Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – кратка характеристика на продукта - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоZalviso
ATC кодN01AH03
Веществоsufentanil
ПроизводителGrunenthal GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zalviso 15 микрограма сублингвални таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка сублингвална таблетка съдържа 15 микрограма суфентанил (sufentanil) (под формата на цитрат).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Всяка сублингвална таблетка съдържа 0,074 mg сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Сублингвалнa таблеткa

Сублингвалните таблетки Zalviso с диаметър 3 мм са с оранжев цвят, с плоски страни и заоблени ръбове.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Zalviso е показан за овладяване на остра умерена до силна следоперативна болка при възрастни пациенти.

4.2Дозировка и начин на приложение

Zalviso трябва да се прилага само в болнични условия. Zalviso трябва да се предписва единствено от лекари, които имат опит за водене на опиоидна терапия, по-специално по отношение на нежеланите лекарствени реакции на опиоидите, като потискане на дишането (вж. точка 4.4).

Дозировка

Сублингвалните таблетки Zalviso следва да се прилагат от самия пациент, в зависимост от болката, с помощта на устройството за прилагане на Zalviso. Устройството за прилагане на Zalviso е направено така, че да подава по една сублингвална таблетка суфентанил

15 микрограма, според необходимото под контрола на пациента, при минимум 20 минути (интервал на блокиране) между дозите, за период до 72 часа, което е максималната препоръчителна продължителност на лечение. Вижте точка „Начин на приложение“.

Старческа възраст

Не са провеждани специални популационни проучвания с използване на сублингвални таблетки суфентанил при пациенти в старческа възраст. При клинични проучвания приблизително 30 % от включените пациенти са били на възраст между 65 и 75 години. Безопасността и ефикасността при пациенти в старческа възраст са подобни на наблюдаваните при по-млади възрастни (вж. точка 5.2).

Чернодробно или бъбречно увреждане

Не са провеждани специални популационни проучвания с използване на сублингвални таблетки суфентанил при пациенти с чернодробно и бъбречно увреждане. Има само ограничени данни за употребата на суфентанил при такива пациенти. Zalviso трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено до тежко чернодробно или тежко бъбречно увреждане (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Zalviso при деца на възраст до 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Само за сублингвално приложение.

Сублингвалните таблетки Zalviso следва да се прилагат от самия пациент с помощта на устройството за прилагане на Zalviso, което трябва да се задейства от пациента при болка (вж. точка 6.6).

Подадената сублингвалнa таблеткa трябва да се разтвори под езика и не трябва да се разтрошава, дъвче или гълта. Пациентите не трябва да приемат храна или течности и трябва да намалят говоренето до минимум в продължение на 10 минути след всяка доза Zalviso. Максималното количество сублингвален суфентанил, което може да се подаде чрез устройството за прилагане на Zalviso в рамките на един час, е 45 микрограма (3 дози).

В случай на неколкократно максимално използване от пациента, един патрон ще стигне за период от 13 часа и 20 минути. При нужда могат да се използват допълнителни патрони

Zalviso.

За инструкции относно настройване и работата с устройството за прилагане на Zalviso преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

-Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1

-Значимо потискане на дишането

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Потискане на дишането

Суфентанил може да предизвика потискане на дишането, чиято степен/тежест зависи от дозата. Ефектите на суфентанил върху дишането трябва да се оценяват чрез клинично проследяване, напр. дихателна честота, ниво на седация и кислородна сатурация. С повишен риск са тези пациенти, които имат дихателно увреждане или понижен дихателен резерв. Предизвиканото от суфентанил потискане на дишането може да се неутрализира чрез използване на опиоидни антагонисти. Възможно е да се наложи неколкократно приложение на антагонисти, понеже продължителността на потискането на дишането може да надхвърли продължителността на ефекта на антагониста (вж. точка 4.9).

Вътречерепно налягане

Суфентанил трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, за които има вероятност да са особено чувствителни към церебралните ефекти на задръжката на CO2, като тези с данни за повишено вътречерепно налягане или нарушения на съзнанието. Суфентанил може да замъгли клиничната картина при пациенти с травми на главата. Суфентанил трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тумори на мозъка.

Сърдечносъдови ефекти

Суфентанил може да предизвика брадикардия. Поради това трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с предходни или съществуващи брадиаритмии.

Суфентанил може да предизвика хипотония, особено при пациенти с хиповолемия. Трябва да се предприемат адекватни мерки за поддържане на стабилно артериално налягане.

Нарушена чернодробна или бъбречна функция

Суфентанил се метаболизира основно в черния дроб и се екскретира с урината и фекалиите. Продължителността на действие може да е удължена при пациенти с тежко чернодробно или бъбречно увреждане. Има само ограничени данни за употребата на Zalviso при такива пациенти. Пациентите с умерено до тежко чернодробно или тежко бъбречно увреждане трябва да бъдат проследявани внимателно за симптоми на предозиране на суфентанил (вж. точка 4.9).

Възможност за злоупотреба и толерантност

Суфентанил крие опасност за злоупотреба. Това трябва да се има предвид при предписване или прилагане на суфентанил, когато има съмнение за повишен риск за неправилна употреба, злоупотреба или отклонения.

Пациентите на хронична опиоидна терапия или с пристрастяване към опиоиди могат да имат нужда от по-високи аналгетични дози от тези, които може да подаде устройството за прилагане на Zalviso.

Стомашно-чревни ефекти Суфентанил като µ-опиоиден рецепторен агонист може да забави стомашно-чревния

мотилитет. По тази причина Zalviso трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с риск от илеус.

Суфентанил като µ-опиоиден рецепторен агонист може да причини спазъм на сфинктера на Oddi. По тази причина Zalviso трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със заболяванe на жлъчните пътища, включително остър панкреатит.

Други

Преди употреба медицинският специалист трябва да осигури подходящо инструктиране на пациентите за това как да работят с устройството за самостоятелно приложение на таблетките Zalviso според необходимостта от овладяване на следоперативна болка. Само пациенти, които са в състояние да разберат и спазват инструкциите за работа с устройството за прилагане, трябва да използват Zalviso. Медицинският специалист трябва да отчита способността (напр. визуална или когнитивна) на пациента да използва правилно устройството.

Помощни вещества

Сублингвалните таблетки Zalviso съдържат азо багрилото сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110), което може да причини алергични реакции.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Взаимодействие с ензима цитохром P450 3A4

Суфентанил се метаболизира основно чрез човешкия ензим цитохром P450 3A4. Кетоконазол, мощен инхибитор на CYP3A4, може значително за повиши системната експозиция на сублингвалния суфентанил (повишение на максималните плазмени нива (Cmax) с 19 %, повишение на общата експозиция на активното вещество (AUC) със 77 %) и да удължи времето за достигане на максимална концентрация с 41 %. Подобни ефекти не могат да бъдат изключени и при други мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. итраконазол, ритонавир). Всяка промяна на ефикасността/поносимостта, свързана с повишената експозиция, на практика ще бъде компенсирана чрез промяна в честотата на прилагане (вж. точка 4.2).

Депресанти на централната нервна система (ЦНС)

Едновременната употреба на депресанти на ЦНС, включително барбитурати, бензодиазепини, невролептици или други опиоиди, халогенни газове или други неселективни депресанти на ЦНС (напр. алкохол) могат да засилят потискането на дишането.

Инхибитори на моноаминооксидазата (МАО)

По принцип се препоръчва спиране на приема на МАО инхибитори 2 седмици преди лечението със Zalviso, понеже има съобщения за тежко и непредвидимо потенциране на опиоидни аналгетици от МАО инхибитори.

Други

Не са проучвани взаимодействията с други продукти за сублингвално приложение или продукти, предназначени да се разтварят/да действат в устната кухина, и едновременното им приложение трябва да се избягва.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни от употребата на суфентанил при бременни, за да се оценят неговите потенциални вредни ефекти. Засега няма индикации, че употребата на суфентанил по време на бременност повишава риска от вродени аномалии.

Суфентанил преминава през плацентата.

При животни е доказана репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Zalviso не се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция.

Кърмене

При интравенозно приложение суфентанил се екскретира в кърмата; по тази причина се препоръчва повишено внимание при прилагане на Zalviso при кърмещи жени. Не се препоръчва кърмене по време на приложение на суфентанил, поради риска от опиоидни ефекти или токсичност при кърмачетата/новородените (вж. точка 4.9).

Фертилитет

Няма данни за ефектите на суфентанил върху фертилитета при жени или мъже.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Суфентанил повлиява в значителна степен способността за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не шофират или работят с машини, ако усещат сънливост, замаяност или зрителни нарушения по време на приема или след лечението със Zalviso. Пациентите трябва да шофират и работят с машини само ако е минало достатъчно време след последното приложение на Zalviso.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-сериозната нежелана лекарствена реакция на суфентанил е потискане на дишането, което може да доведе до апнея и респираторен арест (вж. точка 4.4).

На базата на комбинираните данни за безопасност от клинични проучвания, гадене и повръщане са най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции (честота ≥ 1/10).

Списък на нежелани лекарствени реакции в табличен вид

Нежеланите лекарствени реакции, установени или при клинични проучвания, или в постмаркетинговия период с други съдържащи суфентанил лекарствени продукти, са обобщени в таблицата по-долу. Честотите се определят като:

Много чести

≥ 1/10

Чести

≥ 1/100 и < 1/10

Нечести

≥ 1/1 000 и < 1/100

Редки

≥ 1/10 000 и < 1/1 000

Много редки

< 1/10 000

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Системо-органeн

Много

Чести

Нечести

С неизвестна

клас по MedDRA

чести

 

 

честота

Нарушения на

 

 

Свръхчувствителност*

Анафилактичен шок

имунната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психични

 

Състояние на

Апатия*

 

нарушения

 

обърканост

Нервност*

 

Нарушения на

 

Замаяност

Сънливост

Конвулсии

нервната система

 

Главоболие

Парестезия

Кома

 

 

Седация

Атаксия*

 

 

 

 

Дистония*

 

 

 

 

Хиперрефлексия*

 

Нарушения на очите

 

 

Нарушения на

Миоза

 

 

 

зрението

 

Сърдечни

 

Повишена

Понижена сърдечна

 

нарушения

 

сърдечна честота

честота*

 

 

 

 

 

 

Съдови нарушения

 

Повишено кръвно

 

 

 

 

налягане

 

 

 

 

Понижено кръвно

 

 

 

 

налягане

 

 

Респираторни,

 

Потискане на

Апнея

Респираторен арест

гръдни и

 

дишането

 

 

медиастинални

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомашно-чревни

Гадене

Запек

Сухота в устата

 

нарушения

Повръщане

Диспепсия

 

 

Нарушения на

 

Сърбеж

Хиперхидроза

Еритема

кожата и подкожната

 

 

Обрив

 

тъкан

 

 

Сухота на кожата*

 

Нарушения на

 

Неволеви

 

 

мускулно-скелетната

 

мускулни спазми

 

 

система и

 

Мускулни

 

 

съединителната

 

потрепвания*

 

 

тъкан

 

 

 

 

Нарушения на

 

Задръжка на урина

 

 

бъбреците и

 

 

 

 

пикочните пътища

 

 

 

 

Общи нарушения и

Пирексия

 

Втрисане

Синдром на

ефекти на мястото на

 

 

Астения

лекарствена

приложение

 

 

 

абстиненция

 

 

 

 

 

* вижте „Описание на избрани нежелани лекарствени реакции“

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

След продължителна употреба на други вещества с действие върху µ-опиоидните рецептори са наблюдавани симптоми на абстиненция след рязко спиране на лечението.

Някои нежелани лекарствени реакции не са наблюдавани в клиничните изпитвания със Zalviso. Тяхната честота е установена на базата на данни от интравенозно приложение на суфентанил: чести – мускулно потрепване; нечести – свръхчувствителност, апатия, нервност, атаксия, дистония, хиперрефлексия, намалена сърдечна честота и суха кожа.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Признаци и симптоми

Предозирането със суфентанил се проявява чрез усилване на фармакологичните му ефекти. В зависимост от индивидуалната чувствителност клиничната картина се определя от степента на потискането на дишането Тя може да варира от хиповентилация до респираторен арест Други симптоми, които могат да се проявят, са загуба на съзнание, кома, сърдечносъдов шок и мускулна ригидност.

Поведение

Поведението при предозиране трябва да се фокусира върху лечението на симптомите на µ- опиоидния рецепторен агонизъм, включително прилагането на кислород. Вниманието трябва да е насочено основно към запушването на дихателните пътища и нуждата от асистирана или контролирана вентилация.

В случай на потискане на дишането трябва да се приложи опиоиден антагонист (напр. налоксон). Това не изключва прилагане на по-преки мерки. Трябва да се има пред вид по- кратката продължителност на ефекта на опиоидния антагонист в сравнение със суфентанил. В подобен случай, опиоидният антагонист може да се прилага неколкократно или чрез инфузия.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: опиоидни анестетици, ATC код: N01AH03

Механизъм на действие

Суфентанил е синтетичен, мощен опиоид с високо селективно свързване с µ-опиоидните рецептори. Суфентанил действа като пълен агонист на µ-опиоидните рецептори.

Суфентанил не предизвиква освобождаване на хистамин. Всички ефекти на суфентанил могат незабавно и изцяло да бъдат блокирани чрез прилагане на специфични антагонисти като налоксон.

Основни фармакодинамични ефекти

Аналгезия

Приема се, че индуцираната от суфентанил аналгезия се медиира чрез активиране на µ- опиоидните рецептори основно в ЦНС като променя процесите както на перцепция, така и на отговор на болката. При хора силата му е 7 до 10 пъти по-голяма от тази на фентанил и 500 до 1 000 пъти по-голяма от морфин (перорален). Високата липофилност на суфентанил позволява веществото да бъде прилагано сублингвално и да се постига бързо начало на аналгетичния ефект.

Вторични фармакодинамични ефекти

Потискане на дишането

Суфентанил може да предизвика потискане на дишането (вж. точка 4.4), както и да потисне кашличния рефлекс.

Други ефекти върху ЦНС

Известно е, че високите дози интравенозно приложен суфентанил могат да предизвикат мускулна ригидност, вероятно като резултат от ефект върху субстанция нигра и корпус стриатум. Хипнотичното действие може да се демонстрира чрез промените в ЕЕГ.

Стомашно-чревни ефекти

Аналгетичните плазмени концентрации на суфентанил могат да причинят гадене и повръщане чрез дразнене на хеморецепторната тригерна зона.

Стомашно-чревните ефекти на суфентанил включват понижен мотилитет, намалена секреция и повишен мускулен тонус (до спазми) на сфинктерите на стомашно-чревния тракт (вж.

точка 4.4).

Сърдечносъдови ефекти

Ниските дози интравенозeн суфентанил, свързани с вероятно холинергично и) ефекти, водят до лека брадикардия и леко понижено системно съдово съпротивление без значимо понижаване на кръвното налягане (вж. точка 4.4).

Сърдечно-съдовата стабилност е резултат и от минималните ефекти върху предварителния товар на сърцето, сърдечния дебит и кислородната консумация на миокарда. Не са наблюдавани преки ефекти на суфентанил върху миокардната функция.

Клинична ефикасност и безопасност

Аналгезия

Ефикасността на Zalviso за контролирана от пациента аналгезия e доказана в 3 клинични проучвания фаза III при остра постоперативна ноцицептивна и висцерална болка (следоперативна болка след голяма коремна или ортопедична операция): 2 от проучванията са двойнослепи, плацебо-контролирани (Zalviso N = 430 пациенти; плацебо N = 161 пациенти), а 1 е отворено, контролирано с активно вещество (Zalviso N = 177 пациенти; морфин

N = 180 пациенти).

Пациентите са лекувани със Zalviso по схема на прилагане 15 микрограма суфентанил сублингвално при нужда с минимален интервал на блокиране от 20 минути за период от 72 часа.

Превъзходството спрямо плацебо е демонстрирано в плацебо-контролираните проучвания фаза III по отношение на първичната крайна точка – коригирана спрямо времето сума на разликите в интензивността на болката от изходно ниво до 48 часа (sum of pain intensity difference - SPID48; P 0,001), и вторичните крайни точки – коригирана спрямо времето SPID (P 0,004), общо облекчаване на болката (total pain relief - TOTPAR; P 0,004) и общата оценка на пациентите (P 0,007) за 24, 48 и 72 часа. При тези проучвания след 48 часа повече от половината от пациентите в групата на лечение със Zalviso са имали значимо отслабване на болката (30 % честота на отговор) (висцерална болка 60 %, ноцицептивна болка 54,9 %).

Значимо по-голям дял от пациентите (78,5 %) оценяват метода за контрол на болката като „добър“ или „отличен“ при Zalviso в сравнение с метода на контролирана от пациента

интравенозна морфинова аналгезия (65,5 %) (първична крайна точка на 48 часа; P = 0,007). Пациентите съобщават и в трите проучвания фаза III за клинично значимо облекчаване на болката през първия час от лечението със Zalviso (разлика в силата на болката спрямо изходното ниво и общ отговор на болката > 1 NRS). Приема се също така, че Zalviso е по-лесен за употреба от медицинските специалисти (P = 0,017).

Както е доказано в контролираното с активно вещество проучване, средното време между отделните приеми на Zalviso е приблизително два пъти по-дълго в сравнение с контролираната от пациентите аналгезия с интравенозен морфин (приблизително 80 минути в сравнение с 45 минути) през първите 48 часа.

Пациентите, които са лекувани със Zalviso между 48 и 72 часа в трите контролирани проучвания, са използвали широк диапазон от предлаганите 216 дози, средно по 49 дози/пациент (граници 8-153 дози) като болшинството от пациентите (69,7 %) са използвали 24 до 72 дози.

Потискане на дишането

При някои пациенти в клиничните проучвания, аналгетичните дози Zalviso водят до ефекти на потискане на дишането. При контролираното с активно вещество проучване фаза ІІІ, обемът на понижение на кислородната сатурация е сравним между групите на Zalviso и интравенозен морфин, контролиран от пациента. Установен е обаче статистически значим по-нисък процент пациенти, които получават епизоди на кислородна десатурация след приложение на сублингвални таблетки Zalviso (19,8 %) чрез устройството за прилагане в сравнение с групата на i.v. PCA морфин (30,0 %). Клиничните проучвания са показали, че приложен интравенозно суфентанил причинява по-леко потискане на дишането в сравнение с доза фентанил със същия аналгетичен ефект.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Фармакокинетиката на суфентанил след сублингвално приложение може да се опише като трикомпартиментен модел с абсорбция от първи порядък. Този път на приложение води до по- висока абсолютна бионаличност чрез избягване на чревния метаболизъм и метаболизма чрез ензима 3A4, при първо преминаване през черния дроб .

Средната абсолютна бионаличност след еднократно сублингвално приложение на Zalviso в сравнение с едноминутна интравенозна инфузия на 15 микрограма суфентанил е 59 %. Това се сравнява със значително по-ниската бионаличност – 9 % след перорален прием (поглъщане). В клинични проучвания при многократно приложение бионаличността спада до 37,6 %.

При проучване за букално приложение се доказва повишена бионаличност до 78 %, когато таблетките се поставят пред долните фронтални зъби.

Максимална концентрация на суфентанил се постига приблизително 50 минути след прилагане на единична доза; това време се скъсява с около 20 минути при многократно прилагане. Когато Zalviso се прилага на всеки 20 минути, плазмена концентрация в стационарно състояние се постига след 13 дози.

Разпределение

Централният обем на разпределение след интравенозно приложение на суфентанил е приблизително 14 литра, а обемът на разпределение в стационарно състояние е приблизително 350 литра.

Биотрансформация

Биотрансформацията се осъществява основно в черния дроб и тънкото черво. При хора, суфентанил основно се метаболизира чрез ензимната система цитохром P450 3A4 (вж. точка 4.5). Суфентанил се метаболизира бързо до няколко неактивни метаболита, като основните пътища на елиминиране са окислително N- и O-деалкилиране.

Елиминиране

Общият плазмен клирънс след еднократно интравенозно приложение е около 917 l/мин. Приблизително 80 % от приложената интравенозно доза суфентанил се екскретира в рамките на 24 часа. Само 2 % от дозата се екскретират в непроменена форма. Клирънсът не се влияе от расата, пола, параметрите на бъбречната функция, параметрите на чернодробната функция или едновременния прием на субстрати на CYP3A4.

Клинично значимите плазмени нива до голяма степен се определят от времето, необходимо за спадане на плазмените концентрации на суфентанил от Cmax до 50 % от Cmax след спиране на приложението (context sensitive half-time - CST½), а не толкова от терминалния полуживот. След единична доза, медианата на CST½ е 2,2 часа, нараствайки до стойност на медианата 2,5 часа след многократно приложение: по този начин сублингвалният път на приложение значително удължава продължителността на действието спрямо интравенозно приложение на

суфентанил (CST½ от 0,14 часа). Наблюдавани са сходни стойности на CST½ след еднократно и след многократно приложение, което показва, че съществува предсказуема и съпоставима продължителност на действието след многократно приложение на сублингвалнaта таблеткa. След еднократно приложение на сублингвална таблетка от 15 микрограма суфентанил, се наблюдава среден терминален полуживот в диапазона от 6 до 10 часа. След многократно приложение, се определя по-продължителен терминален полуживот до 18 часа, поради по- високите плазмени концентрации на суфентанил, постигани след многократно приложение, и поради възможността за количествено определяне на тези концентрации за продължителен период от време.

Специални популации

Бъбречно увреждане

При популационен фармакокинетичен анализ на плазмените концентрации на суфентанил след употреба на Zalviso при пациенти и здрави доброволци (N = 700), който е включвал

75 пациенти с умерено и 7 пациенти с тежко бъбречно увреждане, не се установява бъбречната функция да представлява значима ковариата по отношение на клирънса. Но поради ограничения брой на проучените пациенти с тежко бъбречно увреждане, Zalviso трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти (вж. точка 4.4).

Чернодробно увреждане

На базата на популационния фармакокинетичен анализ за Zalviso при пациенти и здрави доброволци (N = 700), който е включвал 13 пациенти с умерено и 6 пациенти с тежко чернодробно увреждане, не се установява чернодробната функция да представлява значим фактор за клирънса. Поради ограничения брой пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане, не може да се установи потенциален ефект на чернодробната дисфункция като ковариата по отношение на клирънса. По тази причина Zalviso трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Няма фармакокинетични данни за Zalviso при педиатрични пациенти.

Съществуват ограничени фармакокинетични данни при деца след интравенозно приложение на суфентанил.

Старческа възраст

Не са провеждани специални популационни проучвания със Zalviso при пациенти в старческа възраст. Фармакокинетичните данни от интравенозно приложение на суфентанил не показват разлики в зависимост от възрастта. В рамките на плацебо-контролирани проучвания фаза 3 приблизително 20 % от включените пациенти са били в старческа възраст (≥ 75 годишна възраст) и приблизително 30 % от включените пациенти са били на възраст 65 до 75 години. Популационният фармакокинетичен анализ показва ефект на възрастта с 27 % спад на клирънса при пациенти в старческа възраст (над 65 години). Тъй като свързаният с възрастта спад е по- малък от наблюдаваната интериндивидуална вариабилност – 30-40 % за параметрите на експозиция на суфентанил, приема се, че ефектът няма клинично значение, особено като се има предвид, че Zalviso се използва само „при нужда“.

Популационни фармакокинетични характеристики

Когато пациентите сами се титрират до аналгетичен ефект със Zalviso, плазмените концентрации на суфентанил са средно 60-100 pg/ml в хода на два дни употреба, без да има ефект на базата на възраст или индекс на телесната маса (body mass index - BMI), или леко до умерено бъбречно или чернодробно увреждане.

Пациенти с BMI > 30 kg/m2

Популационният фармакокинетичен анализ с BMI като ковариата показва, че пациентите с BMI > 30 kg/m2 изискват по-често прилагане.

5.3Предклинични данни за безопасност

Токсичност при многократно прилагане

Установено е, че суфентанил индуцира подобни на опиоидните ефекти при множество лабораторни животни (кучета, плъхове, морски свинчета, хамстери) при дози, по-високи от тези за аналгезия, и при две проучвания с многократно прилагане на сублингвални таблетки суфентанил, прилагани букално при златисти (сирийски) хамстери.

Репродуктивна токсичност

Суфентанил не е тератогенен при плъхове и зайци. Суфентанил причинява ембриолеталитет при плъхове и зайци, третирани 10-30 дни по време на бременност с 2,5 пъти максималната доза при хора чрез интравенозно приложение. Ембриолеталният ефект се счита за вторичен на токсичността за майката.

Не се наблюдават отрицателни ефекти в друго проучване при плъхове, третирани с 20 пъти максималната доза при хора в периода на органогенезата. Предклинични ефекти се наблюдават само след приложение на дози, значително над максималната доза при хора, които имат малко значение за клиничната употреба.

Мутагенност

Тестът на Ames не показва мутагенен ефект на суфентанил. При микронуклеарния тест при женски плъхове, единични интравенозни дози суфентанил до 80 µg/kg (приблизително 2,5 пъти максималната интравенозна доза при хора) не са довели до структурни хромозомни мутации.

Карциногенност

Не са провеждани проучвания за карциногенност със суфентанил.

Локална поносимост

Проведени са две проучвания за локалнаа поносимост в торбичката в бузата на хамстер със сублингвални таблетки суфентанил. От тези проучвания се стига до заключението, че сублингвалните таблетки Zalviso нямат или имат минимален потенциал за локално дразнене.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Манитол (E421)

Калциев хидрогенфосфат, безводен Хипромелоза Кроскарамелоза натрий Стеаринова киселина Магнезиев стеарат

Сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110).

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Zalviso се предлага в поликарбонатен патрон. Всеки патрон съдържа по 40 сублингвални таблетки и е опакован в саше от полиестерен филм/LDPE/алуминиево фолио/LDPE, с кислороден абсорбер. Zalviso се предлага в опаковки по 1, 10 и 20 патрона, и групови опаковки, съдържащи 40 (2 опаковки по 20), 60 (3 опаковки по 20) и 100 (5 опаковки по 20) патрона, еквивалентни съответно на 40, 400, 800, 1 600, 2 400 и 4 000 сублингвални таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Патронът трябва да се използва само с устройството за прилагане на Zalviso, което включва контролер и диспенсер, за да се гарантира правилното използване на системата.

След изваждане от сашето, патронът трябва незабавно да се постави в устройството за прилагане на Zalviso.

Устройството трябва да се използва в съответствие с препоръките в информационния материал, предоставен от производителя.

Трябва стриктно да се спазват инструкциите за настройване на устройството за прилагане на Zalviso от медицинските специалисти.

Устройството за прилагане на Zalviso не трябва да се използва, ако някой от компонентите му е видимо повреден.

Напълно зареденото устройство за прилагане на Zalviso ще работи без презареждане до 72 часа.

След преустановяване на лечението медицинският специалист трябва да отстрани патрона от устройството и всички неизползвани или не до край изпразнени патрони трябва да се изхвърлят от медицинския специалист в съответствие с местните закони и изисквания за веществата под контрол. Всякакви други отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата на болничното заведение и местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 18 септември 2015

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта