Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zavicefta (ceftazidime / avibactam) – кратка характеристика на продукта - J01

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоZavicefta
ATC кодJ01
Веществоceftazidime / avibactam
ПроизводителAstraZeneca AB

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zavicefta 2 g/0,5 g прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа цефтазидим пентахидрат (ceftazidime pentahydrate), еквивалентен на 2 g цефтазидим, и авибактам натрий (avibactam sodium), еквивалентен на 0,5 g авибактам.

След реконституиране 1 ml от разтвора съдържа 167,3 mg цефтазидим и 41,8 mg авибактам (вж. точка 6.6).

Помощно вещество с известно действие: всеки флакон съдържа 6,44 mmol натрий (приблизително

148 mg).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор (прах за концентрат).

Бял до жълт прах.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Zavicefta е показан за лечението на следните инфекции при възрастни (вж. точки 4.4 и 5.1):

усложнена интраабдоминална инфекция (уИАИ);

усложнена инфекция на пикочните пътища (уИПП), включително пиелонефрит;

вътреболничнa пневмония (ВБП), включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация (ventilator associated pneumonia, VAP).

Zavicefta е показан също и за лечение на инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при възрастни пациенти с ограничени възможности за лечение (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

Трябва да се имат предвид официалните указания за правилна употреба на антибактериални средства.

4.2Дозировка и начин на приложение

Препоръчва се Zavicefta да се използва за лечение на инфекции, дължащи се на аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, при възрастни пациенти с ограничени възможности за лечение само след консултация с лекар с подходящ опит в лечението на инфекциозни заболявания

(вж. точка 4.4).

Дозировка

В Таблица 1 е показана препоръчителната интравенозна доза при пациенти с изчислен креатининов клирънс (CrCl) ≥ 51 ml/min (вж. точки 4.4 и 5.1).

Таблица 1 Препоръчителна интравенозна доза при пациенти с изчислен CrCl ≥ 51 ml/min1

Вид на инфекцията

Доза на

Честота

Време

Продължителност на

 

цефтазидим/авибактам

 

на

лечение

 

 

 

инфузия

 

Усложнена ИАИ2,3

2 g/0,5 g

На всеки

2 часа

5-14 дни

 

 

8 часа

 

5-10 дни4

Усложнена ИПП,

2 g/0,5 g

На всеки

2 часа

включително

 

8 часа

 

 

пиелонефрит3

 

 

 

 

Вътреболнична

2 g/0,5 g

На всеки

2 часа

7-14 дни

пневмония,

 

8 часа

 

 

включително VAP3

 

 

 

 

Инфекции, дължащи

2 g/0,5 g

На всеки

2 часа

Зависи от тежестта на

се на аеробни Грам-

 

8 часа

 

инфекцията,

отрицателни

 

 

 

патогена(ите) и

микроорганизми, при

 

 

 

клиничните и

пациенти с

 

 

 

бактериологичните

ограничени

 

 

 

резултати на пациента5

възможности за

 

 

 

 

лечение2,3

 

 

 

 

1CrCl, изчислен по формулата на Cockcroft-Gault.

2Да се използва в комбинация с метронидазол, когато е известно или се подозира, че анаеробните патогени допринасят за инфекциозния процес.

3Да се използва в комбинация с антибактериално средство, активно срещу Грам-положителни патогени, когато е известно или се подозира, че те допринасят за инфекциозния процес.

4Показаната обща продължителност може да включва интравенозно приложение на Zavicefta, последвано от подходяща перорална терапия.

5Има много ограничен опит с употребата на Zavicefta за повече от 14 дни.

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на бъбречно увреждане

(изчислен CrCl ≥ 51 - ≤ 80 ml/min) (вж. точка 5.2).

В Таблица 2 са показани препоръчителните корекции на дозата при пациенти с изчислен CrCl ≤ 50 ml/min (вж. точки 4.4 и 5.2).

Таблица 2 Препоръчителни интравенозни дози при пациенти с изчислен CrCl ≤ 50 ml/min1

Изчислен CrCl

Схема на дозиране2

Честота

Време на инфузия

(ml/min)

 

 

 

31-50

1 g/0,25 g

На всеки 8 часа

2 часа

16-30

0,75 g/0,1875 g

На всеки 12 часа

2 часа

6-15

0,75 g/0,1875 g

На всеки 24 часа

2 часа

Терминален стадий на

0,75 g/0,1875 g

На всеки 48 часа

2 часа

бъбречна недостатъчност,

включително на хемодиализа3

1CrCl, изчислен по формулата на Cockcroft-Gault.

2Препоръките за дозиране се основават на фармакокинетично моделиране.

3Цефтазидим и авибактам се отстраняват чрез хемодиализа (вж. точки 4.9 и 5.2). Приложението на Zavicefta в дните на хемодиализа трябва да се извърши след завършването на хемодиализата.

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността при деца и юноши под 18-годишна възраст още не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Zavicefta се прилага чрез интравенозна инфузия в продължение на 120 минути в инфузия с обем от

100 ml.

За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Свръхчувствителност към което и да е цефалоспориново антибактериално средство.

Тежка свръхчувствителност (напр. анафилактична реакция, тежка кожна реакция) към някой друг вид β-лактамно антибактериално средство (напр. пеницилини, монобактами или карбапенеми).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност

Възможни са сериозни и понякога с летален изход реакции на свръхчувствителност (вж.

точки 4.3 и 4.8). В случай на реакции на свръхчувствителност, лечението със Zavicefta трябва да се преустанови незабавно и трябва да се предприемат адекватни спешни мерки.

Преди започване на лечение, трябва да се установи дали пациентът има анамнеза за реакции на свръхчувствителност към цефтазидим, към други цефалоспорини или към някой друг вид β-лактамно антибактериално средство. Необходимо е внимание, ако цефтазидим/авибактам се прилага при пациенти с анамнеза за нетежка свръхчувствителност към пеницилини, монобактами или карбапенеми.

Диария, свързана с Clostridium difficile

При приложение на цефтазидим/авибактам се съобщава за диария, свързана с Clostridium difficile, като тя може да варира по тежест от лека до животозастрашаваща. Тази диагноза трябва да се има предвид при пациенти с диария по време на или след приложението на Zavicefta (вж. точка 4.8).

Трябва да се има предвид преустановяване на терапията със Zavicefta и приложението на специфично лечение за Clostridium difficile. Не трябва да се прилагат лекарствени продукти, които инхибират перисталтиката.

Бъбречно увреждане

Цефтазидим и авибактам се елиминират през бъбреците, поради това, дозата трябва да се намали в съответствие със степента на бъбречно увреждане (вж. точка 4.2). Понякога, при приложение на цефтазидим, се съобщават неврологични последици, включително тремор, миоклонус, неконвулсивен status epilepticus, конвулсия, енцефалопатия и кома, когато дозата не е понижена при пациенти с бъбречно увреждане.

При пациентите с бъбречно увреждане се препоръчва внимателно проследяване на изчисления креатининов клирънс. При някои пациенти, особено рано в хода на лечението на инфекцията, креатининовият клирънс, изчислен от серумния креатинин, може да се промени бързо.

Нефротоксичност

Съпътстващо лечение с високи дози цефалоспорини и нефротоксични лекарствени продукти, като аминогликозиди или мощни диуретици (напр. фуроземид), може неблагоприятно да засегне бъбречната функция.

Директен антиглобулинов тест (DAGT или тест на Coombs) сероконверсия и потенциален риск от хемолитична анемия.

Употребата на цефтазидим/авибактам може да позитивира директния антиглобулинов тест (DAGT или тест на Coombs), което може да повлияе на резултатите, получени от кръвен тест за съвместимост, и/или може да причини лекарство-индуцирана имунна хемолитична анемия (вж. точка 4.8). Въпреки че DAGT сероконверсия при пациентите, получаващи Zavicefta, е честа в клиничните проучвания (изчислените граници на сероконверсия при проучванията фаза 3 са 3,2 % до 20,8 % при пациентите с отрицателен тест на Coombs на изходно ниво и най-малко един контролен тест), няма данни за хемолиза при пациенти, които са развили положителен DAGT по време на лечението. Възможността от възникване на хемолитична анемия във връзка с лечение със Zavicefta, обаче, не може да се изключи. Пациентите, получили анемия по време на или след лечение със Zavicefta, трябва да се изследват за тази възможност.

Ограничения на клиничните данни

Проучванията за клинична ефикасност и безопасност на Zavicefta са провеждани само при уИАИ, уИПП и ВБП (включително VAP).

Усложнени интраабдоминални инфекции

Вдве проучвания при пациенти с уИАИ най-честата диагноза (приблизително 42 %) е перфорация на апендикса или периапендикуларен абсцес. Приблизително 87 % от пациентите имат оценка на острите и хронични физиологични изменения ІІ (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, APACHE II) скор ≤ 10, а 4,0 % имат бактериемия на изходно ниво. Смърт настъпва при 2,1 % (18/857) от пациентите, които получават Zavicefta и метронидазол, и при 1,4 % (12/863) от пациентите, които получават меропенем.

Вподгрупата със CrCl 30 до 50 ml/min на изходно ниво, смърт настъпва при 16,7 % (9/54) от пациентите, които получават Zavicefta и метронидазол и 6,8 % (4/59) от пациентите, които получават меропенем. Пациентите със CrCl 30 до 50 ml/min получават по-ниска доза Zavicefta от към момента препоръчителната доза за пациенти в тази подгрупа.

Усложнени инфекции на пикочните пътища

В две проучвания при пациенти с уИПП, 381/1 091 (34,9 %) от включените пациенти са с уИПП без пиелонефрит, докато 710 (65,1 %) от включените са с остър пиелонефрит (mMITT популация). Общо 81 пациенти с уИПП (7,4 %) имат бактериемия на изходно ниво.

Вътреболнична пневмония, включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация

В едно проучване при пациенти с нозокомиална пневмония, 280/808 (34,7 %) имат VAP, а 40/808 (5,0 %) имат бактериемия на изходно ниво.

Пациенти с ограничени терапевтични възможности

Употребата на цефтазидим/авибактам за лечение на пациенти с инфекции, дължащи се на Грам- отрицателни аеробни патогени, които имат ограничени терапевтични възможности, се основава на опита със самостоятелното приложение на цефтазидим и на анализите на връзката фармакокинетика-фармакодинамика на цефтазидим/авибактам (вж. точка 5.1).

Спектър на действие на цефтазидим/авибактам

Цефтазидим има слаба активност или не притежава активност срещу повечето Грам-положителни микроорганизми и анаероби (вж. точки 4.2 и 5.1). Трябва да се използват допълнителни антибактериални средства, когато е известно или се подозира, че тези патогени допринасят за инфекциозния процес.

Инхибиторният спектър на авибактам включва много от ензимите, които инактивират цефтазидим, включително β-лактамази Ambler клас A и β-лактамази клас C. Авибактам не инхибира ензими клас B (метало-β-лактамази) и не може да инхибира много от ензимите клас D (вж. точка 5.1).

Нечувствителни микроорганизми

Продължителната употреба може да доведе до свръх растеж на нечувствителни микроорганизми (напр. ентерококи, гъбички), който може да наложи прекъсване на лечението или други подходящи мерки.

Влияние върху лабораторните тестове

Цефтазидим може да повлияе медно-редукционните методи (метод на Benedict, метод на Fehling, Clinitest) за откриване на глюкозурия, което води до лъжливо положителни резултати. Цефтазидим не повлиява ензимните тестове за глюкозурия.

Диета с контролиран прием на натрий

Всеки флакон съдържа общо 6,44 mmol натрий (приблизително 148 mg). Това трябва да се има предвид, когато Zavicefta се прилага при пациентите, които са на диета с контролиран прием на натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro авибактам е субстрат на OAT1 и OAT3 транспортери, което може да допринася за активното поемане на авибактам от кръвния компартимент и поради това повлиява неговата екскреция. Пробенецид (мощен инхибитор на OAT) инхибира това поемане с 56 % до 70 % in vitro и поради това има потенциал да промени елиминирането на авибактам. Тъй като не е провеждано проучване на клиничното взаимодействие на авибактам и пробенецид, едновременното приложение на авибактам с пробенецид не се препоръчва.

Авибактам не показва значимо инхибиране на ензимите на цитохром P450 in vitro. Авибактам и цефтазидим не показват индукция на цитохром P450 in vitro в клинично значими концентрации. Авибактам и цефтазидим не инхибират основните бъбречни или чернодробни транспортери в клинично значимите граници на експозиция, поради това се счита, че потенциалът за взаимодействие чрез тези механизми е нисък.

Клиничните данни показват, че няма взаимодействие между цефтазидим и авибактам, и между цефтазидим/авибактам и метронидазол.

Други видове взаимодействия

Едновременното лечение с високи дози цефалоспорини и нефротоксични лекарствени продукти, като аминогликозиди или мощни диуретици (напр. фуроземид), може да повлияе неблагоприятно бъбречната функция (вж. точка 4.4).

Хлорамфеникол е антагонист in vitro на цефтазидим и други цефалоспорини. Клиничното значение на тази находка е неизвестно, но поради възможността за антагонизъм in vivo, тази лекарствена комбинация трябва да се избягва.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучванията с цефтазидим при животни не показват директни или индиректни вредни ефекти по отношение на бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие. Проучванията с авибактам при животни показват репродуктивна токсичност без данни за тератогенни ефекти (вж. точка 5.3).

Цефтазидим/авибактам трябва да се използват по време на бременност само ако потенциалната полза надхвърля възможния риск.

Кърмене

Цефтазидим се екскретира в кърмата в малки количества. Не е известно дали авибактам се екскретира в кърмата. Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата. Трябва да се реши дали да се преустанови кърменето, или да се преустанови/да се въздържи от терапия с цефтазидим/авибактам, като се вземе предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Ефектите на цефтазидим/авибактам върху фертилитета при човека не са проучени. Липсват данни относно проучвания при животни с цефтазидим. Проучванията с авибактам при животни не показват вредни ефекти по отношение на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Може да възникнат нежелани ефекти (напр. замайване), които могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини след приложение на Zavicefta (вж. точка 4.8).

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

В седем клинични изпитвания фаза 2 и фаза 3, 2 024 възрастни пациенти са лекувани със Zavicefta. Най-честите нежелани реакции, възникващи при ≥ 5 % от пациентите, лекувани със Zavicefta, са положителен директен тест на Coombs, гадене и диария. Гаденето и диарията обикновено са леки или умерени по интензитет.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Следните нежелани реакции се съобщават само с цефтазидим и/или са установени по време на клиничните изпитвания фаза 2 и фаза 3 със Zavicefta. Нежеланите реакции са класифицирани по честота и по системо-органен клас. Категориите по честота са получени от нежеланите реакции и/или потенциално клинично значимите лабораторни отклонения и са оценени в съответствие със следната условност:

Много чести (≥ 1/10)

Чести (≥ 1/100 и < 1/10) Нечести (≥ 1/1 000 и < 1/100) Редки (≥ 1/10 000 и < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Таблица 3 Честота на нежеланите реакции по системо-органен клас

Системо-

Много

Чести

Нечести

Много редки

С неизвестна

органен клас

чести

 

 

 

честота

Инфекции и

 

Кандидоза

Колит,

 

 

инфестации

 

(включително

причинен от

 

 

 

 

вулво-вагинална

Clostridium

 

 

 

 

кандидоза и

difficile

 

 

 

 

орална кандидоза)

Псевдомембра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нозен колит

 

 

Нарушения на

Положите

Еозинофилия

Неутропения

 

Агранулоцитоза

кръвта и

лен

 

 

 

 

лимфната

директен

Тромбоцитоза

Левкопения

 

Хемолитична

система

тест на

 

 

 

анемия

 

Coombs

Тромбоцитопения

Лимфоцитоза

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

 

 

Анафилактична

имунната

 

 

 

 

реакция

система

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Главоболие

Парестезия

 

 

нервната

 

 

 

 

 

система

 

Замайване

 

 

 

Стомашно-

 

Диария

Дисгеузия

 

 

чревни

 

 

 

 

 

нарушения

 

Коремна болка

 

 

 

 

 

Гадене

 

 

 

 

 

Повръщане

 

 

 

Хепатобилиар

 

Повишена аланин

 

 

Жълтеница

ни нарушения

 

аминотрансфераза

 

 

 

 

 

Повишена

 

 

 

 

 

аспартат

 

 

 

 

 

аминотрансфераза

 

 

 

 

 

Повишена алкална

 

 

 

 

 

фосфатаза в

 

 

 

 

 

кръвта

 

 

 

 

 

Повишена

 

 

 

 

 

гамаглутамилтран

 

 

 

 

 

сфераза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена лактат

 

 

 

 

 

дехидрогеназа в

 

 

 

 

 

кръвта

 

 

 

Нарушения на

 

Макуло-папуларен

 

 

Токсична

кожата и

 

обрив

 

 

епидермална

подкожната

 

 

 

 

некролиза

тъкан

 

Уртикария

 

 

Синдром на

 

 

 

 

 

 

 

Сърбеж

 

 

Stevens-Johnson

 

 

 

 

 

Еритема

 

 

 

 

 

мултиформе

 

 

 

 

 

Ангиоедем

 

 

 

 

 

Лекарствена

 

 

 

 

 

реакция с

 

 

 

 

 

еозинофилия и

 

 

 

 

 

системни

 

 

 

 

 

симптоми

 

 

 

 

 

(DRESS)

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Повишен

Тубуло-

 

бъбреците и

 

 

креатинин в

интерстициален

 

пикочните

 

 

кръвта

нефрит

 

пътища

 

 

Повишена урея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в кръвта

 

 

 

 

 

Остро

 

 

 

 

 

бъбречно

 

 

 

 

 

увреждане

 

 

Общи

 

Тромбоза на

 

 

 

нарушения и

 

мястото на

 

 

 

ефекти на

 

инфузия

 

 

 

мястото на

 

 

 

 

 

приложение

 

Флебит на мястото

 

 

 

 

 

на инфузия

 

 

 

 

 

Пирексия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Предозирането с цефтазидим/авибактам може да доведе до неврологични последици, включително енцефалопатия, конвулсии и кома, дължащи се на компонента цефтазидим.

Серумните нива на цефтазидим може да се понижат чрез хемодиализа или перитонеална диализа. По време на 4-часов период на хемодиализа, се отстранява 55 % от дозата на авибактам.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антибактериални средства за системно приложение, цефтазидим, комбинации, ATC код: J01DD52

Механизъм на действие

Цефтазидим инхибира синтеза на пептидогликан в бактериалната клетъчна стена след свързване с пеницилин-свързващите протеини (ПСП), което води до лизис на бактериалната клетка и смърт. Авибактам е не β-лактамен инхибитор на β-лактамазата, действащ чрез образуване на ковалентен аддукт с ензима, който е стабилен на хидролиза. Той инхибира β-лактамази и от Ambler клас A, и от клас C, както и някои ензими от клас D, включително β-лактамази с разширен спектър, KPC и OXA-48 карбапенемази и AmpC ензими. Авибактам не инхибира ензими от клас B (метало-β-лактамази) и не може да инхибира много ензими от клас D.

Резистентност

Механизмите на бактериална резистентност, които потенциално биха могли да засегнат цефтазидим-авибактам, включват мутантни или придобити пеницилин-свързващи протеини, понижен пермеабилитет на външната мембрана за всяко от съединенията, активен ефлукс на всяко от съединенията и β-лактамазни ензими, рефрактерни към инхибиране от авибактам и способни да хидролизират цефтазидим.

Антибактериална активност в комбинация с други антибактериални средства

Не е доказан синергизъм или антагонизъм при проучванията in vitro на лекарствените комбинации с цефтазидим/авибактам и метронидазол, тобрамицин, левофлоксацин, ванкомицин, линезолид, колистин и тигециклин.

Гранични стойности при тестване на чувствителността

Граничните стойности за минимална инхибиторна концентрация (МИК), установени от Европейската комисия по тестване на чувствителността на антимикробните средства (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) за цефтазидим/авибактам, са както следва:

Микроорганизми

Чувствителни

Резистентни

Enterobacteriaceae

≤ 8 mg/l

> 8 mg/l

Pseudomonas aeruginosa

≤ 8 mg/l

> 8 mg/l

Връзка(и) фармакокинетика-фармакодинамика

Доказано е, че антимикробната активност на цефтазидим срещу специфични патогени най-добре корелира с процентното време на задържане на концентрацията на свободното лекарство над минималната инхибиторна концентрация на цефтазидим/авибактам в дозовия интервал

(%fT > МИК на цефтазидим-авибактам). За авибактам индексът ФК-ФД е процентното време на концентрацията на свободното лекарство над праговата концентрация в дозовия интервал

(%fT > CT).

Клинична ефикасност срещу специфични патогени

В клиничните проучвания е доказана ефикасност срещу следните патогени, които са чувствителни към цефтазидим-авибактам in vitro.

Усложнени интраабдоминални инфекции

Грам-отрицателни микроорганизми

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Усложнени инфекции на пикочните пътища

Грам-отрицателни микроорганизми

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Enterobacter cloacae

Pseudomonas aeruginosa

Вътреболнична пневмония, включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация

Грам-отрицателни микроорганизми

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Не е установена клинична ефикасност срещу следните патогени, които са значими за одобрените показания, въпреки че in vitro проучванията показват, че те ще са чувствителни към цефтазидим/авибактам при липса на придобити механизми на резистентност.

Грам-отрицателни микроорганизми

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Данни in vitro показват, че следните видове не са чувствителни към цефтазидим/авибактам:

Staphylococcus aureus (метицилин-чувствителни и метицилин-резистентни)

Анаероби

Enterococcus spp.

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter spp.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията със Zavicefta в една или повече подгрупи на педиатричната популация, при лечението на интраабдоминални инфекции, инфекции на пикочните пътища, пневмония и Грам- отрицателни бактериални инфекции (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Разпределение

Свързването и на цефтазидим, и на авибактам с човешките протеини е съответно приблизително 10 % и 8 %. Обемите на разпределение на цефтазидим и авибактам в стационарно състояние са съответно около 22 l и 18 l, при здрави възрастни след многократни дози 2 000 mg/500 mg цефтазидим/авибактам, прилагани чрез инфузия в продължение на 2 часа на всеки 8 часа. И цефтазидим, и авибактам проникват в течността, покриваща бронхиалния епител при човека в еднаква степен с концентрации около 30 % от тези в плазмата. Профилите концентрация-време са подобни при бронхиалния епител и плазмата.

Проникването на цефтазидим през интактна кръвно-мозъчна бариера е слабо. Когато менингите са възпалени, в ГМТ се достигат концентрации на цефтазидим от 4 до 20 mg/l или повече. Проникването на авибактам през кръвно-мозъчната бариера не е проучено клинично; при зайци с възпалени менинги обаче ГМТ експозиции на цефтазидим и авибактам са съответно 43 % и 38 % от плазмената AUC. Цефтазидим преминава лесно през плацентата и се екскретира в кърмата.

Биотрансформация

Цефтазидим не се метаболизира. Не се наблюдава метаболизъм на авибактам в препарати от човешки черен дроб (микрозоми и хепатоцити). Непромененият авибактам е основният свързан с лекарството компонент в човешката плазма и в урината след приложние на с [14C]-авибактам.

Елиминиране

Терминалният полуживот (t½) и на цефтазидим, и на авибактам е около 2 часа след интравенозно приложение. Цефтазидим се екскретира непроменен в урината чрез гломерулна филтрация; приблизително 80-90 % от дозата се открива в урината до 24 часа. Авибактам се екскретира непроменен в урината с бъбречен клирънс приблизително 158 ml/min, което показва активна тубулна секреция в допълнение към гломерулната филтрация. Приблизително 97 % от дозата на авибактам се открива в урината, 95 % до 12 часа. Под 1 % от цефтазидим се екскретира чрез жлъчката и под 0,25 % от авибактам се екскретира във фекалиите.

Линейност/нелинейност

Фармакокинетиката и на цефтазидим, и на авибактам е приблизително линейна в проучените дозов диапазон (50 mg до 2 000 mg) при еднократно интравенозно приложение. Не се наблюдава значително кумулиране на цефтазидим или авибактам след многократни интравенозни инфузии на 2 000 mg/500 mg цефтазидим/авибактам, прилагани на всеки 8 часа в продължение на до 11 дни при здрави възрастни с нормална бъбречна функция.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Елиминирането на цефтазидим и авибактам се понижава при пациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане. Средното повишение на AUC на авибактам е съответно 3,8 пъти и 7 пъти при лица с умерена и тежка степен на бъбречно увреждане (вж. точка 4.2).

Чернодробно увреждане

Ако бъбречната функция не е увредена, лека до умерена степен на чернодробно увреждане не оказва ефект върху фармакокинетиката на цефтазидим при лица, на които са прилагани 2 g интравенозно на всеки 8 часа в продължение на 5 дни. Фармакокинетиката на цефтазидим при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане не е установена. Фармакокинетиката на авибактам при пациенти с всякаква степен на чернодробно увреждане не е проучена.

Тъй като цефтазидим и авибактам изглежда не претърпяват значим чернодробен метаболизъм, не се очаква системният клирънс на всяко активно вещество да бъде значително променен при чернодробно увреждане.

Пациенти в старческа възраст (≥ 65 години)

Понижен клирънс на цефтазидим е наблюдаван при пациенти в старческа възраст, което се дължи предимно на свързано с възрастта намаление на бъбречния клирънс на цефтазидим. Средният полуживот на елиминиране на цефтазидим варира от 3,5 до 4 часа след интравенозно болус приложение на 2 g на всеки 12 часа при пациенти в старческа възраст на 80 години или по- възрастни.

След еднократно интравенозно приложение на доза 500 mg авибактам под формата на 30-минутна интравенозна инфузия, при лицата в старческа възраст има по-бавен терминален полуживот на авибактам, което може да се отдаде на свързано с възрастта понижение на бъбречния клирънс.

Пол и раса

Фармакокинетиката на цефтазидим/авибактам не се повлиява значимо от пола или расата.

5.3Предклинични данни за безопасност

Цефтазидим

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, репродуктивна токсичност или генотоксичност. Проучвания за канцерогенност не са провеждани с цефтазидим.

Авибактам

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане или генотоксичност. Проучвания за канцерогенност не са провеждани с авибактам.

Репродуктивна токсичност

При бременни зайци, на които е прилаган авибактам в дози 300 и 1 000 mg/kg на ден, се наблюдава свързано с дозата по-ниско средно фетално тегло и забавена осификация, потенциално свързани с майчина токсичност. Нивата на експозиция в плазмата при NOAEL за майките и фетусите (100 mg/kg на ден) показват умерени до ниски граници на безопасност.

Не са наблюдавани нежелани ефекти върху ембрио-феталното развитие или фертилитета при плъхове. След приложение на авибактам на плъхове през цялата бременност и лактацията, няма ефект върху преживяемостта, растежа или развитието на малките, обаче има повишение на честотата на разширение на бъбречното легенче и уретерите, при по-малко от 10 % от малките плъхчета, при майчини експозиции по-големи или равни на приблизително 1,5 пъти терапевтичните експозиции при хора.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев карбонат (безводен)

6.2Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

6.3Срок на годност

Сух прах:

3 години

След реконституиране:

Флаконът с разтвореният прах трябва да се използва незабавно.

След разреждане:

Доказана е химична и физична стабилност при употреба до 24 часа при температура 2-8°C, последвано от до 12 часа при температура не повече от 25°C.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и по правило не трябва да надхвърлят 24 часа при температура 2 до 8°C, освен ако реконституирането/разреждането е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

6.4Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение на реконституирания и разреден лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Флакон от 20 ml от стъкло (тип 1), затворен с гумена (халобутилова) запушалка и алуминиева обкатка с чупеща се капачка.

Лекарственият продукт се доставя в опаковки от 10 флакона.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Прахът трябва да се реконституира (разтвори) с вода за инжекции и полученият концентрат трябва след това да се разреди непосредствено преди употребата. Готовият разтвор е бледо жълт и не съдържа твърди частици.

При приготвяне и приложение на разтвора трябва да се използват стандартни асептични техники.

1.Вкарайте иглата на спринцовката през запушалката на флакона и инжектирайте 10 ml стерилна вода за инжекции.

2.Изтеглете иглата и разклатете флакона, за да се получи бистър разтвор.

3.Не вкарвайте игла за отстраняване на въздуха, докато продуктът не се разтвори. Вкарайте иглата за отстраняване на въздуха през запушалката на флакона, за да намалите вътрешното налягане.

4.Прехвърлете незабавно цялото съдържимо (приблизително 12,0 ml) от получения разтвор в инфузионния сак. По-ниски дози може да се получат чрез прехвърляне на подходящ обем от получения разтвор в инфузионния сак, въз основа на съдържанието на цефтазидим и авибактам съответно 167,3 mg/ml и 41,8 mg/ml. Доза 1 000 mg/250 mg или 750 mg/187,5 mg се получава съответно с аликвотни части от 6,0 ml или 4,5 ml.

Бележка: за да се запази стерилността на продукта, важно е иглата за отстраняване на въздуха да не се вкарва през запушалката на флакона преди продуктът да се е разтворил.

Флаконите с цефтазидим/авибактам прах трябва да се реконституират с 10 ml стерилна вода за инжекции, последвано от разклащане, докато съдържанието се разтвори. Един инфузионен сак може да съдържа всяко от следните: натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) инжекционен разтвор, декстроза 50 mg/ml (5 %) инжекционен разтвор, натриев хлорид 4,5 mg/ml и декстроза 25 mg/ml инжекционен разтвор (0,45 % натриев хлорид и 2,5 % декстроза) или Рингер лактат разтвор. Един инфузионен сак от 100 ml може да се използва за приготвяне на инфузията според обема, необходим за пациента. Общият интервал от време между започването на реконституирането и завършването на приготвянето на интравенозната инфузия не трябва да надхвърля 30 минути.

Всеки флакон е само за еднократно приложение.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje

Швеция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1109/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

24 юни 2016 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта