Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Souhrn údajů o přípravku - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Acomplia
Kód ATCA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcesanofi-aventis

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ACOMPLIA 20 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 20 mg rimonabantum. Pomocné látky:

Tableta obsahuje přibl. 115 mg laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Tablety jsou bikonvexní, kapkovitého tvaru, bílé, na jedné straně s vyraženým číslem “20”.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Jako doplněk diety a fyzické aktivity k léčbě obézních pacientregistrovánů (BMI > 30 kg/m2), nebo pacientů s nadváhou (BMI > 27 kg/m2) a s přidruženým rizikovým faktorem, jako například diabetes mellitus

2.typu nebo dyslipidémie (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

 

 

 

 

není

Doporučená dávka u dospělých pacientů je jedna 20 mg tableta denně užívaná ráno před snídaní.

Spolu s léčbou by měla být zahájena dieta s lehce sníženým příjmem kalorií.

 

 

 

již

 

Bezpečnost a účinnost léčby rimonabantem trvající déle než 2 roky nebyla ověřena.

Zvláštní skupiny pacientů

 

 

Starší pacienti:

ípavek

 

 

 

 

 

U starších pacientů není nutné upravovat dávkování (viz bod 5.2). ACOMPLIA by měla být pacientům starším 75 let podávána s opatrností (viz bod 4.4).

Pacienti s jaterní nedostatečností:

U pacientů s mírným až středně těžkým jaterním poškozením není nutné dávkování upravovat. ACOMPLIA by měla být u pacientů se středně těžkým jaterním poškozením podávána s opatrností. ACOMPLIA by neměla být podávána u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz bod 4.4 a 5.2).

P

 

Pacienti s renálním poškozením:

U pacientů s mírnýmř

až středně těžkým renálním poškozením není nutné dávkování upravovat (viz

bod 5.2). ACOMPLIA by neměla být podávána u pacientů s těžkým renálním poškozením (viz bod 4.4 a 5.2).

Děti a dospívající:

Není doporučeno podávat ACOMPLII u dětí mladších 18 let z důvodu nedostatku informací o účinnosti a bezpečnosti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. Kojení.

Probíhající velká depresivní epizoda a/nebo současná antidepresivní léčba (viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Depresivní onemocnění

Byla hlášena depresivní onemocnění nebo změny nálady s depresivnímiregistrovánpříznaky až u 10% a sebevražedné úmysly až u 1% pacientů léčených rimonabantem (viz bod 4.8). U pacientů se

současnými sebevražednými úmysly a/nebo se sebevražedným úmyslem a depresivním onemocněním

v anamnéze by rimonabant neměl být užíván, pokud se u jednotlivého pacienta nepředpokládá, že

přínos léčby převáží riziko. (Viz bod 4.3 a 4.8.) Obezita je stav, který může být spojen s depresivními onemocněními. Depresivní onemocnění mohou být spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a sebevražd.

Předepisující lékař by měl pečlivě zjistit, zda pacient v minulosti trpěl depresivním onemocněním, aby zhodnotil potenciální riziko léčby rimonabantem.

Depresivní reakce se mohou vyskytnout u pacientů, kteří nemají žádné zjevné rizikové faktory, bez

ohledu na obezitu. Po uvedení přípravku na trh bylo zjištěno, že u více než poloviny pacientů, u nichž

se tyto reakce vyskytly, se objevily během jednoho měsíce po zahájení léčby; u přibližně 80 %

pacientů se tak stalo během 3 měsíců.

U pacientů by měly být po zahájení léčby aktivně monitorovány příznaky a projevy psychiatrických poruch, zejména deprese. Jestliže je během léčneníby rimonabantem diagnostikována deprese, musí být léčba rimonabantem ukončena. Pacienta je třeba odpovídajícím způsobem monitorovat a léčit.

Pacienti, zvláště ti s depresivními onemocněními/změnami nálady v anamnéze (a příbuzní nebo jiné blízké osoby) by měli být důrazně upozorněni na potřebu sledovat vznik takovýchto příznaků a pokud se objeví, okamžitě vyhledat lékařskou radu.

Jiné psychiatrické okolnosti

Léčba rimonabantem není doporučena ujižpacientů s neléčeným psychiatrickým onemocněním. Jestliže je během léčby rimonabantem diagnostikováno psychiatrické onemocnění, léčba musí být ukončena.

Záchvaty

Rimonabant nebyl u pacientů léčených pro epilepsii studován. V klinických studiích nebyl u pacientů léčených rimonabantem nebo placebem zaznamenán žádný rozdíl v incidenci záchvatů. Přesto by měl být rimonabant u těchto pacientů užíván s opatrností, viz také bod 5.3.

 

ípavek

Poškozenířledvin

 

P

 

Poškození jater

Rimonabant je metabolizován játry, proto je nutno dbát opatrnosti při podávání pacientům se středně těžkým jaterním poškozením. Při podávání pacientům s těžkým jaterním poškozením nejsou

k dispozici údaje o farmakokinetice a bezpečnosti, proto není podávání u této skupiny pacientů doporučeno.

U pacientů se středně těžkým renálním poškozením jsou k dispozici jenom omezené údaje, nejsou

k dispozici žádné údaje u pacientů s těžkým renálním poškozením. Rimonabant by neměl být podáván pacientům s těžkým renálním poškozením (viz bod 4.2 a 5.2).

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost léčby rimonabantem u pacientů starších 75 let nebyla ještě dostatečně stanovena. Rimonabant by měl být podáván u této skupiny pacientů s opatrností (viz bod 5.2).

Rasa

Klinický efekt (pokles hmotnosti) rimonabantu byl menší u populace černošských pacientů ve srovnání s bělochy. Je to pravděpodobně v důsledku vyšší clearance rimonabantu u černošské populace ve srovnání s bělochy, vedoucí k nižší expozici (viz bod 5.2).

Pacienti s diabetem

Pokud je rimonabant podáván pacientům s diabetem, může se vyskytnout hypoglykémie kvůli účinku rimonabantu na hladinu glukózy v krvi (viz bod 4.8). U těchto pacientů se doporučuje monitorovat hladinu glukózy.

Lékové interakce

V kombinaci se silnými CYP3A4 inhibitory (například ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, telitromycin, klaritromycin, nefazodon) by měl být rimonabant podáván s opatrností. (viz bod 4.5).

Laktóza

tento lék užívat.

Pacienti mají být poučeni, aby neužívali vyšší dávky ACOMPLIE.

Pacienti s anamnézou kardiovaskulární příhody v posledních 6-ti měsících (infarkt myokardu, iktus aj.) byli ze studie s rimonabantem vyřazeni.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k tomu, že tablety ACOMPLIA obsahují laktózu,registrovánby pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo s glukózo-galaktózovou malabsorbcí neměli

Rimonabant je in vitro metabolizován prostřednictvímneníCYP3A a amidohydrolázou (zejména jaterní).

Současné podávání inhibitorů CYP3A4 povede ke zvýšení expozice rimonabantem. Předpokládá se, že současné podávání induktorů CYP3A4 povede ke snížení expozice rimonabantem.

Možné účinky jiných léčivých přípravků na rimonabant:

již ACOMPLIE a silnýchípavekinhibitorů CYP3A4 (např. ketokonazolu, itrakonazolu, ritonaviru,

Současné podávání ketokonazolu (silného CYP3A4 inhibitoru) zvyšuje AUC rimonabantu o 104 % (95 % předpovědní interval: 40 % - 197 %). Podobné zvýšení expozice se očekává při současném podání s jinými silnými inhibitory CYP3A4. Proto je nutná opatrnost při současném podávání

telitromycinu, klaritromycinu, nefazodonu).

I když studie se současným podáváním induktorů CYP3A4 (např. rifampicinem, fenytoinem, fhenobarbitalem, karbamazepinem, třezalkou tečkovanou) nebyly prováděny, očekává se, že při jejich současném podávání může dojít k poklesu plazmatických koncentrací rimonabantu, což povede ke ztrátě jeho účinku.

Současné podávání orlistatu, etanolu nebo lorazepamu nemělo podstatný vliv na plazmatické hladiny rimonabantu.

Možné účinky rimonabantuř na jiné léčivé přípravky:

Nebyl studovánP in vivo inhibiční účinek na CYP2C8. Nicméně, in vitro měl rimonabant slabý inhibiční účinek na CYP2C8. Předpokládá se, že inhibiční účinek na CYP2C8 in vivo je malý. Rimonabant neinhibuje nebo neaktivuje jiné CYP enzymy nebo P-glykoproteiny (P-gp) in vitro. Tato informace byla klinicky potvrzena specifickými studiemi s použitím midazolamu (substrát CYP 3A4), warfarinu (substrát CYP 2C9) a digoxinu (substrát P-gp).

Farmakokinetika kombinované perorální antikoncepce ethinyl estradiol/levonorgestrel v rovnovážném stavu nebyla současným podáním rimonabantu významně ovlivněna.

4.6 Těhotenství a kojení

Adekvátní údaje nebo dobře kontrolované studie s podávání rimonabantu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech jsou neprůkazné, ale naznačují možný nepříznivý vliv na

embryonální/fetální vývoj (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé Vzhledem k tomu se podávání v těhotenství nedoporučuje. Pacientky musí uvědomit lékaře v případě, že v průběhu léčby ACOMPLIÍ otěhotní.

Rimonabant byl nalezen v mléce kojících potkanů a může inhibovat sací reflex. Není známo, zda je rimonabant vylučován do mateřského mléka. Podání ACOMPLIE je v průběhu kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Sledování v klinickofarmakologických studiích duševní činnosti ukázalo, že rimonabant nemá výrazný vliv na duševní činnost ani sedativní účinek.

4.8 Nežádoucí účinky

ACOMPLIA 20 mg byla hodnocena z hlediska bezpečnosti na přibližně 2500 pacientech zařazených do studií, které sledovaly vliv na metabolizmus a hmotnostní úbytek u pacientů s nadváhou a obezitou a na přibližně 3800 pacientech zařazených s jinými indikacemi. V placebem kontrolovaných studiích přerušilo léčbu z důvodů nežádoucích účinků 15,7 % pacientů, kterým byl podáván rimonabant.

Depresivní poruchy byly hlášeny u 3,2 % obézních pacientů nebo u pacientů s nadváhou

s přidruženými rizikovými faktory, kteří byli léčeni rimonabantem 20 mg. Tyto poruchy byly většinou mírné nebo středně těžké a ve všech případech došlo k jejich úplnému vymizení po vysazení

rimonabantu nebo po odpovídající terapii a nevykazovaly žádné odlišné znaky ve srovnání s pacienty

v kontrolních skupinách.

již

Nejčastější nežádoucí účinky, které vedly k přerušení léčby, byly: nauzea, poruchy nálady s příznaky

deprese, depresivní poruchy, úzkost a závratě.

registrován

není

 

Následující tabulka (tabulka 1) ukazuje všechny s léčbou související nežádoucí účinky z placebem

kontrolovaných studií u pacientů léčených pro váhový úbytek a související metabolické poruchy

ř

ípavek

v případě, že jejich incidence byla statisticky významně vyšší než odpovídající incidence u skupiny s placebem (pro nežádoucí příhody 1 %) nebo byly považovány za klinicky významné (pro nežádoucí příhody < 1 %).

Klasifikace frekvence nežádoucích účinků:

Velmi časté (> 10 %); časté (>1, < 10 %); méně časté (> 0,1, < 1 %); vzácné (> 0,01, < 0,1 %); velmi vzácné (< 0,01 %), nelze stanovit (nelze určit z dostupných dat).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. P

Tabulka 1:

Třída orgánového

Velmi časté

 

Časté

 

Méně časté

Vzácné

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekční a

 

 

Infekce horních

Gastroenteritida

 

 

parazitární

 

 

cest dýchacích

 

 

 

 

 

onemocnění

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Hypoglykémie*

 

metabolismu a

 

 

 

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické

 

 

 

 

Depresivní

 

Panické příznaky

Halucinace

poruchy

 

 

 

 

poruchy

 

Hněv

 

 

 

 

 

 

Poruchy nálady

Stav úzkosti

 

 

 

 

 

 

s depresivními

 

Emoční poruchy

 

 

 

 

 

 

příznaky

 

Sebevražedné

 

 

 

 

 

 

Úzkost

 

úmysly

 

 

 

 

 

 

Podrážděnost

 

Agresivita

 

 

 

 

 

 

Nervozita

 

Agresivní

 

 

 

 

 

 

Poruchy spánku

chování

 

 

 

 

 

 

Nespavost

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasomnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

 

Ztráta paměti

 

Letargie

 

systému

 

 

 

 

Závratě

 

Tremor

 

 

 

 

 

 

Hypestezie

registrován

 

 

 

 

 

Ischias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestézie

 

 

 

Cévní poruchy

 

 

 

 

Návaly horka

 

 

 

Respirační, hrudní

 

 

 

není

 

Škytavka

 

a mediastinální

 

 

 

 

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální

 

Nauzea

 

Průjem

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

Zvracení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a

 

 

již

Svědění

 

Noční poty

 

podkoží

 

 

 

Zvýšené pocení

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Záněty šlach

 

 

 

pohybového

 

 

 

 

Svalové křeče

 

 

 

systému a pojivové

 

 

Svalové spazmy

 

 

tkáně

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

 

 

 

Astenie/únava

 

 

 

 

 

 

 

 

Chřipka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zranění, otravy a

ípavek

 

Pád

 

 

 

komplikace

ř

 

Kontuze

 

 

 

 

 

 

 

Dystorze kloubů

 

 

léčebného postupu

 

 

 

 

* frekvence jePstanovena pouze na základě hlášení u obézních pacientů s diabetem a pacientů s nadváhou a s diabetem

V klinických studiích s jinými indikacemi byly často hlášeny následující další nežádoucí příhody:

infekční a parazitární onemocnění: sinusitida

poruchy metabolizmu a výživy: anorexie, snížená chuť k jídlu

gastrointestinální poruchy: žaludeční nevolnost, sucho v ústech.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Postmarketingové zkušenosti

Po uvedení přípravku na trh byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence není známa):

− Psychiatrické poruchy: psychotické poruchy, které zahrnují halucinace, bludy a paranoiu. − Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka.

− Poruchy nervového systému: křeče, poruchy pozornosti, bolest hlavy. − Gastrointestinální poruchy: bolest břicha.

Laboratorní nežádoucí účinky

Změny laboratorních výsledků při podávání ACOMPLIE nebyly prokázány.

4.9 Předávkování

Zkušenosti s předávkováním rimonabantu jsou omezené. Vregistrovántoleranční studii při jednorázovém podání dávek až do 300 mg rimonabantu limitovanému počtu subjektů byly hlášeny jenom minimální

příznaky. Mezi ně patřily bolest hlavy, euforie, únava, nespavost. Farmakokinetický profil prokázal, že expozice dosáhnou svého plató při dávce 180 mg. Neexistuje specifické antidotum rimonabantu, a proto má být v případě předávkování zahájena příslušná podpůrná léčba. Měla by zahrnovat obecná opatření, která se provádějí při léčbě případů předávkování, jako například udržení průchodnosti dýchacích cest, monitorování kardiovaskulárních funkcí a obecná symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiobezitikumnení

ATC kód: A08AX01

Rimonabant je selektivní antagonista kanabinoidního-1 (CB1) receptoru, který inhibuje farmakologické účinky kanabinoidních agonistů in vitro a in vivo.

Endokanabinoidní systém je fyziologickýjiž systém, který je přítomen v mozku a v periferních tkáních (včetně adipocytů), má vliv na energetickou rovnováhu, na glukózový a lipidový metabolizmus a tělesnou hmotnost a v neuronech mezolimbického systému ovlivňuje příjem chuťově velmi

Výsledky klinické studie

Ovlivnění hmotnosti

Do fáze 2 a fáze 3 klinických studií bylo celkem zařazeno více než 6800 pacientů. Pacienti zařazení do fáze 3 studie drželi v průběhu studie dietu s omezením kalorického příjmu předepsanou dietologem a bylo jim doporučeno zvýšit fyzickou aktivitu. Pacienti měli před zařazením BMI > 30 kg/m² nebo BMI > 27 kg/m²řsoučasně s hypertenzí a/nebo dyslipidémií. Přibližně 80 % pacientů tvořily ženy,

příjemných, sladkýchípaveknebo tučných jídel.

87 % pacientů bylo bělochů a 9 % černošské rasy. Zkušenosti s pacienty staršími 75 let a orientální/asijskouP rasou jsou omezené.

Ve třech studiích prováděných na nediabetických pacientech byl zjištěn signifikantní rozdíl

v průměrném poklesu hmotnosti za jeden rok podávání ACOMPLIE 20 mg ve srovnání s placebem. U ACOMPLIE byl průměrný úbytek hmotnosti za jeden rok léčby 6,5 kg ve srovnání s průměrným úbytkem hmotnosti 1,6 kg při léčbě placebem (rozdíl - 4,9 kg 95% intervalu spolehlivosti -5,3;-4,4, p< 0,001).

V následující tabulce (tabulka 2) jsou uvedena procenta pacientů, u kterých došlo k poklesu hmotnosti o 5 % a o 10 % ve srovnání se vstupní hodnotou za jeden rok léčby:
Tabulka 2:

 

Studie bez diabetu

Diabetická studie

 

Placebo

ACOMPLIA

Placebo

ACOMPLIA

 

 

20 mg

 

20 mg

nITT

Hmotnost vstupní (kg)

Pacienti s 5% poklesem

19,7%

50,8%

14,5%

49,4%

Rozdíl (95% interval

31,1% (28%; 34%)

34,9% (28%; 41%)

spolehlivosti)

 

 

 

 

Pacienti s 10%

7,8%

27,0%

2,0%

16,2%

poklesem

 

 

 

 

Rozdíl (95% interval

19,2% (17%; 22%)

14,2% (10%; 19%)

spolehlivosti)

 

 

registrován

 

 

 

 

 

Zaznamenaný pokles hmotnosti byl dosažen většinou v průběhu prvních devíti měsíců léčby. ACOMPLIA 20 mg byla účinná v udržení váhového poklesu po dobu dvou let. Za dva roky terapie byl hmotnostní úbytek 5,1 kg u pacientů, kteří dostávali ACOMPLII 20 mg, a 1,2 kg u pacientů

s placebem (rozdíl -3,8 kg; 95% interval spolehlivosti -4,4, -3,3; p< 0,001).

Rimonabant 20 mg snižoval riziko návratu k původní hmotnosti. Pacienti, kteří dostávali ACOMPLII 20 mg po dobu jednoho roku, byli opětovně randomizováni do skupiny ACOMPLIA 20 mg nebo

placebo. Za dva roky byl u pacientů pokračujících s rimonabantem průměrný pokles hmotnosti 7,5 kg

po 2 letech, kdežto u pacientů opětovně randomizovaných do skupiny placebo během druhého roku

byl průměrný pokles hmotnosti 3,1 kg po 2 letech. Za dva roky byl rozdíl celkového poklesu

hmotnosti mezi ACOMPLIÍ a placebem – 4,2 kg (95% interval spolehlivosti -5,0;-3,4, p< 0,001).

Léčba rimonabantem byla spojena se signifikantním zmenšením obvodu pasu, který je známkou

množství intraabdominálního tuku.

není

 

Účinek na tělesnou hmotnosti byl stejný u mužů a žen. U omezeného počtu černošských pacientů byl

 

ípavek

úbytek hmotnosti méně výrazný (průmějižrný rozdíl ve srovnání s placebem -2,9 kg). Není možné

posoudit účinek u pacientů starších 75 let nebo u pacientů asijské/orientální rasy z důvodů jejich

malého počtu.

 

Udržování hmotnosti a další rizikové faktory

Ve studiích na nediabetických pacientech, kde byli zařazeni pacienti s dyslipidémií/bez (léčené) dyslipidémie, byl pozorován vzestup HDL-cholesterolu (HDL-C) a pokles triglyceridů (TG) (za jeden rok). U HDL-C byl průměrný vzestup o 16,4 % pozorován u rimonabantu 20 mg (vstupní hodnota HDL-C 1,24 mmol/l) ve srovnání se vzestupem o 8,9 % u placeba (vstupní hodnota HDL-C

1,21 mmol/l).

Rozdíl byl statisticky významný (rozdíl 7,9 % 95% interval spolehlivosti 6,6 %;

P

 

9,2 %, p< 0,001). U TG byl průměrný pokles o 6,9 % pozorován u rimonabantu 20 mg (vstupní

hodnota TG 1,65řmmol/l) ve srovnání se vzestupem o 5,8 % u placeba (vstupní hodnota TG

1,65 mmol/l). Rozdíl byl statisticky významný (rozdíl -13.3 % 95% interval spolehlivosti -16,5; - 10,2 % p< 0,001). Odhaduje se, že přibližně polovina z pozorovaného zlepšení hodnot HDL-C a TG u pacientů, kteří dostávali rimonabant 20 mg, byla nad rámec toho, co bylo očekáváno v souvislosti se samotným poklesem hmotnosti.

Obecně neměla ACOMPLIA 20 mg statisticky významný účinek na hodnoty celkového a LDL- cholesterolu.

Ve studii, v níž byli zařazeni pacienti s diabetes mellitus 2. typu (RIO-Diabetes) a nadváhou nebo obezitou léčení metforminem nebo sulfonylureou, bylo pozorováno zlepšení hodnot HbA1c a tělesné hmotnosti. Absolutní změny v HbA1c za jeden rok léčby byly –0,6 u rimonabantu 20 mg (vstupní hodnota 7,3 %) a +0,1 u placeba (vstupní hodnota 7,2 %). Rozdíl byl statisticky významný (rozdíl - 0,7 %, 95% interval spolehlivosti -0,80;-0,5, p< 0,001).

V jednom roce léčby byl zaznamenán průměrný úbytek tělesné hmotnosti 5,3 kg u ACOMPLIA 20 mg

versus 1,4 kg u placeba. (Rozdíl –3,9 kg CI95%

-4,6;-3,3 p<0,001)

 

registrován

Procento pacientů, kteří zredukovali svoji tělesnou hmotnost o 5% až 10% od své počáteční tělesné hmotnosti po roce léčby, je v tabulce 2.

Ve druhé studii po 6ti měsíční léčbě obézních pacientů s diabetes mellitus 2.typu doposud farmakologicky neléčených (Serenade) byla absolutní změna HbA1c (s počáteční hodnotou 7,9% u obou skupin) -0,8% u pacientů s rimonabantem 20 mg, zatímco u placeba byla absolutní změna HbA1c -0,3% (Rozdíl -0,51 CI95% -0,78, -0,24 p<0,001).

Hodnoty HbA1c <7% dosáhlo v rimonabant skupině 51% pacientů , v placebové skupině 35% pacientů. Rozdíl mezi průměrnou tělesnou hmotností v těchto skupinách byl 3,8 kg (CI95% -5,0, -2,6 p<0,001).

Změny v HDL-C a TG u této skupiny pacientů byly obdobné jako u skupiny nediabetických pacientů. Odhaduje se, že přibližně polovina z pozorovaného zlepšení hodnot HbA1c u pacientů, kteří dostávali rimonabant 20 mg, byla nad rámec toho, co bylo očekáváno v souvislosti se samotným poklesem hmotnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika rimonabantu je přímo úměrná stoupající dávce až do dávky přibližně 20 mg. Při podání dávky vyšší než 20 mg dochází k menšímu vzestupu AUC než je přímá úměra.

= 196 ± 28,1 ng/ml; Cúdolní = 91,6 ± 14,1 ng/ml;neníAUC0-24 = 2960 ± 268 ng.h/ml). Expozice rimonabantu v ustáleném stavu je 3,3x vyšší než expozice po jeho první dávce. Populační

Absorpce:

Rimonabant vykazuje vysokou in vitro permeabilitu a není substrátem P-glykoproteinu. Absolutní biologická dostupnost rimonabantu nebyla stanovena. Po opakovaném podání jednou denně v dávce 20 mg zdravým dobrovolníkům při hladovění bylo maximálních plazmatických koncentrací rimonabantu dosaženo přibližně za 2 hodiny a ustáleného stavu plazmatických hladin do 13 dnů (Cmax

údolními plazmatickými koncentracemi,jižale žádné změny v AUC v ustáleném stavu. Když hmotnost

farmakokinetické analýzy ukázaly při zvyšování hmotnosti menší kolísání mezi vrcholovými a

roste od 65 kg do 200 kg, očekává se pokles Cmax o 24 % a vzestup Cúdolní o 5 %. Doba k dosažení rovnovážného stavu je delší u obézních pacientů (25 dnů) v důsledku jejich většího distribučního

objemu. Populační farmakokinetické analýzy naznačily, že farmakokinetika rimonabantu je u zdravých nekuřáků a u pacientů, kteří kouří, podobná.

Ovlivnění podáváním potravy:

Podávání rimonabantu zdravým subjektům nalačno nebo s jídlem s vysokým obsahem tuku ukázalo, že Cmax a AUC se při podání s jídlem zvýšily o 67 % a o 48 % . V klinických studiích byla ACOMPLIA 20 mg podávána ráno, obvykle před snídaní.

hmotnosti, kdyP u obézních pacientů je distribuční objem větší než u pacientů s normální hmotností.

Distribuce:

 

ípavek

 

 

Vazba rimonabantu na plazmatické proteiny je vysoká (> 99,9 %) a nesaturovatelná v širokém rozmezí

 

ř

 

koncentrací. Zdánlivý periferní distribuční objem rimonabantu pravděpodobně závisí na tělesné

Biotransformace:

Rimonabant je metabolizován prostřednictvím CYP3A a amidohydrolázou (především jaterní) in vitro. Cirkulující metabolity nejsou farmakologicky účinné.

Pohlaví:
Farmakokinetika rimonabantu je u mužů a žen podobná.
Starší pacienti:
U starších pacientů je expozice o něco vyšší než u mladých farmakokinetických analýz (věkové rozmezí 18 – 81 let) se 21 % vyšší a AUC o 27 % vyšší než 40-letý pacient.

Eliminace:

Rimonabant je metabolizován a metabolity jsou následně vylučovány žlučí. Jenom přibližně 3 % dávky je vylučováno močí, kdežto přibližně 86 % dávky je vylučováno stolicí ve nezměněné formě nebo jako metabolity. U obézních pacientů je poločas vylučování delší (kolem 16 dnů) než u neobézních pacientů (kolem 9 dnů) v důsledku většího distribučního objemu.

Zvláštní skupiny pacientů:

registrován

Rasa:

 

Ve studiích s jednorázovým nebo opakovaným podáním bylo Cmax a AUC rimonabantu podobné u zdravých Japonců a bělochů, kdežto poločas vylučování byl kratší u Japonců (3-4 dny) ve srovnání s bělochy (kolem 9 dnů). Rozdíl v poločase vylučování je důsledkem rozdílného periferního distribučního objemu z důvodu nižší hmotnosti Japonců. Černoši mohou mít o 31% nižší Cmax a o 43 % nižší AUC než pacienti jiných ras.

pacientů. Na podkladě populačních odhaduje, že 75-letý pacient má Cmax o

Pacienti s jaterní nedostatečností:

Lehké snížení jaterních funkcí nemá vliv na expozici rimonabantu. Na vyslovení závěrů ohledně není

farmakokinetiky u středně těžkého jaterního poškození neexistují dostatečné údaje. Pacienti s těžkým jaterním poškozením nebyli hodnoceni.

Pacienti s renálním poškozením:

Vliv renálních funkcí na farmakokinetiku rimonabantu nebyl specificky studován. Na podkladě populačních farmakokinetických studií nemá mírné ledvinné poškození vliv na farmakokinetiku

rimonabantu. Omezené údaje ukazují na vyšší expozici u pacientů se středně těžkým poškozením

 

 

již

funkce ledvin(40 % vzestup AUC). U těžkého ledvinného poškození údaje neexistují.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

ř

ípavek

 

Nežádoucí účinky, které nebyly zaznamenány v klinických studiích, avšak vyskytly se v pokusech na zvířatech po expozici podobné klinické expozici, a pravděpodobně důležité pro klinické použití, byly následující:

Sporadicky byly ve studiích na hlodavcích a u makaků pozorovány křeče. Křeče nebyly v průběhu 3- měsíční studie pozorovány u psů. V některých, ale ne ve všech případech, se ukazovalo, že nástup křečí byl spojen s procedurálním stresem, například manipulací se zvířaty. Prokřečový účinek rimonabantu byl prokázán v jedné ze dvou bezpečnostních farmakologických studií. Na EEG záznamech u potkanů nebyly při léčbě rimonabantem zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Ve studiích na hlodavcích byla pozorována zvýšená incidence a/nebo závažnost klinických známek svědčících proPzvýšenou taktilní hyperestézii. Přímý efekt rimonabantu není vyloučen.

V dlouhodobých studiích u potkanů byla pozorována jaterní steatóza a na dávce závislý vzestup centrilobulární nekrózy jater. Přímý efekt rimonabantu není vyloučen.

V běžných studiích plodnosti u samic potkanů (přípavek byl podáván 2 týdny před pářením) byl zaznamenán abnormální estrogenní cyklus a pokles počtu žlutých tělísek a indexu plodnosti při dávkách rimonabantu, které indukovaly mateřskou toxicitu (30 a 60 mg/kg/den). Při zachování stejného dávkování nebyl v průběhu dlouhodobější léčby před pářením (9 týdnů), která umožnila zotavení z prvotního účinku rimonabantu, pozorován žádný nežádoucí vliv na plodnost nebo estrogenní cyklus. S ohledem na reprodukční parametry nebyl při dávce 30 mg/kg pozorován žádný rozdíl mezi léčenými a kontrolními zvířaty , při dávce 60 mg/kg byl však vliv patrný (pokles počtu

žlutých tělísek , nidací, pokles celkového počtu a počtu živýchregistrovánplodů).

Ve studiích embryofetální toxicity u králíků byly pozorovány sporadické malformace (anencefalie, mikrooftalmie, rozšíření mozkových komor a omfalokéla) při dávkách vedoucích k expozicím podobným expozicím při klinickém dávkování. Ačkoliv u tohoto dávkování byla pozorována maternální toxicita, nemůžeme vyloučit souvislost s léčbou. U potkanů malformace spojené s léčbou nebyly pozorovány.

Vliv rimonabantu na pre- a postnatální vývoj byl zkoumán u potkanů při dávkách do 10 mg/kg/den. Byl prokázán vzestup úmrtnosti mláďat v období před odstavením, který souvisel s podáváním rimonabantu. Tento vzestup mortality může být vysvětlen neschopností samic kojit nebo příjmem rimonabantu v mléce a/nebo inhibicí sacího reflexu, který je iniciován u novorozených myší přes endokanabinoidní signalizaci a CB1 receptory, jak je uváděno v literatuře. V literatuře jsou také uváděny údaje, že u hlodavců i lidí dochází v průběhu vývoje ke změnám v prostorové distribuci a hustotě CB1 receptorů v mozku. Možná souvislost těchto skutečností s podáváním antagonisty CB1 je nejasná. Ve studiích pre- a postnatálního vývoje u potkanů nevede expozice rimonabantem in utero a při kojení ke změnám ve schopnosti učení nebo paměti, ale byly pozorovány účinky na motorickou aktivitu a obrannou reakci na sluchový podnět u mláďat.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

není

6.1

Seznam pomocných látek

již

 

Jádro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukuřičný škrob,

 

 

 

Monohydrát laktosy,

 

 

povidon 40 (E1201),

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

sodná sůl kroskarmelosy (E468),

 

 

natrium-lauryl-sulfát (E487),

 

 

mikrokrystalická celulosa (E460),

 

 

magnesium-stearát

 

 

 

Potah:

 

 

 

 

 

Monohydrát laktosy,

 

 

hypromelosa 15 mPa.s (E464),

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

oxid titaničitý (E171),

 

 

makrogol 3000

 

 

 

 

Politura:

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karnaubský vosk (E903)

 

 

6.2

Inkompatibility

 

 

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistry obsahující 14, 28, 30, 56, 84, 90 a 98 potahovaných tablet. 70 x 1 potahovaných tablet v PVC/Al blistrech s možností oddělení dávky. Bílé neprůhledné HDPE lahve obsahující 28, 98 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

registrován

sanofi-aventis

 

 

není

174 Avenue de France

 

F-75013 Paris

 

 

Francie

 

 

 

 

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

EU/1/06/344/001-011

 

 

 

 

 

 

 

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19. června 2006

 

již

 

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

 

 

ř

ípavek

 

 

 

P

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis