Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – данни върху опаковката - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоUltibro Breezhaler
ATC кодR03AL04
Веществоindacaterol / glycopyrronium bromide
ПроизводителNovartis Europharm Ltd

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ultibro Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма прах за инхалации, твърди капсули индакатерол/ гликопирониум

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка капсула съдържа 110 микрограма индакатерол и 50 микрограма гликопирониум. Количеството индакатерол и гликопирониум, което се инхалира е съответно 85 микрограма (еквивалентно на 110 микрограма индакатерол малеат) и 43 микрограма (еквивалентно на 54 микрограма гликопирониев бромид).

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа също: лактоза и магнезиев стеарат.

За допълнителна информация вижте листовката.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах за инхалации, твърда капсула

6 х 1 капсули + 1 инхалатор

10 x 1 капсули + 1 инхалатор

12 х 1 капсули + 1 инхалатор

30 х 1 капсули + 1 инхалатор

5.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

За употреба само с инхалатора, предоставен в опаковката. Не поглъщайте капсулите.

Преди употреба прочетете листовката. Инхалаторно приложение

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C.

Капсулите да се съхраняват в оригиналния блистер, за да се предпазят от влага, и да не се вадят от него до момента преди употреба.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/862/001

6 капсули + 1 инхалатор

 

 

 

EU/1/13/862/002

 

12 капсули + 1 инхалатор

 

 

EU/1/13/862/007

 

10 капсули + 1 инхалатор

 

 

EU/1/13/862/003

 

30 капсули + 1 инхалатор

 

 

 

 

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

 

 

 

Партиден №

 

 

 

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ultibro Breezhaler

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (С BLUE BOX)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ultibro Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма прах за инхалации, твърди капсули индакатерол/ гликопирониум

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка капсула съдържа 110 микрограма индакатерол и 50 микрограма гликопирониум. Количеството индакатерол и гликопирониум, което се инхалира е съответно 85 микрограма (еквивалентно на 110 микрограма индакатерол малеат) и 43 микрограма (еквивалентно на 54 микрограма гликопирониев бромид).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа също: лактоза и магнезиев стеарат.

За допълнителна информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах за инхалации, твърда капсула

Групова опаковка: 90 (3 опаковки по 30 х 1) капсули + 3 инхалатора. Групова опаковка: 96 (4 опаковки по 24 х 1) капсули + 4 инхалатора. Групова опаковка: 150 (15 опаковки по 10 x 1) капсули + 15 инхалатора. Групова опаковка: 150 (25 опаковки по 6 х 1) капсули + 25 инхалатора.

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

За употреба само с инхалатора, предоставен в опаковката. Не поглъщайте капсулите.

Преди употреба прочетете листовката. Инхалаторно приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C.

Капсулите да се съхраняват в оригиналния блистер, за да се предпазят от влага, и да не се вадят от него до момента преди употреба.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/862/004

Групова опаковка, включваща 3 опаковки (30 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Групова опаковка, включваща 4 опаковки (24 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Групова опаковка, включваща 15 опаковки (10 капсули +

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/006

 

Групова опаковка, включваща 25 опаковки (6 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

 

 

 

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партиден №

 

 

 

 

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ultibro Breezhaler

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА МЕЖДИННА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (БЕЗ BLUE BOX)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ultibro Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма прах за инхалации, твърди капсули индакатерол/ гликопирониум

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка капсула съдържа 110 микрограма индакатерол и 50 микрограма гликопирониум. Количеството индакатерол и гликопирониум, което се инхалира е съответно 85 микрограма (еквивалентно на 110 микрограма индакатерол малеат) и 43 микрограма (еквивалентно на 54 микрограма гликопирониев бромид).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа също: лактоза и магнезиев стеарат.

За допълнителна информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах за инхалации, твърда капсула

30 x 1 капсули + 1 инхалатор. Част от групова опаковка. Да не се продава отделно. 24 x 1 капсули + 1 инхалатор. Част от групова опаковка. Да не се продава отделно. 10 x 1 капсули + 1 инхалатор. Част от групова опаковка. Да не се продава отделно. 6 x 1 капсули + 1 инхалатор. Часто от групова опаковка. Да не се продава отделно.

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

За употреба само с инхалатора, предоставен в опаковката. Не поглъщайте капсулите.

Преди употреба прочетете листовката. Инхалаторно приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C.

Капсулите да се съхраняват в оригиналния блистер, за да се предпазят от влага, и да не се вадят от него до момента преди употреба.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/862/004

Групова опаковка, включваща 3 опаковки (30 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Групова опаковка, включваща 4 опаковки (24 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Групова опаковка, включваща 15 опаковки (10 капсули +

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

EU/1/13/862/006

 

Групова опаковка, включваща 25 опаковки (6 капсули +

 

 

 

 

 

1 инхалатор)

 

 

 

 

 

 

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партиден №

 

 

 

 

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ultibro Breezhaler

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪТРЕШЕН КАПАК НА КАРТОНЕНАТА КУТИЯ НА ЕДИНИЧНАТА ОПАКОВКА И НА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА НА ГРУПОВАТА ОПАКОВКА

1.ДРУГО

Не изваждайте капсулата през фолиото.

(1) Скъсайте по хода на перфорацията, (2) след това отлепете фолиото и (3) вземете капсулата. Не гълтайте капсулите.

Преди употреба прочетете листовката.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕРИ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ultibro Breezhaler 85 mcg/43 mcg прах за инхалации индакатерол/ гликопирониум

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.ДРУГО

Инхалаторно приложение

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта