Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Souhrn údajů o přípravku - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Aerivio Spiromax
Kód ATCR03AK06
Látkasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
VýrobceTeva B.V.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aerivio Spiromax 50 mikrogramů/500 mikrogramů prášek k inhalaci

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna odměřená dávka obsahuje 50 mikrogramů salmeterolum (ve formě salmeteroli xinafoas) a 500 mikrogramů flutikasoni propionas.

Jedna podaná dávka (dávka, která je uvolněna přes náustek) obsahuje 45 mikrogramů salmeterolum (ve formě salmeteroli xinafoas) a 465 mikrogramů flutikasoni propionas.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna dávka obsahuje přibližně 10 miligramů laktózy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci.

Bílý prášek.

Bílý inhalátor s poloprůhledným žlutým krytem náustku.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Aerivio Spiromax je indikován pouze k léčbě dospělých ve věku od 18 let.

Astma

Aerivio Spiromax je indikován k pravidelné léčbě pacientů se závažným astmatem, u nichž je vhodné použití kombinovaného přípravku (inhalační kortikosteroid a dlouhodobě působící β2 agonista):

-pacientů nedostatečně kontrolovaných kombinovaným přípravkem s nižší dávkou kortikosteroidu

nebo

-pacientů již kontrolovaných vysokou dávkou inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působícího β2 agonisty.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Aerivio Spiromax je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN s FEV1 <60 % předpokládané normální hodnoty (před podáním bronchodilatátoru) a s anamnézou opakovaných exacerbací, kteří mají závažné příznaky přes pravidelnou léčbu bronchodilatátory.

4.2Dávkování a způsob podání

Aerivio Spiromax je indikován pouze u dospělých ve věku od 18 let.

Aerivio Spiromax není indikován k použití u dětí ve věku do 12 let a u dospívajících ve věku od 13 do 17 let.

Dávkování

Způsob podání: inhalační podání

Pacienty je nutno upozornit, že k dosažení optimálního léčebného přínosu musí Aerivio Spiromax používat denně, i když jsou asymptomatičtí.

Pacienti musí být pravidelně kontrolováni lékařem, aby byla síla inhalátoru se salmeterolem/flutikason- propionátem stále optimální; mění se pouze na radu lékaře. Dávku je nutno postupně upravovat na nejnižší možnou dávku, při které je zachována účinná kontrola příznaků. Aerivio Spiromax není na trhu dostupný v menší síle než 50/500 mikrogramů. Pokud je vhodné snižování dávky na nižší hodnoty, kterých není možné s přípravkem Aerivio Spiromax dosáhnout, je potřebné převedení na alternativní kombinovaný přípravek s fixními dávkami salmeterolu a flutikason-propionátu, který obsahuje nižší dávku inhalačního kortikosteroidu.

Pacienti by měli dostat sílu inhalátoru obsahujícího salmeterol/flutikason-propionát, která obsahuje dávku flutikason-propionátu odpovídající závažnosti jejich onemocnění. Přípravek Aerivio Spiromax je vhodný pouze pro léčbu pacientů se závažným astmatem. Pokud jednotlivý pacient vyžaduje dávkování mimo doporučený režim, měly by být předepsány příslušné dávky β2 agonisty a/nebo kortikosteroidu.

Doporučené dávky:

Astma

Dospělí ve věku od 18 let.

Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně.

Jakmile je dosaženo kontroly astmatu, je nutno léčbu přezkoumat a zvážit, zda nemá být dávka snížena a zda nemají být pacienti převedeni na alternativní kombinovaný přípravek s fixními dávkami salmeterolu a flutikason-propionátu obsahující nižší dávku inhalačního kortikosteroidu a nakonec na inhalační kortikosteroid samotný. Při snižování dávky jsou důležité pravidelné kontroly pacientů.

Při porovnání s inhalačním flutikason-propionátem samotným použitým jako zahajovací udržovací léčba nebyl jasně prokázán přínos, když chybělo jedno nebo dvě z kritérií závažnosti. Obecně zůstávají inhalační kortikosteroidy u většiny pacientů léčbou první linie.

Aerivio Spiromax jen určen pouze k léčbě pacientů se závažným astmatem. Neměl by se používat k léčbě pacientů s lehkým nebo středně závažným astmatem ani k zahájení léčby u pacientů se závažným astmatem, pokud nebyla již dříve zjištěna potřeba vysoké dávky kortikosteroidů spolu s dlouhodobě působícím

β2 agonistou.

Aerivio Spiromax není určen k léčbě astmatu, pokud má být kombinovaný přípravek s fixními dávkami salmeterolu a flutikason-propionátu použit poprvé. Pacienti by měli zahájit léčbu kombinovaným přípravkem s fixními dávkami obsahujícím nižší dávku kortikosteroidové složky a pak by měla být dávka kortikosteroidu postupně zvyšována, dokud nebude dosaženo kontroly astmatu. Po dosažení kontroly astmatu by pacienti měli být pravidelně kontrolováni a dávka inhalačního kortikosteroidu by měla být snižována, jak je zapotřebí ke kontrole onemocnění.

U pacientů se závažným astmatem se doporučuje, aby bylo vhodné dávkování inhalačního kortikosteroidu stanoveno dříve, než bude moci být použita jakákoliv léčba s fixními kombinovanými dávkami.

Pediatrická populace

Použití přípravku Aerivio Spiromax se nedoporučuje u dětí ve věku do 12 let ani u dospívajících ve věku od 13 do 17 let. Bezpečnost a účinnost přípravku Aerivio Spiromax nebyly u dětí a dospívajících ve věku do 18 let stanoveny.

Nejsou dostupné žádné údaje.

CHOPN

Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně.

Zvláštní skupiny pacientů

U starších pacientů ani u pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování.

U pacientů s poruchou funkce jater nejsou dostupné žádné údaje o použití přípravku Aerivio Spiromax.

Způsob podání/Návod k použití

Inhalátor Spiromax je aktivován nádechem, tj. léčivé látky se dostávají do dýchacích cest spolu se vdechovaným vzduchem, jakmile se pacient nadechne přes náustek inhalátoru. Bylo prokázáno, že pacienti se závažným astmatem jsou schopni vytvořit dostatečný inspirační průtok pro Spiromax k dodání terapeutické dávky (viz bod 5.1).

Požadovaný nácvik

Aby bylo dosaženo účinné léčby, musí se Aerivio Spiromax používat správně. Proto by se mělo pacientům doporučit, aby si pozorně přečetli příbalovou informaci pro pacienty a řídili se návodem k použití, který je podrobně uvedený v příbalové informaci. Všem pacientům musí předepisující zdravotnický pracovník zajistit instruktáž, jak Aerivio Spiromax používat. Jejím účelem je zajistit, aby pacienti pochopili, jak správně inhalátor používat, a aby pochopili, že se musí při inhalaci usilovně nadechnout, aby bylo zajištěno podání správné dávky. Je důležité inhalovat správně, aby bylo zajištěno optimální dávkování.

Použití přípravku Aerivio Spiromax spočívá ve třech jednoduchých krocích: otevření, nádech a uzavření, jak je uvedeno níže.

Otevření: Spiromax držte s krytem náustku směrem dolů. Kryt náustku otevřete sklopením dolů; až bude náustek úplně otevřený, bude slyšitelné jedno klapnutí.

Nádech: Pomalu vydechněte (jak to bude pohodlné). Nedýchejte inhalátorem. Náustek vložte mezi zuby se rty uzavřenými kolem náustku; nekousejte náustek inhalátoru. Usilovně se zhluboka nadechněte náustkem. Vyjměte Spiromax z úst a zadržte dech na dobu 10 sekund, nebo tak dlouho, jak je to pohodlné.

Uzavření: Pomalu vydechněte a zavřete kryt náustku.

Pacienti nesmějí nikdy blokovat otvory pro vzduch, ani nesmějí vydechovat přes inhalátor Spiromax, když se připravují na krok „Nádech“. Pacienti nemusí před použitím inhalátor protřepávat.

Pacientům, je nutno také doporučit, aby si po inhalaci vypláchli ústa vodou a vodu vyplivli, a/nebo aby si po inhalaci vyčistili zuby (viz bod 4.4)

Pacienti při použití přípravku Aerivio Spiromax mohou pocítit určitou příchuť způsobenou pomocnou látkou laktózou.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Astma

Aerivio Spiromax je určen k použití pouze u pacientů se závažným astmatem. Neměl by se používat k léčbě akutních příznaků astmatu, u kterých je vhodný rychle a krátkodobě působící bronchodilatátor. Pacientům je nutno doporučit, aby u sebe měli neustále inhalátor, který lze použít k úlevě u akutního astmatického záchvatu.

Pacienti by neměli zahajovat léčbu přípravkem Aerivio Spiromax během exacerbace, ani pokud u nich došlo k významnému nebo akutnímu zhoršení astmatu.

Během léčby přípravkem Aerivio Spiromax se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky související s astmatem a exacerbace. Pacienty je nutno požádat, aby pokračovali v léčbě, ale pokud budou příznaky astmatu po zahájení léčby přípravkem Aerivio Spiromax nekontrolované nebo se zhorší, aby vyhledali lékařskou pomoc.

Zvýšená potřeba úlevových léků (krátkodobě působících bronchodilatátorů) nebo snížená odpověď na úlevové léky ukazují na zhoršení kontroly astmatu a pacienty by měl prohlédnout lékař.

Náhlé a progresivní zhoršení kontroly astmatu je potenciálně život ohrožující a pacient by měl být urgentně vyšetřen lékařem. Je nutno zvážit zvýšení dávky kortikosteroidů.

Jakmile budou příznaky astmatu kontrolovány, lze zvážit postupné snižování dávky inhalačních kortikosteroidů a tedy převedení na alternativní kombinovaný přípravek s fixními dávkami salmeterolu a flutikason-propionátu s nižším obsahem inhalačního kortikosteroidu. Při snižování dávky jsou důležité pravidelné kontroly pacientů. Je nutno použít co nejnižší dávku inhalačního kortikosteroidu.

CHOPN

Léčba systémovými kortikosteroidy je obvykle indikována u pacientů s CHOPN, u kterých dochází k exacerbacím, a proto je pacienty nutno poučit, že pokud se příznaky při léčbě přípravkem Aerivio Spiromax zhorší, mají vyhledat lékařské ošetření.

Ukončení léčby

Léčba přípravkem Aerivio Spiromax by neměla být u pacientů s astmatem ukončena náhle vzhledem k riziku exacerbace. Léčbu je nutno vysazovat postupně za dohledu lékaře. U pacientů s CHOPN může být ukončení léčby také spojeno se symptomatickou dekompenzací; pacienti by měli být sledováni lékařem.

Opatrnost u určitých onemocnění

Aerivio Spiromax by měl být podáván s opatrností u pacientů s aktivní tuberkulózou nebo s tuberkulózou v klidovém stadiu a u plísňových, virových či jiných infekcí dýchacích cest. V případě indikace je nutno okamžitě zahájit příslušnou léčbu.

Vzácně může Aerivio Spiromax při vysokých terapeutických dávkách způsobit srdeční arytmii, např. supraventrikulární tachykardii, extrasystoly a fibrilaci síní, a mírné přechodné snížení draslíku v séru. Aerivio Spiromax je nutno používat opatrně u pacientů se závažnými kardiovaskulárními poruchami či abnormalitami srdečního rytmu a u pacientů s diabetes mellitus, thyreotoxikózou, nekorigovanou hypokalémií nebo u pacientů s predispozicí k nízkým hladinám draslíku.

Velmi vzácně bylo hlášeno zvýšení glykémie (viz bod 4.8); to je nutno zvážit při léčbě pacientů s diabetes mellitus v anamnéze.

Paradoxní bronchospasmus

Po aplikaci dávky může dojít k paradoxnímu bronchospasmu s bezprostředním zhoršením pískotů (hvízdavé dýchaní) a dušnosti. Paradoxní bronchospasmus odpovídá na rychle působící bronchodilatátory; měl by být okamžitě léčen. Je nutno okamžitě vysadit Aerivio Spiromax, pacienta vyšetřit a v případě potřeby nasadit alternativní léčbu.

Agonisté β2 adrenergních receptorů

Byly hlášeny farmakologické účinky léčby β2 agonisty, jako je např. třes, palpitace a bolest hlavy, ale ty jsou obvykle přechodné a zmírňují se po pravidelné léčbě.

Systémové účinky

Systémové účinky se mohou vyskytnout u všech inhalačních kortikosteroidů, zejména při vysokých dávkách podávaných po delší dobu. Výskyt těchto účinků je mnohem méně pravděpodobný než u perorálních kortikosteroidů. K možným systémovým účinkům patří Cushingův syndrom, cushingoidní rysy, suprese nadledvin, snížení kostní minerální denzity, katarakta a glaukom a vzácněji řada psychologických poruch nebo poruch chování včetně psychomotorické hyperaktivity, poruch spánku, úzkosti, deprese nebo agresivita (zejména u dětí) (informace o systémových účincích inhalačních kortikosteroidů u dětí a dospívajících viz podtitul Pediatrická populace níže). Je proto důležité, aby byli pacienti pravidelně kontrolováni a aby byla dávka inhalačních kortikosteroidů snížena na nejnižší dávku, při které je astma účinně kontrolováno.

Funkce nadledvin

Déletrvající léčba pacientů vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů může vést k supresi nadledvin a k akutní adrenální krizi. U dávek flutikason-propionátu od 500 do méně než 1 000 mikrogramů byly také popsány velmi vzácné případy suprese nadledvin a akutní adrenální krize. Mezi situace, které by mohly potenciálně spustit akutní adrenální krizi, patří trauma, chirurgický výkon, infekce či jakékoli rychlé snížení dávky. Příznaky, kterými se projevuje, jsou obvykle neurčité a mohou zahrnovat anorexii, bolest břicha, úbytek hmotnosti, únavnost, bolest hlavy, nauzeu, zvracení, hypotenzi, sníženou úroveň vědomí, hypoglykémii a křeče. V obdobích stresové zátěže nebo s elektivním chirurgickým výkonem je nutno zvážit použití dalších systémových kortikosteroidů.

Příznivé účinky inhalační léčby flutikason-propionátem by měly minimalizovat potřebu perorálních steroidů, ale u pacientů převáděných z perorálních steroidů může existovat po značnou dobu riziko snížené adrenální rezervy. Tito pacienti by proto měli být léčeni se zvláštní opatrností a měla by u nich být pravidelně monitorována adrenokortikální funkce. Riziko může být také u pacientů, u kterých byla v minulosti nutná léčba akutních stavů vysokými dávkami kortikosteroidů. Na tuto možnost reziduální poruchy je nutno myslet vždy v akutních situacích a při elektivních výkonech, u kterých je pravděpodobnost vzniku stresu, a je zde nutno zvážit vhodnou léčbu kortikosteroidy. Rozsah poruchy nadledvin může vyžadovat před elektivními výkony radu specialisty.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Ritonavir může významně zvyšovat koncentraci flutikason-propionátu v plazmě. Proto je nutno vyhnout se souběžnému použití, ledaže by potenciální benefit pro pacienta převážil riziko nežádoucích účinků léčby systémovými kortikosteroidy. Zvýšené riziko systémových nežádoucích účinků je rovněž při kombinaci flutikason-propionátu s jinými silnými inhibitory CYP3A (viz bod 4.5).

Souběžné podávání systémového ketokonazolu významně zvyšuje systémovou expozici salmeterolu. To může vést ke zvýšení incidence systémových účinků (např. prodloužení intervalu QTc a palpitací). Souběžné léčbě ketokonazolem nebo jinými silnými inhibitory CYP3A4 je proto nutné se vyhnout, ledaže by prospěch převážil potenciálně zvýšené riziko systémových nežádoucích účinků léčby salmeterolem (viz bod 4.5).

Infekce dýchacího traktu

Ve studii TORCH s pacienty s CHOPN léčenými salmeterolem/flutikason-propionátem 50/500 mikrogramů dvakrát denně a také ve studiích SCO40043 a SCO100250 porovnávajících nižší dávku salmeterolu/flutikason-propionátu 50/250 mikrogramů dvakrát denně neschválenou pro CHOPN se samotným salmeterolem 50 mikrogramů dvakrát denně (viz bod 4.8 a bod 5.1) byl v porovnání s placebem zvýšený počet hlášení infekcí dolních dýchacích cest (zejména pneumonie a bronchitidy). Ve skupině se salmeterolem/flutikason-propionátem byla podobná incidence pneumonie pozorována ve všech studiích. Ve studii TORCH měli nejvyšší riziko rozvoje pneumonie starší pacienti, pacienti s nižším body mass indexem (<25 kg/m2) a pacienti s velmi závažným onemocněním (FEV1<30 % předpokládané hodnoty), bez ohledu na léčbu.

Lékaři musí být u pacientů s CHOPN opatrní a hledat známky možného rozvoje pneumonie a jiných infekcí dolních cest dýchacích, protože klinické rysy těchto infekcí a exacerbace se často překrývají. Pokud pacient se závažnou CHOPN dostane pneumonii, je nutno léčbu přípravkem Aerivio Spiromax znovu zvážit.

Pneumonie u pacientů s CHOPN

U pacientů léčených inhalačními kortikosteroidy byla pozorována zvýšená incidence pneumonií včetně pneumonií vyžadujících hospitalizaci. Existuje určitý průkaz zvýšeného rizika pneumonie se zvyšující se dávkou steroidů, ale to nebylo přesvědčivě prokázáno ve všech studiích.

Neexistuje přesvědčivý klinický průkaz rozdílů ve velikosti rizika pneumonie uvnitř jednotlivých tříd inhalačních kortikosteroidních přípravků.

Lékaři by měli být opatrní s ohledem na možný vývoj pneumonie u pacientů s CHOPN, jelikož klinické známky, jako jsou infekce, zakryjí příznaky exacerbace CHOPN. Pokud má pacient se závažnou CHOPN pneumonii, měla by být léčba přípravkem Aerivio Spiromax přehodnocena.

Mezi rizikové faktory pneumonie patří u pacientů s CHOPN kouření v současné době, starší věk, nízký body mass index (BMI) a závažná CHOPN.

Etnické populace

Údaje z velké klinické studie (SMART, Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial) ukazují, že afroameričtí pacienti léčení salmeterolem měli v porovnání s placebem vyšší riziko závažných příhod souvisejících s dýchacím traktem nebo úmrtí (viz bod 5.1). Není známo, zda to bylo v důsledku farmakogenetických či jiných faktorů. Pacientům s africkými nebo afro-karibskými předky by proto mělo být doporučeno, aby pokračovali v léčbě, ale aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud by během léčby přípravkem Aerivio Spiromax byly příznaky astmatu nekontrolované nebo se zhoršily.

Pediatrická populace

Aerivio Spiromax není indikován k léčbě dětí a dospívajících ve věku do 18 let (viz bod 4.2). Je nutno si však povšimnout, že zvláštní riziko může být u dětí a dospívajících ve věku do 16 let léčených vysokými dávkami flutikason-propionátu (obvykle ≥1 000 mikrogramů/den). Mohou se vyskytnout systémové účinky, zejména u vysokých dávek podávaných po delší dobu. Mezi možné systémové účinky u dětí a dospívajících patří Cushingův syndrom, cushingoidní rysy, suprese nadledvin, akutní adrenální krize a růstová retardace, a vzácněji řada psychologických poruch nebo poruch chování včetně psychomotorické hyperaktivity, poruch spánku, úzkosti, deprese nebo agresivita. Je nutno zvážit doporučení dítěte nebo dospívajícího k pediatrovi specializovanému na respirační onemocnění. U dítěte léčeného dlouhodobě inhalačními kortikosteroidy se doporučuje pravidelné sledování výšky. Dávku inhalačních kortikosteroidů je vždy nutno snížit na nejnižší dávku, při které je astma účinně kontrolováno.

Infekce dutiny ústní

Vzhledem k obsahu flutikason-propionátu se u některých pacientů může vyskytnout chrapot a kandidóza dutiny ústní a hrdla (moučnivka) a vzácně jícnu. Chrapot i incidenci kandidózy dutiny ústní a hrdla lze zmírnit vypláchnutím úst vodou, vyplivnutím vody a/nebo vyčištěním zubů po použití léčivého přípravku. Symptomatickou kandidózu dutiny ústní a hrdla lze léčit topickými antimykotiky a přitom pokračovat v léčbě přípravkem Aerivio Spiromax.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditárním deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. Pomocná látka laktóza může obsahovat malé množství mléčných bílkovin, které mohou způsobit alergické reakce u pacientů se závažnou hypersenzitivitou nebo alergií na mléčné bílkoviny.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Beta adrenergní blokátory mohou oslabit účinek salmeterolu nebo působit proti němu. Je nutno vyhnout se jak neselektivním, tak selektivním β-blokátorům, pokud nejsou důvody pro jejich použití závažné. Léčba β2-agonisty může mít za následek potenciálně závažnou hypokalémii. Zvláštní opatrnost se doporučuje při akutním závažném astmatu, protože tento účinek může být potencován souběžnou léčbou deriváty xanthinu, steroidy a diuretiky.

Souběžná léčba léčivými přípravky obsahujícími jiné β-adrenergní látky může mít potenciálně aditivní účinek.

Salmeterol

Silné inhibitory CYP3A4

Souběžné podávání ketokonazolu (400 mg perorálně jednou denně) a salmeterolu (50 mikrogramů inhalačně dvakrát denně) u 15 zdravých subjektů po dobu 7 dnů vedlo k významnému zvýšení plazmatické expozice salmeterolu (1,4násobně u Cmax a 15násobně u AUC). To může vést v porovnání se samostatnou léčbou salmeterolem nebo ketokonazolem ke zvýšení incidence jiných systémových účinků léčby salmeterolem (např. prodloužení intervalu QTc a palpitací) (viz bod 4.4).

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné účinky na krevní tlak, srdeční frekvenci, hladinu glukózy v krvi a draslíku v krvi. Souběžné podávání s ketokonazolem nezvýšilo eliminační poločas salmeterolu, ani nezvýšilo akumulaci salmeterolu při opakovaném podání.

Je třeba se vyhnout současnému podávání ketokonazolu, pokud přínos nepřeváží potenciálně zvýšené riziko systémových nežádoucích účinků léčby salmeterolem. Je pravděpodobné, že existuje podobné riziko interakce s jinými silnými inhibitory CYP3A4 (např. itrakonazolem, telithromycinem, ritonavirem).

Středně silné inhibitory CYP 3A4

Souběžné podávání erythromycinu (500 mg perorálně třikrát denně) a salmeterolu (50 mikrogramů inhalačně dvakrát denně) u 15 zdravých jedinců po dobu 6 dnů vedlo k malému, ale staticky nevýznamnému zvýšení expozice salmeterolu (1,4násobně u Cmax a 1,2násobně u AUC). Souběžné podávání s erythromycinem nebylo spojeno s žádnými závažnými nežádoucími účinky.

Flutikason-propionát

Za běžných okolností se po inhalačním podání dosahuje nízkých koncentrací flutikason-propionátu vzhledem k efektu prvního průchodu a vysoké systémové clearance zprostředkované cytochromem P450 3A4 ve střevě a játrech. Proto jsou klinicky významné lékové interakce způsobené flutikason-propionátem nepravděpodobné.

Ve studii lékových interakcí u zdravých subjektů s intranazálním flutikason-propionátem zvýšil ritonavir (velmi silný inhibitor cytochromu P450 3A4) v dávce 100 mg dvakrát denně plazmatickou koncentraci flutikason-propionátu o několik set procent, což mělo za následek významně snížené koncentrace kortisolu v séru. Informace o této interakci u inhalovaného flutikason-propionátu chybí, ale předpokládá se významné zvýšení plazmatických hladin flutikason-propionátu. Byly hlášeny případy Cushingova syndromu a adrenální suprese. Této kombinaci je nutno se vyhnout, pokud přínos nepřeváží zvýšené riziko nežádoucích účinků systémových glukokortikoidů.

V malé studii se zdravými dobrovolníky zvýšil poněkud méně silný inhibitor CYP3A, ketokonazol, expozici flutikason-propionátu po jediné inhalaci o 150 %. To mělo v porovnání s flutikason-propionátem samotným za následek větší snížení plazmatického kortisolu. Předpokládá se také, že souběžná léčba jinými silnými inhibitory CYP3A, jako je např. itrakonazol, a středně silnými inhibitory CYP3A, jako je např. erythromycin, zvýší systémovou expozici flutikason-propionátu a riziko systémových nežádoucích účinků. Doporučuje se opatrnost a dlouhodobé léčbě takovými léky je nutno se vyhnout, je-li to možné.

Očekává se, že souběžná léčba s inhibitory CYP3A, včetně léčivých přípravků obsahujících kobicistat, zvyšuje riziko systémových nežádoucích účinků. Je nutné vyvarovat se používání této kombinace, pokud přínos nepřeváží zvýšené riziko vzniku systémových nežádoucích účinků kortikosteroidů. V takovém případě je třeba pacienty sledovat z hlediska systémových nežádoucích účinků kortikosteroidů.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu u salmeterolu a flutikason- propionátu. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu po podání agonistů β2-adrenergních receptorů a glukokortikosteroidů (viz bod 5.3).

Podání přípravku Aerivio Spiromax těhotným ženám je třeba zvážit pouze v případě, že očekávaný přínos pro matku je větší než jakékoli možné riziko pro plod.

Při léčbě těhotných žen by měla být použita nejnižší účinná dávka flutikason-propionátu potřebná k udržení dostatečné kontroly astmatu.

Kojení

Není známo, zda se salmeterol a flutikason-propionát nebo jejich metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Ve studiích bylo prokázáno, že se salmeterol a flutikason-propionát a jejich metabolity vylučují do mléka kojících samic potkanů.

Riziko pro kojené novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu přípravkem Aerivio Spiromax.

Fertilita

U lidí nejsou dostupné žádné údaje. Ve studiích na zvířatech však nebyly prokázány žádné účinky salmeterolu či flutikason-propionátu na fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aerivio Spiromax nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vzhledem k tomu, že přípravek Aerivio Spiromax obsahuje salmeterol a flutikason-propionát, lze očekávat typ a závažnost nežádoucích účinků související s každou z těchto dvou léčivých látek. Při souběžném podání obou léčivých látek nedochází k výskytu dalších nežádoucích účinků.

Nežádoucí účinky, které souvisejí se salmeterolem/flutikason-propionátem, jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu. Frekvence výskytu je definována takto: velmi časté (≥1/10), časté

( 1/100 až 1/10), méně časté ( 1/1 000 až 1/100), vzácné ( 1/10 000 až <1/1 000) a není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit). Frekvence byly odvozeny z údajů z klinických studií. Incidence u placeba nebyla brána v úvahu.

Třída orgánových

Nežádoucí účinky

Frekvence

systémů

 

 

Infekce a infestace

Kandidóza dutiny ústní a hrdla

Časté

 

Pneumonie (u pacientů s CHOPN)

Časté1,3,5

 

Bronchitis

Časté1,3

 

 

Třída orgánových

Nežádoucí účinky

Frekvence

systémů

 

 

 

Kandidóza jícnu

Vzácné

 

 

 

Poruchy imunitního

Hypersenzitivní reakce s následujícími manifestacemi:

 

systému

Kožní hypersenzitivní reakce

Méně časté

 

 

Angioedém (hlavně edém obličeje a orofaryngeální

Vzácné

 

edém)

 

 

Respirační příznaky (dušnost)

Méně časté

 

Respirační příznaky (bronchospasmus)

Vzácné

 

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Vzácné

 

 

 

Endokrinní poruchy

Cushingův syndrom, cushingoidní rysy, suprese

Vzácné4

 

nadledvin, růstová retardace u dětí a dospívajících,

 

 

snížená kostní minerální denzita

 

 

 

 

Poruchy metabolismu

Hypokalémie

Časté3

a výživy

Hyperglykémie

Méně časté4

 

 

 

 

Psychiatrické

Úzkost

Méně časté

poruchy

Poruchy spánku

Méně časté

 

 

Změny chování včetně psychomotorické hyperaktivity

Vzácné

 

a podrážděnosti (převážně u dětí)

 

 

Deprese, agresivita (převážně u dětí)

Není známo

 

 

 

Poruchy nervového

Bolest hlavy

Velmi časté1

systému

Třes

Méně časté

 

 

 

 

Poruchy oka

Katarakta

Méně časté

 

Glaukom

Vzácné4

 

 

 

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

 

Tachykardie

Méně časté

 

Srdeční arytmie (včetně supraventrikulární

Vzácné

 

tachykardie a extrasystol)

 

 

Fibrilace síní

Méně časté

 

Angina pectoris

Méně časté

 

 

 

Třída orgánových

Nežádoucí účinky

Frekvence

systémů

 

 

Respirační, hrudní a

Nasofaryngitis

Velmi časté2,3

mediastinální

 

 

poruchy

Podráždění hrdla

Časté

 

Chrapot/dysfonie

Časté

 

Sinusitis

Časté1,3

 

Paradoxní bronchospasmus

Vzácné4

 

 

 

Poruchy kůže a

Kontuze

Časté1,3

podkožní tkáně

 

 

 

 

 

Poruchy svalové a

Svalové křeče

Časté

kosterní soustavy a

 

Časté1,3

pojivové tkáně

Traumatické zlomeniny

 

Artralgie

Časté

 

Myalgie

Časté

1.Často hlášené u placeba

2.Velmi často hlášené u placeba

3.Hlášené v průběhu 3 let ve studii s pacienty s CHOPN

4.Viz bod 4.4

5.Viz bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Při léčbě β2 agonisty byly hlášeny farmakologické účinky jako je třes, palpitace a bolesti hlavy, ale obvykle byly přechodné a zmírňovaly se po pravidelné léčbě.

Může se vyskytnout paradoxní bronchospasmus s okamžitým zhoršením pískotů (hvízdavé dýchaní) a dušnosti po podání. Paradoxní bronchospasmus odpovídá na rychle působící bronchodilatátory a měl by být okamžitě léčen. Je nutno okamžitě vysadit Aerivio Spiromax, vyšetřit pacienta a v případě potřeby zahájit alternativní léčbu.

Vzhledem k obsahu flutikason-propionátu se u některých pacientů může vyskytnout chrapot a kandidóza dutiny ústní a hrdla (moučnivka) a vzácně jícnu. Chrapot i incidenci kandidózy dutiny ústní a hrdla lze zmírnit vypláchnutím úst vodou, vyplivnutím vody a/nebo vyčištěním zubů po použití léčivého přípravku. Symptomatickou kandidózu dutiny ústní a hrdla lze léčit topickými antimykotiky a přitom pokračovat v léčbě přípravkem Aerivio Spiromax.

Pediatrická populace

Aerivio Spiromax není indikován k léčbě dětí a dospívajících ve věku do 18 let (viz bod 4.2). Mezi možné systémové účinky u této věkové skupiny patří Cushingův syndrom, cushingoidní rysy, suprese nadledvin a růstová retardace (viz bod 4.4). U dětí se může vyskytnout také úzkost, poruchy spánku a změny chování včetně hyperaktivity a podrážděnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Z klinických studií nejsou k dispozici žádné údaje o předávkování přípravkem Aerivio Spiromax, níže jsou však uvedeny údaje o předávkování oběma léčivými látkami:

Salmeterol

Příznaky předávkování salmeterolem jsou závratě, zvýšení systolického krevního tlaku, třes, bolest hlavy a tachykardie. Pokud musí být léčba přípravkem Aerivio Spiromax vysazena kvůli předávkování beta- agonistické složky tohoto léčivého přípravku, je třeba zvážit vhodnou substituční léčbu steroidy. Kromě toho se může vyskytnout i hypokalémie, proto je nutné monitorovat sérové hladiny draslíku. Je nutno

zvážit substituci draslíku.

Flutikason-propionát

Akutní: Akutní inhalace vyšších než doporučených dávek flutikason-propionátu může vést k přechodné supresi funkce nadledvin. To nevyžaduje okamžitý zásah, protože funkce nadledvin se během několika dnů zotaví, což bylo ověřeno měřením plazmatických hladin kortisolu.

Chronické předávkování: Měla by se monitorovat adrenální rezerva a může být nezbytná systémová léčba kortikosteroidy. Po stabilizaci by se mělo pokračovat v léčbě inhalačními kortikosteroidy v doporučené dávce. Viz bod 4.4: „Funkce nadledvin“.

Jak při akutním, tak při chronickém předávkování flutikason-propionátem by se v léčbě přípravkem Aerivio Spiromax mělo pokračovat v dávce vhodné ke kontrole příznaků.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčivé přípravky k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, adrenergika v kombinaci s kortikosteroidy nebo jinými léčivými přípravky vyjma anticholinergik, ATC kód: R03AK06

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Aerivio Spiromax obsahuje salmeterol a flutikason-propionát, které mají odlišné mechanismy účinku. Příslušné mechanismy účinku obou léčivých látek jsou pojednány níže.

Salmeterol:

Salmeterol je selektivní dlouhodobě (12 hodin) působící agonista β2 adrenergních receptorů s dlouhým postranním řetězcem, který se váže na zevní místo receptoru.

Salmeterol způsobuje bronchodilataci trvající déle, nejméně po dobu 12 hodin, než doporučené dávky běžných krátkodobě působících β2 agonistů.

Flutikason-propionát:

Flutikason-propionát podávaný inhalačně v doporučených dávkách má glukokortikoidní protizánětlivý účinek v plicích, který vede ke zmírnění příznaků a exacerbací astmatu s menším množstvím nežádoucích účinků než při systémovém podávání kortikosteroidů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Studie popsané níže (GOAL, TORCH a SMART) byly provedeny s touto stejnou fixní kombinací, salmeterol-xinafoát a flutikason-propionát, ale hodnotily dříve schválený přípravek; popsané studie nebyly provedeny s přípravkem Aerivio Spiromax.

Salmeterol/flutikason-propionát – klinická studie u astmatu

Ve dvanáct měsíců trvající studii (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL) u 3 416 dospělých a dospívajících pacientů s perzistentním astmatem byla porovnávána bezpečnost a účinnost salmeterolu/ flutikason-propionátu se samotným inhalačním kortikosteroidem (flutikason-propionátem) za účelem zjištění, zda byly dosažitelné cíle při léčbě astmatu. Léčba byla stupňována každých 12 týdnů, dokud nebylo dosaženo **úplné kontroly, nebo dokud nebylo dosaženo nejvyšší dávky hodnoceného přípravku. Ve studii GOAL se prokázalo, že kontroly astmatu bylo dosaženo u většího počtu pacientů léčených kombinovaným přípravkem salmeterol/flutikason-propionát než u pacientů léčených samotnými inhalačními kortikosteroidy, a že kontroly bylo dosaženo při nižších dávkách kortikosteroidů.

*Dobré kontroly astmatu bylo dosaženo rychleji u salmeterolu/flutikason-propionátu než u samotného inhalačního kortikosteroidu. U 50 % subjektů byla doba léčby k dosažení prvního jednotlivého týdne s dobrou kontrolou 16 dnů u salmeterolu/flutikason-propionátu v porovnání s 37 dny ve skupině s inhalačním kortikosteroidem. V podskupině astmatiků bez předchozí léčby steroidy byla doba léčby salmeterolem/flutikason-propionátem k dosažení prvního jednotlivého týdne s dobrou kontrolou 16 dnů

v porovnání s 23 dny po léčbě inhalačními kortikosteroidy.

Celkové výsledky studie ukázaly:

Procentuální podíl pacientů, kteří dosáhli *dobré kontroly (Well Controlled - WC) a **úplné kontroly

(Totally Controlled - TC) astmatu během 12 měsíců

Léčba před zahájením studie

Salmeterol/FP

 

FP

WC

TC

WC

TC

Bez inhalačních kortikosteroidů (pouze

78 %

50 %

70 %

40 %

SABA)

 

 

 

 

Nízká dávka inhalačního kortikosteroidu (

75 %

44 %

60 %

28 %

≤500 mikrogramů BDP nebo ekvivalentu/den)

 

 

 

 

Střední dávka inhalačního kortikosteroidu

62 %

29 %

47 %

16 %

(>500 až 1 000 mikrogramů BDP nebo

 

 

 

 

ekvivalentu/den)

 

 

 

 

Souhrnné výsledky ze 3 úrovní léčby

71 %

41 %

59 %

28 %

*Dobře kontrolované astma; 2 dny nebo méně s příznakovým skóre vyšším než 1 (příznakové skóre 1 je definováno jako „příznaky po jeden krátký časový úsek během dne“), použití SABA po 2 dny nebo méně a ve 4 případech nebo méně za týden, ranní vrcholová výdechová rychlost 80 % předpokládané hodnoty nebo vyšší, bez nočního probouzení, bez exacerbací a bez nežádoucích účinků vynucujících změnu léčby **Úplná kontrola astmatu; žádné příznaky; bez použití SABA, ranní vrcholová výdechová rychlost 80 % předpokládané hodnoty nebo vyšší, bez nočního probouzení, bez exacerbací a bez nežádoucích účinků vynucujících změnu léčby

Výsledky této studie ukazují, že salmeterol/flutikason-propionát 50/100 mikrogramů dvakrát denně lze zvažovat při zahájení udržovací léčby u pacientů se středně závažným perzistentním astmatem, u kterých je považována za nezbytnou rychlá kontrola astmatu (viz bod 4.2).

Ve dvojitě zaslepené randomizované studii s paralelními skupinami u 318 pacientů s perzistentním astmatem ve věku ≥18 let byla hodnocena bezpečnost a tolerance salmeterolu/flutikason-propionátu při podávání dvou inhalací (dvojité dávky) dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Studie ukázala, že zdvojnásobení inhalací salmeterolu/flutikason-propionátu v obou silách po dobu až 14 dnů mělo v porovnání s jednou inhalací dvakrát denně za následek mírné zvýšení nežádoucích účinků souvisejících s β agonisty (třes - 1 pacient

[1 %] oproti 0, palpitace - 6 [3 %] oproti 1 [<1 %], svalové křeče - 6 [3 %] oproti 1 [<1 %]) a podobnou incidenci nežádoucích účinků souvisejících s inhalačními kortikosteroidy (např. kandidóza dutiny ústní - 6 [6 %] oproti 16 [8 %], chrapot - 2 [2 %] oproti 4 [2 %]). Pokud lékař zvažuje zdvojnásobení dávky salmeterolu/flutikason-propionátu u dospělých pacientů vyžadujících přídavnou krátkodobou léčbu (do

14 dnů) inhalačními kortikosteroidy, je třeba vzít v úvahu malé zvýšení nežádoucích účinků souvisejících s β agonisty.

Salmeterol/flutikason-propionát – klinické studie u CHOPN

Studie TORCH byla 3 roky trvající studie hodnotící účinek léčby salmeterolem/flutikason-propionátem prášku k inhalaci 50/500 mikrogramů dvakrát denně, salmeterolem prášku k inhalaci 50 mikrogramů dvakrát denně, flutikason-propionátem (FP) prášku k inhalaci 500 mikrogramů dvakrát denně nebo placebem na úmrtnost ze všech příčin u pacientů s CHOPN. Pacienti s CHOPN s výchozí hodnotou (před podáním bronchodilatátoru) FEV1 <60 % předpokládané normální hodnoty byli randomizováni ke dvojitě zaslepené léčbě. Během studie byla pacientům povolena běžná léčba CHOPN s výjimkou jiných inhalačních kortikosteroidů, dlouhodobě působících bronchodilatátorů a dlouhodobé systémové léčby kortikosteroidy. Stav přežívání ve 3 letech byl zjišťován u všech pacientů bez ohledu na vysazení hodnocených přípravků. Primárním cílovým ukazatelem bylo snížení úmrtnosti ze všech příčin ve 3 letech u salmeterolu/flutikason- propionátu oproti placebu.

 

Placebo

Salmeterol 50

FP 500

Salmeterol/flutikason-

 

propionát 50/500

 

N = 1 524

N = 1 521

N = 1 534

 

N = 1 533

 

 

 

 

Úmrtnost ze všech příčin ve 3 letech

 

 

 

Počet úmrtí (%)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

 

Poměr rizik vs placebo

 

0,879

1,060

0,825

(CI)

N/A

(0,73, 1,06)

(0,89, 1,27)

(0,68, 1,00)

p hodnota

 

0,180

0,525

0,0521

Poměr rizik u

 

 

 

 

flutikason-

 

 

 

 

propionátu/salmeterolu

 

0,932

0,774

 

500/50 vs u

N/A

(0,77, 1,13)

(0,64, 0,93)

N/A

jednotlivých složek

 

0,481

0,007

 

(CI)

 

 

 

 

p hodnota

 

 

 

 

1. p hodnota nižší než hladina významnosti po úpravě pro 2 průběžné analýzy k porovnání primární účinnosti z log-rank analýzy stratifikované podle stavu kuřáctví

U subjektů léčených salmeterolem/flutikason-propionátem byl ve 3 letech v porovnání s placebem zjištěn trend ke zlepšení přežití, nedosahoval však hladiny statistické významnosti p≤0,05.

Procentuální podíl pacientů, kteří během 3 let zemřeli z příčin souvisejících s CHOPN, byl 6,0 % u placeba, 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u FP a 4,7 % u salmeterolu/flutikason-propionátu.

Průměrný počet středně závažných až závažných exacerbací za rok byl významně snížen u salmeterolu/flutikason-propionátu (FP) v porovnání s léčbou salmeterolem, FP a placebem (průměrný výskyt byl ve skupině se salmeterolem/flutikason-propionátem 0,85 v porovnání s 0,97 ve skupině se salmeterolem, 0,93 ve skupině s FP a 1,13 u placeba). To znamená snížení výskytu středně závažných až závažných exacerbací o 25 % (95% CI: 19 % až 31 %; p<0,001) v porovnání s placebem, o 12 % v porovnání se salmeterolem (95% CI: 5 % až 19 %, p=0,002) a o 9 % v porovnání s FP (95% CI: 1 % až 16 %, p=0,024). Salmeterol a FP významně snižovaly výskyt exacerbací v porovnání s placebem o 15 % (95% CI: 7 % až

22 %; p<0,001), resp. o 18 % (95% CI: 11 % až 24 %; p<0,001).

Kvalita života související se zdravím měřená podle dotazníku St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) byla v porovnání s placebem zlepšena u všech léčivých látek. Průměrné zlepšení v průběhu tří let bylo u salmeterolu/flutikason-propionátu v porovnání s placebem -3,1 jednotek (95% CI: -4,1 ž -2,1; p<0,001), v porovnání se salmeterolem -2,2 jednotek (p<0,001) a v porovnání s FP -1,2 jednotek (p=0,017). Za klinicky relevantní je považován pokles o 4 jednotky.

Odhadovaná pravděpodobnost onemocnění pneumonií hlášené jako nežádoucí účinek v průběhu 3 let byla 12,3 % u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 % u FP a 19,6 % u salmeterolu/flutikason-propionátu (poměr

rizik u salmeterolu/flutikason-propionátu oproti placebu: 1,64, 95% CI: 1,33 až 2,01, p<0,001). Nebylo zjištěno zvýšení počtu úmrtí souvisejících s pneumonií; počet úmrtí v průběhu léčby, u kterých byla pneumonie posouzena jako hlavní příčina, byl 7 u placeba, 9 u salmeterolu, 13 u FP a 8 u salmeterolu/flutikason-propionátu. Nebyl zjištěn významný rozdíl v pravděpodobnosti zlomenin kostí (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u FP a 6,3 % u salmeterolu/flutikason-propionátu; poměr rizik u salmeterolu/flutikason-propionátu oproti placebu byl: 1,22, 95% CI: 0,87 až 1,72, p=0,248).

Placebem kontrolované klinické studie trvající 6 a 12 měsíců prokázaly, že pravidelné podávání salmeterolu/flutikason-propionátu 50/500 mikrogramů zlepšuje plicní funkce a snižuje dušnost a používání úlevových léků.

Studie SCO40043 a SCO100250 byly randomizované dvojitě zaslepené replikační studie s paralelními skupinami porovnávající účinek salmeterolu/flutikason-propionátu 50/250 mikrogramů dvakrát denně (tato dávka není v Evropské unii schválena pro léčbu CHOPN) se salmeterolem 50 mikrogramů dvakrát denně na roční výskyt středně závažných/závažných exacerbací u subjektů s CHOPN s FEV1 nižším než 50 % předpokládané hodnoty a s exacerbacemi v anamnéze. Středně závažné/závažné exacerbace byly definovány jako zhoršení příznaků, které vyžaduje léčbu perorálními kortikosteroidy a/nebo antibiotiky nebo hospitalizaci pacientů.

Klinická studie měla 4týdenní přípravnou fázi, během které byly subjekty léčeny nezaslepeným salmeterolem/FP 50/250 za účelem standardizace farmakoterapie CHOPN a stabilizace onemocnění před randomizací k zaslepené léčbě ve studii po dobu 52 týdnů. Subjekty byly randomizovány v poměru 1:1 k salmeterolu/FP 50/250 (celkový počet ITT n=776) nebo k salmeterolu (celkový počet ITT n=778). Před přípravnou fází byla subjektům vysazena předchozí léčba CHOPN vyjma krátkodobě působících bronchodilatátorů. Během léčebné fáze nebylo povoleno souběžné použití inhalačních dlouhodobě působících β2 agonistů a anticholinergik, kombinovaných přípravků salbutamol/ipratropium-bromid, perorálních β2 agonistů a theofylinových přípravků. Perorální kortikosteroidy a antibiotika byly povoleny pro akutní léčbu exacerbací CHOPN se specifikovanými pokyny k použití. V průběhu studií subjekty užívaly salbutamol podle potřeby.

Výsledky obou studií ukázaly, že léčba salmeterolem/flutikason-propionátem 50/250 vedla k významně nižšímu ročnímu výskytu středně závažných/závažných exacerbací CHOPN v porovnání se salmeterolem (SCO40043: 1,06 resp. 1,53 na subjekt a rok, míra výskytu 0,70, 95% CI: 0,58 až 0,83, p<0,001; SCO100250: 1,10 resp. 1,59 na subjekt a rok, míra výskytu 0,70, 95% CI: 0,58 až 0,83, p<0,001). Výsledky sekundárních ukazatelů účinnosti (doba do první středně závažné/závažné exacerbace, roční výskyt exacerbací vyžadujících perorální kortikosteroidy a ranní FEV1 před podáním dávky) významně favorizovaly salmeterol/flutikason-propionát 50/250 mikrogramů dvakrát denně před salmeterolem. Profily nežádoucích účinků byly podobné s výjimkou vyšší incidence pneumonií a známých lokálních nežádoucích účinků (kandidózy a dysfonie) ve skupině se salmeterolem/flutikason-propionátem 50/250 mikrogramů dvakrát denně v porovnání se salmeterolem. Příhody související s pneumonií byly hlášeny u 55 (7 %) subjektů ve skupině se salmeterolem/flutikason-propionátem 50/250 mikrogramů dvakrát denně a u 25 (3 %) ve skupině se salmeterolem. Zdá se, že zvýšená incidence hlášených pneumonií u salmeterolu/flutikason-propionátu 50/250 mikrogramů dvakrát denně je v podobném rozsahu jako incidence hlášená po léčbě salmeterolem/flutikason-propionátem 50/500 mikrogramů dvakrát denně ve studii TORCH.

Studie SMART (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial)

SMART byla multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná 28 týdnů trvající studie s paralelními skupinami prováděná v USA, ve které bylo randomizováno 13 176 pacientů k léčbě salmeterolem (50 mikrogramů dvakrát denně) a 13 179 pacientů k placebu, přičemž oba tyto přípravky byly přidány k obvyklé léčbě astmatu. Pacienti byli zařazeni do studie, pokud byli ve věku ≥12 let, měli astma

a byli aktuálně léčeni antiastmatiky (nikoli však LABA). Při vstupu do studie bylo výchozí používání inhalačních kortikosteroidů zaznamenáno, ale ve studii nebylo vyžadováno. Primárním cílovým ukazatelem ve studii SMART byl kombinovaný počet úmrtí souvisejících s respiračním onemocněním a život ohrožujících příhod souvisejících s respiračním onemocněním.

Hlavní výsledky studie SMART: primární cílový ukazatel

Skupina pacientů

Počet příhod primárního cílového

Relativní riziko

 

ukazatele/počet pacientů

 

(95% interval

 

salmeterol

placebo

 

spolehlivosti)

Všichni pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40

(0,91, 2,14)

Pacienti používající inhalační

23/6 127

19/6 138

1,21

(0,66, 2,23)

steroidy

 

 

 

 

Pacienti nepoužívající inhalační

27/7 049

17/7 041

1,60

(0,87, 2,93)

steroidy

 

 

 

 

Afro-američtí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10

(1/54, 10,90)

(Riziko tučným písmem je statisticky významné na 95% hladině.)

Hlavní výsledky studie SMART u používání inhalačních steroidů ve výchozím stavu: sekundární cílové ukazatele

 

 

 

 

Počet příhod sekundárního cílového

Relativní riziko

 

 

 

 

ukazatele/počet pacientů

(95% interval

 

 

 

 

salmeterol

placebo

spolehlivosti)

 

 

 

Úmrtí související s respiračním onemocněním

 

 

 

 

 

 

Pacienti používající inhalační

10/6 127

5/6 138

 

2.01 (0,69, 5,86)

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti nepoužívající inhalační

14/7 049

6/7 041

 

2.28 (0,88, 5,94)

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinovaná úmrtí související s astmatem a život ohrožující příhody související s astmatem

 

 

 

 

Pacienti používající inhalační

16/6 127

13/6 138

 

1,24 (0,60, 2,58)

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti nepoužívající inhalační

21/7 049

9/7 041

 

2,39 (1,10, 5,22)

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmrtí související s astmatem

 

 

 

 

 

 

Pacienti používající inhalační

4/6 127

3/6 138

 

1,35 (0,30, 6,04)

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti nepoužívající inhalační

9/7 049

0/7 041

 

*

 

 

 

 

steroidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*=nebylo možné vypočítat, protože ve skupině s placebem nebyly žádné příhody. Tučně vyznačené hodnoty rizika jsou statisticky významné na 95% hladině. Sekundární cílové ukazatele ve výše uvedené tabulce dosáhly statistické významnosti v celé populaci.) Sekundární cílové ukazatele kombinovaných úmrtí ze všech příčin a život ohrožujících příhod a hospitalizací ze všech příčin nedosáhly v celé populaci statistické významnosti.

Vrcholová inspirační průtoková rychlost u inhalátoru Spiromax

Randomizovaná otevřená studie se zkříženým uspořádáním byla provedena u dětí a dospívajících s astmatem (ve věku 4-17 let), dospělých s astmatem (ve věku 18-45 let), dospělých s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) (ve věku nad 55 let) a u zdravých dobrovolníků (ve věku 18-45 let) k vyhodnocení vrcholové inspirační průtokové rychlosti (PIFR) a dalších souvisejících inhalačních parametrů po inhalaci z inhalátoru Spiromax (obsahujícího placebo) v porovnání s inhalací z vícedávkového inhalátoru se suchým práškem již uvedeného na trh (obsahujícího placebo). U těchto skupin byl zhodnocen vliv optimálního nácviku (tj. usilovného nádechu při inhalaci) inhalační techniky z inhalátoru se suchým práškem na rychlost inhalace a na inhalovaný objem spolu s posouzením potenciálních rozdílů v inhalačním výkonu podle použitých inhalátorů.

Údaje ze studie ukazují, že bez ohledu na věk a základní onemocnění byli děti, dospívající a dospělí s astmatem a také pacienti s CHOPN u prostředku Spiromax schopni dosáhnout inspiračních průtokových rychlostí podobných průtokovým rychlostem u vícedávkového inhalátoru se suchým práškem již uvedeného na trh. Průměrná PIFR dosažená u pacientů s astmatem nebo s CHOPN po optimálním nácviku (tj. nácviku

usilovné inhalace) byla vyšší než 60 l/min, tj. než průtoková rychlost, o které je známo, že při ní oba zkoumané prostředky vydávají do plic srovnatelná množství léčivého přípravku.

Všechny subjekty s astmatem nebo s CHOPN dosáhly po optimálním nácviku hodnot PIFR nad 60 l/min. Je důležité inhalovat správně, aby bylo zajištěno optimální dávkování.

Průtoková rychlost vyšší než 60 l/min je potřebná k optimálnímu dodání léčivých přípravků do plic inhalátorem Spiromax vícedávkovým inhalátorem se suchým práškem.

Aby bylo zajištěno, že pacienti dosáhnou PIFR potřebnou k dodání požadované dávky, musí pacient absolvovat nácvik použití inhalátorem Spiromax včetně poučení o nutnosti usilovného nádechu (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Přípravek Aerivio Spiromax není doporučen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku. Bezpečnost a účinnost přípravku Aerivio Spiromax u této mladé populace nebyla stanovena. Data uvedená níže se týkají nižší dávky fixní kombinace obsahující dvě léčivé látky, jejichž dávka a síla není u přípravku Aerivio Spiromax k dispozici. Popsané studie byly provedeny s dříve schváleným přípravkem, který je k dispozici ve třech různých silách; studie nebyly provedeny s přípravkem Aerivio Spiromax.

Ve studii u 158 dětí ve věku 6 až 16 let se symptomatickým astmatem je kombinace salmeterol/flutikason- propionát stejně účinná jako zdvojnásobení dávky flutikason-propionátu s ohledem na kontrolu příznaků a funkci plic. Tato studie nebyla navržena pro hodnocení účinku na exacerbace.

Ve 12týdenní studii u dětí ve věku 4 až 11 let [n=257] léčených buď kombinací salmeterol/flutikason- propionát 50/100 nebo salmeterol 50 mikrogramů + flutikason-propionát 100 mikrogramů dvakrát denně měla obě léčebná ramena 14% zvýšení vrcholové výdechové rychlosti a rovněž zlepšení skóre příznaků a použití záchranného salbutamolu. Nevyskytly se žádné rozdíly mezi léčebnými rameny. Mezi oběma léčebnými rameny nebyly žádné rozdíly v bezpečnostních parametrech.

Ve 12týdenní studii u dětí ve věku 4 až 11 let [n=203] randomizovaných ve studii s paralelními skupinami s perzistentním astmatem, které byly symptomatické při léčbě inhalačním kortikosteroidem, byla primárním cílem bezpečnost. Děti dostávaly buď salmeterol/flutikason-propionát (50/100 mikrogramů) nebo flutikason- propionát (100 mikrogramů) samotný dvakrát denně. Dvě děti na salmeterolu/flutikason-propionátu a 5 dětí na flutikason-propionátu byly vyřazeny z důvodu zhoršení astmatu. Po 12 týdnech nemělo žádné z dětí v žádné léčebné skupině abnormálně nízké 24hodinové vylučování kortisolu v moči. Mezi léčebnými rameny se nevyskytly žádné rozdíly v bezpečnostním profilu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Pro farmakokinetické účely lze každou složku zvažovat samostatně.

Salmeterol

Salmeterol působí lokálně v plicích a proto jeho plazmatické hladiny nejsou ukazatelem léčebných účinků. Kromě toho jsou dostupné pouze omezené údaje o farmakokinetice salmeterolu z důvodu technické obtížnosti jeho stanovení v plazmě, protože plazmatické koncentrace dosahované po inhalačním podání terapeutických dávek jsou velmi nízké (přibližně 200 pikogramů/ml nebo méně).

Flutikason-propionát

Absolutní biologická dostupnost jedné dávky inhalačního flutikason-propionátu u zdravých subjektů je v rozmezí přibližně 5 až 11 % nominální dávky v závislosti na použitém inhalačním prostředku. U pacientů s astmatem nebo s CHOPN byl zjištěn nižší stupeň systémové expozice inhalačnímu flutikason-propionátu.

Absorpce

K systémové absorpci dochází hlavně v plicích, je zpočátku rychlá a potom se prodlužuje. Zbytek inhalované dávky flutikason-propionátu může být spolknut, ale jen minimálně přispívá k systémové expozici z důvodu nízké rozpustnosti ve vodě a presystémového metabolizmu, což má při perorálním podání za následek dostupnost nižší než 1 %. Se zvyšující se inhalační dávkou dochází k lineárnímu zvýšení systémové expozice.

Distribuce

Distribuce flutikason-propionátu je charakterizována vysokou plazmatickou clearence (1 150 ml/min), velkým distribučním objemem v rovnovážném stavu (přibližně 300 l) a terminálním poločasem přibližně 8 hodin. Vazba na plazmatické proteiny je 91 %.

Biotransformace

Flutikason-propionát je velmi rychle odstraňován ze systémové cirkulace. Hlavní cestou je metabolizace na neaktivní metabolit, kyselinu karboxylovou, působením enzymu CYP3A4 cytochromu P450. Další neidentifikované metabolity se rovněž nacházejí ve stolici.

Eliminace

Renální clearence flutikason-propionátu je zanedbatelná. Močí se vylučuje méně než 5 % dávky, převážně ve formě metabolitů. Hlavní část dávky se vylučuje stolicí ve formě metabolitů a jako nezměněná látka.

Pediatrická populace

Přípravek Aerivio Spiromax není doporučen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku. Bezpečnost a účinnost přípravku Aerivio Spiromax u této mladé populace nebyla stanovena. Data uvedená níže se týkají nižší dávky fixní kombinace obsahující dvě léčivé látky, jejichž dávka a síla není u přípravku Aerivio Spiromax k dispozici.

V populační farmakokinetické analýze z 9 kontrolovaných klinických studií u 350 pacientů s astmatem ve věku 4 až 77 let (174 pacientů ve věku 4 až 17 let) byla pozorována vyšší systémová expozice flutikason- propionátu po léčbě kombinací salmeterol/flutikason-propionát prášek k inhalaci 50/100 v porovnání s flutikason-propionátem práškem k inhalaci 100.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Jediné obavy týkající se bezpečnosti při použití u člověka pocházejí ze studií na zvířatech, jimž byly salmeterol a flutikason-propionát podávány samostatně, a jsou to účinky spojené s

nadměrným farmakologickým působením.

V reprodukčních studiích na zvířatech bylo prokázáno, že glukokortikosteroidy způsobují malformace (rozštěp patra, malformace skeletu). Tyto výsledky experimentů na zvířatech se však u člověka nezdají být při podávání doporučených dávek relevantní. Studie na zvířatech se salmeterolem prokázaly embryofetální toxicitu pouze při vysokých expozičních úrovních. Po současném podávání byl zjištěn zvýšený výskyt transpozice umbilikální artérie a neúplné osifikace okcipitální kosti u potkanů při dávkách spojených se známými abnormalitami způsobenými glukokortikoidy.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy.

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

Po otevření fóliového obalu: 3 měsíce.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Po odstranění fóliového obalu ponechejte kryt náustku zavřený.

6.5Druh obalu a obsah balení

Inhalátor je bílý s poloprůhledným žlutým krytem náustku. Součásti inhalátoru přicházející do kontaktu s léčivým přípravkem/se sliznicí jsou vyrobeny z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), polyetylenu (PE) a polypropylenu (PP). Jeden inhalátor obsahuje 60 dávek a je zabalen do fólie.

Velikost balení: 1 nebo 3 inhalátory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis