Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trisenox (arsenic trioxide) – листовка - L01XX27

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоTrisenox
ATC кодL01XX27
Веществоarsenic trioxide
ПроизводителTeva B.V.

Листовка: информация за потребителя

TRISENOX 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор arsenic trioxide (арсенов триоксид)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява TRISENOX и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате TRISENOX

3.Как да използвате TRISENOX

4.Възможни нежелани реакции

5Как да съхранявате TRISENOX

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява TRISENOX и за какво се използва

TRISENOX се използва при възрастни пациенти с новодиагностицирана ниско до среднорискова остра промиелоцитна левкемия (ОПЛ) и при възрастни пациенти, чието заболяване не се е повлияло от други видове терапия. ОПЛ представлява уникален вид миелоидна левкемия – болест, при която възникват патологични бели кръвни клетки и патологично кървене и образуване на кръвонасядания.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате TRISENOX

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

TRISENOX трябва да се дава под контрола на лекар, обучен в лечението на остри левкемии.

Не използвайте TRISENOX

Aко сте алергични към арсенов триоксид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Трябва да говорите с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате TRISENOX, ако

-имате нарушена бъбречна функция.

-ако имате някакви чернодробни проблеми.

Вашият лекар ще вземе следните предпазни мерки:

-ще бъде направена проверка на количеството калий, магнезий, калций и креатинин в кръвта Ви, преди първата доза на TRISENOX;

-трябва да Ви се направи запис на електрическата дейност на сърцето (електрокардиограма ЕКГ), преди първата доза TRISENOX;

-кръвните изследвания (калий, калций, чернодробна функция) трябва да се повтарят по време на лечението Ви с TRISENOX;

-освен това, два пъти седмично ще Ви се прави електрокардиограма;

-ако сте изложени на риск от някои видове патологичен сърдечен ритъм (напр. „torsade de pointes” или удължаване на QT интервала), сърцето Ви ще бъде следено непрекъснато.

-Вашият лекар може да проследи здравословното Ви състояние по време на и след лечението, тъй като арсенов триоксид, активното вещество в TRISENOX, може да причини други злокачествени заболявания. Трябва да съобщавате за всякакви нови и необичайни симптоми и обстоятелства при всяко посещение при Вашия лекар.

Деца и юноши

TRISENOX не се препоръчва за деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и TRISENOX

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

По специално, информирайте Вашия лекар

-ако приемате някое от лекарствата, които биха могли да предизвикат промяна в ритъма на сърцето Ви. Те включват:

някои видове антиаритмични средства (лекарства, които се използват за коригиране на неправилен сърдечен ритъм, напр. хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид);

лекарства за лечение на психози (загуба на връзка с реалността напр. тиоридазин);

лекарства за депресия (напр. амитриптилин);

някои видове лекарства за лечение на бактериални инфекции (напр. еритромицин и спарфлоксацин);

някои лекарства за лечение на алергии като сенна хрема, наричани антихистаминови средства (напр. терфенадин и астемизол);

всякакви лекарства, които предизвикват спадане на магнезия и калия в кръвта Ви (напр. амфотерицин B);

цизаприд (лекарство, което се използва за облекчаване на някои стомашни проблеми).

Ефектът от тези лекарства върху сърдечната Ви дейност може да се влоши от TRISENOX. Трябва непременно да съобщите на своя лекар за всички лекарства, които приемате.

-ако приемате или наскоро сте приемали някакво лекарство, което може да повлияе черния Ви дроб. Ако не сте сигурни в нещо, покажете бутилката или опаковката на Вашия лекар.

TRISENOX с храна и напитки

Няма ограничения за храните и напитките, които приемате, докато получавате TRISENOX.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. TRISENOX може да увреди плода при използване от бременни жени.

Ако сте в състояние да забременеете, трябва да използвате ефективно средство против забременяване по време на лечението си с TRISENOX.

Ако сте бременна или забременеете по време на лечението с TRISENOX, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

По време на лечението с TRISENOX мъжете също трябва да използват ефективна контрацепция.

Кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Арсенът от TRISENOX преминава в кърмата. Поради вероятността TRISENOX да навреди на кърмачета, не кърмете докато се лекувате с TRISENOX.

Шофиране и работа с машини

Очаква се TRISENOX да не повлиява или да повлиява пренебрежимо способността Ви за шофиране и работа с машини.

Ако усещате дискомфорт или ако не се чувствате добре след инжектиране на TRISENOX, трябва да изчакате симптомите да изчезнат, преди да шофирате или да работите с машини.

TRISENOX съдържа натрий

Trisenox съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

3.Как да използвате TRISENOX

Продължителност и честота на лечението

Пациенти с новодиагностицирана остра промиелоцитна левкемия

Вашият лекар ще Ви инжектира TRISENOX веднъж дневно под формата на инфузия. През първия Ви лечебен цикъл може да бъдете лекувани всеки ден в продължение на най-много 60 дни, или докато лекарят Ви прецени, че заболяването Ви се е подобрило. Ако заболяването Ви се повлияе от TRISENOX, ще получите 4 допълнителни лечебни цикъла от 20 дози,

прилагани в 5 дни от седмицата (последвани от 2 дни прекъсване) в продължение на 4 седмици, последвани от 4 седмици прекъсване. Вашият лекар ще реши точно колко ще продължи терапията Ви с TRISENOX.

Пациенти с остра промиелоцитна левкемия, чието заболяване не се e повлияло от други видове терапия

Вашият лекар ще Ви инжектира TRISENOX веднъж дневно под формата на инфузия. През първия лечебен цикъл може да бъдете лекувани всеки ден в продължение на най-много 50 дни или докато лекарят Ви прецени, че заболяването Ви се е подобрило. Ако заболяването Ви се повлияе от TRISENOX, ще получите втори лечебен цикъл от 25 дози, приложени 5 дни в седмицата (последвани от 2 дни прекъсване) в продължение на 5 седмици. Вашият лекар ще реши точно колко ще продължи терапията Ви с TRISENOX.

Начин на приложение и път на въвеждане

TRISENOX трябва да се разреди с разтвор, съдържащ глюкоза или разтвор, съдържащ натриев хлорид.

Обикновено TRISENOX се прилага от лекар или медицинска сестра. Прилага се като капкова система (инфузия) във вена в продължение на 1-2 часа, но инфузията може да продължи по- дълго, ако възникнат нежелани реакции като горещи вълни и замайване.

TRISENOX не трябва да се смесва или инфузира през една и съща система с други лекарства.

Ако Вашият лекар Ви приложи повече от необходимата доза TRISENOX

Може да получите гърчове, мускулна слабост и обърканост. Ако това се случи, лечението с TRISENOX трябва незабавно да се спре и Вашият лекар ще лекува предозирането на арсен.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Веднага информирайте Вашия лекар или медицинска сестра ако забележите следните нежелани реакции, тъй като те може да са признации на тежко състояние, наречено “синдром на диференциация”, което може да бъде фатално:

-затруднено дишане;

-кашлица;

-болки в гърдите;

-фебрилитет.

Веднага информирайте Вашия лекар или медицинска сестра ако забележите следните нежелани реакции, тъй като те може да са признаци на алергична реакция:

-затруднено дишане;

-висока температура;

-разко покачване на тегло;

-задръжене на вода;

-припадък;

-сърцебиене (силно пулсиране на сърцето, което може да усетите в гърдите си).

Докато сте на лечение с TRISENOX, може да получите някои от следните реакции:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

-умора (изтощение), болка, висока температура, главоболие;

-гадене, повръщане, диария;

-замаяност, мускулна болка, изтръпване или мравучкане;

-обрив или сърбеж;

-повишена кръвна захар, оток (подуване, в резултат на по-голямо количество течност);

-недостиг на въздух, сърцебиене, промени в ЕКГ записа;

-намаляване на калия или магнезия в кръвта, промени в изследванията на чернодробната функция, включително наличие на повишение на билирубина или гама-глутамилтрансферазата в кръвта, над нормата.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

-намален брой на кръвните клетки (тромбоцити, червени и/или бели кръвни клетки), повишен брой на белите кръвни клетки;

-втрисане, повишаване на теглото;

-висока температура, дължаща се на инфекция и ниски нива на белите кръвни клетки, херпес зостер инфекция;

-гръдна болка, кръвотечение в белите дробове, хипоксия (ниско ниво на кислорода), събиране на течност около сърцето или белите дробове, ниско кръвно налягане, променен сърдечен ритъм;

-припадък, ставна или костна болка, възпаление на кръвоносните съдове;

-увеличаване на натрия или магнезия, кетони в кръвта и урината (кетоацидоза), промени в изследванията на бъбречната функция, бъбречна недостатъчност;

-стомашна (коремна) болка;

-зачервяване на кожата, подуване на лицето, замъглено зрение.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата):

-белодробна инфекция, инфекция на кръвта;

-възпаление на белите дробове, което причинява болка в гърдите и задух, сърдечна недостатъчност;

-дехидратация, обърканост.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате TRISENOX

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на ампулата и на картонената опаковка.

Да не се замразява.

След разреждане, ако не се използва незабавно, времената и условията на съхранение в работно състояние преди употреба са отговорност на Вашия лекар и нормално не би трябвало да надвишават 24 часа при 2-8°C, освен ако разреждането не е извършено в стерилна среда.

Не използвайте това лекарство, ако забележите чужди твърди частици, или ако разтворът е с променен цвят.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа TRISENOX

-Активното вещество е арсенов триоксид 1 mg/ml

-Другите съставки са натриев хидроксид, хлороводородна киселина и вода за инжекции

Как изглежда TRISENOX и какво съдържа опаковката

-TRISENOX е концентрат за инфузионен разтвор. TRISENOX се предлага в стъклени ампули под формата на концентриран, стерилен, бистър, безцветен воден разтвор, който се приготвя и разрежда в болница и се прилага като инфузия в кръвоносен съд. Всяка картонена опаковка съдържа 10 стъклени ампули за еднократна употреба. Всяка ампула съдържа 10 mg арсенов триоксид.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия

Производител

Almac Pharma Services Limited, Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5QD,

Обединено кралство

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Полша

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

НЕОБХОДИМО Е СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА АСЕПТИЧНА ТЕХНИКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА РАБОТА С TRISENOX, ТЪЙ КАТО В НЕГО НАЯМА КОНСЕРВАНТ.

Разреждане на TRISENOX

TRISENOX трябва да се разреди преди прилагане.

Персоналът трябва да бъде обучен да работи със и да разрежда арсеновия триоксид и трябва да носи подходящо защитно облекло.

Отваряне на ампулата: Дръжте ампулата с TRISENOX с цветната точка насочена нагоре и към Вас. Разклатете или почукайте ампулата, за да свалите течността от връхчето в тялото на ампулата. Сега натиснете с палец върху цветната точка и счупете ампулата, като държите здраво тялото ú с другата ръка.

Разреждане: Внимателно вкарайте иглата на спринцовката в ампулата и изтеглете цялото съдържание. След това TRISENOX трябва веднага да се разреди със 100 до 250 ml глюкоза

50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор.

Неизразходваното количество от всяка ампула трябва да се изхвърли по подходящ начин. Не съхранявайте неизразходвани количества за по-нататъшна употреба.

Употреба на TRISENOX

Само за еднократна употреба.TRISENOX не трябва да се смесва или да се прилага едновременно в една и съща интравенозна система с други лекарствени продукти.

TRISENOX трябва да се прилага интравенозно в продължение на 1-2 часа. Продължителността на инфузирането може да се удължи до 4 часа ако се забележат вазомоторни реакции. Не се налага използването на централен венозен катетър.

Разреденият разтвор трябва да бъде бистър и безцветен. Преди употреба, всички парентерални разтвори трябва да се проверяват визуално за твърди частици и промяна в цвета. Не използвайте препарата ако в него има чужди твърди частици.

След разреждане в интравенозен разтвор, TRISENOX е химически и физически стабилен в продължение на 24 часа при 15-30°C и 48 часа при хладилни температури (2-8°C). От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времената и условията на съхранение в работно състояние преди употреба са отговорност на потребителя и нормално не би трябвало да надвишават 24 часа при 2-8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и стандартизирани асептични условия.

Процедура за правилно изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт, всички принадлежности влизали в контакт с продукта, или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта