Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Označení na obalu - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Accofil
Kód ATCL03AA02
Látkafilgrastim
VýrobceAccord Healthcare Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 30 MU/0,5 ml, injekční/infuzní roztok filgrastimum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje 30 MU filgrastimum (0,6 mg/ml) v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) + 1 alkoholový vatový tampon

“5 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 5 alkoholových vatových tamponů” “3 předplněné injekční stříkačky (0,5 ml) + 3 alkoholové vatové tampony”

“10 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 10 alkoholových vatových tamponů”

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.

Subkutánní nebo intravenózní podání.

Netřepte

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/001 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/14/946/002 5 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/14/946/006 3 předplněné injekční stříkačky

EU/1/14/946/009 10 předplněných injekčních stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 30 MU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/ infuzní roztok filgrastim

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka o obsahu 0,5 ml obsahuje 30 MU filgrastimum (0,6 mg/ml).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) + 1 alkoholový vatový tampon “3 předplněné injekční stříkačky (0,5 ml) + 3 alkoholové vatové tampony”

“5 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 5 alkoholových vatových tamponů” “10 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 10 alkoholových vatových tamponů” “7 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 7 alkoholových vatových tamponů”

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.

Subkutánní nebo intravenózní podání.

Netřepte

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/005 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/008 – 5 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/007 – 3 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/010 – 10 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/017 – 7 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 30 MU/0,5 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/ infuzní roztok filgrastimum

s.c./i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 48 MU/0,5 ml, injekční/infuzní roztok filgrastimum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje 48 MU filgrastimum (0,96 mg/ml) v 0,5 ml.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) + 1 alkoholový vatový tampon

“5 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 5 alkoholových vatových tamponů” “3 předplněné injekční stříkačky (0,5 ml) + 3 alkoholové vatové tampony”

“10 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 10 alkoholových vatových tamponů”

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.

Subkutánní nebo intravenózní podání.

Netřepte

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/003 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/14/946/004 5 předplněných injekčních stříkaček

EU/1/14/946/012 3 předplněné injekční stříkačky

EU/1/14/946/015 10 předplněných injekčních stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 48 MU/0,5 ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/ infuzní roztok filgrastim

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka o obsahu 0,5 ml obsahuje 48 MJ filgrastimum (0,96 mg/ml).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) + 1 alkoholový vatový tampon “3 předplněné injekční stříkačky (0,5 ml) + 3 alkoholové vatové tampony”

“5 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 5 alkoholových vatových tamponů” “10 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 10 alkoholových vatových tamponů” “7 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) + 7 alkoholových vatových tamponů”

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.

Subkutánní nebo intravenózní podání.

Netřepte

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/011 – 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/014 – 5 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/013 – 3 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/016 – 10 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly EU/1/14/946/018 – 7 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 48 MU/0,5 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok filgrastimum

s.c./i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis