Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Označení na obalu - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Bemfola
Kód ATCG03GA05
Látkafollitropin alfa
VýrobceGedeon Richter Plc.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1, 5, NEBO 10 PŘEDPLNĚNÝCH PERECH

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

bemfola 75 IU / 0,125 ml injekční roztok v předplněném peru follitropinum alfa

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero obsahuje 75 IU follitropinum alfa, odpovídá 5,5 mikrogramům na 0,125 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, odpovídá 44 mikrogramům.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Poloxamer 188, sacharosa, methionin, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. 1 předplněné pero.

1 injekční jehla.

5 předplněných per

5 injekčních jehel

10 předplněných per

10 injekčních jehel

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až

3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bemfola 75 iu / 0,125 ml

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Obsahuje 2D čarový kód nesoucí jedinečný identifikátor.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PŘEDPLNĚNÉM PERU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

bemfola 75 IU / 0,125 ml injekce follitropinum alfa

SC

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,125 ml

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1, 5, NEBO 10 PŘEDPLNĚNÝCH PERECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

bemfola 150 IU / 0,25 ml injekční roztok v předplněném peru follitropinum alfa

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero obsahuje 150 IU follitropinum alfa, odpovídá 11 mikrogramům na 0,25 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, odpovídá 44 mikrogramům.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Poloxamer 188, sacharosa, methionin, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. 1 předplněné pero.

1 injekční jehla.

5 předplněných per

5 injekčních jehel

10 předplněných per

10 injekčních jehel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až

3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bemfola 150 iu / 0,25 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Obsahuje 2D čarový kód nesoucí jedinečný identifikátor.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PŘEDPLNĚNÉM PERU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

bemfola 150 IU / 0,25 ml injekce follitropinum alfa

SC

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,25 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1, 5, NEBO 10 PŘEDPLNĚNÝCH PERECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

bemfola 225 IU / 0,375 ml injekční roztok v předplněném peru follitropinum alfa

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero obsahuje 225 IU follitropinum alfa, odpovídá16,5 mikrogramům na 0,375 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, odpovídá 44 mikrogramům.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Poloxamer 188, sacharosa, methionin, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. 1 předplněné pero.

1 injekční jehla.

5 předplněných per

5 injekčních jehel

10 předplněných per

10 injekčních jehel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až

3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bemfola 225 iu / 0,375 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Obsahuje 2D čarový kód nesoucí jedinečný identifikátor.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PŘEDPLNĚNÉM PERU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

bemfola 225 IU / 0,375 ml injekce follitropinum alfa

SC

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,375 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1, 5, NEBO 10 PŘEDPLNĚNÝCH PERECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

bemfola 300 IU / 0,50 ml injekční roztok v předplněném peru follitropinum alfa

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero obsahuje 300 IU follitropinum alfa, odpovídá 22 mikrogramům na 0,5 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, odpovídá 44 mikrogramům.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Poloxamer 188, sacharosa, methionin, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. 1 předplněné pero.

1 injekční jehla.

5 předplněných per

5 injekčních jehel

10 předplněných per

10 injekčních jehel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až

3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bemfola 300 iu / 0,5 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Obsahuje 2D čarový kód nesoucí jedinečný identifikátor.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PŘEDPLNĚNÉM PERU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

bemfola 300 IU / 0,50 ml injekce follitropinum alfa

SC

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1, 5, NEBO 10 PŘEDPLNĚNÝCH PERECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

bemfola 450 IU / 0,75 ml injekční roztok v předplněném peru follitropinum alfa

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero obsahuje 450 IU follitropinum alfa, odpovídá 33 mikrogramům na 0,75 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, odpovídá 44 mikrogramům.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Poloxamer 188, sacharosa, methionin, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. 1 předplněné pero.

1 injekční jehla.

5 předplněných per

5 injekčních jehel

10 předplněných per

10 injekčních jehel

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být tento přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až

3 měsíců bez opětovného uchovávání v chladničce. Pokud není po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bemfola 450 iu / 0,75 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Obsahuje 2D čarový kód nesoucí jedinečný identifikátor.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PŘEDPLNĚNÉM PERU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

bemfola 450 IU / 0,75 ml injekce follitropinum alfa

SC

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,75 ml

6. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis