Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinplava (bezlotoxumab) – кратка характеристика на продукта - J06BB21

Updated on site: 11-Oct-2017

Наименование на лекарствотоZinplava
ATC кодJ06BB21
Веществоbezlotoxumab
ПроизводителMerck Sharp

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ZINPLAVA 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg безлотоксумаб (bezlotoxumab). Един флакон от 40 ml съдържа 1 000 mg безлотоксумаб.

Безлотоксумаб е човешко моноклонално антитяло, произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер чрез рекомбинантна ДНК технология. То се свързва към токсин В на C. difficile.

Помощно вещество с известно действие

Всеки ml от концентрата съдържа 0,2 mmol натрий, което е 4,57 mg натрий. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор Бистра до леко опалесцираща, безцветна до бледожълта течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

ZINPLAVA е показан за профилактика на рецидиви на инфекция с Clostridium difficile (Clostridium difficile infection, CDI) при възрастни с висок риск от рецидив на CDI (вж.

точки 4.2, 4.4 и 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

ZINPLAVA трябва да се прилага по време на курса на антибактериалната терапия за CDI (вж.

точки 4.4 и 5.1).

ZINPLAVA трябва да се прилага като еднократна интравенозна инфузия от 10 mg/kg (вж. по- долу и точка 6.6).

Опитът със ZINPLAVA е ограничен до единичен епизод на CDI и еднократно приложение при пациенти (вж. точка 4.4).

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти на възраст ≥ 65 години (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ZINPLAVA при пациенти на възраст под 18 години все още не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Разреденият инфузионен разтвор се прилага интравенозно в продължение на 60 минути, като се използва стерилен, апирогенен, вграден или допълнителен филтър с ниско протеинно свързване 0,2 до 5 микрона. ZINPLAVA не трябва да се прилага като струйна или болус интравенозна инжекция.

Разреденият разтвор може да се прилага чрез централен или периферен катетър.

ZINPLAVA не трябва да се прилага съвместно с други лекарствени продукти, едновременно през същата инфузионна линия.

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

ZINPLAVA не е лечение за CDI и не оказва влияние върху настоящия CDI епизод. ZINPLAVA трябва да се прилага по време на курса на антибактериалната терапия за CDI. Няма данни относно ефикасността на ZINPLAVA, ако е приложен след първите 10-14 дни на антибактериалната терапия за CDI.

ZINPLAVA не трябва да се прилага като струйна или болус интравенозна инжекция.

Няма опит с многократното приложение на ZINPLAVA при пациенти с CDI. В клинични изпитвания на пациентите с CDI е приложена само единична доза ZINPLAVA (вж. точка 5.1).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия с други лекарствени продукти. Моноклоналните антитела за терапевтични цели обикновено нямат значим потенциал за лекарствени взаимодействия, тъй като те не засягат пряко цитохром P450 ензимите и не са субстрати на транспортери в черния дроб или бъбреците.

Безлотоксумаб-медиирани лекарствени реакции са малко вероятни, тъй като таргета на безлотоксумаб е екзогенен токсин.

Съпътстващо със ZINPLAVA е приложено перорално стандартно лечение (standard of care, SoC) с антибактериална терапия за CDI.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни от употребата на безлотоксумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). ZINPLAVA не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако клиничното състояние на жената не изисква лечение с безлотоксумаб.

Кърмене

Не е известно дали безлотоксумаб се секретира в кърмата. Тъй като е възможно моноклоналните антитела да се екскретират в кърмата, трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да не се прилага ZINPLAVA, като се вземе предвид важността на

ZINPLAVA за майката.

Фертилитет

Липсват клинични данни за възможните ефекти на безлотоксумаб върху фертилитета. Не са провеждани изпитвания, свързани с фертилитета, върху животни. В проучвания за тъканна кръстосана реактивност безлотоксумаб не се свързва с репродуктивна тъкан и няма съществено въздействие върху мъжките и женските репродуктивни органи в проучвания за токсичност при многократно приложение при мишки (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Безлотоксумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Профилът на безопасност на ZINPLAVA е оценен в две фаза 3 клинични проучвания. Най-честите нежелани реакции след лечение със ZINPLAVA (съобщени при ≥ 4 % от пациентите в рамките на първите 4 седмици на инфузия) са гадене, диария, пирексия и главоболие. Тези нежелани реакции са съобщени при пациентите на плацебо с честота, сходна при пациентите, лекувани със ZINPLAVA.

Табличен списък на нежеланите реакции

В Таблица 1 са представени нежеланите реакции, съобщени в рамките на 4 седмици от инфузията при пациенти, лекувани със ZINPLAVA и изброени по системо-органна класификация. Честотата на нежеланите реакции се определя както следва: много чести

(≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000),

много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). В рамките на всяка група по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната честота.

Таблица 1: Нежелани реакции със ZINPLAVA

Системо-органна класификация

Честота

Нежелана(и) реакция(и)

по MedDRA

 

 

 

 

 

Нарушения на нервната система

Чести

Главоболие

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене, диария

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Чести

Пирексия

мястото на приложение

 

 

 

 

 

Наранявания, отравяния и

Чести

Реакции, свързани с инфузията

усложнения, възникнали в

 

 

резултат на интервенции

 

 

 

 

 

† Вижте „Описание на избрани нежелани реакции“ по-долу.

Описание на избрани нежелани реакции

Сериозни нежелани реакции

В клинични проучвания, сериозни нежелани реакции, настъпващи в рамките на 12 седмици след инфузията, са съобщени при 29 % от пациентите, лекувани със ZINPLAVA и при 33 % от пациентите, приемащи плацебо.

Реакции, свързани с инфузията

Като цяло, 10 % от участниците в групата на ZINPLAVA са имали една или повече нежелани реакции, специфични за инфузията в деня на инфузията или на следващия ден, в сравнение с 8 % в групата на плацебо. Нежелани реакции, специфични за инфузията, съобщени при ≥ 0,5 %

от участниците, получаващи ZINPLAVA и с честота по-голяма от тази в групата на плацебо, са гадене (3 %), умора (1 %), пирексия (1 %), замаяност (1 %), главоболие (2 %), диспнея (1 %) и хипертония (1 %). По-голямата част от пациентите, които са имали нежелана реакция, специфична за инфузията, са съобщили за реакция с лека (78 %) или умерена (20 %) максимална интензивност, и по-голямата част от реакциите отшумяват в рамките на 24 часа след началото.

Нежелани реакции, свързани с имунната система

В клинично изпитване фаза 1, здрави лица са получили две последователни дози от 10 mg/kg безлотоксумаб, през интервал от 12 седмици. Нежеланите реакции след втората доза не се различават съществено от тези, наблюдавани след първата доза, и съответстват на нежеланите реакции, наблюдавани в двете фаза 3 изпитвания (MODIFY I и MODIFY II; вж. точка 5.1), по време на които всички пациенти са получили единична доза.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Няма клиничен опит с предозиране на ZINPLAVA. В клинични изпитвания, здрави лица са получавали до 20 mg/kg, което се понася добре. В случай на предозиране, пациентите трябва да бъдат стриктно наблюдавани за признаци или симптоми на нежелани реакции и трябва да се назначи подходящо симптоматично лечение.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антиинфекциозни средства за системно приложение, специфични имуноглобулини. ATC код: J06BB21

Механизъм на действие

Безлотоксумаб е човешко моноклонално антитяло антитоксин, което се свързва с висок афинитет към токсин В на C. Difficile и неутрализира неговото действие. Безлотоксумаб предотвратява рецидив на CDI като осигурява пасивен имунитет срещу токсина, произвеждан при прорастването на персистиращи или новопридобити спори на C. difficile.

Фармакодинамични ефекти

Микробиология

Активност in vitro и in vivo

Епитопът на токсин B, към който се свързва безлотоксумаб е консервативен, въпреки че не е еднакъв сред всички известни последователности на токсина.

Клинични проучвания

Ефикасността на ZINPLAVA (безлотоксумаб) е изследвана в две рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани, многоцентрови, фаза 3 проучвания (MODIFY I и MODIFY II), където 810 пациенти са рандомизирани да получават безлотоксумаб, а 803 да получават плацебо. Броят на пациентите, завършили проучванията и включени в пълния набор от анализи (full analysis set, FAS) e 781 в групата на ZINPLAVA спрямо 773 в групата на плацебо. Всички пациенти получават съпътстващо стандартно лечение (SoC) с антибактериална терапия за CDI. Рандомизацията е стратифицирана по антибактериално средство и статуса на хоспитализация (стационарно спрямо амбулаторно) към момента на включване в проучването. Възрастните пациенти са с потвърдена диагноза за CDI, която е определена като диария (3 или повече изхождания, с рядка консистенция, както е определено в диаграмата на Bristol за изпражненията като типове 5 до 7 за 24 или по-малко часа) и положителен тест за токсикогенни C. difficile от фекална проба, взета не по-рано от 7 дни преди влизане в проучването.

Пациентите получават 10- до 14-дневен курс на лечение с перорална антибактериална терапия за CDI (метронидазол, ванкомицин или фидаксомицин, избран от изследователя). Пациентите на перорален ваксомицин или фидаксомицин биха могли да получат също метронидазол интравенозно.

Еднократна инфузия на ZINPLAVA или плацебо е приложена преди приключване на антибактериалната терапия и пациентите са проследени за 12 седмици след инфузията. Денят на инфузията на ZINPLAVA или плацебо варира от преди началото на антибактериалната терапия до Ден 14 от лечението, с медиана на Ден 3.

Характеристиките на изходно ниво на 781 пациенти, получаващи ZINPLAVA и

773 получаващи плацебо са като цяло сходни сред лекуваните групи. Медианата на възрастта е 65 години, 85 % са бели, 57 % са жени, а 68 % са хоспитализирани. Сходен процент пациенти са получавали перорално метронидазол (48 %) или перорално ванкомицин (48 %) и само 4 % са получавали фидаксомицин като антибактериално лечение за CDI.

Процентите на CDI рецидив са показани в Таблица 2.

Таблица 2: Процент на CDI рецидив през 12-те седмици след инфузията (MODIFY I и

MODIFY II, Пълен набор от анализи*)

ZINPLAVA със

Плацебо със SoC

 

 

SoC

 

Коригирана разлика (95 % CI)

 

Процент (n/N)

Процент (n/N)

p-стойност

16,5 (129/781)

26,6 (206/773)

-10,0 (-14,0; -6,0)

<0,0001

n = Брой на пациентите в анализираната популация, които отговарят на критериите за крайна точка N = Брой на пациентите, включени в анализираната популация

*Пълен набор от анализи = подгрупа на всички рандомизирани пациенти с изключение на: (i) неполучили инфузия на изпитваното лекарство, (ii) нямат положителен местен тест за токсикогенни

C. difficile от фекална проба; (iii) неполучили определено по протокол стандартно лечение в рамките на 1 ден от инфузията; (iiii) неспазили принципите на ДКП

SoC = Стандартно лечение с антибактериално средство (метронидазол или ванкомицин, или

фидаксомицин)

Едностранна р-стойност въз основа на метода на Miettinen и Nurminen, стратифициран по протокол (MODIFY I и MODIFY II), SoC антибактериално средство (метронидазол спрямо ванкомицин спрямо фидаксомицин) и статус на хоспитализация (стационарно спрямо амбулаторно)

ВТаблица 3 са представени резултатите от планиран проспективно, комбиниран анализ на процента на CDI рецидив в предварително определени подгрупи пациенти с висок риск за CDI рецидив в двете фаза 3 изпитвания. Като цяло 51 % са на възраст ≥ 65 години, 29 % са ≥ 75 години, а 39 % са получили едно или повече антибактериални средства за системно

приложение по време на 12-седмичния период на проследяване. 28 % от общия брой имат един или повече епизоди на CDI в рамките на шест месеца преди лекувания епизод (18 % от пациентите са имали един епизод, 7 % са имали два епизода и малко пациенти са имали 3 или повече предходни епизоди). Двадесет и един (21) процента от пациентите са имунокомпрометирани и 16 % са с клинично тежка CDI. При 976 от 1 554 пациенти (62 %), които имат положителен резултат от култура на фекална проба на изходно ниво за C. difficile е изолиран хипервирулентен щам (риботипове 027, 078 или 244) при 22 % (217 от 976 пациенти), от които по-голямата част (87 %, 189 от 217 щама) са риботип 027.

Тези пациенти са предимно с рискови фактори, но не са свързани единствено с висок риск от CDI рецидив. Резултатите за ефикасност не показват полза от ZINPLAVA при пациенти без известни рискови фактори за CDI.

Таблица 3: Процент на CDI рецидив по подгрупи с рисков фактор (MODIFY I и MODIFY II, Пълен набор от анализи*)

 

ZINPLAVA със

Плацебо със SoC

Разлика (95 % CI)

Характеристика при

SoC

Процент (n/m)

включване в проучването

Процент (n/m)

 

 

 

Възраст ≥ 65 години

15,4

(60/390)

31,4

(127/405)

-16,0 (-21,7; -10,2)

Анамнеза за един или повече

25,0

(54/216)

41,1

(90/219)

-16,1 (-24,7; -7,3)

епизоди на CDI през последните

 

 

 

 

 

6 месеца

 

 

 

 

 

Имунокомпрометирани§

14,6

(26/178)

27,5 (42/153)

-12,8 (-21,7; -4,1)

Тежка CDI

10,7

(13/122)

22,4

(28/125)

-11,7 (-21,1; -2,5)

Заразени с хипервирулентен

21,6

(22/102)

32,2

(37/115)

-10,6 (-22,1; 1,3)

щам #

 

 

 

 

 

Заразени с риботип 027

23,6

(21/89)

34,0

(34/100)

-10,4 (-23,0; 2,6)

n = Брой на пациентите в рамките на подгрупата, които отговарят на критериите за крайна точка

m = Брой на пациентите в рамките на подгрупата

* Пълен набор от анализи= подгрупа на всички рандомизирани пациенти с изключение на: (i) неполучили инфузия на изпитваното лекарство; (ii) нямат положителен местен тест за токсикогенни C. difficile от фекална проба; (iii) неполучили определено по протокол стандартно лечение в рамките на 1 ден от инфузията

SoC = Стандартно лечение с антибактериално средство (метронидазол или ванкомицин, или фидаксомицин)

Въз основа на метода на Miettinen и Nurminen без стратификация

§

Въз основа на медицински състояния или на получени лекарства, които може да доведат до

имуносупресия

Zar скор ≥ 2

#

Хипервирулентен щам включва: риботип 027, 078 или 244

В проучванията, процентът на клинично излекуван настоящ CDI епизод е сравним в терапевтичните рамена.

Имуногенност

Имуногенността на ZINPLAVA е оценена с помощта на електрохемилуминисцентен (ECL)

анализ в MODIFY I и MODIFY II.

След лечение със ZINPLAVA в MODIFY I и MODIFY II, нито един от 710-те оценени пациенти не е имал положителен тест за анти-безлотоксумаб антитела, като следствие от лечението. Въпреки че ZINPLAVA е предназначен за приложение като единична доза, имуногенността на безлотоксумаб след второто приложение на 10 mg/kg, 12 седмици след първата доза, е оценена при 29 здрави лица. Не са открити анти-безлотоксумаб антитела след втората доза.

Липсват данни за повторно приложение на безлотоксумаб при пациенти с CDI.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията със ZINPLAVA в една или повече подгрупи на педиатричната популация за профилактика на рецидиви на инфекция с Clostridium difficile (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Безлотоксумаб се прилага по i.v. път и затова има незабавна и пълна бионаличност.

След единична i.v. доза от 10 mg/kg безлотоксумаб, средните AUC(0-∞) и Cmax са съответно

53 000 mcg.h/ml и 185 mcg/ml при пациенти с CDI. Експозициите на безлотоксумаб при здрави лица се повишават по приблизително пропорционален на дозата начин, в дозовия диапазон от

0,3 до 20 mg/kg.

Разпределение

Безлотоксумаб има ограничено екстраваскуларно разпределение. Средният обем на разпределение на безлотоксумаб е 7,33 l (CV: 16 %).

Биотрансформация

Безлотоксумаб се катаболизира чрез процесите на разграждане на протеини; метаболизмът не допринася за неговия клирънс.

Елиминиране

Безлотоксумаб се елиминира от организма основно чрез процесите на разграждане на протеини. Средният клирънс на безлотоксумаб е 0,317 l/ден (CV: 41 %), а терминалният полуживот (t½) е приблизително 19 дни (28 %).

Специални популации

Ефектите на различните ковариати върху фармакокинетиката на безлотоксумаб са оценени в популационен фармакокинетичен анализ. Клирънсът на безлотоксумаб се увеличава с увеличаване на телесното тегло; получените разлики в експозицията се овладяват по подходящ начин чрез приложението на доза, базирана на теглото.

Следните фактори нямат клинично значим ефект върху експозицията на безлотоксумаб и не се налага коригиране на дозата: възраст (диапазон от 18 до 100 години), пол, раса, етническа принадлежност, бъбречно увреждане, чернодробно увреждане, както и наличие на придружаващи заболявания.

Бъбречно увреждане

Ефектът на бъбречно увреждане върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен при пациенти с лека (eGFR 60 до <90 ml/min/1,73 m2), умерена (eGFR 30 до < 60 ml/min/1,73 m2) или тежка степен (eGFR 15 до < 30 ml/min/1,73 m2) на бъбречно увреждане, или с краен стадий на бъбречно заболяване (eGFR < 15 ml/min/1,73 m2) в сравнение с пациентите, показващи нормална (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2) бъбречна функция. Не са установени клинично значими разлики в експозицията на безлотоксумаб между пациенти с бъбречно увреждане и пациенти с нормална бъбречна функция.

Чернодробно увреждане

Ефектът на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен при пациенти с чернодробно увреждане (дефинирано като наличие на два или повече от следните показатели: [1] албумин ≤ 3,1 g/dl; [2] ALT ≥ 2 x ГГН; [3] общ билирубин ≥ 1,3 x ГГН; или [4] лека, умерена или тежка степен на чернодробно заболяване, както е представено от индекса за коморбидност на Чарлсън), в сравнение с пациенти с нормална чернодробна функция. Не са установени клинично значими разлики в експозицията на безлотоксумаб между пациенти с чернодробно увреждане и пациенти с нормална чернодробна функция.

Пациенти в старческа възраст

Ефектът на възрастта върху фармакокинетиката на безлотоксумаб е оценен при пациенти на възраст от 18 до 100 години. Не са установени клинично значими разлики в експозицията на безлотоксумаб между пациенти в старческа възраст на 65 и повече години и пациенти на възраст под 65 години.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно приложение. Генотоксичност и канцерогенен потенциал не са оценявани.

Не са провеждани проучвания за репродуктивна токсичност или токсичност за развитието при животни с безлотоксумаб. Не са наблюдавани значими ефекти върху мъжките и женските репродуктивни органи на мишки на базата на изследвания за токсичност при многократно

приложение и не е наблюдавано свързване с репродуктивни тъкани в проучвания за тъканна кръстосана реактивност.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Лимонена киселина монохидрат (E330) Диетилентриаминпентаоцетна киселина Полисорбат 80 (E433)

Натриев хлорид

Натриев цитрат дихидрат (E331) Вода за инжекции

Натриев хидроксид (E524) (за корекция на рН).

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

6.3Срок на годност

Неотворен флакон: 18 месеца.

Инфузионен разтвор: Доказана е химична и физична стабилност в периода на използване за 24 часа при температура 2°C - 8°C или 16 часа на стайна температура (до 25°С). Тези срокове включват и периода за съхранение на инфузионния разтвора в i.v. сака за времето на

инфузията. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва незабавно да се използва. Ако не се използва незабавно, времето на съхранение в периода на използване и условията преди употреба са отговорност на потребителя и не трябва да надвишават общо 24 часа при температура 2°C-8°C или 16 часа на стайна температура (до 25°С).

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Флакон от стъкло тип I, съдържащ 40 ml разтвор, с хлоробутилова запушалка и обкатка с отчупващо се капаче.

Всяка опаковка съдържа един флакон.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Приготвяне на разреден разтвор

Пригответе разредения разтвор веднага след изваждането на флакона(ите) от хладилника или флаконът(ите) може да се съхранява(т) на стайна температура, защитен(и) от светлина до 24 часа преди приготвяне на разредения разтвор.

Проверете съдържанието на флакона за обезцветяване и наличие на частици преди разреждане. ZINPLAVA е бистра до леко опалесцираща, безцветна до бледожълта

течност. Не използвайте флакона, ако разтворът е с променен цвят или съдържа видими частици.

Не разклащайте флакона.

Изтеглете необходимия обем от флакона(ите), определен на база теглото на пациента (в kg) и прехвърлете в i.v. сак, съдържащ 0,9 % натриев хлорид инжекционен разтвор, или 5 % декстроза инжекционен разтвор, за да получите разреден разтвор с крайна концентрация от 1 до 10 mg/ml. Смесете разредения разтвор чрез внимателно обръщане.

Изхвърлете флакона(ите) и цялото неизползвано съдържание.

Ако разреденият разтвор е съхраняван в хладилник, оставете i.v. сака да достигне стайна температура преди употреба.

Разреденият разтвор да не се замразява.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1156/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: {ДД месец ГГГГ г.}

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта