Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – кратка характеристика на продукта - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоUcedane
ATC кодA16AA05
Веществоcarglumic acid
ПроизводителLucane Pharma

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ucedane 200 mg диспергиращи се таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 200 mg карглумова киселина (carglumic acid).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Диспергираща се таблетка Таблетките са бели, овални и двойноизпъкнали, с една делителна черта, и гравирано означение

“LL“.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Ucedane е показан при лечение на хиперамонемия, дължаща се на първичен дефицит на N-

ацетилглутамат синтаза.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечение с Ucedane трябва да се започне под наблюдението на лекар с опит в лечението на метаболитни нарушения.

Дозировка

На базата на клиничния опит лечението може да се започне още от първия ден на живота. Началната дневна доза трябва да бъде от 100 mg/kg, до 250 mg/kg, ако се налага.

След това дозата трябва да се коригира индивидуално, за да се поддържат нормални плазмени нива на амоняка (вж. точка 4.4).

В дългосрочен план, при положение че се постига добър метаболитен контрол, може да не е необходимо да се увеличава дозата в зависимост от телесното тегло. Дневните дози варират от

10 mg/kg до 100 mg/kg.

Изследване за реактивност към карглумова киселина

Препоръчва се изследване на реактивността на индивида към карглумова киселина, преди започване на всяко дългосрочно лечение. Примери:

-При дете в коматозно състояние започнете с доза от 100 до 250 mg/kg/ден и определяйте плазмената концентрация на амоняка най-малко преди всяко приложение; тя трябва да се нормализира в рамките на няколко часа след първото прилагане на Ucedane.

-При пациент с умерена хиперамонемия приложете тестова доза от 100 до 200 mg/kg/ден в продължение на 3 дни, през които да се приема константно количество протеини, и определяйте неколкократно плазмената концентрация на амоняка (преди хранене и 1 час след това); коригирайте дозата, така че да се поддържат нормални плазмени нива на амоняка.

Начин на приложение

Това лекарство е САМО за перорално приложение (поглъщане или приложение чрез назогастрална сонда с използване на спринцовка, ако е необходимо).

Въз основа на фармакокинетичните данни и клиничния опит се препоръчва общата дневна доза да се раздели на два до четири приема, които да се дават преди прием на храна от възрастни или деца. Разчупването на таблетките наполовина позволява повечето от необходимите корекции на дозата. Не е възможно прилагане на Ucedane при пациенти, които изискват адаптиране на дозата на 50 mg. В такива случаи трябва да се използват други продукти с карглумова киселина, които позволяват такова адаптиране на дозата.

Таблетките трябва да се диспергират в минимум 5—10 ml вода и да се погълнат веднага или да се приложат с бързо впръскване със спринцовка през назогастрална сонда.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Кърменето по време на употреба на карглумова киселина е противопоказано (вж. точки 4.6 и

5.3).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Терапевтичен мониторинг

Плазмените нива на амоняка и аминокиселините трябва да се поддържат в рамките на нормалните стойности.

Тъй като има много малко налични данни за безопасността на карглумова киселина, се препоръчва системно наблюдение на функциите на черния дроб, бъбреците и сърцето и на хематологичните параметри.

Регулиране на храненето

В случаи на ниска поносимост към протеини може да се наложи ограничаване на протеините и добавяне на аргинин.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са извършвани конкретни проучвания за взаимодействията.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма клинични данни за експозиция на карглумова киселина по време на бременност. Проучванията при животни показват минимална токсичност за развитието (вж. точка 5.3). Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

Кърмене Въпреки че не е известно дали карглумовата киселина се излъчва в кърма, доказано е, че тя

присъства в млякото на плъхове в период на лактация(вж. точка 5.3). Ето защо кърменето, по време на употреба на карглумова киселина, е противопоказано (вж. точка 4.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Съобщените нежелани реакции са изброени по-долу по системо-органни класове и честота. Честотите са дефинирани като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10) и нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са представени по ред на намаляваща сериозност.

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

 

 

 

Сърдечни нарушения

Нечести

брадикардия

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

Нечести

диария, повръщане

 

 

 

Нарушения на кожата и

Чести

засилено изпотяване

 

 

подкожната тъкан

С неизвестна честота

обрив

 

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Нечести

пирексия

мястото на приложение

Изследвания

Нечести

повишени трансаминази

 

 

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

При един пациент, лекуван с карглумова киселина, където дозата е увеличена до 750 mg/kg/ден, се проявяват симптоми на интоксикация, които може да се определят като симпатикомиметична реакция: тахикардия, обилно потене, увеличена бронхиална секреция, повишена телесна температура и безпокойство. Тези симптоми отзвучават след намаляване на дозата.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Аминокиселини и производни; ATC код: A16AA05.

Механизъм на действие

Карглумовата киселина е структурен аналог на N-ацетилглутамата, който е естествено срещащият се активатор на карбамоил фосфат синтетаза, първият ензим от урейния цикъл. Показано е in vitro, че карглумовата киселина активира чернодробната карбамоилфосфат синтетаза. Въпреки по-ниския афинитет на карбамоил фосфатната синтетаза към карглумова киселина, отколкото към N-ацетилглутамат, in vivo е доказано, че карглумовата киселина стимулира карбамоил фосфатната синтетаза и е много по-ефективна, отколкото

N-ацетилглутамат за предпазване от интоксикация с амоняк при плъхове. Това би могло да се обясни със следните наблюдения:

i)Митохондриалната мембрана е по-пропусклива за карглумова киселина отколкото за N-ацетилглутамата

ii)Карглумовата киселина е по-резистентна от N-ацетилглутамата спрямо хидролиза от наличната в цитозола аминоацилаза.

Фармакодинамични ефекти Други проучвания са проведени върху плъхове при различни експериментални условия,

водещи до увеличена наличност на амоняк (гладуване, безпротеинова или високопротеинова диета). Доказано е, че карглумовата киселина понижава нивата на амоняка в кръвта и увеличава нивата на урея в кръвта и урината, като в същото време съдържанието на активатори на карбамоил фосфатната синтетаза в черния дроб се увеличава значително.

Клинична ефикасност и безопасност

При пациенти с дефицит на N-ацетилглутамат синтаза е доказано, че карглумовата киселина индуцира бързо нормализиране на нивата на плазмения амоняк, обикновено в рамките на 24 часа. Когато лечението е проведено преди възникване на трайно мозъчно увреждане, пациентите показват нормален растеж и психомоторно развитие.

5.2Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката на карглумовата киселина е проучена при здрави доброволци-мъже, като е използван и белязан, и небелязан радиоизотопен продукт.

Абсорбция

След единична перорална доза от 100 mg/kg телесно тегло е оценено, че се абсорбират приблизително 30% от карглумовата киселина. При това дозово ниво при 12 доброволци, приели таблетки карглумова киселина, плазмените концентрации се повишават до 2,6 µg/ml (медиана; граници 1,8-4,8) след 3 часа (медиана; граници 2-4).

Разпределение Кривата на елиминиране от плазмата на карглумовата киселина е двуфазна, с бърза фаза през

първите 12 часа след приложението, последвана от бавна фаза (терминален полуживот до 28 часа).

Няма дифузия в еритроцитите. Не е установено свързване с протеините.

Метаболизъм Част от карглумовата киселина се метаболизира. Предполага се, че в зависимост от своята

активност, чревната бактериална флора може да допринесе за инициирането на процеса на разграждане, като по този начин да доведе до променлива степен на метаболизъм на молекулата. Един метаболит, който е идентифициран във фецеса, е глутаминова киселина. В плазмата се откриват метаболити с пик на 36-48-ия час и много бавен спад (полуживот около

100 часа).

Крайният продукт на метаболизма на карглумовата киселина е въглероден двуокис, който се елиминира чрез белите дробове.

Елиминиране

След единична перорална доза от 100 mg/kg телесно тегло 9% от дозата се екскретира непроменена в урината и до 60% във фецеса.

Плазмените нива на карглумовата киселина са определени при пациенти от всички възрастови категории, от новородени до юноши, лекувани с различни дневни дози (7 – 122 mg/kg/ден). Границите на плазмените нива са съвместими с тези, измерени при здрави възрастни, дори при новородени. Независимо от дневната доза, те бавно спадат в продължение на 15 часа до нива около 100 ng/ml.

5.3Предклинични данни за безопасност

Фармакологичните проучвания за безопасност показват, че приложена перорално в дози от 250, 500, 1 000 mg/kg карглумовата киселина няма статистически значим ефект върху дишането, централната нервна система и сърдечно-съдовата система.

Карглумовата киселина не показва значима мутагенна активност в батерията от тестове за генотоксичност, извършени in vitro (тест на Ames, метафазен анализ на човешки лимфоцити), и in vivo (микронуклеарен тест при плъхове).

Единични дози карглумова киселина до 2 800 mg/kg перорално и 239 mg/kg интравенозно не причиняват смъртност или абнормни клинични признаци при възрастни плъхове. При новородени плъхове, получаващи ежедневно карглумова киселина перорално чрез гаваж в продължение на 18 дни, а също и при млади плъхове, получаващи ежедневно карглумова киселина в продължение на 26 седмици, нивото без наблюдаван ефект (NOEL - No Observed Effect Level) се установява при 500 mg/kg/ден, а нивото без наблюдаван нежелан ефект

(NOAEL- No Observed Adverse Effect Level) при 1 000 mg/kg/ден.

Не са наблюдавани нежелани ефекти върху мъжкия или женския фертилитет. При плъхове и зайци не са регистрирани доказателства за ембриотоксичност, фетотоксичност или тератогенност при токсични за майката дози, водещи до петдесет пъти експозиция при плъхове и седем пъти при зайци в сравнение с хората. Карглумовата киселина се екскретира в млякото на плъхове в период на лактация и въпреки че параметрите на развитие не са засегнати, има известни ефекти върху телесното тегло/наддаването на телесно тегло при малките, кърмени от майки, третирани с 500 mg/kg/ден, и по-висока смъртност на малките на майки, третирани с

2 000 mg/kg/ден, доза, която причинява токсичност при майката. Системната експозиция на майката след 500 и 2 000 mg/kg/ден е съответно двадесет и пет пъти и седемдесет пъти по- голяма от очакваната експозиция при хора.

Не са провеждани проучвания за карциноогенност с карглумова киселина.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Микрокристална целулоза, манитол,

силициев диоксид, колоиден безводен , натриев стеарилфумарат, кросповидон тип В,

коповидон Кe28.

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

36 месеца

6.4Специални условия на съхранение

Неприложимо

6.5Вид и съдържание на опаковката

Блистер (ALU/ALU), опакован в картонена кутия.

Опаковка от 60 диспергиращи се таблетки.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1202/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване:

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта