Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Souhrn údajů o přípravku - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Aflunov
Kód ATCJ07BB02
Látkainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
VýrobceSeqirus S.r.l.  

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

AFLUNOV injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Prepandemická vakcína proti chřipce (H5N1) (povrchový antigen, inaktivovaná, s adjuvans)

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Povrchové antigeny chřipkového viru (hemaglutinin a neuraminidáza)* kmene:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1), použitá varianta (NIBRG-23) 7,5 mikrogramů** v dávce 0,5 ml

*pomnožený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých chovů drůbeže

**vyjádřeno v mikrogramech hemaglutininu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

skvalen

9,75 miligramů v 0,5 ml

polysorbát 80

1,175 milligramů v 0,5 ml

sorbitan-trioleát

1,175 milligramů v 0,5 ml

Pomocné látky se známým účinkem:

Vakcína obsahuje 1,899 miligramů sodíku a 0,081 miligramů draslíku v každé 0,5ml dávce.

Přípravek AFLUNOV může obsahovat stopová rezidua vaječných a kuřecích proteinů, ovalbumin, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylamoniumbromid (CTAB), které se používají během výrobního procesu (viz bod 4.3).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Mléčně bílá tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Aktivní imunizace proti chřipkovému viru A, subtypu H5N1

Tato indikace je založena na údajích o imunogenitě získaných na zdravých osobách ve věku od 18 let a více po podání dvou dávek vakcíny obsahující kmen podobný kmenu A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (viz bod 5.1).

Přípravek AFLUNOV se má používat v souladu s oficiálními doporučeními.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování:

Dospělí a starší osoby (18 let a výše):

Jedna dávka 0,5 ml ve zvolený den.

Druhá dávka 0,5 ml by měla být podána nejdříve za tři týdny.

Přípravek AFLUNOV byl hodnocen na zdravých dospělých osobách (ve věku od 18 do 60 let)

a na zdravých starších osobách (ve věku nad 60 let) po základním očkovacím schématu 1, 22 dní a posilovací dávce (viz body 4.8 a 5.1).

U starších osob ve věku nad 70 let jsou k dispozici pouze omezené zkušenosti (viz bod 5.1).

V případě oficiálně vyhlášené chřipkové pandemie vyvolané virem A/H5N1 lze osobám dříve očkovaným jednou nebo dvěma dávkami přípravku AFLUNOV, obsahujícími antigen hemaglutininu (HA) odvozený z odlišného kmene stejného chřipkového subtypu jako je kmen pandemické chřipky, podat jednu dávku přípravku AFLUNOV místo dvou dávek, které se vyžadují u dříve neočkovaných osob (viz bod 5.1).

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost vakcíny AFLUNOV u subjektů do 18 let věku dosud nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje týkající se subjektů ve věku od 6 měsíců do 18 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve věku do 6 měsíců.

Způsob podání

Očkování se provádí intramuskulární injekcí do deltového svalu.

4.3Kontraindikace

Anamnéza anafylaktické (tj. život ohrožující) reakce na jakoukoli složku tohoto přípravku či stopová rezidua (vaječné a kuřecí proteiny, ovalbumin, kanamycin a neomycin-sulfát, síran bárnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB)) obsažená v této vakcíně.

Avšak v pandemické situaci vyvolané kmenem obsaženým v této vakcíně může být vhodné podat tuto vakcínu osobám s anamnézou anafylaxe jak uvedeno výše, pokud budou v případě potřeby okamžitě k dispozici prostředky pro resuscitaci.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Postupujte opatrně, pokud vakcínu podáváte osobám se známou přecitlivělostí (jinou než anafylaktickou reakcí) na léčivou látku, na jakoukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 a na rezidua (vejce a kuřecí proteiny, ovalbumin, kanamycin a neomycin-sulfát, síran bárnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB)).

U osob s komorbiditou včetně osob se sníženou imunitou jsou pro tuto H5N1 vakcínu k dispozici velmi omezené údaje.

Stejně jako u všech injekčně aplikovaných vakcín je třeba zajistit dostupnost odpovídající lékařské léčby a dohled pro případ vzácného výskytu anafylaktického šoku po podání vakcíny.

Očkování musí být odloženo u pacientů s těžkým horečnatým onemocněním nebo s akutní infekcí.

Vakcína nesmí být v žádném případě podávána intravaskulárně nebo intradermálně.

Pro subkutánní podávání vakcíny AFLUNOV nejsou k dispozici žádné údaje. Proto musí zdravotničtí pracovníci vyhodnotit prospěch a možná rizika při podání vakcíny osobám s trombocytopenií nebo

s poruchami krvácení, které představují kontraindikaci pro intramuskulární aplikaci, pokud možný prospěch nepřeváží riziko krvácení.

Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.

Protektivní imunitní odpověď nemusí být vyvolána u všech očkovaných osob (viz bod 5.1).

Proti variantám souvisejícím s virem H5N1 byla během klinických studií zjištěna určitá zkřížená ochrana (viz bod 5.1).

Vzhledem k tomu, že se doporučuje druhá dávka, je třeba uvést, že nejsou k dispozici žádné údaje

o bezpečnosti, imunogenitě nebo účinnosti, které by podporovaly vzájemnou zaměnitelnost přípravku

AFLUNOV s jinými monovaletními vakcínami H5N1.

Po každém očkování, někdy i před ním, může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít k synkopě (mdlobám). Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestézie, tonicko-klonické pohyby končetin. Je potřeba zavést opatření proti úrazům v důsledku mdlob.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Údaje získané u dospělých osob ukázaly, že současné podání vakcíny H5N1 s adjuvans a sezónních antigenů (s inaktivovaným, povrchem, bez adjuvans) nevedlo k žádné interferenci pro sezónní kmeny ani pro kmen H5N1. Protilátková odezva vůči homolognímu kmenu H5N1 Vietnam vyhodnocená testem jednoduché radiální hemolýzy (Single Radial Haemolysis, SRH) ve 43. den dosáhla kritérií podle CHMP pro sezónní kmeny a kmen H5N1. Současné podání nebylo spojeno se zvýšenou mírou lokálních ani systémových reakcí ve srovnání s podáním samotného přípravku AFLUNOV.

Údaje ukazují, že vakcínu AFLUNOV lze současně podávat se sezónními vakcínami proti chřipce bez adjuvans (aplikace se provádí do protilehlých končetin).

Neexistují žádné údaje o současném podávání přípravku AFLUNOV s jinými vakcínami.

Pokud je zvažováno současné podání s jinou vakcínou, provádí se očkování do různých končetin. Je nutno upozornit, že může dojít k zesílení nežádoucích účinků.

Podstupuje-li pacient imunosupresivní léčbu, může se oslabit jeho imunologická odpověď.

Po očkování proti chřipce se může stát, že metodou ELISA budou zjištěny falešně pozitivní výsledky sérologických testů k detekci protilátek proti viru -1 lidské imunodeficience (HIV-1), viru hepatitidy C a zvláště proti lidskému T-lymfotropnímu viru typu 1 (HTLV-1). V těchto případech je metoda Western Blot negativní. Tyto přechodně falešně pozitivní výsledky mohou být způsobeny tvorbou IgM v rámci odpovědi na očkování.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Určité omezené údaje byly získány u žen, které během klinických studií s vakcínou AFLUNOV (H5N1) nebo H1N1v s adjuvans MF59C.1 otěhotněly.

Odhaduje se, že více než 90 000 žen bylo očkováno během svého těhotenství vakcínou Focetria H1N1v obsahující stejné množství adjuvans MF59C.1 jako přípravek AFLUNOV. Avšak informace o výsledcích jsou v současné době omezené. Předběžné údaje ze spontánně nahlášených účinků

a probíhající postmarketingové studie (sledování těhotenství a prospektivní intervenční studie) nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky vakcín proti chřipce s adjuvans MF59, které se týkají těhotenství, plodnosti, vývoje embrya a plodu, porodu nebo vývoje po narození.

Protože u přípravku AFLUNOV se nepředpokládá, že bude použit za nouzové situace, jeho podání během těhotenství by mělo být v rámci preventivního přístupu odloženo.

Zdravotničtí pracovníci musí s ohledem na oficiální doporučení vyhodnotit prospěch a možná rizika vyplývající z podávání vakcíny těhotným ženám.

Kojení

K použití přípravku AFLUNOV během kojení nejsou k dispozici žádné údaje. Před podáním přípravku AFLUNOV během kojení musí být zvážen možný prospěch pro matku a riziko pro kojence.

Fertilita

Studie u králíků nenaznačují reprodukční ani vývojovou toxicitu přípravku AFLUNOV (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8 mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

a. Souhrn bezpečnostního profilu

Výskyt nežádoucích účinků byl vyhodnocen v sedmi klinických studiích u dospělých (ve věku 18 let a výše) s účastí přes 4 300 dospělých a starších osob, které dostaly AFLUNOV (minimálně 7,5 µg HA, s adjuvans). Studií se zúčastnilo 3 872 subjektů ve věku od 18 do 60 let, 365 subjektů ve věku

od 61 do 70 let a 89 subjektů ve věku nad 70 let.

V souladu s údaji pozorovanými ve studii s hlášenými nežádoucími účinky byl po druhém očkování sledován všeobecný trend směrem k nižšímu počtu hlášení lokálních účinků v porovnání s první injekcí. Nezávisle na dávce antigenu byly téměř všechny systémové účinky hlášeny v den očkování (1. den) nebo během bezprostředně následujících 3 dnů.

Údaje o bezpečnosti posilovací dávky současného přípravku AFLUNOV byly získány pouze ze tří klinických hodnocení (V87P1, V87P2 a V87P1E1), jichž se zúčastnilo 116 dospělých a 56 starších osob. Nebylo hlášeno žádné zvýšení výskytu nežádoucích účinků, byla-li posilující dávka

podána 6 až 18 měsíců po počátečních dávkách. Byla-li posilující dávka podána 18 měsíců po počátečních dávkách, byl u dospělých zaznamenán mírně vyšší výskyt reakcí. U starších osob se výskyt reakcí po třetí posilovací dávce zvýšil pouze v poměru ke druhé dávce.

b.Přehled nežádoucích účinků

Míra nežádoucích účinků nahlášených po kterékoli vakcinační dávce (tj. první, druhé nebo posilovací dávce) je podobná a uvádí se podle následující četnosti:

Velmi časté (≥1/10) Časté (≥1/100 až ≤1/10)

Méně časté (≥1/1000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10000 až <1/1000) Velmi vzácné (<1/10000)

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Vzácné: křeče

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: pocení

Méně časté: kopřivka

Vzácné: otok oka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi časté: myalgie

Časté: artralgie

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: zduření v místě injekce, bolest v místě injekce, indurace v místě injekce, zarudnutí v místě injekce, únava

Časté: ekchymóza v místě injekce, horečka, malátnost, třesení

Méně časté: onemocnění podobné chřipce

Vzácné: anafylaxe

Většina těchto nežádoucích účinků obvykle zmizí v průběhu 1-2 dnů bez léčby.

Postmarketingové sledování

Po podání přípravku AFLUNOV nejsou k dispozici žádné údaje z postmarketingového sledování.

c.Popis vybraných nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při postmarketingovém sledování u přípravku Focetria H1N1v (schváleného pro použití u dětí ve věku 6 měsíců a více, dospělých a starších osob,

a s podobným složením jako přípravek AFLUNOV):

Poruchy krve a lymfatického systému

Lymfadenopatie.

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalová slabost, bolest končetin.

Respirační poruchy

Kašel.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Celkové kožní reakce včetně svědění, kopřivky nebo nespecifické vyrážky; angioedém.

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy jako je nauzea, zvracení, bolest břicha a průjem.

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závratě, somnolence, synkopa. Neurologické poruchy, jako je neuralgie, parestézie, křeče a neuritida.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce, anafylaxe včetně dyspnoe, bronchospasmus, laryngální edém, které vedou ve vzácných případech k šoku.

Další nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování u sezónních trivalentních vakcín bez adjuvans ve všech věkových skupinách a sezónní trivalentní vakcíny s adjuvans

se složením podobným vakcíně AFLUNOV (povrchový antigen, inaktivovaný, s adjuvans MF59C.1), která byla schválena pro použití u starších osob věku 65 let a více:

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie (v některých případech počet krevních destiček snížený pod 5 000 / mm³, reverzibilní).

Poruchy imunitního systému

Vaskulitida s přechodným renálním postižením a exsudativní erythema multiforme.

Poruchy nervového systému

Neurologické poruchy, například encefalomyelitida a syndrom Guillain-Barré.

d.Pediatrická populace

Výskyt nežádoucích účinků byl vyhodnocen v jedné klinické studii (studie V87P6) u dětí (ve věku od 6 měsíců do 17 let): Nezávisle na věku docházelo po první dávce k vyšší reaktogenitě než po druhém očkování. Reaktogenita po třetí dávce podané 12 měsíců po první dávce byla vyšší než po první

a druhé dávce. Procentuální podíl subjektů, které nahlásily lokální reakce, byl vyšší u starších věkových skupin, především v důsledku vyššího počtu hlášení bolesti. U malých dětí byly nejčastěji hlášenými reakcemi zrudnutí a bolestivost; podrážděnost a neobvyklý pláč byly nejčastěji hlášenými systemickými reakcemi. U dětí a dospívajících byla nejčastěji hlášenou lokální reakcí bolest; únava

a bolest hlavy byly nejčastěji hlášenými systemickými reakcemi. Ve všech věkových skupinách nízký procentuální podíl subjektů hlásil horečku.

 

Injekce 1

Injekce 2

Injekce 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Malé děti (6-<36 měsíců)

N = 145

N = 138

N = 124

Jakékoli

76%

68%

80%

Lokální

47%

46%

60%

Systemické

59%

51%

54%

Horečka ≥ 38ºC (≥ 40ºC)

0%

0%

0%

Jiný nežádoucí účinek

54%

49%

35%

Děti (3-<9 let)

N = 96

N = 93

N = 85

Jakékoli

72%

68%

79%

Lokální

66%

58%

74%

Systemické

32%

33%

45%

Horečka ≥ 38ºC (≥ 40ºC)

4%

2%

6%

Jiný nežádoucí účinek

36%

31%

19%

Dospívající (9-<18 let)

N = 93

N = 91

N = 83

Jakékoli

91%

82%

89%

Lokální

81%

70%

81%

Systemické

69%

52%

69%

Horečka ≥ 38ºC (≥ 40ºC)

0%

1%

2%

Jiný nežádoucí účinek

30%

27%

22%

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcína proti chřipce, ATC kód J07BB02

Tato část popisuje klinické zkušenosti s přípravkem AFLUNOV po podání dvou dávek a posilovací dávky.

Imunitní odpověď vůči homolognímu kmenu [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) a A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]

Dospělí (od 18 do 60 let)

Byla provedena klinická studie (studie V87P1) s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 u 312 zdravých dospělých osob. Byly podány 2 dávky vakcíny obsahující

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/adjuvantní dávku) 156 zdravým dospělým osobám

v intervalu 3 týdnů. V jiné klinické studii (studie V87P13) bylo zařazeno 2 693 dospělých subjektů

a byly jim podány dvě dávky vakcíny obsahující H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/adjuvantní dávku) v intervalu 3 týdnů. Imunogenita byla vyhodnocena v podskupině (n=197) studijní populace.

Do třetí klinické studie (studie V87P11) bylo zařazeno 194 subjektů, kteří byli v rozmezí tří týdnů očkováni dvěma dávkami vakcíny obsahující virus H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA na adjuvantní dávku). Imunogenita pak byla ověřována u dílčího souboru subjektů (n = 182).

Míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a faktor sérokonverze** pro protilátku anti-HA proti H5N1 A/Vietnam/1194/2004 a A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 u dospělých osob, měřeno testem SRH, byly následující:

 

Studie V87P1

Studie V87P13

Studie V87P11

Protilátka anti-HA (SRH)

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

N = 149

N = 197

N = 182

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

91 % (85-94)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

85 % (79-90)

Faktor sérokonverze

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

(95% int. spol.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie V87P13

Studie V87P13

 

Protilátka anti-HA (SRH)

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

-

 

N = 69

N = 128

 

Základní sérologický status

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

-

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

-

Faktor sérokonverze (95% int. spol.)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*měřeno testem SRH ≥ 25 mm2

**poměry geometrického průměru (geometric mean ratios, GMR) SRH

Výsledky testu MN proti homolognímu kmenu A/Vietnam/1194/2004 ukazují míru séroprotekce

a sérokonverze v rozsahu od 67% (60-74) do 85% (78-90) a 65% (58-72) až 83% (77-89) ve stejném pořadí. Imunitní odpověď na očkování vyhodnocená testem mikroneutralizace (MN) odpovídá výsledkům získaným testem SRH.

Výsledky testu MN proti homolognímu kmenu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 v klinické studii V87P11 ukazují míru séroprotekce a sérokonverze v rozsahu 85 % (79-90), resp. 93 % (89-96).

Imunitní odpověď na očkování vyhodnocená testem MN odpovídá výsledkům získaným testem SRH.

Přetrvávání protilátek po základním očkování v této populaci bylo vyhodnoceno testy HI, SRH a MN. Ve srovnání s hladinami protilátek získanými ve 43. den po dokončení základních vakcinačních schémat se hladiny protilátek ve 202. den snížily o 1/5 až 1/2 jejich předchozích hladin.

Ve 2. fázi klinické studie (studie V87P3) byly dospělým subjektům ve věku od 18 do 65 let, kterým byly o 6 až 8 let dříve v rámci základního očkování podány 2 dávky vakcíny

H5N3 /A/Duck/Singapore/97, podány 2 posilovací dávky přípravku AFLUNOV. Výsledky testu SRH po první dávce, která simulovala prepandemické základní očkování a po jedné heterologní posilovací dávce, splňovaly veškerá kritéria podle CHMP.

Starší osoby (nad 60 let)

Míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a faktor sérokonverze** pro protilátku anti-HA proti H5N1 A/Vietnam/1194/2004 a A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (studie V87P11) u osob ve věku

nad 60 let (nad 70 let byl omezený počet subjektů), měřené testem SRH ve třech klinických studiích, byly následující:

 

 

Studie V87P1

 

Studie V87P13

 

Studie V87P11

Protilátka anti-HA (SRH)

21 dnů po 2. dávce

 

21 dnů po 2. dávce

 

21 dnů po 2. dávce

 

 

 

N = 84

 

N = 210

 

N = 132

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

80 % (70-88)

 

82 % (76-87)

 

82 % (74-88)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

70 % (59-80)

 

63 % (56-69)

 

70 % (61-77)

Faktor sérokonverze

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3.97 (3,36-4,69)

(95% int. spol.)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie V87P13

 

Studie V87P13

Protilátka anti-HA (SRH)

 

21. dnů po 2. dávce

 

21. dnů po 2. dávce

 

 

 

N = 66

 

 

 

N = 143

Základní sérologický status

 

< 4 mm2

 

 

 

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

 

82 % (70-90)

 

82 % (75-88)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

 

82 % (70-90)

 

54 % (45-62)

Faktor sérokonverze (95% int. spol.)**

 

8,58 (6,57-11)

 

1,91 (1,72-2,12)

*

měřeno testem SRH ≥ 25 mm2

 

 

 

 

 

 

 

**

GMR SRH

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky testu MN proti homolognímu kmenu A/Vietnam/1194/2004 ukazují míru séroprotekce

a sérokonverze v rozsahu od 57% (50-64) do 79% (68-87) a 55% (48-62) až 58% (47-69) ve stejném pořadí. Výsledky z testu MN podobně jako výsledky ze SRH ukázaly u populace starších subjektů silnou imunitní odpověď po dokončení sérií základního očkování.

Výsledky testu MN proti homolognímu kmenu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 v klinické studii V87P11 ukazují míru séroprotekce a sérokonverze v rozsahu 68 % (59-75), resp. 81 % (74-87).

Imunitní odpověď na očkování vyhodnocená testem MN je podobná jako výsledky získané testem SRH.

Přetrvávání protilátek po základním očkování v této populaci vyhodnocené testy HI, SRH, a MN

se snížilo z 1/2 na 1/5 jejich hladiny po očkování ve 202. den ve srovnání se 43. dnem po dokončení základního očkování podle vyhodnocení testy inhibice hemaglutinace (HI), SRH a MN. Až 50% starších subjektů očkovaných přípravkem AFLUNOV mělo séroprotekci po šesti měsících.

Třetí (posilovací neboli booster) dávka přípravku AFLUNOV byla podána 6 měsíců po základním očkování. Uvedeny jsou výsledky zkoušek SRH.

Míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a faktor sérokonverze** pro protilátku anti-HA proti H5N1 A/Vietnam/1194/2004, měřené testem SRH, byly následující:

 

Studie V87P1

Studie V87P2

Studie V87P1

 

Dospělí

Dospělí

Starší osoby

 

booster po 2. dávce

booster po 2. dávce

booster po 2. dávce

SRH

N = 71

N = 13

N = 38

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

89 % (79-95)

85 % (55-98)

84 % (69-94)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

83 % (72-91)

69 % (39-91)

63 % (46-78)

Faktor sérokonverze

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

(95% int. spol.)**

 

 

 

*měřeno testem SRH ≥ 25 mm2

**GMR SRH

Se staršími osobami jsou k dispozici omezené zkušenosti.

Podpůrné údaje u dospělých

a)Zkřížená reaktivita

Křížová imunitní odpověď vyvolaná kmenem A/H5N1/Vietnam/1194/2004 proti kmenům

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 a A/H5N1/Indonesia/5/05

Po druhém a třetím očkování byla zjištěna určitá heterologní imunitní odpověď proti kmenům

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; klad 2.2) a A/H5N1/Indonesia/5/05 (klad 2.1), ukazující zkříženou reaktivitu vakcíny kladu 1 proti kmenům kladu 2.

Míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a faktor sérokonverze** pro protilátky anti-HA vůči kmeni H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 po 2. dávce u dospělých osob ve věku od 18 do 60 let, změřené testy SRH a HI, byly následující:

 

 

Studie V87P12

Studie V87P3

Studie V87P13

 

Protilátka anti-HA

21 dnů po 2.

21 dnů po 2.

21 dnů po 2.

 

dávce

dávce

dávce

 

 

 

 

N = 60

N = 30

N = 197

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

65 % (52-77)

90 % (73-98)

59 % (52-66)

SRH

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

65 % (52-77)

86 % (68-96)

49 % (42-56)

 

Faktor sérokonverze (95% int. spol.)**

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N = 60

N = 30

N = 197

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)°

28 % (17-41)

24 % (10-44)

23 % (18-30)

HI

Míra sérokonverze (95% int. spol.)°

28 % (17-41)

21 % (8-40)

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverze (95% int. spol.)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*měřeno testem SRH ≥ 25 mm2

**GMR SRH

° měřeno testem HI ≥ 40

°°GMR HI

Výsledky testu MN pro tři klinické studie ve výše uvedené tabulce ukázaly míru séroprotekce a míru sérokonverze proti kmeni A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 10% (2-27) do 39% (32-46) a 10% (2-27) až 36% (29-43) ve stejném pořadí. Výsledky testu MN ukázaly GMR proti kmeni

A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 1,59 do 2,95.

Křížová imunitní odpověď vyvolaná kmenem A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 proti kmenům

A/H5N1/Indonesia/5/05 a A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Po druhém očkování v klinické studii V87P11 byla zjištěna určitá heterologní imunitní odpověď proti kmenu A/H5N1/Indonesia/5/05 (klad 2.1), což ukazuje na zkříženou reaktivitu vakcíny kladu 2.2 proti kmenům kladu 2.1.

Míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a faktor sérokonverze** pro protilátky proti HA vůči kmenům A/H5N1/Indonesia/5/05 a A/H5N1/Vietnam/1194/2004 po druhé dávce u dospělých osob ve věku od 18 do 60 let a starších osob (> 60 let), změřené testy SRH a HI, byly následující:

Protilátka

 

Studie V87P11, dospělí

Studie V87P11, starší osoby

 

(18-60 let)

(> 60 let)

proti HA

 

 

N = 186

N = 142

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Míra séroprotekce

(95% int. spol.)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Míra séroprotekce

 

(95% int. spol.)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Faktor sérokonverze

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95% int. spol.)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N = 194

N = 148

HI

Míra séroprotekce

(95% int. spol.) °

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Míra séroprotekce

 

(95% int. spol.) °

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Faktor sérokonverze

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95% int. spol.) °°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*měřeno testem SRH ≥ 25 mm2

**poměry geometrického průměru SRH ° měřeno testem HI ≥ 40

°° poměry geometrického průměru HI

Výsledky testu MN pro kmen A/H5N1/Indonesia/5/05 ukázaly míru séroprotekce 38 % (31-45)

u dospělých (18-60 let) a 14 % (8-20) u starších osob (> 60 let) a míru sérokonverze 58 % (50-65) u dospělých a 30 % (23-38) u starších osob. Hodnota GMR byla 4,67 (3,95-5,56) u dospělých

a 2,19 (1,86-2,58) u starších osob.

Výsledky testu MN pro kmen A/H5N1/Vietnam/1194/2004 ukázaly míru séroprotekce 10 % (6-16) u dospělých (18-60 let) a 6 % (3-11) u starších osob (> 60 let) a míru sérokonverze 19 % (13-25)

u dospělých a 7 % (4-13) u starších osob. Hodnota GMR byla 1,86 (1,63-2,12) u dospělých a 1,33 (1,17-1,51) u starších osob.

b)Dlouhodobá paměť posílení imunity

Jediné očkování přípravkem AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) u subjektů, kterým byly podány v rámci základního očkování před 6 až 8 lety dvě dávky odlišné náhradní vakcíny H5N

o stejném složení jako přípravek AFLUNOV, ale s použitím kmene H5N3 vyvolalo vysokou a prudkou sérologickou odpověď.

c)Studie různých vakcinačních schémat:

V klinické studii vyhodnocující 4 různá vakcinační schémata u 240 subjektů ve věku od 18 do 60 let, u kterých byla druhá dávka aplikována buď 1, 2, 3 nebo 6 týdnů po první dávce přípravku AFLUNOV, bylo dosaženo kritérií podle SRH CHMP u všech skupin vakcinačního schématu

po 3 týdnech od 2. očkování. Hodnota imunitní odpovědi byla nižší u skupiny, které byla podána 2. dávka o jeden týden později a vyšší u skupin s vakcinačním schématem o delším intervalu.

Dostupné údaje u pediatrických populací

Klinická studie (studie V87P6) byla provedena s vakcínou H5N1 kombinovanou

s adjuvans MF59C.1 u 471 dětí ve věku od 6 měsíců do 17 let. Dvě dávky přípravku AFLUNOV byly podány ve třítýdenním intervalu a třetí dávka byla podána 12 měsíců po první dávce. 3 týdny po 2. očkování (43. den) bylo u všech věkových skupin (tj. od 6 do 35 měsíců, od 3 do 8 let a od 9 do 17 let) dosaženo vysoké hladiny protilátek vůči kmeni A/Vietnam/1194/2004 podle měření pomocí testů SRH a HI, viz tabulka níže*. V této studii nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky související

s vakcínou.

 

 

Malé děti

Děti (3-<9 let)

Dospívající

 

 

(6-<36 měsíců)

(9-<18 let)

 

 

 

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

% SP (95% int. spol.) 43. den

97 %

97 %

89 %

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

HI

GMR 43. den až 1. den

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

 

% SC (95% int. spol.) 43. den

97 %

97 %

89 %

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

% SP (95% int. spol.) 43. den

100 %

100 %

100 %

 

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

 

SRH

GMR (95% int. spol.) 43. den

 

až 1. den

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (95% int. spol.) 3. den

98 %

100 %

99 %

 

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

 

*Vzhledem k tomu, že pro děti nejsou k dispozici kritéria imunogenity podle CHMP, byla aplikována na sérologická data získaná po očkování u dětí kritéria imunogenity podle CHMP používaná pro vyhodnocení sezónních chřipkových vakcín u dospělých.

SP = séroprotekce

SC = sérokonverze

Výsledky testu MN proti kmeni A/Vietnam/1194/2004 ukazují míru séroprotekce 99% (95% int. spol.: 94-100); míru sérokonverze v rozsahu od 97% (95% int. spol.: 91-99) do 99% (95% int. spol.: 96-100) a GMR v rozsahu od 29 (95% int. spol.: 25-35) do 50 (95% int. spol.: 44-58).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem AFLUNOV u jedné nebo více podskupin pediatrické populace při aktivní

imunizaci proti subtypu H5N1 chřipkového viru kmene A. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

Informace z neklinických studií

Účinnost proti expozici viru homolognímu a heterolognímu vůči vakcínovým kmenům byla vyhodnocena na fretkách. Byl testován přípravek AFLUNOV, obsahující protilátku HA z kmene A/Vietnam/1194/2004 (homologní vůči expozičnímu kmeni) a vakcína H5N1 podobná přípravku AFLUNOV obsahující hemaglutinin z kmene podobného kmeni A/turkey/Turkey1/2005 (heterologní vůči expozičnímu kmeni). Skupině 8 fretek byla podána jedna dávka (21. den) nebo dvě dávky

(0. a 21. den) vakcíny obsahující 3,75 nebo 7,5 mikrogramy antigenu. Kontrolní zvířata dostala samotný adjuvans. Ve 42. den byla zvířata vystavena intranazální cestou smrtící dávce viru A/Vietnam/1203/04. Zvířata byla pozorována po dobu 16 až 17 dní po expozici, aby bylo možné provést úplné vyhodnocení postupu onemocnění, včetně doby nástupu symptomů, úmrtí nebo následného uzdravení.

Všechna zvířata (100%), kterým byly podány 2 dávky přípravku AFLUNOV byla chráněna a ze zvířat, kterým byla podána jedna dávka tohoto přípravku, bylo chráněno 94%. 87% zvířat exponovaných virem heterologním vůči vakcíně bylo chráněno po 2 dávkách vakcíny a jedna dávka heterologní vakcíny chránila 56% zvířat. Všechna kontrolní zvířata zemřela během 7 dnů po expozici. Očkování chránilo zvířata před smrtelnou expozicí virem homologním a heterologním vůči vakcíně.

V podobné studii byla intranazální expozice odložena přibližně 4 měsíce po druhé dávce vakcíny obsahující 3,75 nebo 7,5 mikrogramů antigenu. V této studii bylo 100% zvířat chráněno proti homologní expozici a 81% zvířat bylo chráněno proti heterologní expozici. Očkování chránilo zvířata proti smrtelné expozici, i když titry protilátky HI byly nízké nebo nedetekovatelné.

Byla také testována účinnost vůči expozici heterologního viru A/Indonesia/5/05. Skupině 6 fretek byla podána jedna dávka (21. den) obsahující 3,75 mikrogramu antigenu nebo dvě dávky vakcíny (0. A 21. den) obsahující buď 1,0 nebo 3,75 mikrogramu antigenu (A/Vietnam/1194/2004). Smrtelná dávka byla podána intratracheální cestou ve 49. den. Dvě dávky vakcíny chránily 92% zvířat a jedna dávka vakcíny chránila 50% zvířat proti viru A/Indonesia/5/05. Ve srovnání s kontrolní adjuvantní skupinou bylo u očkovaných skupin sníženo poškození plic. Virové množení a virové titry v plicích byly také sníženy, což naznačuje, že očkování může snížit riziko virového přenosu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané s přípravkem AFLUNOV a s vakcínou proti sezónní chřipce obsahující adjuvans MF59C.1 a založené na konvenčních studiích toxicity po opakovaném podávání, lokální tolerance, plodnosti samic a reprodukční a vývojové toxicity (až do ukončení laktačního období) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Chlorid draselný (E508)

Dihydrogenfosforečnan draselný (E340)

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339)

Hexahydrát chloridu hořečnatého (E511)

Dihydrát chloridu vápenatého (E509)

Citronan sodný (E331)

Kyselina citronová (E330)

Voda na injekci

Informace o adjuvans viz bod 2.

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

0,5 ml v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (bromobutylová pryž).

Balení obsahující 1 nebo 10 předplněných stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním vizuálně zkontrolujte suspenzi. V případě výskytu jakýchkoli částic a/nebo abnormálního vzhledu vakcínu zlikvidujte.

Vakcína by měla před použitím dosáhnout pokojové teploty. Před použitím jemně protřepejte.

Veškerá nepoužitá vakcína nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Itálie.

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/10/658/001-002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. listopadu 2010

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis