Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – кратка характеристика на продукта - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоTrumenba
ATC кодJ07AH09
ВеществоNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ПроизводителPfizer Limited

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Trumenba инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Адсорбирана ваксина срещу менингококи група B (рекомбинантна) [Meningococcal group B vaccine (recombinant, adsorbed)]

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

1 доза (0,5 ml) съдържа:

 

fHbp на Neisseria meningitidis група B, подсемейство A1,2,3

60 микрограма

fHbp на Neisseria meningitidis група B, подсемейство B1,2,3

60 микрограма

1Рекомбинантен липидиран fHbp [factor H binding protein, (фактор H свързващ протеин)]

2Произведен в клетки на E. coli чрез рекомбинантна ДНК технология

3Адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,25 милиграма алуминий на доза)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Бяла течна суспензия.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Trumenba е показан за активна имунизация на лица на възраст от 10 и повече години за предотвратяване на инвазивно менингококово заболяване, причинено от Neisseria meningitidis група B.

За информация относно имунния отговор срещу конкретни щамове от група B вижте точка 5.1.

Употребата на ваксината трябва да е в съответствие с официалните препоръки.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Първични серии

2 дози (0,5 ml всяка), приложени на интервал от 6 месеца (вж. точка 5.1).

3 дози: 2 дози (0,5 ml всяка), приложени на интервал от поне 1 месец една от друга, последвани от трета доза поне 4 месеца след втората доза (вж. точка 5.1).

Бустер доза

Трябва да се обмисли бустер доза след всяка една от схемите на прилагане при лица с непрекъснат риск от инвазивно менингококово заболяване (вж. точка 5.1).

Друга педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Trumenba при деца на възраст под 10 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Само за интрамускулно приложение. Предпочитаното място за инжектиране е делтоидният мускул в горната част на ръката.

За указания относно работата с ваксината преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и номерът на партидата на приложения продукт трябва да бъдат ясно записани (или посочени) в досието на пациента.

Трябва винаги да има готовност за прилагане на подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на анафилактично събитие след прилагането на ваксината.

Ваксинацията трябва да бъде отложена при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване. Въпреки това, наличието на лека инфекция като простуда, не трябва да стане причина за отлагане на ваксинацията.

Да не се инжектира интравенозно, интрадермално или подкожно.

Trumenba не трябва да се прилага на лица с тромбоцитопения или каквото и да е нарушение на коагулацията, което е противопоказание за интрамускулно инжектиране, освен ако потенциалната полза не превишава ясно риска от приложението.

Както при всяка ваксина, ваксинацията с Trumenba е възможно да не предпази всички, на които е приложена ваксината.

Ограничения при клинични изпитвания

Липсват данни от употребата на Trumenba при имунокомпрометирани лица. Имунокомпрометираните лица, включително лицата, получаващи имуносупресивно лечение, могат да имат по-слаб имунен отговор към Trumenba.

Липсват данни от употребата на Trumenba при лица на възраст над 65 години.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Trumenba може да се прилага съпътстващо с която и да е от следните ваксини:

Ваксина срещу тетанус, дифтерия (с намалено антигенно съдържание), коклюш (безклетъчна) и полиомиелит (инактивирана), (TdaP-IPV);

Ваксина срещу човешки папиломавирус, четиривалентна, (HPV4);

Конюгатна ваксина срещу менингококи групи A, C, Y, W (MenACWY) и

Aдсорбирана ваксина срещу тетанус, дифтерия (с намалено антигенно съдържание) и коклюш (безклетъчна) (Tdap).

При съпътстващо приложение с други ваксини Trumenba трябва да се прилага на различно място на инжектиране.

Trumenba не трябва да се смесва с други ваксини в една и съща спринцовка.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на Trumenba при бременни жени. Потенциалният риск за бременни жени не е известен. Въпреки това, ваксинацията не трябва да се спира, когато съществува явен риск от излагане на менингококова инфекция.

При проучвания за репродукцията, проведени при женски зайци, не са получени доказателства за нарушения на фертилитета при женските или увреждане на фетуса, дължащи се на Trumenba.

Кърмене

Не е известно дали Trumenba се екскретира в кърмата. Trumenba трябва да се използва по време на кърмене само ако възможните ползи превишават потенциалните рискове.

Фертилитет

Проучванията при животни не показват директни или индиректни вредни ефекти по отношение на фертилитета при женските (вж. точка 5.3).

Не е правена оценка на Trumenba за нарушения на фертилитета при мъжките.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Trumenba не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това някои от реакциите, споменати в точка 4.8, може да повлияят временно способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Представеният профил на безопасност е базиран на анализ на над 15 000 участници (на възраст от и над 10 години), които са ваксинирани с поне една доза Trumenba в 11 завършени клинични проучвания. Най-честите наблюдавани нежелани реакции са болка на мястото на инжектиране, зачервяване и оток на мястото на инжектиране, главоболие, умора, втрисане, диария, мускулна болка, болка в ставите и гадене.

Списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции, съобщени при клинични проучвания, са изброени в низходящ ред по отношение на тяхната честота и сериозност съгласно следните категории за честота:

Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100 до <1/10) Нечести (≥1/1 000 до <1/100) Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота:

Алергични реакции*

Нарушения на нервната система

Много чести:

Главоболие

 

Стомашно-чревни нарушения

 

Много чести:

Диария, гадене

Чести:

Повръщане

 

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Много чести: Мускулна болка (миалгия), болка в ставите (артралгия)

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Много чести: Втрисане, умора; зачервяване (еритема), оток (индурация) и болка на мястото

на инжектиране

Чести:Треска ≥ 38°C (пирексия)

*Посочената се счита за нежелана реакция за Trumenba и е съобщена при постмаркетинговия опит. Тъй като тази реакция е получена от спонтанните съобщения, честотата не може да бъде определена и поради това се счита за неизвестна.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Опитът при предозиране е ограничен. В случай на предозиране се препоръчва наблюдение на жизнените функции и възможно симптоматично лечение.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: ваксини; ATC код: J09AH09

Механизъм на действие

Trumenba е ваксина, съставена от двe вариантни форми на рекомбинантния липидиран фактор H, свързващ протеин (fHbp). fHbp се открива по повърхността на менингококовите бактерии и има ключова роля за избягване на имунната защита на гостоприемника. Вариантните форми на fHbp се разделят в две имунологично различни подсемейства – A и B, като над 96% от изолатите на менингококи група B в Европа експресират fHbp вариантни форми на двете подсемейства на бактериалната си повърхност.

Имунизацията с Trumenba, която съдържа по една вариантна форма fHbp от всяко подсемейство A и B, има за цел да стимулира образуването на бактерицидни антитела, които разпознават fHbp, експресирани от менингококите. Тестът за повърхностна експресия на менингококов антиген (Meningococcal Antigen Surface Expression, MEASURE) е разработен, за да свърже нивото на повърхностната експресия на fHbp с убиването на щамовете от менингококи група B в серумни бактерицидни тестове с човешки комплемент (hSBA). Проучване на над 2 150 различни изолата от инвазивни менингококи група B, взети през периода 2000-2014 г. в 7 европейски държави, САЩ и Канада, показват, че над 91% от всички изолати на менингкоки група B експресират достатъчни нива на fHbp, за да са чувствителни към бактерицидното действие на индуцираните от ваксината антитела.

Клинична ефикасност

Ефикасността на Trumenba не е оценена в клинични проучвания. Ефикасността на ваксината е определена чрез доказване индуцирането на отговори със серумни бактерицидни антитела срещу четири тестови щама менингококи група B (вж. точка „Имуногенност“). Четирите тестови щама експресират fHbp вариантни форми, представящи двете подсемейства (A и B), и взети заедно, те са представителни за щамовете менингококи група B, причиняващи инвазивно заболяване.

Имуногенност

Защитата срещу инвазивно менингококово заболяване се медиира чрез серумни бактерицидни антитела срещу бактериални повърхностни антигени. За да убият менингококите, бактерицидните антитела действат съвместно с човешкия комплемент. Този процес е измерен in vitro със серумен бактерициден тест за менингококи от серогрупа B, с добавен човешки комплемент (hSBA). Титър на hSBA, който е по-висок или равен на 1:4, се счита за протективен срещу менингококово заболяване. При анализа за имуногенност на Trumenba като отговор се дефинира титър на hSBA от поне 1:8 или 1:16, в зависимост от щама на hSBA.

4-кратно повишаване на титъра на hSBA за всеки от четирите основни изпитвани щама менингококи серогрупа B, се дефинира както следва: (1) За лица с изходен титър на hSBA < 1:4, 4-кратният отговор се дефинира като титър на hSBA ≥ 1:16. (2) За лица с изходен hSBA титър

≥ 1:4, 4-кратният отговор се дефинира като hSBA титър ≥ 4 пъти долната граница на количественото определяне или ≥ 4 пъти изходния титър, като се вземе по-високата стойност. Съставен отговор се дефинира като се обединят отговорите към всички 4 щама в hSBA.

Имуногенността на Trumenba след 2 или 3 ваксинации е оценена при лица на възраст от

11 до 18 години в Европа (проучване B1971012) и след три ваксинации при лица на възраст от 10 до 25 години в целия свят (проучвания B1971009 и B1971016).

В проучване B1971012 Trumenba се прилага в съответствие със следните схеми: група 1 (0, 1 и 6 месеца); група 2 (0, 2 и 6 месеца); група 3 (0 и 6 месеца); група 4 (0 и 2 месеца); група 5 (0 и 4 месеца). От 1 713-те участници, които са рандомизирани, 427 са в група 1, 430 са в група 2, 427 са в група 3, 286 са в група 4, а 143 са в група 5. Всички участници получават 4 инжекции по проучването, които са 2 или 3 дози Trumenba и 1 или 2 дози физиологичен разтвор.

Наблюдаваните hSBA отговори след втората или третата доза за група 1, 2 и 3 са представени в таблици 1 и 2.

Серумна проба е взета приблизително 1 месец след втората или третата доза ваксина.

Таблица 1: Имунни отговори при лица на възраст от 11 до 18 години, на които е приложена Trumenba след различни 2- и 3-дозови схеми (проучване B1971012)

 

 

 

Група 1

 

Група 2

 

Група 3

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

(0, 2 и 6 месеца)

(0 и 6 месеца)

 

 

N

%

 

N

%

N

%

 

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

Щам в hSBA (fHbp

 

 

 

 

 

 

 

вариант)

Доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

Доза 2

73,5

 

88,1

93,2

 

(68,6; 78,0)

 

(84,2; 91,3)

(90,2; 95,6)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

91,4

 

95,0

--

--

PMB80

(88,0; 94,1)

 

(92,1; 97,0)

 

 

 

 

 

 

(A22)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

Доза 2

55,7

 

73,8

80,7

 

(50,3; 61,0)

 

(68,8; 78,4)

 

(76,2; 84,6)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

78,1

 

84,0

--

--

 

(73,4; 82,3)

 

(79,7; 87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

Доза 2

96,6

 

97,9

98,4

 

(94,1; 98,2)

 

(95,8; 99,2)

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

99,4

 

98,9

--

--

PMB2001

(98,0; 99,9)

 

(97,2; 99,7)

 

 

 

 

 

 

(A56)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

Доза 2

86,1

 

90,5

90,4

 

(81,9; 89,6)

 

(86,8; 93,5)

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

93,4

 

94,2

--

--

 

(90,2; 95,8)

 

(91,2; 96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

Доза 2

62,2

 

70,3

81,1

 

(56,9; 67,4)

 

(65,1; 75,2)

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

89,0

 

88,4

--

--

PMB2948

(85,2; 92,0)

 

(84,6; 91,6)

 

 

 

 

 

 

(B24)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

Доза 2

47,2

 

54,1

65,5

 

(41,8; 52,7)

 

(48,5; 59,5)

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

74,6

 

75,4

--

--

 

(69,8; 79,1)

 

(70,6; 79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

Доза 2

54,0

 

61,9

77,5

PMB2707

(48,5; 59,3)

 

(56,5; 67,2)

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

(B44)

Доза 3

88,5

 

86,1

--

--

 

(84,7; 91,6)

 

(82,0; 89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

Доза 2

43,4

55,2

66,8

 

(38,0; 48,8)

(49,6; 60,6)

(61,6; 71,6)

 

 

 

 

 

 

Доза 3

82,2

81,7

--

--

 

(77,8; 86,0)

(77,2; 85,6)

 

 

 

 

 

 

Съставен отговор (отговор към всички 4 щама в hSBA, обединени данни)

 

 

Преди

3,5

2,4

3,2

 

доза 1

(1,8; 6,1)

(1,0; 4,7)

(1,6; 5,6)

 

 

 

 

 

Доза 2

45,1

54,3

73,5

 

(39,5; 50,9)

(48,6; 60,0)

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

Доза 3

83,1

81,7

--

--

 

(78,6; 86,9)

(77,3; 85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

Забележка: Долната граница на количествено определяне е титър на hSBA = 1:16 за PMB80 (A22) и 1:8 за

PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) и PMB2707 (B44).

Таблица 2: Имунни отговори при лица на възраст от 11 до 18 години, на които е приложена Trumenba след различни 2- и 3-дозови схеми (проучване B1971012)

 

 

 

 

Група 1

 

 

Група 2

 

Група 3

 

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

(0, 2 и 6 месеца)

(0 и 6 месеца)

 

 

 

N

GMT

N

GMT

N

GMT

 

 

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

Щам в hSBA (fHbp

 

 

 

 

 

 

 

 

вариант)

Доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

Доза 2

 

29,0

35,6

50,6

 

(26,0;

32,5)

(32,2; 39,4)

(45,9; 55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

Доза 3

 

58,4

58,3

--

--

 

 

 

 

(52,4;

64,9)

(53,2; 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

Доза 2

 

77,3

94,6

125,6

 

(68,5;

87,1)

(84,6; 105,7)

(112,6; 140,2)

(A56)

 

 

 

 

 

Доза 3

 

152,9

155,6

--

--

 

 

 

 

(137,2;

170,5)

(140,4; 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

Доза 2

 

13,8

14,9

20,6

 

(12,2;

15,6)

(13,2; 16,7)

(18,4; 23,2)

(B24)

 

 

 

 

 

Доза 3

 

29,1

25,6

--

--

 

 

 

 

(25,9;

32,7)

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

Доза 2

 

13,1

15,5

22,5

 

(11,3;

15,1)

(13,5; 17,9)

(19,6; 25,7)

(B44)

 

 

 

 

 

Доза 3

 

40,3

35,0

--

--

 

 

 

 

(35,2;

46,1)

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: GMT = средно геометрично на титъра; hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

Проучване B1971009 е фаза 3, рандомизирано, контролирано с активно вещество, заслепено за наблюдаващия, многоцентрово проучване при участници на възраст от 10 до 18 години, които получават 1 от 3 партиди (групи 1, 2 и 3) от Trumenba или активна контрола–ваксина срещу вируса на хепатит A (HAV)/физиологичен разтвор. Общо 2 693 участници получават поне

1 доза Trumenba, а 897 получават поне 1 доза HAV ваксина/физиологичен разтвор.

Проучването оценява безопасността, поносимостта, имуногенността и доказва възможността за произвеждане на 3 партиди на Trumenba, приложени по схема 0, 2 и 6 месеца. Наблюдаваните hSBA отговори след третата доза в група 1 са представени в таблици 3 и 4. Резултатите от групи 2 и 3 не са представени, тъй като са оценени само 2 представителни щама. Подобни резултати са наблюдавани в групи 2 и 3, както в група 1.

Проучване B1971016 е фаза 3, рандомизирано, плацебо-контролирано, заслепено за наблюдаващия, многоцентрово проучване, в което участници на възраст от 18 до 25 години са разпределени в 2 групи в съотношение 3:1 (група 1: група 2). Група 1 получава Trumenba на месец 0, 2 и 6. Група 2 получава физиологичен разтвор на месец 0, 2 и 6. Общо 2 471 участници получават Trumenba, а 822 – физиологичен разтвор. Наблюдаваните hSBA отговори след третата доза в група 1 и 2 са представени в таблици 3 и 4.

Серумна проба е взета приблизително 1 месец след ваксинацията.

Таблица 3: Имунни отговори при участници на възраст от 10 до 25 години 1 месец след третата доза Trumenba или контрола, приложени по схема 0, 2, 6 месеца (проучване B1971009 и проучване B1971016)

 

 

 

 

Проучване B1971009

 

 

Проучване B1971016

 

 

 

 

(възраст 10-18 години)

 

 

(възраст 18-25 години)

 

 

 

Група 1

 

 

Група 4

 

Група 1

 

Група 2

 

 

Trumenba

HAV/физиоло-

Trumenba

Физиологичен

 

 

 

 

 

 

гичен разтвор

 

 

 

 

разтвор

Щам в hSBA

N

 

%

N

 

%

N

 

%

N

%

(fHbp вариант)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

1 266

 

97,8

 

34,0

1 714

 

93,5

36,6

 

 

(96,8;

98,5)

 

(30,7; 37,6)

 

(92,2; 94,6)

(32,6; 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

1 225

 

83,2

 

9,6

1 695

 

80,5

6,3

 

 

 

(81,0;

85,2)

 

(7,6; 12,0)

 

(78,6; 82,4)

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

1 229

 

99,5

 

27,5

1 708

 

99,4

34,2

 

 

(98,9;

99,8)

 

(23,0; 32,5)

 

(98,9; 99,7)

(30,3; 38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

1 128

 

90,2

 

11,3

1 642

 

90,0

10,3

 

 

 

(88,4;

91,9)

 

(8,1; 15,1)

 

(88,4; 91,4)

(7,9; 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

1 250

 

87,1

 

7,0

1 702

 

95,1

30,2

 

 

(85,1;

88,9)

 

(5,3; 9,0)

 

(93,9; 96,0)

(26,5; 34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

1 235

 

79,8

 

2,7

1 675

 

79,3

5,5

 

 

 

(77,4;

82,0)

 

(1,6; 4,1)

 

(77,3; 81,2)

(3,8; 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

1 210

 

89,3

 

5,3

1 703

 

87,4

11,4

 

 

(87,4;

90,9)

 

(3,3; 8,1)

 

(85,8; 89,0)

(9,0; 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

4-кратно повишение на титъра на hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

1 203

 

85,9

 

1,0

1 696

 

79,6

1,6

 

 

 

(83,8;

87,8)

 

(0,3; 2,6)

 

(77,6; 81,5)

(0,7; 3,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставен отговор (отговор към всички 4 щама в hSBA, обединени данни )

 

 

 

Преди

1 088

 

1,1

 

2,0

1 612

 

7,3

6,1

 

доза 1

 

(0,6;

1,9)

 

(0,8; 4,0)

 

(6,0; 8,6)

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доза 3

1 170

83,5

2,8

1 664

84,9

7,5

 

(81,3; 85,6)

(1,4; 5,1)

(83,1; 86,6)

(5,4; 10,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин. Забележка: Долната граница на количествено определяне е титър на hSBA = 1:16 за PMB80 (A22) и 1:8 за

PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) и PMB2707 (B44).

Таблица 4: Имунни отговори при участници на възраст от 10 до 25 години 1 месец след третата доза Trumenba или контрола, приложени по схема 0, 2, 6 месеца (проучване

B1971009 и проучване B1971016)

 

 

 

Проучване B1971009

 

 

Проучване B1971016

 

 

 

(възраст 10-18 години)

 

 

(възраст 18-25 години)

 

 

Група 1

 

Група 4

 

Група 1

 

Група 2

 

Trumenba

HAV/физиологичен

Trumenba

Физиологичен

 

 

 

 

 

разтвор

 

 

 

 

разтвор

Щам в hSBA

 

 

GMT

 

 

GMT

 

 

GMT

 

GMT

(fHbp

N

 

N

 

N

 

N

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

(95% CI)

вариант)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80 (A22)

 

 

86,8

 

12,6

 

 

74,3

 

13,2

 

1 266

 

 

 

(12,0;

1 714

 

 

 

(82,3; 91,5)

 

 

 

(70,2; 78,6)

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

 

13,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

 

222,5

 

 

8,8

 

 

176,7

 

9,1

(A56)

1 229

 

(210,1;

 

1 708

 

(167,8;

 

 

(7,6; 10,1)

 

(8,2; 10,1)

 

 

 

235,6)

 

 

 

 

186,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

1 250

 

24,1

 

4,5

1 702

 

49,5

7,2

(B24)

 

(22,7; 25,5)

 

(4,4; 4,7)

 

(46,8; 52,4)

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

1 210

 

50,9

 

4,4

1 703

 

47,6

4,8

(B44)

 

(47,0; 55,2)

 

(4,2; 4,6)

 

(44,2; 51,3)

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

 

 

 

Съкращения: GMT = средено геометрично на титъра; hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

В проучвания B1971009 и B1971016 частта на участниците, постигнали определен титър на hSBA след 3 дози Trumenba, приложени по схема 0, 2 и 6 месеца, са оценени спрямо панел от 10 допълнителни щама, всеки експресиращ различна вариантна форма на fHbp (таблица 5). Тези допълнителни hSBA поддържат и разширяват обхвата на ваксината, доказан чрез 4-те представителни основни щама (таблици 3 и 4).

Серумна проба е взета приблизително 1 месец след ваксинацията.

Таблица 5: Имунни отговори при участници на възраст от 10 до 25 години спрямо

10 допълнителни щама 1 месец след третата доза Trumenba, приложени по схема 0, 2, 6 месеца (проучване B1971009 и проучване B1971016)

 

 

Проучване B1971009

Проучване B1971016

 

 

(възраст от 10 до 18 години)

(възраст от 18 до 25 години)

 

 

 

 

 

 

 

 

N

%

N

%

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

Щам в hSBA (fHbp вариант)

 

 

 

 

 

Доза

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

96,4

95,7

 

(93,5; 98,3)

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

87,2

91,8

 

(82,6; 91,0)

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

98,6

99,3

 

(96,4; 99,6)

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

92,5

86,4

 

(88,7; 95,3)

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

86,2

77,0

 

(81,6; 90,1)

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

98,2

96,7

 

(95,9; 99,4)

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

81,7

78,0

 

(76,6; 86,0)

(72,6; 82,8)

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

95,7

92,0

 

(92,6; 97,8)

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

75,1

71,3

 

 

(69,6; 80,1)

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

92,7

95,8

 

 

(89,0; 95,5)

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

Съкращения: hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

Запазване на имунитета и отговор към бустер ваксинацията

Проучване B1971033 е отворено проучване за проследяване на участници, които преди това са били включени в основното проучване, включващо проучване B1971012. Участниците имат визити в продължение на 4 години за вземане на кръвни проби и получават единична бустер доза Trumenba приблизително 4 години след прилагане на първичната серия от 2 или 3 дози Trumenba. В таблици 6 и 7 са представени hSBA отговорите на участниците, включени от основното проучване B1971012 група 1 (схема 0, 1, 6 месеца), група 2 (0, 2, 6 месеца) и група 3 (0, 6 месеца). Наблюдаван е бустер отговор при hSBA отговорите 1 месец след доза от Trumenba, приблизително 4 години след първичната серия от 2 дози (група 3) или 3 дози (групи 1 и 2).

Таблица 6: Запазване на имунния отговор и бустер отговор при участници на възраст от 11 до 18 години с приложена първична серия Trumenba по схемите 0, 1, 6 месеца; 0, 2, 6 месеца и 0, 6 месеца и бустер 4 години след първичната серия (проучване

B1971033)

 

 

 

Група с ваксина в основното проучване B1971012

 

 

 

 

(както е рандомизирана)

 

 

 

 

 

Група 1

 

 

Група 2

 

 

Група 3

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

 

(0, 2 и 6 месеца)

 

(0 и 6 месеца)

 

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

Щам в hSBA (fHbp вариант)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времева точка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

91,0

 

 

92,0

 

 

96,5

 

последната

 

 

 

(83,6; 95,8)

 

(85,4; 96,3)

 

(91,3; 99,0)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

12 месеца след

 

41,4

 

 

45,0

 

 

36,3

последната

 

 

(A22)

(31,6; 51,8)

 

(35,6; 54,8)

 

(27,4; 45,9)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

41,1

 

 

43,0

 

 

39,6

 

последната

 

 

 

(30,8; 52,0)

 

(33,1; 53,3)

 

(30,0; 49,8)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

98,3

 

100,0

 

95,2

Таблица 6: Запазване на имунния отговор и бустер отговор при участници на възраст от 11 до 18 години с приложена първична серия Trumenba по схемите 0, 1, 6 месеца; 0, 2, 6 месеца и 0, 6 месеца и бустер 4 години след първичната серия (проучване

B1971033)

 

 

 

Група с ваксина в основното проучване B1971012

 

 

 

(както е рандомизирана)

 

 

 

 

 

Група 1

 

Група 2

 

 

Група 3

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

(0, 2 и 6 месеца)

 

(0 и 6 месеца)

 

 

N

%

N

%

 

N

%

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

бустер дозата

 

(90,9; 100,0)

 

(93,8; 100,0)

 

 

(86,5; 99,0)

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

100,0

 

99,1

 

 

99,1

 

последната

 

 

(96,4; 100,0)

(95,1; 100,0)

 

(95,3; 100,0)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

73,5

 

76,1

 

 

60,4

PMB2001

последната

 

(63,6; 81,9)

(67,0; 83,8)

 

(50,4; 69,7)

(A56)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

47,1

 

58,6

 

 

57,6

 

последната

 

 

(36,1; 58,2)

(48,2; 68,4)

 

(47,2; 67,5)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

100,0

100,0

 

98,4

 

бустер дозата

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(91,3; 100,0)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

90,0

 

88,6

 

 

81,4

 

последната

 

 

(82,4; 95,1)

(81,3; 93,8)

 

(73,0; 88,1)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

40,8

 

49,1

 

 

36,9

PMB2948

последната

 

(31,0; 51,2)

(39,3; 58,9)

 

(27,6; 47,0)

(B24)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

41,1

 

40,8

 

 

30,5

 

последната

 

 

(30,8; 52,0)

(31,0; 51,2)

 

(21,9; 40,2)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

100,0

100,0

 

93,4

 

бустер дозата

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(84,1; 98,2)

 

 

 

 

 

Таблица 6: Запазване на имунния отговор и бустер отговор при участници на възраст от 11 до 18 години с приложена първична серия Trumenba по схемите 0, 1, 6 месеца; 0, 2, 6 месеца и 0, 6 месеца и бустер 4 години след първичната серия (проучване

B1971033)

 

 

 

Група с ваксина в основното проучване B1971012

 

 

 

 

(както е рандомизирана)

 

 

 

 

 

Група 1

 

 

Група 2

 

 

Група 3

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

 

(0, 2 и 6 месеца)

 

(0 и 6 месеца)

 

 

N

%

 

N

%

 

N

%

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

88,9

 

 

87,4

 

 

77,9

 

последната

 

 

 

(81,0; 94,3)

 

(79,7; 92,9)

 

(69,1; 85,1)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

24,0

 

 

22,5

 

 

16,5

PMB2707

последната

 

 

(16,0; 33,6)

 

(15,1; 31,4)

 

(10,3; 24,6)

(B44)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

20,7

 

 

18,0

 

 

18,9

 

последната

 

 

 

(12,9; 30,4)

 

(11,0; 26,9)

 

(11,9; 27,6)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

94,9

 

98,2

 

91,9

 

бустер дозата

(85,9; 98,9)

 

(90,6; 100,0)

 

(82,2; 97,3)

 

 

 

 

 

 

Съставен отговор (отговор към всички 4 щама в hSBA, обединени данни)

 

 

 

1 месец след

 

80,7

 

 

87,3

 

 

77,2

 

последната

 

 

 

(68,1; 90,0)

 

(75,5; 94,7)

 

(64,2; 87,3)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

10,9

 

 

13,7

 

 

20,4

 

последната

 

 

 

(4,1; 22,2)

 

(5,7; 26,3)

 

(10,2; 34,3)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

15,7

 

 

18,2

 

 

16,4

 

последната

 

 

 

(7,0; 28,6)

 

(9,1; 30,9)

 

(7,8; 28,8)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

93,2

 

98,2

 

91,8

 

бустер дозата

(83,5; 98,1)

 

(90,6; 100,0)

 

(81,9; 97,3)

 

 

 

 

 

 

Съкращения: hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

Забележка: Долната граница на количествено определяне е титър на hSBA = 1:16 за PMB80 (A22) и 1:8 за

PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) и PMB2707 (B44).

Таблица 7: Запазване на имунния отговор и бустер отговор при участници на възраст от

11 до 18 години с приложена първична серия Trumenba по схемите 0, 1, 6 месеца; 0, 2, 6 месеца и 0, 6 месеца и бустер 4 години след първичната серия (проучване

B1971033)

 

 

 

Група с ваксина в основното проучване B1971012

 

 

 

 

(както е рандомизирано)

 

 

 

 

 

Група 1

 

 

Група 2

 

 

Група 3

 

 

(0, 1 и 6 месеца)

 

(0, 2 и 6 месеца)

 

(0 и 6 месеца)

 

 

N

GMT

 

N

GMT

 

N

GMT

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

Щам в hSBA (fHbp вариант)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времева точка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

60,1

 

 

56,6

 

 

54,7

 

последната

 

 

 

(48,6; 74,4)

 

(47,0; 68,2)

 

(47,3; 63,3)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

14,9

 

 

15,8

 

 

15,6

PMB80

последната

 

 

(12,6; 17,7)

 

(13,4; 18,6)

 

(13,0; 18,8)

(A22)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

14,3

 

 

15,1

 

 

14,8

 

последната

 

 

 

(11,9; 17,0)

 

(12,7; 18,0)

 

(12,5; 17,6)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

90,0

 

119,1

 

140,0

 

бустер дозата

(69,6; 116,3)

 

(90,0; 157,8)

 

(104,2; 187,9)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

199,5

 

 

196,2

 

 

142,5

 

последната

 

 

 

(162,7; 244,5)

 

(161,8; 237,9)

 

(118,3; 171,7)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

25,7

 

 

27,3

 

 

18,5

PMB2001

последната

 

 

(19,4, 34,0)

 

(21,0; 35,4)

 

(13,8; 24,7)

(A56)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

11,5

 

 

17,5

 

 

16,0

 

последната

 

 

 

(8,6; 15,5)

 

(13,2; 23,3)

 

(12,1; 21,1)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

335,4

 

370,8

 

358,0

 

бустер дозата

(262,1; 429,2)

 

(275,8; 498,6)

 

(262,1; 489,0)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

29,7

 

 

30,9

 

 

28,0

 

последната

 

 

 

(23,9; 36,8)

 

(25,3; 37,7)

 

(22,0; 35,5)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

9,7

 

 

11,5

 

 

8,4

PMB2948

последната

 

 

(7,5; 12,4)

 

(9,0; 14,6)

 

(6,7; 10,6)

(B24)

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 месеца след

 

9,4

 

 

9,7

 

 

7,5

 

последната

 

 

 

(7,3; 12,1)

 

(7,6; 12,3)

 

(6,1; 9,2)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

74,6

 

80,3

 

86,0

 

бустер дозата

(55,9; 99,5)

 

(62,6; 103,1)

 

(62,6; 118,2)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

 

50,1

 

 

41,9

 

 

31,4

 

последната

 

 

PMB2707

(38,0; 66,1)

 

(32,3; 54,3)

 

(23,9; 41,3)

първична доза

 

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

12 месеца след

 

6,4

 

 

6,0

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

последната

 

 

 

(5,2; 7,8)

 

(5,1; 7,2)

 

(4,8; 6,5)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7: Запазване на имунния отговор и бустер отговор при участници на възраст от

11 до 18 години с приложена първична серия Trumenba по схемите 0, 1, 6 месеца; 0, 2, 6 месеца и 0, 6 месеца и бустер 4 години след първичната серия (проучване

B1971033)

 

48 месеца след

 

6,0

 

5,3

 

5,1

 

последната

 

(5,0; 7,2)

(4,6; 6,1)

(4,6; 5,7)

 

първична доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец след

109,9

117,6

84,6

 

бустер дозата

(74,5; 162,0)

(84,5; 163,5)

(57,8; 124,0)

 

 

 

 

Съкращения: GMT = средно геометрично на титъра; hSBA = серумен бактерициден тест с човешки комплемент; fHbp = фактор H свързващ протеин.

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Trumenba в една или повече подгрупи на педиатричната популация за превенция на инвазивно менингококово заболяване, причинено от N. meningitidis серогрупа B (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за токсичност при многократно прилагане, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

6 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Хистидин Полисорбат 80 (E433) Вода за инжекции

За адсорбент вижте точка 2.

6.2Несъвместимости

Не смесвайте Trumenba с други ваксини или лекарствени продукти в една и съща спринцовка.

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Спринцовките трябва да се съхраняват в хладилник в хоризонтално положение за намаляване до минимум на времето за повторно диспергиране.

Да не се замразява.

6.5Вид и съдържание на опаковката

0,5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с пластмасов адаптер луер лок, хлоробутилова гумена глава на буталото и синтетична изопренова бромбутилова капачка за върха с пластмасова твърда защитна капачка със или без игла. Капачката за върха и гуменото бутало на предварително напълнената спринцовка не са изработени от естествен каучук.

Опаковки от 1, 5 и 10 предварително напълнени спринцовки със или без игла.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

По време на съхранение в предварително напълнената спринцовка, съдържаща суспензията, може да се наблюдава бяла утайка и бистра супернатанта.

Преди употреба предварително напълнената спринцовка трябва да се разклати енергично, за да се гарантира получаването на хомогенна бяла суспензия.

Не използвайте ваксината, ако тя не може да бъде ресуспендирана.

Преди приложение ваксината трябва да се провери визуално за частици и промяна на цвета. В случай че се наблюдават чужди частици и/или промяна във външния вид, не прилагайте ваксината.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Ltd Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта