Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimizim (recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase...) – листовка - A16AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Наименование на лекарствотоVimizim
ATC кодA16AB12
Веществоrecombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase (rhgalns)
ПроизводителBioMarin Europe Ltd

Листовка: Информация за потребителя

Vimizim 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

елосулфаза алфа (elosulfase alfa)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Vimizim и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vimizim

3.Как се прилага Vimizim

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Vimizim

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Vimizim и за какво се използва

Vimizim съдържа ензим, наречен елосулфаза алфа, който спада към група лекарства, известни като ензим-заместващи терапии. Той се използва за лечение на възрастни и деца със мукополизахаридоза тип IVA (MPS IVA, още известно като синдром на Моркио А).

Хората със заболяването MPS IVA или имат пълна липса, или нямат достатъчно N-ацетилгалактозамин-6-сулфатаза - ензим, който разгражда специфични вещества в организма, като кератан сулфат, който се намира в много тъкани на организма, включително хрущяла и костите. В резултат на това, тези вещества не се разграждат и преработват в организма както трябва. Те се натрупват в тъканите, пречейки на нормалната им функция и води до симптомите на MPS IVA, като затруднена походка, диспнея, нисък ръст и загуба на слух.

Как действа Vimizim

Това лекарство замества естествения ензим N-ацетилгалактозамин-6-сулфатаза, който липсва при пациентите с MPS IVA. Лечението е показало, че подобрява ходенето и намалява нивата на кератан сулфат в организма. Това лекарство може да подобри симптомите на MPS IVA.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Vimizim

Не приемайте Vimizim

-ако сте имали животозастрашаващи алергични реакции към елосулфаза алфа или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

-Ако се лекувате с Vimizim, може да развиете инфузионни реакции. Инфузионна реакция е всяка нежелана реакция, включително алергична реакция, която се появява по време на инфузията или в рамките на деня след инфузията (вж. точка 4 „Възможни нежелани реакции”). Ако се появи такава реакция, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

-Ако имате алергична реакция по време на инфузията, Вашият лекар може да забави или спре инфузията Ви. Вашият лекар може да Ви даде и допълнителни лекарства, за да овладее всякакви алергични реакции.

-Ако почувствате болка в гърба, скованост в ръцете или краката, или липса на контрол при уриниране и изхождане, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.Тези проблеми може да са част от заболяването, защото може да се дължат на притискане на гръбначния Ви мозък..

Други лекарства и Vimizim

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не трябва да получавате Vimizim по време на бременност, освен при категорична необходимост. Не е известно дали Vimizim се излъчва в кърмата. Обсъдете с Вашия лекар дали ползите от приема на Vimizim са по-големи от потенциалния риск за новороденото докато кърмите. Не е известно дали Vimizim повлиява фертилитета при хора. При животни не е наблюдаван ефект върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

При някои пациенти се съобщава за замайване по време на инфузията с Vimizim. Кажете на Вашия лекар, ако се почувствате замаян/а след инфузията си, особено преди шофиране или работа с машини, където замайването може да е опасно.

Vimizim съдържа натрий и сорбитол

Всеки флакон от 5 ml съдържа 8 mg натрий. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

Всеки флакон съдържа и 100 mg сорбитол (Е420).Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3.Как да приемате Vimizim

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви приложат Vimizim чрез инфузия във вена.

Преди да се приложи, лекарството трябва да се разреди. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви даде някои лекарства преди лечението, за да намали алергичните реакции и освен това може да Ви дадат лекарства за контрол на високата темпрература.

Доза

Дозата, която получавате се основава на Вашето тегло. Препоръчителната схема на приилагане за деца и възрастни е 2 mg/kg телесно тегло, прилагана веднъж седмично чрез капково вливане във вена (интравенозна инфузия). Всяка инфузия ще се прилага за около 4 часа. Vimizim може да започне във възможно най-раннна възраст и е предназначено за дългосрочна употреба.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежелани реакции са наблюдавани главно по време на даването на лекарството на пациентите или малко след това („инфузионни реакции”). Най-сериозните нежелани реакции са тежки алергични реакции (наблюдавани нечесто - могат да засегнат до 1 на 100 души) и слабо до умерено изразено повръщане (наблюдавано много често - може да засегне повече от 1 на 10 души). Симптомите на тежки алергични реакции включват задух, хрипове или диспнея, оток

на лицето, устните, езика или други части на тялото, обрив, сърбеж или уртикария по кожата.

Ако имате някаква подобна реакция, моля, незабавно уведомете Вашия лекар. Ще Ви дадат допълнителни лекарства, за да се намалят ефектите на тежка алергична реакция (напр. антихистамини и/или кортикостероиди) или да се понижи високата температура (антипиретици).

Много честите нежелани реакции включват симптоми на инфузионни реакции като главоболие, гадене, висока температура, втрисане и коремна болка. Други много чести нежелани реакции са диария, болка в устата и гърлото, замаяност и недостиг на въздух.

Чести нежелани реакции (които може да засегнат 1 на 10 души) са мускулна болка и алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V*. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Vimizim

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и флакона след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (от 2°C – 8°C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте Vimizim, ако съдържа видими частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vimizim

-Активното вещество е елосулфаза алфа. Всеки ml концентрат съдържа 1 mg елосулфаза алфа. Всеки флакон от 5 ml съдържа 5 mg елосулфаза алфа.

-Другите съставки са: натриев ацетат трихидрат, мононатриев фосфат монохидрат, аргининов хидрохлорид, сорбитол, полисорбат 20 и вода за инжекции (вж. точка 2 „Vimizim съдържа натрий и сорбитол“).

Как изглежда Vimizim и какво съдържа опаковката

Vimizim се доставя като концентрат за инфузионен разтвор. Бистрият до леко опалесцентен и безцветен до бледо жълт концентрат трябва да не съдържа видими частици.

Видове опаковки: 1 флакон от 5 ml

Притежател на разрешението за употреба и производител

BioMarin Europe Limited 10 Bloomsbury Way London, WC1A 2SL

Великобритания

Производител

BioMarin International Limited Shanbally, Ringaskiddy County Cork

Ирландия

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

 

Vimizim не трябва да се смесва с други лекарствени продукти в една и съща инфузия, освен с описаните по-долу.

Всеки флакон Vimizim е предназначен само за еднократна употреба. Vimizim трябва да се разреди с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор, като се използва асептична техника. Разреденият разтвор Vimizim се прилага на пациенти, като се използва инфузионна система. Може да се използва инфузионна система, оборудван с вграден филтър 0,2 µm.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Приготвяне на инфузията Vimizim (Използвайте асептична техника.)

Броят флакони, които трябва да се разредят въз основа на теглото на пациента, трябва да се определи и те да се извадят от хладилника предварително, за да се оставят да достигнат 23°C – 27°C. Не загрявайте или не поставяйте флаконите в микровълнова фурна. Препоръчителната схема на прилагане е 2 mg/kg телесно тегло, прилагани веднъж седмично чрез капково вливане във вена (с интравенозна инфузия). Всяка инфузия ще трае около 4 часа.

Преди разреждане, всеки флакон трябва да се огледа за видими частици и промяна на цвета. Бистрият до леко опалесцентен и безцветен до бледо жълт разтвор не трябва да съдържа видими частици. Не разклащайте флаконите.

От инфузионния сак 100 ml или 250 ml трябва да се изтегли и изхвърли такъв обем натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор, който да е равен на общия обем Vimizim, който

трябва да се добави. Препаратът Vimizim за пациенти, тежащи по-малко от 25 kg, не трябва да се разрежда с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор в инфузионни сакове по- големи от 100 ml.

Когато се разреди със 100 ml и натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор, началната скорост трябва да бъде 3 ml/час. Скоростта на инфузията може да се увеличава на всеки

15 минути, както следва: първо увеличете скоростта до 6 ml/час, след това увеличавайте скоростта на всеки 15 минути с 6 ml/час до достигане на максимална скорост 36 ml/час.

Когато се разреди с 250 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор, началната скорост трябва да бъде 6 ml/час. Скоростта на инфузията може да се увеличава на всеки 15 минути, както следва: първо увеличете скоростта до 1 ml/час, след това увеличавайте скоростта на всеки 15 минути с 12 ml/час до достигане на максимална скорост 72 ml/час.

Тегло на

Общ обем

Стъпка 1

Стъпка

Стъпка

Стъпка

Стъпка

Стъпка

Стъпка

пациента

на

Начална

(kg)

инфузията

скорост на

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

90+

 

(ml)

инфузията

минути

минути

минути

минути

минути

минути

 

 

0-15

(ml/час)

(ml/час)

(ml/час)

(ml/час)

(ml/час)

(ml/час)

 

 

минути

 

 

 

 

 

 

 

 

(ml/час)

 

 

 

 

 

 

< 25

≥ 25

Скоростта на инфузията може да бъде увеличавана според поносимостта от пациента.

Количеството Vimizim трябва да се добави бавно към натриевия хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор.

Разреденият разтвор трябва внимателно да се смеси преди инфузията.

Преди употреба разреденият разтвор трябва да се огледа за видими частици. Да не се използва, ако цветът на разтвора е променен или в него има видими частици

Разреденият разтвор трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и нормално не трябва да надвишават 24 часа при 2°C – 8°C, последвани от до 24 часа при 23°C – 27°C по време на приложението.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта