Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – кратка характеристика на продукта - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоTekturna
ATC кодC09XA02
Веществоaliskiren
ПроизводителNovartis Europharm Ltd.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 150 mg алискирен (aliskiren) (като хемифумарат).

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

Филмирана таблетка

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната стра а и ‘NVR’ от

 

 

 

 

другата.

е

 

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аз

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Лечение на есенциална хипертония.

 

 

е

 

 

 

 

е

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

Препоръчваната доза на Tekturna е 150 mg

 

ч

 

 

е

 

 

 

веднъж дневно. При пациенти, при които

 

 

артериалното налягане не се контролира ад к атно, дозата може да се увеличи до 300 mg

 

 

веднъж дневно.

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

лечението с доза от 150 mg веднъжйдневно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

средства (вж. точки 4.4 и 5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

веднъж дневно с лека храна, за предпочитане по едно и също

 

 

Tekturna трябва да се приема

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вж. точки 4.4 и 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодробнот

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до тежко чернодробно увреждане

 

(вж. точка 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

 

Л

 

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва употребата на Tekturna при деца и юноши под 18 години поради липсата на данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и трети триместър на бременността (вж. точка 4.6).

 

 

а

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

 

 

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

 

б

е

 

 

 

тр

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

о

 

 

 

Пациентите, които приемат други лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиноватап

 

 

 

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

 

 

 

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

 

з

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със с риознанзастойна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York HeartеAssociation).

 

 

 

При поява на тежка и продължителна

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

диария, приемът на Tekturna т ябваеда бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

преустановен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиоедем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както и при други средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

 

 

 

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангио д м. При развитие на ангиоедем е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо незабавно преустановяване на приема а еTekturna, провеждане на подходяща

 

 

 

 

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябваеда се приложи адреналин. В допълнение,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с натриев и/или обемен дефицит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациентите с изразен обемен и/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диуретици) може да настъпи симпт матична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

 

 

 

Това състояние трябва да се ригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

наблюдение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

започне под непосредствено лекарскок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречно увреждане

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna не е изсле ванув клинични проучвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увреждане (серумендкреатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

 

 

 

 

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повише о в имание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на данни за безопасност на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както и

при други средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

сповишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

 

 

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

 

 

к

 

 

е

 

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

Л

 

 

 

 

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

4

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин- ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

 

 

 

Умерени инхибитори на P-gp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно ст

 

 

 

 

 

 

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с лекарствени продукти, обичайно

 

 

 

 

 

 

 

използвани за лечение на хипертония или диабет.

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веществата, които са изпитвани в клинични фармакокинетични проучванияшвключват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, и осо бид-5-мононитрат,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%),рметформин (↓28%), амлодипин

 

 

 

 

 

 

 

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в Cmax и AUC на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прилагане с аторвастатин, AUC и Cmax на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма з ачимо влияние върху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, м тформин и амлодипин. В резултат на това

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

едновременно приложение.

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварителни данни показват, чейирбесартан може да понижи AUC и Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При опитни животни е

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna. Поради тази причинат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да понижат бионаличността на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействия с

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алискирен не инхибира изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алискирен непиндуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очаква алискирен да повлияе

 

 

 

 

 

 

 

 

систем ата експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следо ателно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Взаимодействия с Р-гликопротеин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

При предклинични проучвания е установено, че MDR1/Mdr1a/b (P-gp) e главната ефлуксна

 

 

 

 

 

система, включена в чревната абсорбцията и жлъчната екскреция на алискирен. Поради тази причина индуктори на Р-гликопротеин (жълт кантарион, рифампицин) могат да понижат бионаличността на Tekturna. Въпреки че това не е изследвано за алискирен, се знае, че P-gp регулира тъканното усвояване на редица субстрати и инхибиторите на P-gp могат да повишат съотношението тъканна към плазмена концентрация. Поради тази причина инхибиторите на P-gp

могат да доведат до повишаване на тъканните нива в по-голяма степен отколкото на плазмените нива. Потенциалът за лекарствени взаимодействия на Р-gp мястото по всяка вероятност ще зависи от степента на инхибиране на този транспортер.
P-gp субстрати или слаби инхибитори
Не са наблюдавани значими взаимодействия с атенолол, дигоксин, амлодипин или циметидин.
При прилагане с аторвастатин (80 mg), АUC и Сmax на алискирен (300 mg) в стационарноа
състояние се увеличават с 50%. б е Умерени инхибитори на P-gpр
Едновременното прилагане на кетоконазол (200 mg) и алискирен (300 mg) води до увеличаванет с 80% на плазмените нива на алискирен (AUC и Сmax). Предклиничните проучвания показвато, че едновременното прилагане на алискирен и кетоконазол увеличава стомашно-чревната п абсорбция и намалява жлъчната екскреция на алискирен. Очаква се промяната в плазменитеу нива на алискирен в присъствието на кетоконазол да бъде в диапазона, който би се апостигнал, ако дозата на алискирен се удвои; установено е, че дози на алискирен до 600 mg илиздва пъти най-високата препоръчвана терапевтична доза, се понасят добре при контролирани клинични проучвания. Още се очаква инхибиторите на P-gp да доведат до повишаванеена тъканната концентрация в по-голяма степен, отколкото на плазмената концентрацияш. Поради тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едноврем нно с кетоконазол
или други умерени инхибитори на P-gp (итраконазол, кларитромицинр, телитромицин, з еритромицин, амиодарон).а
Мощни инхибитори на Р-gpр
Проучване за лекарствени взаимодействия с еднократна дозаепри здрави лица е показало, че
циклоспорин (200 и 600 mg) повишава C на алискирен 75 mg приблизително 2,5 пъти и AUC
maxн
приблизително 5 пъти. Повишаването би било по-високо при по-високи дози алискирен. Поради тази причина едновременната употреба наеалискирен и мощни инхибитори на P-gp е
противопоказана (вж. точка 4.3).ч е Фуроземидв
При едновременното приложение на алискирено с фуроземид, AUC и C на фуроземид се
тmax
понижават съответно с 28% и 49%.йПо ази причина се препоръчва проследяване на ефекта при започване и коригиране на лечениетоо с фуроземид, за да се избегне възможна нерационална
употреба в клинични условиякна бемно натоварване. , т Нестероидни противовъзпалителник средства (НСПВС)
Както и при други средствау , повлияващи ренин-ангиотензиновата система, НСПВС могат да понижат антихипертензивнияд ефект на алискирен. При някои пациенти с компрометирана
бъбречна функцияо(дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст) прилагането на р алискирен едновп еменно с НСПВС може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната
функция, включително е възможно възникване на остра бъбречна недостатъчност, която
обикновено е обратима. Поради тази причина при комбиниране на алискирен с НСПВС е е необходимов повишено внимание, особено при пациенти в старческа възраст. т сКалий и калий-съхраняващи диуретици
рВъз основа на опита с употребата на други вещества, които влияят на системата ренин- а к ангиотензин, едновременното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки,
е заместители на солта, съдържащи калий, или други вещества, които могат да повишат нивата Л на серумния калий (напр. хепарин) може да доведе до повишаване на серумния калий.
Препоръчва се повишено внимание, в случай че едновременното им прилагане се счита за необходимо.
Сок от грейпфрут Поради липсата на данни не може да се изключи възможно взаимодействие между алискирен и
сок от грейпфрут. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.
5

Варфарин

Ефектите на Tekturna върху фармакокинетиката на варфарин не са оценявани.

Прием на храна

Храните с високо съдържание на мазнини значително понижават абсорбцията на Tekturna.

4.6 Бременност и кърмене

 

 

 

Бременност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

а

 

 

 

Няма данни за употребата на алискирен при бременни жени. Tekturna не е тератогенен при

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

плъхове и зайци (вж. точка 5.3). Други вещества, които директно въздействат на РАС са

 

 

 

 

 

 

 

 

свързани със сериозни фетални малформации и неонатална смърт. Както всяко лекарство, к ет

 

 

 

 

 

 

директно взаимодейства с РАС, Tekturna не трябва да се използва по време на първия

у

о

 

 

 

 

 

 

 

триместър на бременността или при жени, които планират да забременеят и е противопоказанп

 

 

 

 

 

 

 

по време на втория и третия триместър (вж. точка 4.3). Медицинските специалисти, които

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предписват средства, действащи на РАС, трябва да обсъдят с жените с детероден потенциала

 

 

 

 

 

 

 

възможните рискове на тези средства по време на бременност. Ако по време

а лечението се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установи бременност, приемът на Tekturna трябва съответно да се прекрати.

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е известно дали алискирен се екскретира в кърмата. Tekturna се секеетира в млякото на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лактиращи плъхове. Поради тази причина не се препоръчва употребатарму при жени, които

 

 

 

 

 

 

 

кърмят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Ефекти върху способността

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за шофиране и работа с машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

и работа с машини. Все пак при

 

 

 

 

 

 

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиранее

 

 

 

 

 

 

шофиране и работа с машини трябва да се има в пр двид, че по време на приема на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антихипертензивни лекарствени продукти понякогаеможе да се появят замаяност или умора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna оказва пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Нежелани лекарствени

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna е оценен за безопасност при повече от 7 800 пациенти, включително повече от 2 300

 

 

 

 

 

 

 

пациенти лекувани в продължение на 6 месеца, и повече от 1 200 пациенти, лекувани в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

на нежеланите реакции не показва връзка с пола,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължение на 1 година. Честотатак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възрастта, индекса на телесна маса, расовата или етническата принадлежност. Лечението с

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna, при дози до 300кmg, води до обща честота на нежеланите лекарствени реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

подобна на тази при плацебоу

. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни по характер, и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

само в редки случаидса налагали прекратяване на лечението. Най-честата нежелана реакция е

 

 

 

 

 

 

 

диария.

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честотата а суха кашлица е сходна при пациентите лекувани с плацебо (0,6%) и при тези

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекувани с Tekturna (0,9%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежеланитет

лекарствени реакции (Таблица 1) са подредени по честота, като се започва с най-

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

счестите, чрез използване на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100, <1/10);

 

 

 

 

 

нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000), вкл. отделни

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

е

 

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

 

Диария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

 

 

Обрив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

Ангиоедем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

По време на лечение с Tekturna е наблюдавана поява на ангиоедем. В хода на контролирани

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клинични проучвания, ангиоедем възниква рядко при терапия с Tekturna, с честота, сравнима с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тази при лечение с плацебо или хидрохлортиазид. По време на постмаркетинговия опит същот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

има съобщения за случаи на ангиоедем (с неизвестна честота). При поява на някакви признацио,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предполагащи алергична реакция (по-специално затруднено дишане или преглъщане, или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подуване на лицето, крайниците, очите, устните и/или езика), пациентите трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преустановят терапията и да се свържат с лекар (вж. точка 4.4).

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторни находки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При контролирани клинични проучвания, клинично значимите промени в стандартните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторни показатели са нечесто свързани с приложението на Tekturna.шПри клинични

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проучвания при пациенти с хипертония, Tekturna няма клинично начими ефекти върху общия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-C), триглицеридитез

на гладно, кръвната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захар на гладно и пикочната киселина.

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемоглобин и хематокрит: Наблюдавано е леко понижаване в стойностите на хемоглобина и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хематокрита (средно понижаване съответно с 0,05 mmol/l и 0,16 обемни процента). Нито един

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациент не прекратява лечението поради анемия. Този ефект се наблюдава и при други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства действащи на системата ренин-ангиот нзин, като инхибитори на ангиотензин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) и ангиотензин рецепторни блокери.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серумен калий: При пациенти с есенциалнавхипертония, лекувани самостоятелно с Tekturna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покачването на серумния калий е незначително и настъпва рядко (0,9% в сравнение с 0,6% при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо). Въпреки това, при едно проучванет

, където Tekturna е използван в комбинация с АСЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

, покачването на серумния калий е по-често (5,5%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инхибитор при група пациенти с диабетй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следователно, както при всич и средства, действащи на РАС, при пациентите със захарен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диабет, бъбречно заболяване,или сърдечна недостатъчност е показано редовното проследяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на електролитите и бъбречната функция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за случаи на бъбречна дисфункция и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остра бъбречна нед статъчност при рискови пациенти (вж. точка 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предозиранеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Същестеуват ограничени данни за предозиране при хора. Най-вероятната проява на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

е хипотония, свързана с антихипертензивния ефект на алискирен. В случай на

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предозиранев

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

имптоматична хипотония трябва да се започне поддържащо лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Фармакодинамични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапевтична група: Инхибитор на ренина, ATC код: C09XA02

Алискирен е перорално активен, непептиден, мощен и селективен директен инхибитор на човешкия ренин.

 

 

Чрез инхибиране на ензима ренин, алискирен инхибира РАС на мястото на активиране, като

 

 

 

 

 

 

блокира преобразуването на ангиотензиноген до ангиотензин I и понижава нивата на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ангиотензин I и ангиотензин II. Докато другите лекарства, които инхибират РАС (АСЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (АРБ)), предизвикват компенсаторно

 

 

 

 

 

 

 

 

покачване на плазмената ренинова активност (ПРА), лечението с алискирен понижава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плазмената ренинова активност (ПРА) при пациенти с хипертония с приблизително 50 до 80%.

 

 

 

 

 

 

Подобно понижаване е установено при комбиниране на алискирен с други антихипертензивни

 

 

 

а

 

 

средства. Клиничните последствия от разликите в ефекта върху ПРА не са известни до

 

 

 

 

 

б

 

 

момента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Хипертония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациенти с хипертония, еднократното дневно приложение на Tekturna в дози от 150 mg ит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

300 mg води до доза-зависимо понижаване, както на систолното, така и на диастолното

 

 

 

 

 

 

 

 

артериално налягане, което се запазва през целия 24-часов дозов интервал (запазвайки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благоприятния си ефект в ранните сутрешни часове) със средно съотношение на пиков та към

 

 

 

 

 

 

най-ниската плазмена концентрация при диастолно повлияване до 98% за дозата от 300 mg. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 90% от максималния ефект на понижаване на артериалното налягане се наблюдава след

 

 

 

 

 

 

 

2 седмици. Ефектът на понижаване на артериалното налягане се запазва по вр ме на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължително лечение и не зависи от възрастта, пола, индекса на телесна маса и етническата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принадлежност. Tekturna е изпитван при 1 864 пациенти на възраст 65 годиниш или по-възрастни

 

 

 

 

 

и при 426 пациенти на възраст 75 години или по-възрастни.

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на артериалното

 

 

 

 

 

 

 

Проучвания на монотерапия с Tekturna са показали ефекти на понижаванеа

 

 

 

 

 

 

 

налягане, сравними с тези при други класове антихиперт нзивни лекарствени средства в това

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число ACE инхибитори и АРБ. В сравнение с диуретик (хидрохлортиазиде

– ХХТЗ), Tekturna

 

 

 

 

 

 

300 mg понижава систолното/диастолно артериално алягане с 17,0/12,3 mmHg, в сравнение с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,4/10,5 mmHg при ХХТЗ 25 mg, след 12-седмичнонлечение. При пациенти с хипертония и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диабет, монотерапията с Tekturna е безопасна и ф ктивна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има проучвания на комбинирана терапия с еTekturna добавен към диуретика хидрохлортиазид,

 

 

 

 

 

 

АСЕ инхибитора рамиприл, блокера на калциевите канали амлодипин, ангиотензин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рецепторния антагонист валсартан и беоа-блокера атенолол. Тези комбинации са толерирани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добре. Tekturna индуцира адитивен ефект на понижение на кръвното налягане, когато се добави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

към хидрохлортиазид и към рамиприл. При пациенти, които не отговарят адекватно на 5 mg от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

, добавянето на Tekturna 150 mg е имало ефект на

 

 

 

 

 

 

 

блокера на калциеви канали амлодипинк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понижаване на артериално о налягане, подобен на този, получен при повишаване на дозата на

 

 

 

 

 

 

амлодипин до 10 mg, но с по-ниска честота на едем (алискирен 150 mg/амлодипин 5 mg 2,1%

 

 

 

 

 

 

спр. амлодипин 10 mgу11,2%). Tekturna в комбинация с ангиотензин рецепторния антагонист

 

 

 

 

 

 

валсартван показвададитивен антихипертензивен ефект в проучване, специално насочено към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изследване на ефектао на комбинираната терапия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пацие ти с хипертония и затлъстяване, които не отговарят адекватно на лечение с ХХТЗ

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mg, добавянето към лечението на Tekturna 300 mg води до адитивен ефект на понижаване на

 

 

 

 

 

 

ар ериалното налягане, който е сравним с този при добавяне към лечението на ирбесартан

 

 

 

 

 

 

 

300тmg или амлодипин 10 mg. При пациенти с хипертония и диабет, Tekturna води до адитивен

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сефект на понижаване на артериалното налягане, при добавянето му към рамиприл, като

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

комбинацията на Tekturna и рамиприл е имала по-ниска честота на кашлица (1,8%) в сравнение

 

 

 

 

Л

к

с рамиприл (4,7%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациенти, лекувани при контролирани клинични проучвания няма доказателства за

 

 

 

 

 

 

хипотония при приложение на първата доза, както и за ефект върху честотата на пулса. Прекомерна хипотония се наблюдава нечесто (0,1%) при пациенти с неусложнена хипертония, лекувани с Tekturna като монотерапия. Хипотонията е нечеста (<1%) и по време на

комбинираното лечение с други антихипертензивни средства. При спиране на лечението, артериалното налагане се възвръща постепенно до изходните стойности за период от няколко седмици, като няма доказателства за ребаунд ефект при артериалното налягане и ПРА.

В 3-месечно проучване на 302 пациенти със стабилна лека сърдечна недостатъчност, всичките

 

 

 

 

получаващи стандартно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност, добавянето към

 

 

 

 

 

 

 

лечението на Tekturna 150 mg се понася добре.Нивата на В-тип натриуретичния пептид (BNP)

 

 

 

а

се понижават с 25% в Tekturna рамото спрямо плацебо, при все че клиничното значение на това

 

б

понижаване не е ясно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

В 6-месечно проучване на 599 пациенти с хипертония, захарен диабет тип 2 и нефропатия,

о

р

 

 

 

 

 

 

всичките получаващи losartan 100 mg и оптимизирана поддържаща терапия, добавянето към

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

лечението на Tekturna 300 mg постига 20% понижение на съотношението албумин:креатинин в

 

 

 

 

урината, т.е. от 58 mg/mmol до 46 mg/mmol, спрямо плацебо. Процентът на пациентите,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

постигнали в края на проучването понижение на съотношението албумин:креатинин в урината

 

 

 

 

поне 50% от изходните стойности, е 24,7% за Tekturna и съответно 12,5% за

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо.Клиничното значение на понижаването на съотношението албумин:креатинин в

 

 

 

 

 

 

 

урината, без да има повлияване на артериалното налягане, не е установено.Tekturna не влияе

 

 

 

 

 

върху серумната концентрация на креатинина, но е свързан често (4,2% спрямо 1,9% за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо) с повишаване на нивата на серумния калий ≥6,0 mmol/l, въпр кишче това няма

 

 

 

 

 

 

 

статистическо значение.

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До този момент не са известни благоприятни ефекти на Tekturnaавърху смъртността и сърдечно-

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдовата заболеваемост и увреждането на таргетните органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърдечна електрофизиология

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В хода на рандомизирани, двойно-слепи, плацебо ко тролирани и контролирани с активно

 

 

 

 

 

 

вещество проучвания, чрез използване на стандартна и Холтер електрокардиография, не е

 

 

 

 

 

 

установен ефект върху QT интервала.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2Фармакокинетични свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

Абсорбция

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

След абсорбция при перорално приложение, пиковата плазмена концентрация на алискирен се

 

 

 

,

 

бионаличност на алискирен е приблизително 2-3%. Храни с

 

часа. Абсолютнатак

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

високо съдържание на мазнини понижават Cmax с до 85% и AUC с до 70%. Стационарна

 

плазмена концентрация се достига в рамките на 5-7 дни след приложение веднъж дневно и

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

стационарното ниво еуприблизително 2 пъти по-високо отколкото при началната доза.

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

Разпределение

 

о

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

След интравенозно приложение, средният обем на разпределение при стационарно състояние е

 

приблизител о 135 литра, което показва, че алискирен се разпределя екстензивно в

 

 

е

 

пространство. Свързването на алискирен с плазмените протеини е умерено

 

в

 

 

извънсъдовотон

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47-51%) и независимо от концентрацията.

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сМетаболизъм и елиминиране

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Средният полуживот е приблизително 40 часа (в интервала от 34 до 41 часа). Алискирен се

екскретира основно като непроменено вещество във фецеса (78%). Приблизително 1,4% от

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

общата перорална доза се метаболизира. Ензимът, отговорен за този метаболизъм е CYP3A4.

 

Приблизително 0,6% от дозата след перорално приложение се възстановява в урината. След

интравенозно приложение, средният плазмен клирънс е приблизително 9 l/час.

Линейност/нелинейност Ескпозицията на алискирен се увеличава над пропорционалното на увеличението на дозата

ниво. След еднократно приложение на доза в диапазон от 75 до 600 mg, двукратно увеличение

на дозата води съответно до ~2,3 и 2,6-кратно увеличение на AUC и Cmax. В стационарно състояние, не-линейността може да е по-силно изразена. Механизмите, отговорни за отклонението от линейната зависимост не са установени. Възможен механизъм е насищането на транспортните системи на мястото на абсорбция или на хепато-билиарния клирънс.

Особености при пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алискирен е ефективно, еднократно дневно, антихипертензивно лечение при възрастни

 

 

 

 

 

 

а

пациенти независимо от пола, възрастта, индекса на телесна маса и етническата

 

 

 

 

 

 

 

б

принадлежност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

AUC е 50% по-висока при пациенти в старческа възраст (> 65 години), отколкото при млади

 

р

 

 

индивиди. Полът, теглото и етническият произход нямат клинично значимо влияние върху

о

 

 

 

 

 

т

 

 

 

фармакокинетиката на алискирен.

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакокинетиката на алискирен е оценена при пациенти с различна степен на бъбречна

 

 

 

 

 

 

недостатъчност. Относителните AUC и Cmax на алискирен при лица с бъбречно увреждане са в

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интервала от 0,8 до 2 пъти над нивата при здрави лица, след прием на еднократ а доза и при

 

 

 

 

 

стационарно състояние. Тези наблюдавани промени, обаче, не корелират с т ж стта на

 

 

 

 

 

 

 

бъбречното увреждане. При пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не се изисква

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корекция на първоначалната доза на Tekturna, но при пациентите с тежкошбъбречно увреждане е

 

 

 

необходимо повишено внимание.

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакокинетиката на алискирен не се повлиява в значима степенапри пациенти с леко до

 

 

 

 

 

 

тежко чернодробно заболяване. Следователно, при паци нтите с леко до тежко чернодробно

 

 

 

 

 

 

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увреждане не се изисква корекция на първоначалната дозаена алискирен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3Предклинични данни за безопасност

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

Карциногенният потенциал е оценен в хода нач2-годишно проучване при плъхове и 6-месечно

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

трансгенно проучване при мишки. Не е установе н карциногенен потенциал. Съобщените един

 

 

случай на аденом на колона и един случай на аденокарцином на цекума при плъхове в дози от

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

1 500 mg/kg/дневно не са статистическиозначими. Въпреки, че алискирен има известен

 

 

 

 

 

й

 

 

 

иритационен потенциал, границите на безопасност при хора при доза от 300 mg, уставновени в

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

хода на проучване при здрави д бр волци, се приемат за подходящи при 9-11 пъти нивата, въз

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

основа на концентрациите въвкфецеса или 6 пъти въз основа на концентрациите в лигавицата в

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

сравнение с 250 mg/kg/дневно при проучването за канцерогенност при плъхове.

 

 

Алискирен няма никакъвумутагенен потенциал при in vitro и in vivo проучвания за мутагенност.

 

 

Тестовете включватдin vitro тестове с бактериални клетки и клетки от бозайник, и in vivo

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

изследвания п иоплъхове.

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

Проучва ията за репродуктивна токсичност с алискирен не показват никакви данни за ембрио-

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

фетална токсичност или тератогенност в дози до 600 mg/kg/дневно при плъхове и

 

 

100 mg/kg/дневно при зайци. Фертилитетът, пренаталното развитие и постнаталното развитие

 

 

нета засегнати при плъхове в дози до 250 mg/kg/дневно. Дозите при плъхове и зайци

 

р

 

 

 

 

 

а

сосигуряват системна експозиция съответно 1 до 4 и 5 пъти по-висока от максималната

 

 

 

 

 

 

к

 

препоръчвана доза при хора (300 mg).

 

Л

 

 

е

 

Фармакологичните проучвания за безопасност не показват нежелани ефекти върху функциите

на централната нервна система, дихателната или сърдечно-съдовата система. Находките при проучвания за токсичност при многократно приложение при животни потвърждават известния потенциал за локално дразнене или очакваните фармалкологични ефекти на алискирен.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Кросповидон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнезиев стеарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целулоза, микрокристална

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Повидон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

Силициев диоксид, колоиден, безводен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Хипромелоза

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макрогол

 

 

 

о

 

 

 

 

Талк

 

 

п

т

 

 

 

Железен оксид, черен (E 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

Железен оксид, червен (E 172)

а

 

 

 

 

 

 

 

Титанов диоксид (E 171)

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2Несъвместимости

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

е

Неприложимо.

 

 

ш

 

6.3 Срок на годност

 

 

е

 

 

 

 

р

 

 

2 години

р

з

 

 

 

 

 

е

а

 

 

6.4Специални условия на съхранение

 

 

 

е

 

 

н

Да не се съхранява над 30°C. Да се съхранява в ориги алната опаковка, за да се предпази от

влага.

е

 

еч

 

 

 

 

 

6.5Данни за опаковката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

PA/Alu/PVC блистери

т

 

 

 

Опаковки, съдържащи 7, 14, 28, 30,й50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

Опаковките, съдържащи 84 (3x28),о98 (2x49) или 280 (20x14) таблетки са съставни опаковки.

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

Не всички видовe опаковти могат да бъдат пуснати в продажба.

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

6.6

 

о

 

пазни мерки при изхвърляне

 

 

 

Специални пре

 

 

 

 

 

р

одукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

 

 

Неизползваният п

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

съответствиепс местните изисквания.

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

вПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

е

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Обединеното кралство

 

 

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/001-010

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

22.08.2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 300 mg алискирен (аliskiren) (като хемифумарат).

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

Филмирана таблетка

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

Бледочервена, двойноизпъкнала, елипсовидна таблетка с отпечатано ‘IU’ от ед ата страна и

 

 

 

 

‘NVR’ от другата.

е

 

 

 

 

 

 

 

еш

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аз

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

Лечение на есенциална хипертония.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

е

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Препоръчваната доза на Tekturna е 150 mg веднъж дневно. При пациенти, при които

 

 

артериалното налягане не се контролира ад к атно, дозата може да се увеличи до 300 mg

 

 

веднъж дневно.

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

лечението с доза от 150 mg веднъжйдневно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства (вж. точки 4.4 ит5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

веднъж дневно с лека храна, за предпочитане по едно и също

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

Tekturna трябва да се приема

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вж. точки 4.4 и 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодробно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до тежко чернодробно увреждане

 

(вж. точка 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

 

Л

 

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва употребата на Tekturna при деца и юноши под 18 години поради липсата на данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и трети триместър на бременността (вж. точка 4.6).

 

 

а

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

 

 

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

 

б

е

 

 

 

тр

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

о

 

 

 

Пациентите, които приемат други лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиноватап

 

 

 

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

 

 

 

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

 

з

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със с риознанзастойна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York HeartеAssociation).

 

 

 

При поява на тежка и продължителна

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

диария, приемът на Tekturna т ябваеда бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

преустановен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиоедем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както и при други средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

 

 

 

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангио д м. При развитие на ангиоедем е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо незабавно преустановяване на приема а еTekturna, провеждане на подходяща

 

 

 

 

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябваеда се приложи адреналин. В допълнение,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенти с натриев и/или обемен дефицит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пациентите с изразен обемен и/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диуретици) може да настъпи симпт матична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

 

 

 

Това състояние трябва да се ригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

наблюдение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

започне под непосредствено лекарскок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречно увреждане

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna не е изсле ванув клинични проучвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увреждане (серумендкреатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

 

 

 

 

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повише о в имание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на данни за безопасност на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както и

при други средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

сповишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

 

 

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

 

 

к

 

 

е

 

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

Л

 

 

 

 

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

15

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин- ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

 

 

 

Умерени инхибитори на P-gp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно ст

 

 

 

 

 

 

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с лекарствени продукти, обичайно

 

 

 

 

 

 

 

използвани за лечение на хипертония или диабет.

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веществата, които са изпитвани в клинични фармакокинетични проучванияшвключват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, и осо бид-5-мононитрат,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%),рметформин (↓28%), амлодипин

 

 

 

 

 

 

 

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в Cmax и AUC на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прилагане с аторвастатин, AUC и Cmax на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма з ачимо влияние върху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, м тформин и амлодипин. В резултат на това

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

едновременно приложение.

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварителни данни показват, чейирбесартан може да понижи AUC и Cmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При опитни животни е

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna. Поради тази причинат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да понижат бионаличността на Tekturna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействия с

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алискирен не инхибира изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алискирен непиндуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очакват алискирен да повлияе

 

 

 

 

 

 

 

систем ата експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следо ателно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Взаимодействия с Р-гликопротеин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е