сериозна свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Клинично значими активни инфекции (например активна туберкулоза, вж. точка 4.4).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Инфекции

Лечението с Taltz се свързва с повишена честота на инфекции като инфекции на горните дихателни пътища, орална кандидоза, конюнктивит и tinea инфекции (вж. точка 4.8).

Taltz трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с клинично значима хронична инфекция. Ако се развие подобна инфекция, пациентът трябва да се наблюдава внимателно и лечението с Taltz да се прекрати, ако пациентът не се повлиява от стандартното лечение или инфекцията стане сериозна. Приложението на Taltz не трябва да се подновява докато инфекцията не се овладее.

Taltz не трябва да се прилага на пациенти с активна туберкулоза (ТБК). При пациенти с латентна ТБК, трябва да се обсъди анти-ТБК терапия преди да се започне лечение с Taltz .

Свръхчувствителност

Съобщени са сериозни реакции на свръхчувствителност, включително няколко случая на ангиоедем, уртикария и, рядко, сериозни реакции на свръхчувствителност от забавен тип (10- 14 дни след инжекцията), включително и често срещани уртикария, диспнея и високи титри на антитела. Ако настъпи реакция на сериозна свръхчувствителност, приложението на Taltz трябва да бъде прекратено незабавно и да се започне подходящо лечение.

Възпалителни заболявания на червата

Съобщени са случаи на новооткрита или обострена болест на Крон и улцерозен колит. Необходимо е повишено внимание при предписването на Taltz на пациенти с възпалителни заболявания на червата, включително болест на Крон и улцерозен колит, а пациентите трябва да се наблюдават внимателно.

Имунизации

Taltz не трябва да се използва с живи ваксини. Липсват данни относно реакцията към живите ваксини; има недостатъчно данни относно реакцията към инактивирани ваксини (вж. точка 5.1).

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 80 mg, т.е. практически не съдържа натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Безопасността на Taltz в комбинация с други имуномодулиращи средства или фототерапия не е оценена.

Не са провеждани официални in vivo проучвания за лекарствени взаимодействия. Няма съобщения за роля на IL-17 в регулацията на CYP450 ензимите. Образуването на някои CYP450 еними обаче е потиснато от повишените нива на цитокините при хронично възпаление. По такъв начин противовъзпалителни терапии, като терапията с инхибитора на IL-17A иксекизумаб, може да доведат до нормализиране на нивата на CYP450 със съпъттстваща по- ниска екпозиция на прилагани едновременно лекарства, които се метаболизират чрез CYP450. Затова не може да бъде изключен клинично значим ефект върху субстратите на CYP450 с тесен терапевтичен индекс, при които дозата е индивидуално коригирана (например варфарин). При започването на терапия с иксекизумаб при пациенти, които са лекувани с тези видове лекарствени продукти, трябва да се има предвид терапевтично мониториране.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективен метод на контрацепция по време на лечението и най-малко 10 седмици след лечението.

Бременност

Има ограничени данни за употребата на иксекизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти по отношение на бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие (вж. точка 5.3). Като предпазна мярка за предпочитане е да се избягва употребата на Taltz по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали иксекизумаб се екскретира в кърмата или се абсорбира системно след поглъщане. Все пак иксекизумаб се екскретира в ниски нива в млякото на дългоопашати макаци. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати приема на Taltz, като се има предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечението за жената.

Фертилитет

Не е изследван ефектът на иксекизумаб върху фертилитета при хора. Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти по отношение на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Taltz не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции (НЛР) са реакциите на мястото на инжектиране и инфекциите на горните дихателни пътища (най-често назофарингит).

Таблично представяне на нежеланите реакции

НЛР от клинични проучвания (Таблица 1) са изброени по системо-органен клас по MedDRA. В рамките на всеки системо-органен клас НЛР са групирани в зависимост от честотата като най-честите реакции са представени първи. При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност. В допълнение съответната категория за честотата за всяка НЛР се базира на следната конвенция: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки < 1/10 000).

Общо 4 204 пациенти са лекувани с Taltz в клиничните проучвания при плакатен псориазис. От тях, на 2 190 пациенти с псориазис е прилаган Taltz поне за една година, което представлява експозиция от 3 531 пациентогодини.

Три плацебо контролирани проучвания фаза III при плакатен псориазис са обединени за оценка на безопасността на Taltz в сравнение с плацебо до 12 седмици след започване на лечението. Оценени са общо 3 119 пациенти (1 161 пациенти, получаващи 80 mg всяка 4-та седмица (Q4W), 1 167 пациенти, получаващи 80 mg всяка 2-ра седмица (Q2W), и 791 пациенти, получаващи плацебо).

Таблица 1. Списък на нежеланите реакции в клинични проучванияа

Системо-органен клас

 

 

 

Taltz

Плацебо

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1 161)

 

(N = 1 167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Инфекции и инфестации

 

 

 

 

 

Много чести

Инфекции на

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

горните дихателни

 

 

 

 

 

 

 

пътищаб

 

 

 

 

 

 

Чести

Tinea инфекции

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Нечести

Грип

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Ринит

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Орална кандидозав

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Конюнктивит

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Целулитг

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

 

 

 

 

Нечести

Неутропения

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Тромбоцитопенияе

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

 

 

Чести

Орофарингеална

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

болка

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

 

 

 

 

Чести

Гадене

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

Нечести

Уртикария

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

 

 

Много чести

Реакции на

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

мястото на

 

 

 

 

 

 

 

инжектиране д

 

 

 

 

 

 

а Плацебо контролирани клинични проучвания (фаза III) при пациенти с умерено тежък до тъжък плакатен псориазис, на които е прилагано лечение с иксекизумаб 80 mg Q2W, иксекизумаб 80 mg Q4W или плацебо за период до 12-седмици

б Инфекцията на горните дихателни пътища включва назофарингит и инфекция на горните дихателни пътища в Орална кандидоза се определя като събития с предпочитаните термини орална кандидоза и

гъбична инфекция на устната кухина г Целулитът включва стафилококов целулит, целулит на външното ухо и еризипел

д Реакциите на мястото на инжектиране са по-често срещани при пациенти с телесно тегло < 60 kg в сравнение с групата с телесно тегло ≥ 60 kg (25 % спрямо 14 % за комбинираните групи Q2W и Q4W)

е На базата на съобщени нежелани събития

Описание на избрани нежелани реакции

Реакции на мястото на инжектиране

Най-често наблюдаваните реакции на мястото на инжектиране са еритем и болка. Тези реакции са предимно леки до умерени по тежест и не водят до прекъсване на лечението с Taltz.

Инфекции

В плацебо-контролирания период на клинично проучване фаза III при плакатен псориазис инфекции са съобщени при 27,2 % от пациентите, лекувани с Taltz за период до 12 седмици, в сравнение с 22,9 % от пациентите, получаващи плацебо.

Повечето от инфекциите не са били сериозни и са били леки до умерени по тежест, по-голямата част от които не са изисквали прекъсване на лечението. Сериозни инфекции са наблюдавани

при 13 (0,6 %) от пациентите, лекувани с Taltz, и при 3 (0,4 %) от пациентите, лекувани с плацебо (вж. точка 4.4). За целия период на лечение инфекции са съобщени при 52,8 % от пациентите, лекувани с Taltz (46,9 на 100 пациент-години). Сериозни инфекции са съобщени при 1,6 % от пациентите, лекувани с Taltz (1,5 на 100 пациент-години).

Лабораторно изследване за неутропения и тромбоцитопения

9% от пациентите, получаващи Taltz, развиват неутропения. В повечето случаи броят на неутрофилите в кръвта е ≥1,000 клетки/mm3. Такива степени на неутропения могат да се задържат, да варират или да бъдат преходни. При 0,1% от пациентите, приемащи Taltz, броят на неутрофилите спада <1000 клетки/mm3. Като цяло неутропенията не изисква прекъсване на лечението с Taltz.

3% от пациентите, получаващи Taltz, имат промяна от нормалния изходен брой тромбоцити до <150 000 тромбоцити /mm3 - ≥75 000 тромбоцити /mm3. Тромбоцитопенията може да се задържи, да варира или да бъде преходна.

Имуногенност

Приблизително 9–17 % от пациентите, лекувани с Taltz съобразно препоръчителната схема на прилагане, образуват антитела срещу лекарството, повечето от които са с ниски титри и не се асоциират с намаляване на клиничното повлияване до 60-та седмица на лечение.

Приблизително 1 % от лекуваните с Taltz пациенти обаче имат потвърдени неутрализиращи антитела, свързвани с ниски концентрации на лекарствения продукт и намален клиничен отговор. Връзката между имуногеността и нежеланите събития, възникващи в хода на лечението, не е ясно установена.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Дози до 180 mg са прилагани подкожно в клинични проучвания без дозолимитираща токсичност. Съобщени са случаи на предозиране до 240 mg подкожно, като еднократно приложение в клинични проучвания, без сериозни нежелани събития. В случай на предозиране, се препоръчва пациентът да бъде мониториран за всякакви признаци или симптоми на нежелани реакции и да се започне веднага подходящо симптоматично лечение.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, инхибитори на интерлевкин, ATC код: L04AC13

Механизъм на действие

Иксекизумаб e IgG4 моноклонално антитяло, което се свързва с висок афинитет (< 3 pM) и специфичност към интерлевкин 17A (както IL-17A, така и IL-17A/F). Повишените концентрации на IL-17A участват в патогенезата на псориазиса чрез повишаване на пролиферацията и активирането на кератиноцитите. Неутрализирането на IL-17A от иксекизумаб потиска тези действия. Иксекизумаб не се свързва с лигандите IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E или IL-17F.

Тестове за свързване in vitro потвърждават, че иксекизумаб не се свързва с човешките Fc рецептори I, IIa и IIIa или с компонента C1q на комплемента.

Фармакодинамични ефекти

Иксекизумаб модулира биологичния отговор, който е индуциран или регулиран от IL-17A. Въз основа на данни от биопсия на кожа с псориазис от проучване фаза I, има дозозависима тенденция за намаляване на дебелината на епидермиса, на броя на пролифериращите кератиноцити, T клетките и дендритните клетки, както и намаляване на локалните маркери на възпалението от изходното ниво до ден 43. Като пряко следствие, лечението с иксекизумаб намалява еритема, уплътняването и десквамацията, които присъстват в лезиите на плакатен псориазис.

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността и безопасността на Taltz са оценени в три рандомизирани, двойнослепи, плацебо- контролирани проучвания фаза III при възрастни пациенти с умерено тежък до тъжък плакатен псориазис, които са кандидати за фототерапия или системна терапия (проучвания UNCOVER-1, UNCOVER-2 и UNCOVER-3). Ефикасността и безопасността на Taltz са оценени и спрямо етанерцепт (проучвания UNCOVER-2 и UNCOVER-3). Пациентите, рандомизирани да получават Taltz, които са sPGA (0,1) респондери към седмица 12, са рандомизирани отново да получават плацебо или Taltz за още 48 седмици (проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2); пациентите, рандомизирани да получават плацебо, етанерцепт или Taltz, които са sPGA (0,1) нонреспондери, получават Taltz за период до 48 седмици.

От 3 866 пациенти, включени в тези плацебо контролирани проучвания, 64 % са получили предшестваща системна терапия (биологична, конвенционална системна или псорален и ултравиолет A (PUVA)), 43,5 % са получили предшестваща фототерапия, 49,3 % са получили предшестваща конвенционална системна терапия, а 26,4 % са получили предшестваща биологична терапия за псориазис. От всички пациенти 14,9 % са получили най-малко един анти-TNF алфа лекарствен продукт, а 8,7 % са получили анти-IL-12/IL-23. 23,4 % от пациентите са имали анамнеза за псориатичен артрит на изходно ниво.

Във всичките три проучвания допълнителните първични крайни точки са делът на пациентите, които постигат PASI 75 отговор и sPGA 0 („изчистен“) или 1 („минимален“) отговор на седмица 12 спрямо плацебо. Пациентите във всичките групи на лечение са имали медиана на PASI скор на изходно ниво от 17,4 до 18,3; 48,3 % до 51,2 % от пациентите са имали sPGA скор на изходно ниво – тежко или много тежко заболяване и средно изходно ниво по Цифрова скала за оценка (Numeric Rating Scale, NRS) на сърбеж от 6,3 до 7,1.

Клиничен отговор на 12-та седмица

Проучването UNCOVER-1 включва 1 296 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:1:1) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) в продължение на 12 седмици.

Таблица 2.

Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой на пациентите (%)

Разлика спрямо плацебо според

 

 

 

 

 

 

Степен на повлияване (95% CI)

Крайни точки

 

Плацебо

 

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

 

(изчистен) или

 

14 (3,2)

 

330 (76,4)a

354 (81,8)а

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

„1“

 

 

 

 

 

 

 

(минимален)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

 

 

149 (34,5)а

160 (37,0)а

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(изчистен)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

 

357 (82,6)а

386 (89,1)а

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

 

279 (64,6)а

307 (70,9)а

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

145 (33,6)а

153 (35,3)а

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

Намаляване на

 

 

 

 

 

 

 

сърбежа по

 

58 (15,5)

 

305 (80,5)а

336 (85,9)а

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

NRS ≥ 4б

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж >= 4: плацебо N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Проучването UNCOVER-2 включва 1 224 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:2:2:2) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) или етанерцепт 50 mg два пъти седмично в продължение на

12 седмици.

Таблица 3. Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-2

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на

 

 

 

повлияване

 

 

 

 

 

Крайни

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

Етанерцепт

 

 

точки

 

 

 

 

 

 

Taltz

Taltz

50 mg два

Taltz

Taltz

 

Плацебо

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

пъти

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

 

(N = 347)

(N = 351)

седмично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

4 (2,4)

253 (72,9)а

292 (83,2)а

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

или „1“

 

 

 

 

75,7)

85,4)

(минимален)

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

1 (0,6)

112 (32,3)а,б

147 (41,9)а,б

21 (5,9)в

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(изчистен)

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)а,б

315 (89,7)а,б

149 (41,6)а

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)а,б

248 (70,7)а,б

67 (18,7)а

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)а,б

142 (40,5)а,б

19 (5,3)в

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Намаляване

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

на сърбежа

19 (14,1)

225 (76,8)а,б

258 (85,1)а,б

177 (57,8)а

по NRS ≥ 4г

 

 

 

 

70,3)

78,2)

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери.

а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б p < 0,001 в сравнение с етанерцепт в p < 0,01 в сравнение с плацебо

г Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж скор> = 4: плацебо N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, етанерцепт N = 306

Проучването UNCOVER-3 включва 1 346 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:2:2:2) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) или етанерцепт 50 mg два пъти седмично в продължение на

12 седмици.

Таблица 4. Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-3

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на

 

 

 

 

 

повлияване (95% CI)

Крайни точки

 

 

 

Етанерцепт

 

 

 

Taltz

Taltz

50 mg два

 

 

 

Плацебо

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

пъти

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

седмично

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

13 (6,7)

291 (75,4)а,б

310 (80,5)а,б

159 (41,6)а

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

или „1“

 

 

 

 

74,2)

79,1)

(минимален)

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

139 (36,0) а,б

155 (40,3)а,б

33 (8,6)а

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(изчистен)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)а,б

336 (87,3)а,б

204 (53,4)а

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)а,б

262 (68,1)а,б

98 (25,7)а

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)а,б

145 (37,7)а,б

28 (7,3)а

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Намаляване

 

 

 

 

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

на сърбежа

33 (20,9)

250 (79,9)а,б

264 (82,5) а,б

200 (64,1)а

по NRS ≥ 4в

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б p < 0,001 в сравнение с етанерцепт

в Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж скор> = 4: плацебо N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, етанерцепт N = 312

Taltz се асоциира с бързо начало на ефикасност с > 50 % намаление на средното PASI от 2-та седмица (Фигура 1). Процентът на пациентите, които постигат PASI 75, е значително по-голям за Taltz в сравнение с плацебо и етанерцепт още през 1-та седмица. Приблизително 25 % от пациентите, които са лекувани с Taltz, постигат PASI скор < 5 към 2-та седмица, повече от 55 % постигат PASI скор < 5 към 4-та седмица и се увеличават до 85 % към 12-та седмица (в сравнение с 3 %, 14 % и 50 % за етанерцепт). При пациентите, лекувани с Taltz, е наблюдавано значимо подобрение на сърбежа на 1-та седмица.

Фигура 1. PASI скор, процент на подобрение при всяко посещение след изходната визита (mBOCF)) в Intent-to-Treat популацията по време на индукционния период на лечение – проучване UNCOVER-2 и проучване UNCOVER-3

Ефикасността и безопасността на Taltz са доказани независимо от възрастта, пола, расата, телесното тегло, изходната тежест на заболяването по PASI , локализацията на плаките, едновременното присъствие на псориатичен артрит и предшестващо лечение с биологична терапия. Taltz е ефикасен при пациенти, които не са получавали системна терапия, които не са получавали биологична терапия, които са имали експозиция на биологична терапия/терапия с анти-TNF и такива, които са имали неуспех с биологична терапия/терапия с анти-TNF.

Ефикасност при пациенти нонреспондери на етанерцепт: за пациентите, които са идентифицирани като sPGA (0,1) нонреспонденти на етанерцепт към 12-та седмица в проучването UNCOVER-2 (N = 200) и които са преминали към лечение с Taltz 80 mg Q4W след 4 седмичен период на очистване, съответно 73 % и 83,5 % от пациентите са в състояние да постигнат sPGA (0,1) и PASI 75, след като 12 седмици са били лекувани с Taltz.

В 2 клинични проучвания, които включват активен компаратор (проучване UNCOVER-2 и проучване UNCOVER-3), честотата на сериозни нежелани събития е 1,9 % както за етанерцепт, така и за Taltz, а честотата на прекъсване на лечението поради нежелани събития е 1,2 % за етанерцепт и 2,0 % за Taltz. Честотата на инфекции е 21,5 % за етанерцепт и 26,0 % за Taltz, като по-голямата част от събитията са леки до умерени по тежест. Честотата на сериозни инфекции е 0,4 % за етанерцепт и 0,5 % за Taltz.

Поддържане на отговора към 60-та седмица

Пациентите, които от самото начало са рандомизирани да получават Taltz, и които са респондери към 12-та седмица (т.е., sPGA скор 0,1) в проучване UNCOVER-1 и проучване UNCOVER-2, са рандомизирани отново за още 48 седмици на една от следващите терапевтични схеми: плацебо или Taltz (80 mg на четири или дванадесет седмици [Q4W или Q12W]).

Таблица 5.

Поддържане на отговора и ефикасността към 60-та седмица

 

 

(проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на повлияване

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

Крайни

 

 

 

 

 

 

точки

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

 

 

Плацебо

Плацебо

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Поддържан

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA „0“

 

 

134 (68,7)а

173 (78,3)а

69,8)

77,2)

(изчистен)

12 (6,3)

16 (7,6)

 

 

или „1“

 

 

 

 

 

 

(минимален)

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

или

 

 

96 (49,2)а

130 (58,8)а

54,9)

62,8)

постигнат

3 (1,6)

6 (2,8)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

или

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)а

184 (83,3)а

73,7)

80,5)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

или

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)а

169 (76,5)а

69,2)

78,0)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

или

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)а

127 (57,5)а

55,4)

61,5)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Съкращения: N = брой на пациентите в анализираната популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти, които са нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

Taltz е ефикасен при поддържането на отговор при пациенти, които не са получавали системна терапия, които не са получавали биологична терапия, които са имали експозиция на биологична терапия/терапия с анти-TNF и такива, които са имали неуспех с биологична терапия/терапия с анти-TNF.

За sPGA (0,1) респондери на 12-та седмица, които са рандомизирани отново без терапия (т.е., плацебо), медианата на времето до рецидив (sPGA ≥ 3) е 164 дни в интегрираните проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2. Сред тези пациенти, 71,5 % постигат поне sPGA (0,1) в рамките на 12 седмици от повторното започване на лечението с Taltz 80 mg Q4W.

Значително по-голямо подобрение към 12-та седмица от изходното ниво в сравнение с плацебо и етанерцепт е наблюдавано при псориазис на ноктите (измерено по Индекса за тежест при псориазис на ноктите, Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), при псориазис на скалпа (измерено по Индекса за тежест при псориазис на скалпа, Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) и при палмоплантарен псориазис (измерено по Индекса за тежест при палмоплантарен псориазис,

Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Тези подобрения при псориазис на ноктите,

скалпа и палмоплантарен псориазис се задържат към 60-та седмица при пациентите, лекувани с Taltz, които са sPGA (0,1) респондери на 12-та седмица.

Качество на живот/резултати, съобщавани от пациента

Към 12-та седмица както и в хода на проучванията Taltz се асоциира със статистически значимо подобрение на свързаното със здравето качество на живот, отчетено чрез средната промяна в изходните стойности по Дерматологичния индекс за качество на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) (Taltz 80 mg Q2W от -10,2 до -11,1, Taltz 80 mg Q4W от -9,4 до-10,7,

етанерцепт от -7,7 до -8,0 и плацебо -1,0 до -2,0). Значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Taltz, постигат DLQI 0 или 1. В проучванията Taltz се асоциира със статистически значимо подобрение в тежестта на сърбежа, оценен по Цифровата скала за оценка на сърбеж (Itch Numeric Rating Scale, NRS). Значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Taltz, постигат намаление на Itch NRS ≥ 4 точки към 12-та седмица (84,6% за Taltz Q2W, 79,2% за Taltz Q4W и 16,5% за плацебо), като ефектът се задържа до 60-та седмица при пациенти, лекувани с Taltz които са sPGA (0 или 1) респондери на 12-та седмица. Няма данни за влошаване на депресията до 60-та седмица на лечение с Taltz според оценката чрез бързия въпросник за съобщаване на депресивни симптоми (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report).

Имунизации

При проучване със здрави доброволци, няма установени съображения за безопасност за две инактивирани ваксини (срещу тетанус и пневмококова), които са приложени след две дози иксекизумаб (160 mg, последвани от втора доза 80 mg две седмици по-късно). Въпреки това, данните, отнасящи се до имунизация, са недостатъчни, за да се направи извод относно адекватността на имунен отговор към тези ваксини след прилагането на Taltz.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Taltz в една или повече подгрупи на педиатричната популация при лечението на плакатен псориазис (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След еднократна доза иксекизумаб, приложена подкожно при пациенти с псориазис, средните пикови концентрации са постигнати в рамките на 4 до 7 дни в дозов диапазон от 5 до 160 mg. Средната (SD) максимална плазмена концентрация (Cmax) на иксекизумаб, след начална доза

160 mg, е 19,9 (8,15) µg/ml.

След началната доза 160 mg, стационарно състояние се постига на 8-та седмица при схема на

прилагане 80 mg Q2W. Средните (SD) изчислени стойности на Cmax,ss, и C trough,ss са

21,5 (9,16) µg/ml и 5,23 (3,19) µg/ml.

След преминаването от схема на прилагане 80 mg Q2W към схема на прилагане 80 mg Q4W на 12-та седмица, стационарно състояние ще бъде постигнато след приблизително 10 седмици.

Средните (SD) стойности на Cmax,ss, и Ctrough,ss са 14,6 (6,04) µg/ml и 1,87 (1,30) µg/ml.

При анализите средната бионаличност на иксекизумаб след подкожно приложение е 54 % до

90 %.

Разпределение

От популационните фармакокинетични анализи средният общ обем на разпределение в стационарно състояние е 7,11 L.

Биотрансформация

Иксекизумаб е моноклонално антитяло и се очаква да се разгражда до малки пептиди и аминокиселини чрез катаболитни пътища по същия начин както ендогенните имуноглобулини.

Елиминиране

При популационния ФК анализ средният серумен клирънс е 0,0161 L/час. Клирънсът не зависи от дозата. Средният елиминационен полуживот, както е оценен от популационния фармакокинетичен анализ, е 13 дни при пациентите с плакатен .

Линейност/нелинейност

Експозицията (AUC) се увеличава пропорционално в дозовия диапазон от 5 до 160 mg при подкожно приложение.

Старческа възраст

От 4 204 пациенти с плакатен псориазис, които имат експозиция на Taltz в клинични проучавния, общо 301 са на възраст 65 години или по-възрастни, а 36 пациенти са на възраст 75 години или по-възрастни. Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ при ограничен брой пациенти в старческа възраст (n = 94 за възрастта ≥ 65 години и n = 12 за възрастта ≥ 75 години), клирънсът при пациенти в старческа възраст и пациенти на възраст по- малко от 65 години е сходен.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не са провеждани конкретни клинични фалмакологични проучвания за оценка на ефектите на бъбречно увреждане и на чернодробно увреждане върху ФК на иксекизумаб. Елиминирането чрез бъбреците на интактен иксекизумаб, IgG MAb, се очаква да бъде ниско и от второстепенно значение; по подобен начин, IgG MAb се елиминират главно посредством вътреклетъчен катаболизъм и не се очаква чернодробно увреждане да окаже влияние върху клирънса на иксекизумаб.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни от дългоопашати макаци не показват особен риск за хора на базата на проучвания за токсичност при многократно прилагане, фармакологични оценки за безопасност и проучвания за репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Приложението на иксекизумаб на дългоопашати макаци за 39 седмици при дози до 50 mg/kg седмично подкожно, не причинява органна токсичност или нежелани ефекти върху имунната функция (например T-клетъчнозависимият антитяло отговор и активността на NK клетките).

Седмичната подкожна доза 50 mg/kg при маймуни е приблизително 19 пъти началната доза на Taltz от 160 mg и при маймуни води до експозиция (AUC), която е най-малко 61-пъти по-висока отколкото предвидената средна експозиция в стационарно състояние при хора, при които е приложена препоръчителната схема на прилагане.

Не са провеждани неклинични проучвания за оценка на карциногенния или мутагенния потенциал на иксекизумаб.

Не са наблюдавани ефекти върху репродуктивните органи, естралния цикъл или сперматозоидите при полово зрели дългоопашати макаци, които получават иксекизумаб в продължение на 13 седмици при доза 50 mg/kg седмично, подкожно.

В проучвания за токсичност за развитието е доказано, че иксекизумаб преминава през плацентата и присъства в кръвта на потомството до 6-месечна възраст. Наблюдавана е

по-висока честота на постнатална смъртност при потомството на маймуни, на които е прилаган иксекизумаб, в сравнение със съответните контроли. Това е свързано главно с преждевременно раждане или пренебрегване на потомството от майката, често установявано в проучванията при нечовекоподобните примати, и се счита, че няма клинично значение.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев цитрат Лимонена киселина, безводна Натриев хлорид Полисорбат 80 Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

2 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2˚C - 8˚C). Да не се замразява.

Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Taltz може да се съхранява извън хладилник до 5 дни при температура не по-висока от 30ºC.

6.5Вид и съдържание на опаковката

1 ml разтвор в спринцовка от прозрачно стъкло тип І. Опаковки по 1, 2 или 3 предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Указания за употреба Указанията за употреба на спринцовката, включени в листовката, трябва да се спазват внимателно.

Предварително напълнената спринцовка е само за еднократна употреба.

Taltz не трябва да се използва, ако се появят частици или ако разтворът е мътен и/или видимо кафяв.

Taltz, който е бил замразяван, не трябва да се използва.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 25 април 2016 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Taltz 80 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка предварително напълнена писалка съдържа 80 mg иксекизумаб (ixekizumab) в 1 ml.

Иксекизумаб е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, получено в овариални клетки на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Разтворът е прозрачен и безцветен до бледожълт.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Taltz е показан за лечение на умерено тежък до тъжък плакатен псориазис при възрастни, които са подходящи за системна терапия.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Taltz е предназначен за употреба под ръководството и контрола на лекар с опит в диагностиката и лечението на псориазис.

Дозировка

Препоръчителната доза е 160 mg като подкожна инжекция (две инжекции по 80 mg) на седмица 0, последвана от 80 mg (една инжекция) на седмица 2, 4, 6, 8, 10 и 12, след което поддържаща доза 80 mg (една инжекция) на всяка 4-та седмица.

Трябва да се има предвид прекъсване на лечението при пациенти, които не се повлияват след 16 до 20 седмицa на лечение. Някои пациенти с първоначално частично повлияване може впоследствие да се подобрят при продължаване на лечението след 20-та седмица.

Старческа възраст (≥ 65 години)

Не е необходима корекция на дозата (вж. точка 5.2).

Има ограничена информация при пациенти на възраст ≥ 75 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Taltz не е изследван при тези популации от пациенти. Не може да се направят препоръки относно дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Taltz при деца и юноши на възраст от 6 до 18 години все още не са установени. Липсват данни.

Няма съответно приложение на Taltz при деца на възраст под 6 години при лечение на умерено тежък до тъжък плакатен псориазис.

Начин на приложение

Подкожно приложение

Taltz се прилага чрез подкожно инжектиране. Местата на инжектиране може да бъдат редувани. Ако е възможно участъците от кожата, по които има псориазис трябва да бъдат избягвани като места за инжектиране. Разтворът/спринцовката не трябва да се разклаща.

След подходящо обучение в техниката на подкожно инжектиране, пациентите могат сами да инжектират Taltz, ако медицинският специалист прецени, че това е уместно. Въпреки това, лекарят трябва да осигури подходящо проследяване на пациентите. Подробни указания за приложение са предоставени в листовката за пациента.

4.3 Противопоказания

Сериозна свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Клинично значими активни инфекции (например активна туберкулоза, вж. точка 4.4).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Инфекции

Лечението с Taltz се свързва с повишена честота на инфекции като инфекции на горните дихателни пътища, орална кандидоза, конюнктивит и tinea инфекции (вж. точка 4.8).

Taltz трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с клинично значима хронична инфекция. Ако се развие подобна инфекция, пациентът трябва да се наблюдава внимателно и лечението с Taltz да се прекрати, ако пациентът не се повлиява от стандартното лечение или инфекцията стане сериозна. Приложението на Taltz не трябва да се подновява докато инфекцията не се овладее.

Taltz не трябва да се прилага на пациенти с активна туберкулоза (ТБК). При пациенти с латентна ТБК, трябва да се обсъди анти-ТБК терапия преди да се започне лечение с Taltz .

Свръхчувствителност

Съобщени са сериозни реакции на свръхчувствителност, включително няколко случая на ангиоедем, уртикария и, рядко, сериозни реакции на свръхчувствителност от забавен тип (10- 14 дни след инжекцията), включително и често срещани уртикария, диспнея и високи титри на антитела. Ако настъпи реакция на сериозна свръхчувствителност, приложението на Taltz трябва да бъде прекратено незабавно и да се започне подходящо лечение.

Възпалителни заболявания на червата

Съобщени са случаи на новооткрита или обострена болест на Крон и улцерозен колит. Необходимо е повишено внимание при предписването на Taltz на пациенти с възпалителни заболявания на червата, включително болест на Крон и улцерозен колит, а пациентите трябва да се наблюдават внимателно.

Имунизации

Taltz не трябва да се използва с живи ваксини. Липсват данни относно реакцията към живите ваксини; има недостатъчно данни относно реакцията към инактивирани ваксини (вж. точка 5.1).

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 80 mg, т.е. практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Безопасността на Taltz в комбинация с други имуномодулиращи средства или фототерапия не е оценена.

Не са провеждани официални in vivo проучвания за лекарствени взаимодействия. Няма съобщения за роля на IL-17 в регулацията на CYP450 ензимите. Образуването на някои CYP450 еними обаче е потиснато от повишените нива на цитокините при хронично възпаление. По такъв начин противовъзпалителни терапии, като терапията с инхибитора на IL-17A иксекизумаб, може да доведат до нормализиране на нивата на CYP450 със съпъттстваща по- ниска екпозиция на прилагани едновременно лекарства, които се метаболизират чрез CYP450. Затова не може да бъде изключен клинично значим ефект върху субстратите на CYP450 с тесен терапевтичен индекс, при които дозата е индивидуално коригирана (например варфарин). При започването на терапия с иксекизумаб при пациенти, които са лекувани с тези видове лекарствени продукти, трябва да се има предвид терапевтично мониториране.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективен метод на контрацепция по време на лечението и най-малко 10 седмици след лечението.

Бременност

Има ограничени данни за употребата на иксекизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти по отношение на бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие (вж. точка 5.3). Като предпазна мярка за предпочитане е да се избягва употребата на Taltz по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали иксекизумаб се екскретира в кърмата или се абсорбира системно след поглъщане. Все пак иксекизумаб се екскретира в ниски нива в млякото на дългоопашати макаци. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати приема на Taltz, като се има предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечението за жената.

Фертилитет

Не е изследван ефектът на иксекизумаб върху фертилитета при хора. Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти по отношение на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Taltz не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.9Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции (НЛР) са реакциите на мястото на инжектиране и инфекциите на горните дихателни пътища (най-често назофарингит).

Таблично представяне на нежеланите реакции

НЛР от клинични проучвания (Таблица 1) са изброени по системо-органен клас по MedDRA. В рамките на всеки системо-органен клас НЛР са групирани в зависимост от честотата като най-честите реакции са представени първи. При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност. В допълнение съответната категория за честотата за всяка НЛР се базира на следната конвенция: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки < 1/10 000).

Общо 4 204 пациенти са лекувани с Taltz в клиничните проучвания при плакатен псориазис. От тях, на 2 190 пациенти с псориазис е прилаган Taltz поне за една година, което представлява експозиция от 3 531 пациентогодини.

Три плацебо контролирани проучвания фаза III при плакатен псориазис са обединени за оценка на безопасността на Taltz в сравнение с плацебо до 12 седмици след започване на лечението. Оценени са общо 3 119 пациенти (1 161 пациенти, получаващи 80 mg всяка 4-та седмица (Q4W), 1 167 пациенти, получаващи 80 mg всяка 2-ра седмица (Q2W), и 791 пациенти, получаващи плацебо).

Таблица 1. Списък на нежеланите реакции в клинични проучванияа

Системо-органен клас

 

 

 

Taltz

Плацебо

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1 161)

 

(N = 1 167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Инфекции и инфестации

 

 

 

 

 

Много чести

Инфекции на

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

горните дихателни

 

 

 

 

 

 

 

пътищаб

 

 

 

 

 

 

Чести

Tinea инфекции

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Нечести

Грип

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Ринит

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Орална кандидозав

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Конюнктивит

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Целулитг

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

 

 

 

 

Нечести

Неутропения

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Тромбоцитопенияе

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

 

 

Чести

Орофарингеална

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

болка

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

 

 

 

 

Чести

Гадене

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести

Уртикария

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

 

 

Много чести

Реакции на

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

мястото на

 

 

 

 

 

 

 

инжектиране д

 

 

 

 

 

 

а Плацебо контролирани клинични проучвания (фаза III) при пациенти с умерено тежък до тъжък плакатен псориазис, на които е прилагано лечение с иксекизумаб 80 mg Q2W, иксекизумаб 80 mg Q4W или плацебо за период до 12-седмици

б Инфекцията на горните дихателни пътища включва назофарингит и инфекция на горните дихателни пътища в Орална кандидоза се определя като събития с предпочитаните термини орална кандидоза и

гъбична инфекция на устната кухина г Целулитът включва стафилококов целулит, целулит на външното ухо и еризипел

д Реакциите на мястото на инжектиране са по-често срещани при пациенти с телесно тегло < 60 kg в сравнение с групата с телесно тегло ≥ 60 kg (25 % спрямо 14 % за комбинираните групи Q2W и Q4W)

е На базата на съобщени нежелани събития

Описание на избрани нежелани реакции

Реакции на мястото на инжектиране

Най-често наблюдаваните реакции на мястото на инжектиране са еритем и болка. Тези реакции са предимно леки до умерени по тежест и не водят до прекъсване на лечението с Taltz.

Инфекции

В плацебо-контролирания период на клинично проучване фаза III при плакатен псориазис инфекции са съобщени при 27,2 % от пациентите, лекувани с Taltz за период до 12 седмици, в сравнение с 22,9 % от пациентите, получаващи плацебо.

Повечето от инфекциите не са били сериозни и са били леки до умерени по тежест, по-голямата част от които не са изисквали прекъсване на лечението. Сериозни инфекции са наблюдавани

при 13 (0,6 %) от пациентите, лекувани с Taltz, и при 3 (0,4 %) от пациентите, лекувани с плацебо (вж. точка 4.4). За целия период на лечение инфекции са съобщени при 52,8 % от пациентите, лекувани с Taltz (46,9 на 100 пациент-години). Сериозни инфекции са съобщени при 1,6 % от пациентите, лекувани с Taltz (1,5 на 100 пациент-години).

Лабораторно изследване за неутропения и тромбоцитопения

9% от пациентите, получаващи Taltz, развиват неутропения. В повечето случаи броят на неутрофилите в кръвта е ≥1,000 клетки/mm3. Такива степени на неутропения могат да се задържат, да варират или да бъдат преходни. При 0,1% от пациентите, приемащи Taltz, броят на неутрофилите спада <1000 клетки/mm3. Като цяло неутропенията не изисква прекъсване на лечението с Taltz.

3% от пациентите, получаващи Taltz, имат промяна от нормалния изходен брой тромбоцити до <150 000 тромбоцити /mm3 - ≥75 000 тромбоцити /mm3. Тромбоцитопенията може да се задържи, да варира или да бъде преходна.

Имуногенност

Приблизително 9–17 % от пациентите, лекувани с Taltz съобразно препоръчителната схема на прилагане, образуват антитела срещу лекарството, повечето от които са с ниски титри и не се асоциират с намаляване на клиничното повлияване до 60-та седмица на лечение.

Приблизително 1 % от лекуваните с Taltz пациенти обаче имат потвърдени неутрализиращи антитела, свързвани с ниски концентрации на лекарствения продукт и намален клиничен отговор. Връзката между имуногеността и нежеланите събития, възникващи в хода на лечението, не е ясно установена.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Дози до 180 mg са прилагани подкожно в клинични проучвания без дозолимитираща токсичност. Съобщени са случаи на предозиране до 240 mg подкожно, като еднократно приложение в клинични проучвания, без сериозни нежелани събития. В случай на предозиране, се препоръчва пациентът да бъде мониториран за всякакви признаци или симптоми на нежелани реакции и да се започне веднага подходящо симптоматично лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, инхибитори на интерлевкин, ATC код:

L04AC13

Механизъм на действие

Иксекизумаб e IgG4 моноклонално антитяло, което се свързва с висок афинитет (< 3 pM) и специфичност към интерлевкин 17A (както IL-17A, така и IL-17A/F). Повишените концентрации на IL-17A участват в патогенезата на псориазиса чрез повишаване на пролиферацията и активирането на кератиноцитите. Неутрализирането на IL-17A от иксекизумаб потиска тези действия. Иксекизумаб не се свързва с лигандите IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E или IL-17F.

Тестове за свързване in vitro потвърждават, че иксекизумаб не се свързва с човешките Fc рецептори I, IIa и IIIa или с компонента C1q на комплемента.

Фармакодинамични ефекти

Иксекизумаб модулира биологичния отговор, който е индуциран или регулиран от IL-17A. Въз основа на данни от биопсия на кожа с псориазис от проучване фаза I, има дозозависима тенденция за намаляване на дебелината на епидермиса, на броя на пролифериращите кератиноцити, T клетките и дендритните клетки, както и намаляване на локалните маркери на възпалението от изходното ниво до ден 43. Като пряко следствие, лечението с иксекизумаб намалява еритема, уплътняването и десквамацията, които присъстват в лезиите на плакатен псориазис.

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността и безопасността на Taltz са оценени в три рандомизирани, двойнослепи, плацебо- контролирани проучвания фаза III при възрастни пациенти с умерено тежък до тъжък плакатен псориазис, които са кандидати за фототерапия или системна терапия (проучвания UNCOVER-1, UNCOVER-2 и UNCOVER-3). Ефикасността и безопасността на Taltz са оценени и спрямо етанерцепт (проучвания UNCOVER-2 и UNCOVER-3). Пациентите, рандомизирани да получават Taltz, които са sPGA (0,1) респондери към седмица 12, са рандомизирани отново да получават плацебо или Taltz за още 48 седмици (проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2); пациентите, рандомизирани да получават плацебо, етанерцепт или Taltz, които са sPGA (0,1) нонреспондери, получават Taltz за период до 48 седмици.

От 3 866 пациенти, включени в тези плацебо контролирани проучвания, 64 % са получили предшестваща системна терапия (биологична, конвенционална системна или псорален и ултравиолет A (PUVA)), 43,5 % са получили предшестваща фототерапия, 49,3 % са получили предшестваща конвенционална системна терапия, а 26,4 % са получили предшестваща биологична терапия за псориазис. От всички пациенти 14,9 % са получили най-малко един анти-TNF алфа лекарствен продукт, а 8,7 % са получили анти-IL-12/IL-23. 23,4 % от пациентите са имали анамнеза за псориатичен артрит на изходно ниво.

Във всичките три проучвания допълнителните първични крайни точки са делът на пациентите, които постигат PASI 75 отговор и sPGA 0 („изчистен“) или 1 („минимален“) отговор на седмица 12 спрямо плацебо. Пациентите във всичките групи на лечение са имали медиана на PASI скор на изходно ниво от 17,4 до 18,3; 48,3 % до 51,2 % от пациентите са имали sPGA скор на изходно ниво – тежко или много тежко заболяване и средно изходно ниво по Цифрова скала за оценка (Numeric Rating Scale, NRS) на сърбеж от 6,3 до 7,1.

Клиничен отговор на 12-та седмица

Проучването UNCOVER-1 включва 1 296 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:1:1) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) в продължение на 12 седмици.

Таблица 2.

Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой на пациентите (%)

Разлика спрямо плацебо според

 

 

 

 

 

 

Степен на повлияване (95% CI)

Крайни точки

 

Плацебо

 

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

 

(изчистен) или

 

14 (3,2)

 

330 (76,4)a

354 (81,8)а

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

„1“

 

 

 

 

 

 

 

(минимален)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

 

 

149 (34,5)а

160 (37,0)а

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(изчистен)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

 

357 (82,6)а

386 (89,1)а

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

 

279 (64,6)а

307 (70,9)а

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

145 (33,6)а

153 (35,3)а

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

Намаляване на

 

 

 

 

 

 

 

сърбежа по

 

58 (15,5)

 

305 (80,5)а

336 (85,9)а

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

NRS ≥ 4б

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж >= 4: плацебо N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Проучването UNCOVER-2 включва 1 224 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:2:2:2) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) или етанерцепт 50 mg два пъти седмично в продължение на

12 седмици.

Таблица 3. Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на

 

 

 

 

повлияване

 

 

 

 

 

 

Крайни

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

Етанерцепт

 

 

точки

 

 

 

 

 

 

Плацебо

Taltz

Taltz

50 mg два

Taltz

Taltz

 

 

(N = 168

80 mg Q4W

80 mg Q2W

пъти

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

)

(N = 347)

(N = 351)

седмично

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

(2,4)

253 (72,9)а

292 (83,2)а

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

или „1“

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

(минимален)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

(0,6)

112 (32,3)а,б

147 (41,9)а,б

21 (5,9)в

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(изчистен)

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)а,б

315 (89,7)а,б

149 (41,6)а

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)а,б

248 (70,7)а,б

67 (18,7)а

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)а,б

142 (40,5)а,б

19 (5,3)в

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Намаляване

 

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

на сърбежа

(14,1)

225 (76,8)а,б

258 (85,1)а,б

177 (57,8)а

по NRS ≥ 4г

 

 

 

 

 

70,3)

78,2)

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери.

а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б p < 0,001 в сравнение с етанерцепт в p < 0,01 в сравнение с плацебо

г Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж скор> = 4: плацебо N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, етанерцепт N = 306

Проучването UNCOVER-3 включва 1 346 пациенти. Пациентите са рандомизирани (1:2:2:2) да получават или плацебо, или Taltz (80 mg на всеки две или четири седмици [Q2W или Q4W] след начална доза от 160 mg) или етанерцепт 50 mg два пъти седмично в продължение на

12 седмици.

Таблица 4. Резултати за ефикасност на 12-та седмица в проучването UNCOVER-3

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на

 

 

 

 

 

повлияване (95% CI)

Крайни точки

 

 

 

Етанерцепт

 

 

 

Taltz

Taltz

50 mg два

 

 

 

Плацебо

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

пъти

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

седмично

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

13 (6,7)

291 (75,4)а,б

310 (80,5)а,б

159 (41,6)а

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

или „1“

 

 

 

 

74,2)

79,1)

(минимален)

 

 

 

 

 

 

sPGA „0“

139 (36,0) а,б

155 (40,3)а,б

33 (8,6)а

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(изчистен)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)а,б

336 (87,3)а,б

204 (53,4)а

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)а,б

262 (68,1)а,б

98 (25,7)а

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)а,б

145 (37,7)а,б

28 (7,3)а

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Намаляване

 

 

 

 

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

на сърбежа

33 (20,9)

250 (79,9)а,б

264 (82,5) а,б

200 (64,1)а

по NRS ≥ 4в

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Съкращения: N = брой на пациентите в intent-to-treat популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

б p < 0,001 в сравнение с етанерцепт

в Пациенти с изходно ниво по NRS за сърбеж скор> = 4: плацебо N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, етанерцепт N = 312

Taltz се асоциира с бързо начало на ефикасност с > 50 % намаление на средното PASI от 2-та седмица (Фигура 1). Процентът на пациентите, които постигат PASI 75, е значително по-голям за Taltz в сравнение с плацебо и етанерцепт още през 1-та седмица. Приблизително 25 % от пациентите, които са лекувани с Taltz, постигат PASI скор < 5 към 2-та седмица, повече от 55 % постигат PASI скор < 5 към 4-та седмица и се увеличават до 85 % към 12-та седмица (в сравнение с 3 %, 14 % и 50 % за етанерцепт). При пациентите, лекувани с Taltz, е наблюдавано значимо подобрение на сърбежа на 1-та седмица.

Фигура 1. PASI скор, процент на подобрение при всяко посещение след изходната визита (mBOCF)) в Intent-to-Treat популацията по време на индукционния период на лечение – проучване UNCOVER-2 и проучване UNCOVER-3

Ефикасността и безопасността на Taltz са доказани независимо от възрастта, пола, расата, телесното тегло, изходната тежест на заболяването по PASI , локализацията на плаките, едновременното присъствие на псориатичен артрит и предшестващо лечение с биологична терапия. Taltz е ефикасен при пациенти, които не са получавали системна терапия, които не са получавали биологична терапия, които са имали експозиция на биологична терапия/терапия с анти-TNF и такива, които са имали неуспех с биологична терапия/терапия с анти-TNF.

Ефикасност при пациенти нонреспондери на етанерцепт: за пациентите, които са идентифицирани като sPGA (0,1) нонреспонденти на етанерцепт към 12-та седмица в проучването UNCOVER-2 (N = 200) и които са преминали към лечение с Taltz 80 mg Q4W след 4 седмичен период на очистване, съответно 73 % и 83,5 % от пациентите са в състояние да постигнат sPGA (0,1) и PASI 75, след като 12 седмици са били лекувани с Taltz.

В 2 клинични проучвания, които включват активен компаратор (проучване UNCOVER-2 и проучване UNCOVER-3), честотата на сериозни нежелани събития е 1,9 % както за етанерцепт, така и за Taltz, а честотата на прекъсване на лечението поради нежелани събития е 1,2 % за етанерцепт и 2,0 % за Taltz. Честотата на инфекции е 21,5 % за етанерцепт и 26,0 % за Taltz, като по-голямата част от събитията са леки до умерени по тежест. Честотата на сериозни инфекции е 0,4 % за етанерцепт и 0,5 % за Taltz.

Поддържане на отговора към 60-та седмица

Пациентите, които от самото начало са рандомизирани да получават Taltz, и които са респондери към 12-та седмица (т.е., sPGA скор 0,1) в проучване UNCOVER-1 и проучване UNCOVER-2, са рандомизирани отново за още 48 седмици на една от следващите терапевтични схеми: плацебо или Taltz (80 mg на четири или дванадесет седмици [Q4W или Q12W]).

Таблица 5.

Поддържане на отговора и ефикасността към 60-та седмица

 

 

(проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика спрямо плацебо

 

 

Брой на пациентите (%)

 

според Степен на повлияване

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

Крайни

 

 

 

 

 

 

точки

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

(индукция) /

 

 

Плацебо

Плацебо

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

(поддържане)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Поддържан

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA „0“

 

 

134 (68,7)а

173 (78,3)а

69,8)

77,2)

(изчистен)

12 (6,3)

16 (7,6)

 

 

или „1“

 

 

 

 

 

 

(минимален)

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

или

 

 

96 (49,2)а

130 (58,8)а

54,9)

62,8)

постигнат

3 (1,6)

6 (2,8)

 

 

sPGA „0“

 

 

 

 

 

 

(изчистен)

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

или

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)а

184 (83,3)а

73,7)

80,5)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

или

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)а

169 (76,5)а

69,2)

78,0)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Поддържан

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

или

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)а

127 (57,5)а

55,4)

61,5)

постигнат

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Съкращения: N = брой на пациентите в анализираната популацията

Забележка: пациентите с липсващи данни се считат за пациенти, които са нонреспондери а p < 0,001 в сравнение с плацебо

Taltz е ефикасен при поддържането на отговор при пациенти, които не са получавали системна терапия, които не са получавали биологична терапия, които са имали експозиция на биологична терапия/терапия с анти-TNF и такива, които са имали неуспех с биологична терапия/терапия с анти-TNF.

За sPGA (0,1) респондери на 12-та седмица, които са рандомизирани отново без терапия (т.е., плацебо), медианата на времето до рецидив (sPGA ≥ 3) е 164 дни в интегрираните проучвания UNCOVER-1 и UNCOVER-2. Сред тези пациенти, 71,5 % постигат поне sPGA (0,1) в рамките на 12 седмици от повторното започване на лечението с Taltz 80 mg Q4W.

Значително по-голямо подобрение към 12-та седмица от изходното ниво в сравнение с плацебо и етанерцепт е наблюдавано при псориазис на ноктите (измерено по Индекса за тежест при псориазис на ноктите, Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), при псориазис на скалпа (измерено по Индекса за тежест при псориазис на скалпа, Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) и при палмоплантарен псориазис (измерено по Индекса за тежест при палмоплантарен псориазис,

Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Тези подобрения при псориазис на ноктите,

скалпа и палмоплантарен псориазис се задържат към 60-та седмица при пациентите, лекувани с Taltz, които са sPGA (0,1) респондери на 12-та седмица.

Качество на живот/резултати, съобщавани от пациента

Към 12-та седмица както и в хода на проучванията Taltz се асоциира със статистически значимо подобрение на свързаното със здравето качество на живот, отчетено чрез средната промяна в изходните стойности по Дерматологичния индекс за качество на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) (Taltz 80 mg Q2W от -10,2 до -11,1, Taltz 80 mg Q4W от -9,4 до-10,7,

етанерцепт от -7,7 до -8,0 и плацебо -1,0 до -2,0). Значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Taltz, постигат DLQI 0 или 1. В проучванията Taltz се асоциира със статистически значимо подобрение в тежестта на сърбежа, оценен по Цифровата скала за оценка на сърбеж (Itch Numeric Rating Scale, NRS). Значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Taltz, постигат намаление на Itch NRS ≥ 4 точки към 12-та седмица (84,6% за Taltz Q2W, 79,2% за Taltz Q4W и 16,5% за плацебо), като ефектът се задържа до 60-та седмица при пациенти, лекувани с Taltz които са sPGA (0 или 1) респондери на 12-та седмица. Няма данни за влошаване на депресията до 60-та седмица на лечение с Taltz според оценката чрез бързия въпросник за съобщаване на депресивни симптоми (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report).

Имунизации

При проучване със здрави доброволци, няма установени съображения за безопасност за две инактивирани ваксини (срещу тетанус и пневмококова ), които са приложени след две дози иксекизумаб (160 mg, последвани от втора доза 80 mg две седмици по-късно). Въпреки това, данните, отнасящи се до имунизация, са недостатъчни, за да се направи извод относно адекватността на имунен отговор към тези ваксини след прилагането на Taltz.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Taltz в една или повече подгрупи на педиатричната популация при лечението на плакатен псориазис (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След еднократна доза иксекизумаб, приложена подкожно при пациенти с псориазис, средните пикови концентрации са постигнати в рамките на 4 до 7 дни в дозов диапазон от 5 до 160 mg. Средната (SD) максимална плазмена концентрация (Cmax) на иксекизумаб, след начална доза

160 mg, е 19,9 (8,15) µg/ml.

След началната доза 160 mg, стационарно състояние се постига на 8-та седмица при схема на

прилагане 80 mg Q2W. Средните (SD) изчислени стойности на Cmax,ss, и C trough,ss са

21,5 (9,16) µg/ml и 5,23 (3,19) µg/ml.

След преминаването от схема на прилагане 80 mg Q2W към схема на прилагане 80 mg Q4W на 12-та седмица, стационарно състояние ще бъде постигнато след приблизително 10 седмици. Средните (SD) стойности на Cmax,ss, и Ctrough,ss са 14,6 (6,04) µg/ml и 1,87 (1,30) µg/ml.

При анализите средната бионаличност на иксекизумаб след подкожно приложение е 54 % до

90 %.

Разпределение

От популационните фармакокинетични анализи средният общ обем на разпределение в стационарно състояние е 7,11 L.

Биотрансформация

Иксекизумаб е моноклонално антитяло и се очаква да се разгражда до малки пептиди и аминокиселини чрез катаболитни пътища по същия начин както ендогенните имуноглобулини.

Елиминиране

При популационния ФК анализ средният серумен клирънс е 0,0161 L/час. Клирънсът не зависи от дозата. Средният елиминационен полуживот, както е оценен от популационния фармакокинетичен анализ, е 13 дни при пациентите с плакатен .

Линейност/нелинейност

Експозицията (AUC) се увеличава пропорционално в дозовия диапазон от 5 до 160 mg при подкожно приложение.

Старческа възраст

От 4 204 пациенти с плакатен псориазис, които имат експозиция на Taltz в клинични проучавния, общо 301 са на възраст 65 години или по-възрастни, а 36 пациенти са на възраст 75 години или по-възрастни. Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ при ограничен брой пациенти в старческа възраст (n = 94 за възрастта ≥ 65 години и n = 12 за възрастта ≥ 75 години), клирънсът при пациенти в старческа възраст и пациенти на възраст по- малко от 65 години е сходен.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не са провеждани конкретни клинични фалмакологични проучвания за оценка на ефектите на бъбречно увреждане и на чернодробно увреждане върху ФК на иксекизумаб. Елиминирането чрез бъбреците на интактен иксекизумаб, IgG MAb, се очаква да бъде ниско и от второстепенно значение; по подобен начин, IgG MAb се елиминират главно посредством вътреклетъчен катаболизъм и не се очаква чернодробно увреждане да окаже влияние върху клирънса на иксекизумаб.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни от дългоопашати макаци не показват особен риск за хора на базата на проучвания за токсичност при многократно прилагане, фармакологични оценки за безопасност и проучвания за репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Приложението на иксекизумаб на дългоопашати макаци за 39 седмици при дози до 50 mg/kg седмично подкожно, не причинява органна токсичност или нежелани ефекти върху имунната функция (например T-клетъчнозависимият антитяло отговор и активността на NK клетките).

Седмичната подкожна доза 50 mg/kg при маймуни е приблизително 19 пъти началната доза на Taltz от 160 mg и при маймуни води до експозиция (AUC), която е най-малко 61-пъти по-висока отколкото предвидената средна експозиция в стационарно състояние при хора, при които е приложена препоръчителната схема на прилагане.

Не са провеждани неклинични проучвания за оценка на карциногенния или мутагенния потенциал на иксекизумаб.

Не са наблюдавани ефекти върху репродуктивните органи, естралния цикъл или сперматозоидите при полово зрели дългоопашати макаци, които получават иксекизумаб в продължение на 13 седмици при доза 50 mg/kg седмично, подкожно.

В проучвания за токсичност за развитието е доказано, че иксекизумаб преминава през плацентата и присъства в кръвта на потомството до 6-месечна възраст. Наблюдавана е

по-висока честота на постнатална смъртност при потомството на маймуни, на които е прилаган иксекизумаб, в сравнение със съответните контроли. Това е свързано главно с преждевременно раждане или пренебрегване на потомството от майката, често установявано в проучванията при нечовекоподобните примати, и се счита, че няма клинично значение.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев цитрат Лимонена киселина, безводна Натриев хлорид Полисорбат 80 Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2˚C - 8˚C). Да не се замразява.

Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Taltz може да се съхранява извън хладилник до 5 дни при температура не по-висока от 30ºC.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

1 ml разтвор в спринцовка от прозрачно стъкло тип І. Спринцовката е поставена в еднодозова писалка за еднократна употреба. Опаковки по 1, 2 или 3 предварително напълнени писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Указания за употреба Указанията за употреба на писалката, включени в листовката, трябва да се спазват внимателно.

Предварително напълнената писалка е само за еднократна употреба.

Taltz не трябва да се използва, ако се появят частици или ако разтворът е мътен и/или видимо кафяв.

Taltz, който е бил замразяван, не трябва да се използва.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 25 април 2016 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта