Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Acomplia
Kód ATCA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcesanofi-aventis

Co je ACOMPLIA?

ACOMPLIA je lék obsahující účinnou látku rimonabant. Je dostupný ve formě bílých tablet kapkovitého

Užívá se jedna tableta přípravku ACOMPLIA jednou denně, a to ráno před snídaní. Zároveň s léčbou by

Jak přípravek ACOMPLIA působí?

Rimonabant, účinná látka v přípravku ACOMPLIA, je antagonista kanabinoidního receptoru. Působí tak, že blokuje určitý typ receptorů, tzv. kanabinoidní receptory typu 1 (CB1), které se nachází v nervové soustavě a jsou součástí systému, pomocí kterého tělo kontroluje přijímání potravy. Tyto receptory se nacházejí rovněž v adipocytech (tukové tkáni).

měli pacienti dodržovat dietu se sníženým příjmem kalorií a také zvýšit svou tělesnou aktivitu. Tento lék by neměli užívat pacientiípavekse závažnými jaterními nebo ledvinovými potížemi.

Účinky přípravku ACOMPLIA byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na lidech. P

Jak byl přípravekř ACOMPLIA zkoumán?

Celkem byly provedeny čtyři studie účinků přípravku ACOMPLIA na obézních pacientech a pacientech s nadváhou. Do studií bylo zapojeno téměř 7 000 pacientů, jejichž hmotnost se na počátku studií pohybovala v průměru mezi 94 a 104 kg. Jedna studie se více zaměřila na pacienty s abnormálními hladinami tuku v krvi a další studie na pacienty s diabetem typu 2. Studie zkoumaly vliv přípravku ACOMPLIA na snížení hmotnosti po dobu jednoho až dvou let v porovnání s placebem (léčba neúčinným

přípravkem). Jedna ze studií rovněž zkoumala možnost, jak lze tento úbytek na váze udržet i v průběhu druhého roku.

Dále byly provedeny také čtyři studie zkoumající přínos přípravku ACOMPLIA ve snaze přestat kouřit. Účastnilo se jich více než 7 000 pacientů a účinky přípravku byly srovnávány s placebem. Tyto studie zkoumaly, jak přípravek ACOMPLIA, který byl podáván po dobu 10 týdnů (v jedné ze studií po dobu

Jaký přínos přípravku ACOMPLIA byl prokázán v průběhu studií?

Po roce léčby byl u všech pacientů, kterým byl podáván přípravek ACOMPLIA, zaznamenán významnější úbytek tělesné hmotnosti než u pacientů užívajících placebo: v průměru shodili o 4,9 kg více než pacienti užívající placebo, s výjimkou studie pacientů s diabetes, kde tento rozdíl činil 3,9 kg. Přípravek rovněž snížil riziko znovunabytí původní hmotnosti.

Studie zabývající se vlivem užívání přípravku na snahu přestat kouřit nepřinesly konzistentní výsledky a účinky přípravku ACOMPLIA jsou v této souvislosti obtížně odhadnutelné. Společnost se rozhodla svou žádost pro účinky na snahu přestat kouřit stáhnout. Užívat přípravek ACOMPLIA jako pomůcku při snaze přestat kouřit se tedy nedoporučuje.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem ACOMPLIA?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) v průběhu studií patřila nauzea (pocit nevolnosti) a infekce horních cest dýchacích. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených

v souvislosti s přípravkem ACOMPLIA je uveden v příbalových informacích.

Přípravek ACOMPLIA by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na rimonabant nebo

také třeba při podávání přípravku ACOMPLIA vneníkombinaci s jinými léky, např. ketokonazolem nebo intrakonazolem (léky proti plísním), ritonavirem (lék používaný při léčbě HIV), telitromycinem nebo klaritromycinem (antibiotika) či nefazodonem (antidepresivum).

jakoukoli jinou složku přípravku a dále kojící ženy. Přípravek se rovněž nesmí používat pacienti trpící

závažnou depresí nebo pacienti, kteří jsou léčeni antidepresivy, neboť jeho účinky mohou zvyšovat riziko

deprese, včetně vzniku sebevražedných myšlenek u malé skupiny pacientů. Pacienti, kteří zaznamenají

příznaky deprese by se měli obrátit svého lékaře a jejich léčbu může být nutné ukončit. Obezřetnosti je

faktory) byla prokázána. Výbor rozhodl,jižže přínos přípravku ACOMPLIA užívaného v kombinaci s dietou a cvičením při léčbě obézních pacientů a pacientů s nadváhou vystavených rizikovému faktoru, jako je

Na základě čeho byl přípravek ACOMPLIA schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že účinnost přípravku ACOMPLIA při snižování tělesné hmotnosti u obézních pacientů a pacientů s nadváhou a přidruženým rizikovým faktorem (či

diabetes typu 2 nebo dyslipidémie, převyšuje jeho rizika. Doporučil, aby bylo přípravku ACOMPLIA uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku ACOMPLIA?

Společnost, která léčivý přípravek ACOMPLIA vyrábí, zavede program, který zajistí, aby lék užívali pacienti, kteří jej potřebují ze zdravotních spíše než z kosmetických důvodů, poskytne vzdělávací balíčky pro pacienty a lékaře) a bude dále sledovat, jak je přípravek užíván. Společnost bude s využitím

Evropská komiseP udělila rozhodnutí o registraci přípravku ACOMPLIA platné v celé Evropské unii společnosti Sanofi-Aventis dne 19. června 2006.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek ACOMPLIA je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 10-2007.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis