Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Souhrn údajů o přípravku - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
Kód ATCJ07BB02
Látkasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
VýrobceGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Adjupanrix suspenze a emulze pro injekční emulzi.

Pandemická vakcína proti chřipce (H5N1) (štěpený virion, inaktivovaná, obsahující adjuvans)

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po smísení obsahuje 1 dávka (0,5 ml):

Štěpený virus chřipky, inaktivovaný, obsahující antigen* ekvivalentní:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1), použitá varianta (NIBRG-14)

3,75 mikrogramu**

*připraveno ve vejcích

**haemaglutininu

Tato vakcína splňuje doporučení SZO a rozhodnutí EU pro pandemii.

Adjuvans AS03 obsahující skvalen (10,69 miligramu), DL-α-tokoferol (11,86 miligramu) a polysorbát 80 (4,86 miligramu).

Smísením injekční lahvičky se suspenzí a lahvičky s emulzí vznikne multidávkové balení. Množství dávek v lahvičce naleznete v bodu 6.5.

Pomocné látky se známým účinkem:

Vakcína obsahuje 5 mikrogramů thiomersalu (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Suspenze a emulze pro injekční emulzi.

Suspenze je bezbarvá slabě opalescentní tekutina.

Emulze je bělavá až slabě žlutá homogenní mléčná tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Profylaxe chřipky během oficiálně vyhlášené pandemické situace. Adjupanrix se má používat v souladu s oficiálními směrnicemi.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Jedinci, kteří nebyli dříve očkováni vakcínou Prepandrix Dospělí ve věku 18 let a starší:

jedna dávka o objemu 0,5 ml ve zvolený den.

Druhá dávka vakcíny o objemu 0,5 ml se má podat v intervalu nejméně tří týdnů až dvanácti měsíců po první dávce pro maximální účinnost.

Na základě velmi omezených údajů mohou dospělí starší 80 let potřebovat k dosažení imunitní odpovědi podání dvojité dávky vakcíny Adjupanrix ve zvolený den a poté v intervalu nejméně tří týdnů (viz bod 5.1).

Jedinci, kteří byli dříve očkováni jednou nebo dvěma dávkami vakcíny Prepandrix obsahující HA antigen odvozený z jiného kmene stejného subtypu chřipkového viru jako je virus pandemické chřipky:

Dospělí od 18 let věku: jedna dávka o objemu 0,5 ml ve zvolený den.

Pediatrická populace

U dětí ve věku 3 až 9 let jsou údaje o bezpečnosti a imunogenitě vakcíny Adjupanrix a vakcíny s obsahem poloviční dávky (tj. 1,875 µg HA a polovičního množství adjuvans AS03) očkované v den 0 a v den 21 omezené.

V současnosti dostupná data jsou uvedena v bodech 4.4, 4.8 a 5.1, nelze však udělat žádné doporučení ohledně dávkování.

Další informace viz bod 4.4, 4.8 a 5.1.

Způsob podání

Očkování se má provádět formou intramuskulární injekce.

V případě podání dvojité dávky má být každá injekce aplikována do opačných končetin, přednostně do deltového svalu nebo do anterolaterální strany stehna (v závislosti na svalové hmotě).

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Anafylaktická (tj. život ohrožující) reakce v anamnéze na kteroukoli látku nebo na stopové zbytky látek obsažených ve vakcíně (vaječná a kuřecí bílkovina, ovalbumin, formaldehyd, gentamicin-sulfát a deoxycholát sodný). Pokud je pro případ okamžité potřeby k dispozici zařízení pro resuscitaci, může být během pandemie vhodné podání této vakcíny. Viz bod 4.4.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnosti je zapotřebí při aplikaci vakcíny osobám se známou hypersenzitivitou (jinou než je anafylaktická reakce) na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na thiomersal a na residua (na vaječnou a kuřecí bílkovinu, ovalbumin, formaldehyd, gentamicin-sulfát a deoxycholát sodný).

Podobně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci této vakcíny vzácně vyvine anafylaktická reakce, vždy okamžitě dostupná odpovídající lékařská péče a dohled.

Pokud to pandemická situace dovoluje, mělo by být očkování osob trpících závažným horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí odloženo.

Adjupanrix nelze za žádných okolností aplikovat intravaskulárně. Pro subkutánní podání vakcíny Adjupanrix nejsou žádné dostupné údaje. Proto je třeba, aby zdravotničtí pracovníci zvážili přínos a možná rizika podání vakcíny osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, které mohou být kontraindikací intramuskulárního podání, pokud možný přínos očkování nepřeváží riziko krvácení.

Údaje o podání vakcín obsahujících adjuvans AS03 před podáním nebo po podání jiných typů vakcín proti chřipce určených k prepandemické nebo pandemické vakcinaci nejsou k dispozici.

U pacientů s endogenní nebo iatrogenní imunosupresí může být protilátková odpověď nedostatečná.

Protektivní imunitní odpovědi nemusí být dosaženo u všech očkovaných osob (viz bod 5.1).

Jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou se může objevit v průběhu, nebo i před očkováním synkopa (mdloba). Synkopa může být během zotavování doprovázena různými neurologickými příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické křeče končetin. Je důležité předem zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo dojít k úrazu.

Epidemiologické studie týkající se další vakcíny obsahující AS03 adjuvans (Pandemrix H1N1, rovněž vyráběné ve stejné továrně jako vakcína Adjupanrix) ukázaly v několika evropských zemích zvýšené riziko výskytu narkolepsie s nebo bez kataplexie u očkovaných ve srovnání s neočkovanými jedinci. U dětí/dospívajících (ve věku do 20 let) tyto studie ukázaly výskyt dalších 1,4 až 8 případů nad běžnou incidenci na 100 000 očkovaných jedinců. Dostupná epidemiologická data u dospělých ve věku nad 20 let ukázala přibližně 1 další případ na 100 000 očkovaných jedinců. Tato data naznačuji, že toto dodatkové navýšení rizika má tendenci ke snížení se zvyšujícím se věkem očkovaného. V současné době nejsou žádné doklady indikující, že by vakcína Ajupanrix mohla být spojena s rizikem narkolepsie.

Pediatrická populace

Klinická data u dětí mladších 6 let, které obdržely dvě dávky jiné pandemické chřipkové vakcíny

(H5N1 vyrobené v Drážďanech, Německo), ukazují, že po podání druhé dávky se zvyšuje četnost výskytu horečky (≥ 38 °C měřeno v axile). Proto se u malých dětí (např. přibližně do 6 let věku) doporučuje po očkování sledovat teplotu a provést opatření ke snížení horečky (jako je podání antipyretik dle klinické potřeby).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou k dispozici údaje o současném podání vakcíny Adjupanrix s jinými vakcínami. Pokud by měla být vakcína podána současně s jinou vakcínou, pak je nutno vakcíny aplikovat do různých končetin. Je třeba pamatovat na to, že nežádoucí účinky mohou být výraznější.

Pokud se pacient podrobuje imunosupresivní terapii, může být imunologická odpověď snížena.

Po očkování proti chřipce se mohou vyskytnout falešně pozitivní výsledky sérologických testů používajících metodu ELISA na stanovení protilátek proti viru lidské imunodeficience-1 (HIV-1), viru hepatitidy C a zejména proti HTLV-1. V těchto případech je metoda Western Blot negativní. Tyto přechodně falešně pozitivní výsledky mohou být způsobeny tvorbou protilátek IgM v rámci odpovědi na očkování.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

V současné době nejsou žádné údaje o podávání vakcíny Adjupanrix těhotným ženám.

Vakcína obsahující AS03 a HA odvozený z H1N1v byla podávána ženám ve všech trimestrech těhotenství. Informace o výsledcích více než 200 000 žen očkovaných během těhotenství jsou v současné době omezené. Nejsou známky zvýšeného rizika nežádoucích následků u více než 100 těhotných žen sledovaných v prospektivní klinické studii.

Studie na zvířatech s vakcínou Adjupanrix nenaznačují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Údaje získané od těhotných žen, které byly očkovány různými inaktivovanými sezónními vakcínami bez adjuvans, nesvědčí pro malformace nebo fetální či neonatální toxicitu.

Použití vakcíny Adjupanrix během těhotenství by mělo být zváženo a pokud je očkování nezbytné, je nutné, aby bylo v souladu s oficiálními doporučeními.

Kojení

Adjupanrix může být aplikován v období kojení.

Fertilita

Data týkající se fertility nejsou dostupná.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé z účinků uvedených v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky” mohou mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie hodnotily výskyt níže uvedených nežádoucích účinků přibližně u 5 000 subjektů ve věku 18 let a starších očkovaných vakcínou s obsahem nejméně 3,75 mikrogramu HA/AS03.

Seznam nežádoucích účinků

Hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu následovně:

Četnost je následující: Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) Velmi vzácné (< 1/10 000)

Nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích provedených s modelovou vakcínou jsou uvedeny níže (více informací o modelových vakcínách viz bod 5.1).

V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: lymfadenopatie.

Psychiatrické poruchy

Méně časté: nespavost.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy.

Méně časté: parestézie, somnolence, závrať.

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: gastrointestinálni symptomy (jako je průjem, zvracení, bolest břicha, nausea).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: ekchymóza v místě vpichu, zvýšené pocení. Méně časté: svědění, vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté: artralgie, myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: indurace, otok, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka, únava.

Časté: svalový třes, onemocnění podobné chřipce, reakce v místě vpichu (jako je pocit tepla, svědění). Méně časté: nevolnost.

Pediatrická populace

V klinické studii (D-H5N1-009) byla u dětí ve věku 3 až 5 let a 6 až 9 let hodnocena reaktogenita po podání buď dvou dávek pro dospělé (tj. 0,5 ml) nebo dvou polovičních dávek pro dospělé (tj. 0,25 ml) (v intervalu 21 dní) vakcíny Adjupanrix.

Rozdíl v četnosti místních a celkových sledovaných nežádoucích účinků u očkovaných polovičními dávkami pro dospělé a u očkovaných dávkami pro dospělé byl pozorován po každé dávce. Po podání druhé poloviční dávky pro dospělé nebo dávky pro dospělé se ale reaktogenita nezvyšovala

s výjimkou četnosti výskytu celkových příznaků, které byly vyšší po druhé dávce, zvláště výskyt horečky u dětí <6 let. Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je uvedena v následující tabulce:

Nežádoucí účinky

3 - 5 let

 

6 - 9 let

 

 

Poloviční dávka

Plná dávka

Poloviční dávka

Plná dávka

Indurace

9,9 %

18,6 %

12,0 %

12,2 %

Bolest

48,5 %

62,9 %

68,0 %

73,5 %

Zarudnutí

10,9 %

19,6 %

13,0 %

6,1 %

Otok

11,9 %

24,7 %

14,0 %

20,4 %

Horečka (> 38°C)

4,0 %

11,3 %

2,0 %

17,3 %

Horečka (> 39°C)

 

 

 

 

- četnost na dávku

2,0 %

5,2 %

0 %

7,1 %

- četnost na

 

 

 

 

subjekt

3,9 %

10,2 %

0 %

14,3 %

 

 

 

 

 

Ospalost

7,9 %

13,4 %

NA

NA

Podrážděnost

7,9 %

18,6 %

NA

NA

Nechutenství

6,9 %

16,5 %

NA

NA

Svalový třes

1,0 %

12,4 %

4,0 %

14,3 %

NA = nejsou dostupná

V jiných klinických studiích, kdy děti ve věku 6 měsíců až 17 let obdržely jinou pandemickou chřipkovou vakcínu (H5N1 A/Indonesia/05/2005 vyrobenou v Drážďanech, Německo) se zvýšila četnost některých nežádoucích účinků (včetně bolesti v místě vpichu, zarudnutí a horečky), které byly pozorovány po druhé dávce u dětí mladších 6 let.

Postmarketingové sledování

Nejsou k dispozici žádná data z postmarketingového sledování aplikace Adjupanrix.

Vakcína s adjuvans AS03 a obsahem 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/California/7/2009 (H1N1)

V průběhu postmarketingového sledování po očkování vakcínou obsahující adjuvans AS03 a 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/California/7/2009 (H1N1) byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Poruchy imunitního systém

Anafylaxe, alergické reakce.

Poruchy nervového systému

Febrilní křeče.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Angioedém, generalizované kožní reakce, kopřivka.

Interpandemické trivalentní vakcíny

Navíc, při postmarketingovém sledování interpandemických trivalentních vakcín byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Vzácné:

Neuralgie, přechodná trombocytopenie.

Velmi vzácné:

Vaskulitida s přechodným postižením ledvin.

Neurologické poruchy, jako je encefalomyelitida, neuritida a syndrom Guillain-Barré.

Tento léčivý přípravek obsahuje jako konzervační prostředek thiomersal (organická sloučenina s obsahem rtuti), který může vyvolat reakce přecitlivělosti (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny proti chřipce, ATC kód J07BB02.

Farmakodynamické účinky

V této části jsou uvedeny klinické zkušenosti získané po podání modelových vakcín.

Modelové vakcíny obsahují chřipkové antigeny odlišné od současně cirkulujících virů chřipky. Tyto antigeny mohou být považovány za “nové” antigeny a simulují situaci, ve kterých je cílová populace k očkování imunologicky naivní. Údaje získané s modelovou vakcínou podpoří vakcinační strategii, která bude pravděpodobně použita u pandemické vakcíny: údaje o klinické imunogenicitě, bezpečnosti a reaktogenicitě získané s modelovými vakcínami jsou relevantní pro pandemické vakcíny.

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Dospělí ve věku 18 - 60 let

V klinických studiích, které hodnotily imunogenitu vakcíny obsahující adjuvans AS03 a 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004, byla u subjektů ve věku 18 - 60 let tvorba protilátek proti hemaglutininu (anti-HA) následující:

Protilátka anti-HA

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

Schéma 0, 21 dní

 

Schéma 0, 6 měsíců

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

 

 

21 dní po

21 dní po

21 dní po

7 dní po

21 dní po

 

první dávce

druhé dávce

první dávce

druhé

druhé dávce

 

N = 925

N = 924

N = 55

dávce

N = 8

 

 

 

 

N = 47

 

Míra séroprotekce1

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Míra sérokonverze 2

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Faktor sérokonverze 3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Po dvou dávkách podaných v intervalu 21 dní nebo 6 měsíců mělo 96,0 % subjektů čtyřnásobné zvýšení titru virus neutralizačních protilátek v séru a 98 - 100 % mělo titr alespoň 1:80.

U subjektů v D-Pan-H5N1-002 studii byla sledována přetrvávající imunitní odpověď. Míra séroprotekce 6, 12 a 24 měsíců po očkování byla následující:

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

 

6 měsíců po první

12 měsíců po

24 měsíců po

36 měsíců po

 

dávce

 

první dávce

první dávce

první dávce

 

N = 256

 

N = 559

N = 411

N = 387

Míra séroprotekce1

40,2 %

 

23,4 %

16,3 %

16,3 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40;

Starší jedinci (> 60 let)

V další studii (D-Pan-H5N1-010) obdrželo 297 subjektů starších 60 let (rozdělených do skupin od 61 do 70 let, od 71 do 80 let a starší 80 let) buď jednu dávku nebo dvojitou dávku vakcíny s adjuvans

AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) v den 0 a v den 21. Ke dni 42 byla anti-HA protilátková odpověď následující:

Protilátka

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

anti-HA

 

 

 

 

 

 

 

61 až 70 let

71 až 80 let

> 80 let

 

Jedna

Dvě

Jedna

Dvě

Jedna

Dvě

 

dávka

dávky

dávka

dávky

dávka

dávky

 

N = 91

N = 92

N = 48

N = 43

N = 13

N = 10

Míra

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

séroprotekce1

 

 

 

 

 

 

Míra

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

sérokonverze 2

 

 

 

 

 

 

Faktor

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

sérokonverze 3

 

 

 

 

 

 

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Ačkoli byla adekvátní imunitní odpověď ke dni 42 dosažena po podání dvou jednotlivých dávek vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), vyšší odpověď byla pozorována po podání dvou dvojitých dávek vakcíny.

Velmi omezené údaje séronegativních subjektů starších 80 let (N = 5) ukazují, že po podání dvou jednotlivých dávek vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) nedosáhl žádný subjekt míry séroprotekce. Nicméně po podání dvou dvojitých dávek vakcíny byla míra séroprotekce ke dni 42 75 %.

U subjektů v D-Pan-H5N1-010 studii byla sledována přetrvávající imunitní odpověď. Míra séroprotekce 6, 12 a 24 měsíců po očkování byla následující:

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

 

6 měsíců po očkování

12 měsíců po očkování

24 měsíců po očkování

 

Jedna

Dvě dávky

Jedna

Dvě dávky

Jedna

Dvě dávky

 

dávka

(N = 131)

dávka

(N = 81)

dávka

(N = 81)

 

(N = 140)

 

(N = 86)

 

(N = 86)

 

Míra séroprotekce1

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40

Navíc u 44,8 % subjektů a u 56,1 % subjektů podle příslušné dávkovací skupiny (dvě jednotlivé nebo dvě dvojité dávky) došlo ode dne 0 ke dni 42 ke 4-násobnému zvýšení titru neutralizačních protilátek v séru a ke dni 42 byl u 96,6 %, respektive 100 %, subjektů titr alespoň 1:80.

Dvanáct a dvacet čtyři měsíce po očkování byly titry virus neutralizační protilátková odpověď následující:

Sérové virus

 

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

neutralizační

 

 

 

 

 

 

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 měsíců po očkování

24 měsíců po očkování

 

 

Jedna dávka

 

Dvě dávky

Jedna dávka

 

Dvě dávky

 

 

N = 51

 

N = 54

N = 49

 

N = 54

GMT1

 

274,8

 

272,0

391,0

 

382,8

Míra séro-

 

27,5 %

 

27,8 %

36,7 %

 

40,7 %

pozitivity2

 

 

 

 

 

 

 

≥ 1:803

 

82,4 %

 

90,7 %

91,8 %

 

100 %

1geometrický střední

titr

 

 

 

 

 

 

2čtyřnásobné zvýšení titru virus neutralizačních protilátek v séru

3procento subjektů, které měly titry virus neutralizačních protilátek v séru alespoň 1:80

Pediatrická populace

Děti ve věku 3 až 9 let

V klinické studii (D-Pan-H5N1-009) byly děti ve věku 3 až 5 let a 6 až 9 let očkované dvěma buď plnými (0,5 ml) nebo polovičními dávkami (0,25 ml) AS03 adjuvované vakcíny obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) v den 0 a 21. V den 42 byla protilátková anti-

HA odpověď následující:

Protilátka

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

anti-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 let

 

6 až 9 let

 

 

Poloviční dávka

 

Plná dávka

Poloviční dávka

 

Plná dávka

 

N = 49

 

 

N = 44

N = 43

 

N = 43

Míra

95,9 %

 

 

100 %

100 %

 

100 %

séroprotekce1

 

 

 

 

Míra

95,9 %

100 %

100 %

100 %

sérokonverze2

 

 

 

 

Faktor

78,5

191,3

108,1

176,7

sérokonverze 3

 

 

 

 

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Klinický význam titrů hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40 u dětí není znám.

U subjektů v D-Pan-H5N1-009 studii byla sledována přetrvávající imunitní odpověď. Míra séroprotekce 6, 12 a 24 měsíců po očkování byla následující:

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3 - 5 let

 

 

 

6 měsíců po očkování

12 měsíců po očkování

24 měsíců po očkování

 

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

 

dávka

(N = 29)

dávka

(N = 27)

dávka

(N = 26)

 

(N = 50)

 

(N = 47)

 

(N = 27)

 

Míra séroprotekce1

56,0 %

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40;

 

 

 

 

 

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6 - 9 let

 

 

 

6 měsíců po očkování

12 měsíců po očkování

24 měsíců po očkování

 

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

 

dávka

(N = 41)

dávka

(N = 35)

dávka

(N = 34)

 

(N = 44)

 

(N = 37)

 

(N = 37)

 

Míra séroprotekce1

63,6 %

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40;

Virus neutralizační protilátková odpověď v den 42 a po 6, 12 a 24 měsících byla následující:

Sérové virus

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

neutralizační

 

 

 

 

 

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 let

 

 

 

 

21. den po druhé dávce

6 měsíců po

 

12 měsíců po

24 měsíců po

 

 

 

 

očkování

 

očkování

očkování

 

 

Poloviční

Plná

Poloviční dávka

 

Poloviční dávka

Poloviční dávka

 

 

dávka

dávka

N = 49

 

N = 47

N = 47

 

 

N = 47

N = 42

 

 

 

 

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

 

238,9

302,5

Míra sérokonverze2

95,6 %

97,4 %

87,2 %

 

82,2 %

80,0 %

≥ 1:803

100 %

100 %

100 %

 

93,6 %

95,7 %

1geometrický střední titr

 

 

 

 

 

2čtyřnásobné zvýšení titru virus neutralizačních protilátek v séru

 

 

3procento subjektů, které měly titry virus neutralizačních protilátek v séru alespoň 1:80

 

 

 

 

Sérové virus

 

 

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

neutralizační

 

 

 

 

 

 

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 až 9 let

 

 

 

21. den po druhé dávce

6 měsíců po

12 měsíců po

24 měsíců po

 

 

 

očkování

očkování

očkování

 

Poloviční

Plná

Poloviční dávka

Poloviční dávka

Poloviční dávka

 

dávka

dávka

N = 40

N = 36

N = 38

 

N = 42

N = 42

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Míra

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

sérokonverze2

 

 

 

 

 

≥ 1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1geometrický střední titr

2čtyřnásobné zvýšení titru virus neutralizačních protilátek v séru

3procento subjektů, které měly titry virus neutralizačních protilátek v séru alespoň 1:80

Evropská léková agentura rozhodla o odložení závazku týkajícího se předložení výsledků studií

s vakcínou Adjupanrix u jedné nebo více podskupin dětské populace s infekcí kmenem viru chřipky obsaženým ve vakcíně nebo souvisejícím kmenem. (viz bod 4.2 informace pro použití u dětí).

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

V klinické studii (Q-Pan-H5N1-001), ve které byly 140 subjektům ve věku 18 - 60 let podány v den 0 a den 21 dvě dávky vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005 (H5N1), byly odpovědi anti-HA protilátek následující:

Protilátka anti-HA

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/05/2005

 

Den 21

Den 42

Den 180

 

N = 140

N = 140

N = 138

Míra séroprotekce1

45,7 %

96,4 %

49,3 %

Míra sérokonverze 2

45,7 %

96,4 %

48,6 %

Faktor sérokonverze 3

4,7

95,3

5,2

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Čtyřnásobné zvýšení sérových titrů virus neutralizačních protilátek bylo pozorováno u

79,2 % subjektů ke dni 21 po podání první dávky, u 95,8 % subjektů ke dni 21 po podání druhé dávky a u 87,5 % subjektů po 6 měsících po podání druhé dávky.

V druhé studii byly 49 subjektům ve věku 18 - 60 let podány v den 0 a den 21 dvě dávky vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005 (H5N1). Ke dni 42 byla, pokud jde o anti-HA protilátky, míra sérokonverze 98 %, séroprotekce byla u všech subjektů a faktor sérokonverze byl 88.6. Navíc, všechny subjekty měly titry virus neutralizačních protilátek alespoň 1:80.

Zkřížená imunitní odpověď vyvolaná podáním vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Dospělí ve věku 18 - 60 let

Anti-HA protilátkové odpovědi na kmen A/Indonesia/5/2005 po podání vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 byly následující:

Protilátka anti-HA

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

Schéma 0, 21 dní

Schéma 0, 6 měsíců

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dní po druhé dávce

7 dní po druhé dávce

21 dní po druhé dávce

 

 

N=924

N=47

N=48

Míra séroprotekce*1

50,2 %

74,5 %

83,3 %

 

Míra sérokonverze 2

50,2 %

74,5 %

83,3 %

 

Faktor sérokonverze 3

4,9

12,9

18,5

 

*anti-HA ≥ 1:40;

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Bez ohledu na dávkovací schéma mělo čtyřnásobné zvýšení titru virus neutralizačních protilátek v séru proti kmeni A/Indonesia/5/2005 po podání dvou dávek více jak 90 % očkovaných. Po podání dvou dávek v intervalu 6 měsíců měly všechny subjekty titr alespoň 1:80.

U subjektů v D-Pan-H5N1-002 studii bylo pozorováno přetrvávaní anti-HA protilátek na kmen A/Indonesia/5/2005. Míra séroprotekce byla po 6 měsících 2,2 %; po 12 měsících 4,7 %;

po 24 měsících 2,4 % a po 36 měsících 7,8 %.

V jiné studii (D-Pan-H5N1-007) byla u 50 subjektů ve věku 18 - 60 let 21 dní po podání druhé dávky vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 míra séroprotekce anti-HA protilátek 20 % na kmen A/Indonesia/5/2005, 35 % na kmen A/Anhui/01/2005 a 60 % na kmen A/Turkey/Turkey/1/2005.

Starší jedinci (> 60 let)

U 297 subjektů starších 60 let mělo 42 dní po podání druhé dávky AS03 adjuvované vakcíny obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 míru séroprotekce anti-HA protilátek 23 % a míru sérokonverze na kmen A/Indonesia/5/2005 23 % a sérokonverzní faktor byl 2,7. Titru virus neutralizačních protilátek alespoň 1:40 nebo alespoň 1:80 dosáhlo 87 %, respektive 67 % z 87 testovaných subjektů.

U subjektů v D-Pan-H5N1-010 studii, které obdržely jednu dávku, bylo sledováno přetrvávání anti- HA protilátek proti kmenu A/Indonesia/5/2005. Míra séroprotekce byla po 12 měsících 16,3 % a po 24 měsících 4,7 %. Míra sérokonverze virus neutralizačních protilátek na kmen A/Indonesia/5/2005 byla po 12 měsících 15,7 % a po 24 měsících 12,2 %. Procento subjektů dosahujících titru virus neutralizačních protilátek > 1/80 bylo po 12 měsících 54,9 % a po 24 měsících 44,9 %.

Pediatrická populace

Děti ve věku 3 až 9 let

U subjektů ve věku 3 až 5 let a 6 až 9 let očkovaných dvěma buď plnými nebo polovičními dávkami

AS03 adjuvované vakcíny obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) byla v den 42 protilátková anti-HA odpověď následující:

Protilátka anti-

 

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/5/2005

 

HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 let

 

6 až 9 let

 

Poloviční dávka

 

Plná dávka

Poloviční dávka

 

Plná dávka

 

N = 49

 

 

N = 44

N = 43

 

N = 43

 

 

 

 

 

 

 

Míra

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

séroprotekce1

 

 

 

 

Míra

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

sérokonverze 2

 

 

 

 

Faktor

10,7

33,6

12,2

18,5

sérokonverze 3

 

 

 

 

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru);

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

U subjektů v D-Pan-H5N1-009 studii byla sledována přetrvávající imunitní odpověď. Míra séroprotekce 6, 12 a 24 měsíců po očkování byla následující:

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

3 až 5 let

 

 

 

6 měsíců

12 měsíců

24 měsíců

 

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

 

dávka

N = 27

dávka

N = 27

dávka

N = 26

 

N = 49

 

N = 47

 

N = 47

 

Míra séroprotekce1

6,1 %

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40

 

 

 

 

 

Protilátka anti-HA

 

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

6 až 9 let

 

 

 

6 měsíců

12 měsíců

24 měsíců

 

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

Poloviční

Plná dávka

 

dávka

N = 34

dávka

N = 35

dávka

N = 34

 

N = 42

 

N = 36

 

N = 37

 

Míra séroprotekce1

4,8 %

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

1míra séroprotekce: podíl subjektů s hemaglutinačně inhibičním titrem (HI) ≥ 1:40

Ve skupině dětí očkovaných poloviční dávkou vakcíny navíc zůstal vysoký poměr subjektů s titrem virus neutralizačních protilátek nad 1:80 až do 24 měsíců po první dávce.

Virus neutralizační protilátková odpověď byla následující:

Virus

 

 

Imunitní odpověď na kmen A/Indonesia/5/2005

 

neutralizačn

 

 

 

 

 

 

 

 

í protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

v séru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 let

 

 

6 až 9 let

 

 

Den

6 měsíc

12 měsíc

24 měsíc

Den

6 měsíc

12 měsíc

24 měsíc

 

42 N

ů

ů

ů N = 47 42 N

ů

ů

ů N = 38

 

= 46

N = 48

N = 47

 

= 42

N = 40

N = 35

 

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Míra séro-

95,6

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2

97,3 %

94,4 %

97,4 %

protekce2

%

 

 

 

%

 

 

 

≥ 1:803

75,6

72,1 %

85,1 %

80,9 %

88,9

70,3 %

86,1 %

81,6 %

 

%

 

 

 

%

 

 

 

1geometrický střední titr

2procento subjektů s titry > 1:28

3procento subjektů s titry virus neutralizačních protilátek v séru alespoň 1:80

Zkřížená imunitní odpověď získaná po podání vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/5/2005 (H5N1)

Po podání 2 dávek vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005 v den 0 a den 21 140 subjektům ve věku 18-60 let byly odpovědi anti-HA protilátek na kmen A/Vietnam/1194/2004 následující:

Protilátka anti-HA

Imunitní odpověď na kmen A/Vietnam/1194/2004

 

Den 21

Den 42

 

N = 140

N = 140

Míra séroprotekce1

15 %

59,3 %

Míra sérokonverze 2

12,1 %

56,4 %

Faktor sérokonverze 3

1,7

6,1

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze: podíl subjektů, které byly před vakcinací buď séronegativní a po vakcinaci měly

protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před vakcinací séropozitivní a po vakcinaci měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze: poměr postvakcinačního geometrického středního titru (GMT) a prevakcinačního GMT.

Ke dni 180 byla míra séroprotekce 13 %.

Čtyřnásobné zvýšení sérových titrů virus neutralizačních protilátek proti kmeni A/Vietnam/1194/2004 mělo 49 % subjektů 21 dní po podání první dávky, 67,3 % subjektů 21 dní po podání druhé dávky a 44,9 % subjektů 6 měsíců po podání druhé dávky.

Alternativní schéma

Prodloužený dávkovací interval byl zkoumán ve studii D-H5N1-012, ve které obdržela skupina jedinců ve věku 18 – 60 let dvě dávky vakcíny Adjupanrix v intervalu 6 nebo 12 měsíců. Dvacet jedna dní po podání druhé dávky byla u jedinců, kteří obdrželi vakcínu po 6 měsících, míra séroprotekce

89,6 % a míra odpovědi na vakcínu 95,7 % proti A/Vietnam/1194/2004. Dvacet jedna dní po podání druhé dávky byla u jedinců, kteří obdrželi vakcínu po 12 měsících, míra séroprotekce 92,0 % a míra odpovědi na vakcínu 100,0 %.

V této studii byla rovněž sledována zkřížená imunitní odpověď proti A/Indonesia/5/2005. Dvacet jedna dní po druhé dávce byla u jedinců, kteří obdrželi vakcínu po 6 měsících, míra séroprotekce 83,3 % a míra odpovědi na vakcínu 100,0 %. Dvacet jedna dní po druhé dávce byla u jedinců, kteří obdrželi vakcínu, po 12 měsících míra séroprotekce 84,0 % a míra odpovědi na vakcínu 100,0 %.

Podání jedné dávky vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005 podávané po jedné nebo dvou dávkách vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004

V klinické studii (D-Pan-H5N1-012), byly subjekty ve věku 18 – 60 let očkovány jednou dávkou vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného buď z kmene A/Vietnam/1194/2004 nebo z kmene A/Indonesia/05/2005 6 měsíců poté, co byly očkovány jednou nebo dvěma základními dávkami vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 v den 0, respektive v den 0 a 21. Odpovědi anti-HA protilátek byly následující:

Protilátka anti-HA

Proti kmeni A/Vietnam 21 dní po

Proti kmeni A/Indonesia 21 dní po

 

přeočkování s kmenem A/Vietnam

přeočkování s kmenem A/Indonesia

 

N = 46

 

N = 49

 

 

Po jedné

 

Po dvou

Po jedné základní

 

Po dvou

 

základní dávce

 

základních

dávce

 

základních

 

 

 

 

 

 

 

 

dávkách

 

dávkách

Míra séroprotekce1

89,6 %

91,3 %

98,1 %

93,9 %

Míra sérokonverze

87,5 %

82,6 %

98,1 %

91,8 %

posilovací dávky 2

 

 

 

 

Faktor sérokonverze

29,2

11,5

55,3

45,6

posilovací dávky 3

 

 

 

 

1míra séroprotekce: podíl subjektů s titrem hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) ≥ 1:40;

2míra sérokonverze posilovací dávky: podíl subjektů, které byly před přeočkováním buď séronegativní a po přeočkování měly protektivní postvakcinační titr ≥ 1:40, nebo které byly před přeočkováním séropozitivní a po přeočkování měly čtyřnásobné zvýšení titru;

3faktor sérokonverze posilovací dávky: poměr geometrického středního titru (GMT) před přeočkováním a GMT po přeočkování.

Bez ohledu na to, zda byla před 6 měsíci podána jedna nebo dvě dávky základního očkování, byly míra séroprotekce proti A/Indonesia po dávce vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 > 80 % a míra séroprotekce proti kmeni A/Vietnam po dávce vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005 > 90 %. Všechny subjekty dosáhly titrů virus neutralizačních protilátek alespoň 1:80 proti každému z těchto dvou kmenů bez ohledu na typ HA ve vakcíně, resp. vakcínách a bez ohledu na počet předchozích dávek.

V další klinické studii (D-Pan-H5N1-015) obdrželo 39 subjektů ve věku 18 – 60 let posilovací dávku vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene

A/Indonesia/05/2005 14 měsíců poté, co jim byly podány dvě dávky vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Vietnam/1194/2004 v den 0 a den 21. Míra séroprotekce na kmen A/Indonesia byl v den 21 po přeočkování 92 % a v den 180 69,2 %.

V další klinické studii (D-Pan-H5N1-038) obdrželo 387 subjektů ve věku 18 – 60 let posilovací dávku vakcíny s adjuvans AS03 a obsahující 3,75 µg HA odvozeného z kmene A/Indonesia/05/2005

36 měsíců poté, co jim byly podány dvě dávky vakcíny odvozené z kmene A/Vietnam/1194/2004. Po 21 dnech po přeočkování byla míra séroprotekce 100 %, míra sérokonverze posilovací dávky 99,7 % a faktor sérokonverze posilovací dávky proti kmeni A/Indonesia/5/2005 byl 123,8 %.

Informace z neklinických studií:

Schopnost vakcíny vyvolat ochranu proti homologním a heterologním kmenům byla hodnocena v neklinických studiích za použití modelových testů na fretkách.

V každém experimentu byla čtyřem skupinám po 6 fretkách intramuskulárně podána vakcína s adjuvans AS03 obsahující HA odvozený z kmene H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Dávky 15, 5, 1,7 nebo 0,6 mikrogramu HA byly testovány v experimentu s homologním kmenem a dávky 15, 7,5, 3,8 nebo 1,75 mikrogramu HA byly testovány v experimentu s heterologním kmenem. Kontrolní skupiny zahrnovaly fretky, kterým bylo podáno samotné adjuvans, vakcína bez adjuvans

(15 mikrogramů HA) nebo fosforečnanem pufrovaný fyziologický roztok. Fretky byly očkovány v den

0 a 21 a poté byly v den 49 intratracheální cestou provokovány smrtelnou dávkou kmene H5N1/A/Vietnam/1194/04 nebo heterologního kmene H5N1/A/Indonesia/5/05. Z fretek, které dostaly adjuvovanou vakcínu, bylo chráněno 87 % respektive 96 % před smrtelnou dávkou homologního a heterologního kmene. U očkovaných zvířat bylo také oproti kontrole redukováno vylučování virů do horních cest dýchacích, což naznačuje snížení rizika virového přenosu. Všechna zvířata, ať už z kontrolní skupiny, která dostala vakcínu bez adjuvans nebo z kontrolní skupiny s adjuvans, uhynula nebo musela být pro celkově špatný stav tři až čtyři dny po začátku provokace utracena.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „Výjimečných Okolností”.

To znamená, že z odborných příčin nebylo možné získat úplné údaje o tomto přípravku.

Evropská léková agentura bude každoročně hodnotit nově dostupné informace a tento Souhrn údajů o přípravku (SmPC) bude v případě potřeby aktualizován.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, akutní toxicity a toxicity po opakovaném podávání, lokální snášenlivosti, samičí fertility, embryofetální a postnatální toxicity (až do konce období laktace) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Lahvička se suspenzí:

Polysorbát 80

Oktoxinol 10

Thiomersal

Chlorid sodný (NaCl)

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4)

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4)

Chlorid draselný (KCl)

Chlorid hořečnatý (MgCl2)

Voda na injekci

Lahvička s emulzí:

Chlorid sodný (NaCl)

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4)

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4)

Chlorid draselný (KCl)

Voda na injekci

Adjuvancia viz bod 2.

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

5 let.

Po smísení se vakcína musí použít během 24 hodin. Chemická a fyzikální stabilita vakcíny po smísení byla při 25 °C prokázána po dobu 24 hodin.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Nesmí zmrznout.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahující:

-jedno balení s 50 injekčními lahvičkami (sklo typu I) se 2,5 ml suspenze se zátkou (butylpryž).

-dvě balení s 25 injekčnímu lahvičkami (sklo typu I) se 2,5 ml suspenze se zátkou (butylpryž).

Objem vzniklý smísením 1 injekční lahvičky se suspenzí (2,5 ml) a 1 injekční lahvičky s emulzí (2,5 ml) odpovídá 10 dávkám vakcíny (5 ml).

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Balení Adjupanrix se skládá ze dvou kontejnerů:

Suspenze: multidávková injekční lahvička obsahující antigen

Emulze: multidávková injekční lahvička obsahující adjuvans.

Před aplikací se obě složky musí smísit.

Návod na mísení a na aplikaci vakcíny:

1.Před smísením obou složek by se emulze (adjuvans) a suspenze (antigen) měly nechat vytemperovat na pokojovou teplotu (minimálně po dobu15 minut): každá injekční lahvička by se měla protřepat a vizuálně zkontrolovat zda neobsahuje jakékoliv cizorodé částice a/nebo zda není změněn fyzikální vzhled. Pokud jsou pozorovány cizorodé částice nebo změna vzhledu (včetně částic pryže ze zátky), je třeba vakcínu vyřadit.

2.Vakcína se smísí tak, že se obsah celé injekční lahvičky obsahující adjuvans natáhne do 5 ml injekční stříkačky a přidá se do injekční lahvičky obsahující antigen. K injekční stříkačce se doporučuje použít jehlu velikosti 23-G. V případě, že ale není k dispozici tato velikost jehly, může být použita jehla velikosti 21-G. Ke snadnějšímu odebrání celého obsahu by měla být lahvička obsahující adjuvans držena v poloze dnem vzhůru.

3.Po přidání adjuvans do antigenu se směs musí důkladně protřepat. Smísená vakcína je bělavá až slabě žlutá homogenní mléčná emulze. Pokud jsou pozorovány jiné změny, je třeba vakcínu vyřadit.

4.Objem injekční lahvičky vakcíny Adjupanrix po smísení je alespoň 5 ml. Vakcína by měla být podávána v souladu s doporučeným dávkováním (viz bod 4.2).

5.Před každou aplikací se injekční lahvička musí protřepat a vizuálně zkontrolovat na přítomnost jakýchkoli cizích částic a/nebo abnormálního fyzikálního vzhledu. V případě zpozorování něčeho neobvyklého (včetně částic pryže ze zátky), je nutno vakcínu znehodnotit.

6.Jedna dávka vakcíny 0,5 ml se odebere do 1 ml injekční stříkačky a podává se intramuskulárně. K injekční stříkačce se doporučuje použít jehlu velikosti ne větší než 23-G.

7.Po smísení musí být vakcína použita do 24 hodin. Smísená vakcína může být uchována buď v chladničce (2 °C – 8 °C), nebo při pokojové teplotě nepřesahující 25 °C. Pokud je smísená vakcína uchovávána v chladničce, měla by se před odebráním každé dávky nechat vytemperovat na pokojovou teplotu (minimálně po dobu15 minut).

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/578/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis