Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arzerra (ofatumumab) - L01XC10

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Arzerra
Kód ATCL01XC10
Látkaofatumumab
VýrobceNovartis Europharm Ltd

Arzerra

ofatumumabum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Arzerra. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Arzerra používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Arzerra, pacienti by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Arzerra a k čemu se používá?

Přípravek Arzerra je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s chronickou lymfocytární leukemií, což je nádorové onemocnění určitého typu bílých krvinek zvaných lymfocyty.

Používá se:

u dříve neléčených pacientů, kteří nemohou být léčeni fludarabinem. U těchto pacientů se používá v kombinaci s chlorambucilem nebo bendamustinem (jinými protinádorovými léčivými přípravky),

u pacientů, jejichž onemocnění nereagovalo na předchozí léčbu (tzv. refrakterní onemocnění), a to v kombinaci s fludarabinem a léčivým přípravkem zvaným alemtuzumab,

u pacientů, jejichž onemocnění se po předchozí léčbě vrátilo (tzv. relabující onemocnění).

U těchto pacientů se přípravek Arzerra používá v kombinaci s fludarabinem a cyklofosfamidem.

Přípravek Arzerra obsahuje léčivou látku ofatumumab.

Jelikož počet pacientů s chronickou lymfocytární leukemií je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a přípravek Arzerra byl dne 7. listopadu 2008 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Jak se přípravek Arzerra používá?

Výdej přípravku Arzerra je vázán na lékařský předpis. Přípravek by měl být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění, a v prostředí, ve kterém je okamžitě dostupné vybavení pro resuscitaci pacientů.

Přípravek je k dispozici ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Podává se pomocí infuzní pumpy. Dávkovací schéma závisí na tom, zda pacient již byl dříve léčen a zda se jeho onemocnění vrátilo.

Před každou infuzí jsou pacientovi podány léčivé přípravky, např. kortikosteroid, antihistaminikum

a paracetamol, které pomáhají předejít reakcím na infuzi (např. vyrážce, horečce, alergickým reakcím a potížím s dýcháním). Aby se riziko těchto reakcí snížilo, infuze se začínají podávat pomalu (zejména při prvním zahájení léčby), přičemž pokud k reakcím nedojde, každých 30 minut se rychlost podávání infuze zvýší. Jestliže se nějaké reakce vyskytnou, léčba se přeruší a další infuze se podávají až po zotavení pacienta, a to pomaleji. Další informace o používání přípravku Arzerra jsou uvedeny

v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Arzerra působí?

Léčivá látka v přípravku Arzerra, ofatumumab, je monoklonální protilátka. Monoklonální protilátka je protilátka (typ bílkoviny), která byla vyvinuta tak, aby rozpoznala specifickou strukturu (nazývanou antigen), která se nachází v některých buňkách v těle, a navázala se na ni. Ofatumumab byl vyvinut tak, aby se vázal na bílkovinu nazývanou CD20, která se nachází na povrchu lymfocytů, včetně nádorových lymfocytů pozorovaných u chronické lymfocytární leukemie. Navázáním se na CD20 stimuluje ofatumumab imunitní systém organismu, aby napadal nádorové buňky, čímž pomáhá kontrolovat onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Arzerra byly prokázány v průběhu studií?

Dříve neléčená chronická lymfocytární leukemie

Jedna hlavní studie, do které bylo zařazeno 447 dříve neléčených pacientů, kteří nemohli být léčeni terapií založenou na fludarabinu, porovnávala přípravek Arzerra podávaný v kombinaci

s chlorambucilem se samostatně podávaným chlorambucilem. Přípravek Arzerra podávaný v kombinaci s chlorambucilem byl v rámci prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění (doby, po kterou pacienti žili, aniž by u nich došlo ke zhoršení onemocnění) účinný. Při užívání této kombinace přípravků pacienti žili bez zhoršení onemocnění v průměru 22,4 měsíce, zatímco při užívání samotného chlorambucilu 13,1 měsíce.

Refrakterní chronická lymfocytární leukemie

Přípravek Arzerra byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 223 pacientů s chronickou lymfocytární leukemií, jejichž onemocnění nereagovalo na předchozí léčbu. U 95 z těchto pacientů onemocnění nereagovalo na léčbu fludarabinem ani alemtuzumabem, přičemž u 112 pacientů sice selhala léčba fludarabinem, tito pacienti však nebyli léčeni alemtuzumabem, protože pro ně nebyl vhodný. Zbývajících 16 pacientů nespadalo do žádné z těchto skupin. Přípravek Arzerra nebyl v této studii porovnáván s žádnou jinou léčbou. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, kteří „reagovali“ na léčbu. Reakce na léčbu byla hodnocena podle příznaků pacientů, počtu lymfocytů v krvi, výsledků vyšetření krve a kostní dřeně a velikosti lymfatických uzlin, jater a sleziny. Ve skupině pacientů, u kterých selhala léčba jak fludarabinem, tak alemtuzumabem, na léčbu přípravkem Arzerra

reagovalo 49 % (47 z 95) pacientů. Míra reakce byla mírně nižší u pacientů, u kterých selhala léčba fludarabinem, ale pro které nebyla vhodná léčba alemtuzumabem (43 %).

Relabující chronická lymfocytární leukemie

Jedna hlavní studie, do které bylo zařazeno 365 pacientů, jejichž nádorové onemocnění se vrátilo, porovnávala kombinaci přípravku Arzerra s fludarabinem a cyklofosfamidem s fludarabinem

a cyklofosfamidem podávanými samostatně. Kombinace přípravku Arzerra s fludarabinem

a cyklofosfamidem byla z hlediska prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění účinná. Pacienti žili bez zhoršení onemocnění v průměru 28,9 měsíce, zatímco pacienti, jimž byl podáván pouze fludarabin a cyklofosfamid, 13,1 měsíce.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Arzerra?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Arzerra (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou infekce dolních cest dýchacích (infekce plic, jako je pneumonie (zápal plic)), infekce horních cest dýchacích (infekce nosu a hrdla), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů, což je typ bílých krvinek), anémie (nízký počet červených krvinek), nauzea (pocit nevolnosti), horečka a vyrážka.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Arzerra je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Arzerra schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Arzerra převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Výbor CHMP konstatoval, že přípravek Arzerra prokázal svou účinnost při léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (dříve neléčených pacientů; pacientů, kteří nereagovali na předchozí léčbu fludarabinem

a alemtuzumabem; i pacientů, jejichž nádorové onemocnění se po předchozí léčbě vrátilo). Výbor rovněž konstatoval, že pacienti s chronickou lymfocytární leukemií, kteří nereagovali na předchozí léčbu, mají omezené možnosti léčby.

Přípravku Arzerra bylo původně uděleno „podmíněné schválení“, protože se očekávaly další poznatky o tomto léčivém přípravku. Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující informace předložila, došlo v rámci rozhodnutí o registraci ke změně z „podmíněného“ na „běžné“ schválení.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání přípravku Arzerra?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné a účinné používání přípravku Arzerra, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Arzerra

Evropská komise udělila podmíněné rozhodnutí o registraci přípravku Arzerra platné v celé Evropské unii dne 19. dubna 2010. To bylo změněno na běžné rozhodnutí o registraci dne 24. dubna 2015.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Arzerra je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Arzerra naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR).

Shrnutí stanoviska k přípravku Arzerra vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2016.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis