Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Souhrn údajů o přípravku - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku BeneFIX
Kód ATCB02BD04
Látkanonacog alfa
VýrobcePfizer Ltd  

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BeneFIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 250 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 50 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 500 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 100 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 200 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1500 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 300 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 2000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 400 IU nonacogum alfa.

BeneFIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 3000 IU látky nonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX). Po rekonstituci v 5 ml přibaleného (0,234%) injekčního roztoku chloridu sodného obsahuje jeden ml roztoku přibližně 600 IU nonacogum alfa.

Účinnost (IU) je určena pomocí jednostupňového testu srážení krve podle Evropského lékopisu. Specifická aktivita přípravku BeneFIX je minimálně 200 IU/mg proteinu.

Přípravek BeneFIX obsahuje rekombinantní koagulační faktor IX (INN název nonacogum alfa). Nonakog alfa je přečištěný protein, který se skládá ze 415 aminokyselin v jednom řetězci. Má primární aminokyselinovou sekvenci srovnatelnou s Ala148 alelickou formou faktoru IX získaného z plazmy, zatímco některé posttranslační modifikace rekombinantní molekuly se od přírodního faktoru liší. Rekombinantní koagulační faktor IX je glykoprotein vylučovaný geneticky upravenými savčími buňkami odvozenými z linie ovariálních buněk křečíka čínského (CHO).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Bílý / téměř bílý prášek a čiré, bezbarvé rozpouštědlo.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií typu B (vrozená deficience faktoru IX).

Přípravek BeneFIX lze podávat všem věkovým skupinám.

4.2Dávkování a způsob podání

Léčba musí probíhat pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie.

Monitorování léčby

Během léčby se doporučuje provádět vhodné stanovení hladin faktoru IX a podle výsledků upravovat podávané dávky a četnost opakovaných infuzí. Odpovědi jednotlivých pacientů na faktor IX se mohou lišit, a to jak různými poločasy, tak hodnotami recovery. U dávky vycházející z tělesné hmotnosti může být nutná úprava v případě pacientů s nízkou váhou nebo nadváhou. Zejména v případě velkých chirurgických zákroků je nezbytné přesné monitorování průběhu substituční terapie pomocí koagulační analýzy (test aktivity faktoru IX v plazmě).

Pokud se ke stanovení aktivity faktoru IX ve vzorcích krve pacientů používá in vitro jednostupňový test srážení krve založený na tromboplastinovém čase (aPTT), mohou být výsledky aktivity faktoru IX v plazmě významně ovlivněny jak typem reakčního činidla aPTT, tak referenčním standardem použitým při analýze. Tato skutečnost je důležitá zejména v případě, kdy se mění laboratoř a/nebo reakční činidla používaná při analýze.

Dávkování

Dávka a délka substituční terapie závisí na závažnosti deficience faktoru IX, na lokalizaci a rozsahu krvácení, a také na klinickém stavu pacienta.

Počet podávaných jednotek faktoru IX je vyjadřován v mezinárodních jednotkách (IU), odvozených ze současného standardu WHO pro přípravky s faktorem IX. Aktivita faktoru IX v plazmě je vyjadřována jako procento (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor IX v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity faktoru IX je ekvivalentní množství faktoru IX v jednom ml normální lidské plazmy.

Léčba v případě potřeby (on demand)

Výpočet potřebné dávky přípravku BeneFIX lze stanovit na základě předpokladu, že jedna jednotka aktivity faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší hladinu faktoru IX v krevním oběhu v průměru o 0,8 IU/dl (v rozmezí 0,4 až 1,4 IU/dl) u pacientů 12 let (další informace naleznete v bodě 5.2).

Potřebná dávka se určuje pomocí následujícího vzorce:

Potřebné

= tělesná hmotnost (v

X požadovaný nárůst

X převrácená hodnota

množství IU

kg)

hladiny faktoru IX (%)

zjištěné recovery

faktoru IX

 

nebo (IU/dl)

 

Příklad: Pro zotavení (recovery) 0,8 IU/dl platí vzorec:

Potřebné

= tělesná hmotnost (v

X požadovaný nárůst

X 1,3 IU/kg

množství IU

kg)

hladiny faktoru IX (%)

 

faktoru IX

 

nebo (IU/dl)

 

Množství a četnost podávání se stanovuje s ohledem na klinickou účinnost v konkrétním případě.

V případě následujících typů krvácení by aktivita faktoru IX neměla v příslušném období poklesnout pod udané hodnoty aktivity v plazmě (v % normální aktivity nebo v IU/dl). Následující tabulku lze použit jako vodítko ke stanovení dávek při krvácení a operacích:

Stupeň krvácení/typ

Potřebná hladina

Četnost dávek (hod.)/délka terapie

chirurgického zákroku

faktoru IX (%)

(dní)

 

nebo (IU/dl)

 

Krvácení

 

 

Časný hemartros, svalové

20-40

Opakujte každých 24 hodin. Alespoň

krvácení nebo krvácení z úst

 

1 den, dokud se krvácení, které se

 

 

vyznačuje bolestí, nezastaví nebo

 

 

nedojde ke zhojení.

Intenzivnější hemartros,

30-60

Opakujte infuzi každých 24 hodin po

svalové krvácení nebo

 

3-4 dny nebo déle, dokud bolest a

hematom

 

akutní potíže neustoupí.

Život ohrožující krvácení

60-100

Opakujte infuzi každých 8 až 24

 

 

hodin, dokud ohrožení nepomine.

Operace

 

 

Menší

30-60

Každých 24 hodin, alespoň

Včetně extrakce zubu

 

1 den, dokud nedojde ke zhojení.

Větší

80-100

Opakujte infuzi každých 8-24 hodin,

 

(před a po operaci)

dokud nedojde k přiměřenému

 

 

zhojení rány, poté pokračujte v terapii

po alespoň dalších 7 dní a udržujte aktivitu faktoru IX mezi 30% až 60% (IU/dl)

Profylaxe

Přípravek BeneFIX lze podávat při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů se závažnou hemofilií B. V klinické studii zkoumající rutinní sekundární profylaxi činila průměrná dávka u dříve léčených pacientů (DLP) 40 IU/kg (v rozmezí 13 až 78 IU/kg) při intervalech dávek 3 až 4 dny.

V některých případech, zejména u mladších pacientů, může být nutné použít kratší intervaly dávek nebo vyšší dávky.

Pediatrická populace

K dispozici je omezená dokumentace léčby v případě podle potřeby (on-demand) a operací u dětí mladších 6 let věku léčených přípravkem BeneFIX.

Střední dávka ( standardní odchylka) pro profylaxi byla 63,7 ( 19,1) IU/kg v intervalech 3 až 7 dní. U mladších pacientů může být nutné použít kratší intervaly dávek nebo vyšší dávky. Spotřeba FIX pro rutinní profylaxi u 22 vyhodnocovaných pacientů byla 4607 ( 1849) IU/kg za rok a 378 ( 152)

IU/kg za měsíc.

V souladu s klinickou indikací je třeba zajistit pečlivé sledování aktivity faktoru IX v plazmě a výpočet farmakokinetických parametrů jako recovery a poločas, aby bylo možné přiměřeně dávky upravovat.

Starší osoby

Do klinických studií přípravku BeneFIX nebyl zařazen dostatečný počet pacientů ve věku 65 a více let, aby bylo možno stanovit, zda reagují odlišně než mladší subjekty. Stejně jako u všech pacientů, jimž je podáván přípravek BeneFIX, je třeba stanovit dávku pro staršího pacienta individuálně.

Způsob podání

Přípravek BeneFIX je podáván intravenózní infuzí po rekonstituci lyofilizovaného prášku pro injekční roztok ve sterilním 0,234% roztoku chloridu sodného (viz bod 6.6).

Přípravek BeneFIX je třeba podávat pomalou infuzí. Ve většině případů byla používána rychlost podání infuze až 4 ml za minutu. Rychlost podání by měla být stanovena tak, aby se pacient cítil pohodlně.

V případě podezření na hypersenzitivní reakci, u níž se má za to, že souvisí s podáváním přípravku BeneFIX, se má snížit počet infuzí nebo se má infuze zastavit (viz body 4.4 a 4.8).

Aglutinace červených krvinek v kanyle/stříkačce

Některé zdroje uvádějí, že při podávání přípravku BeneFIX docházelo v kanyle/stříkačce k aglutinaci červených krvinek. Ve spojitosti s tímto jevem nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody.

K minimalizaci možnosti vzniku aglutinace je důležité omezit množství krve, které se vrací do kanyly. Krev se nemá dostat do injekční stříkačky. Pokud dojde k aglutinaci červených krvinek v infuzním setu / stříkačce, je třeba zlikvidovat veškerý materiál (infuzní set, stříkačku a naředěný přípravek BeneFIX) a pokračovat v podávání s novým balením.

Kontinuální infuze

Podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebylo schváleno a nedoporučuje se (viz také body 4.4 a 6.6).

Návod na rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá alergická reakce na křeččí proteiny.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Jsou možné hypersenzitivní reakce alergického typu ve spojení s přípravkem BeneFIX. Přípravek obsahuje stopy křeččích proteinů. Při používání přípravků s faktorem IX včetně přípravku BeneFIX došlo v minulosti k anafylaktickým/anafylaktoidním reakcím potenciálně ohrožujícím život pacienta. Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, je třeba pacientům doporučit, aby okamžitě ukončili používání léčivého přípravku a vyhledali svého lékaře. Pacienta je nutné informovat, jak vypadají časné známky hypersenzitivní reakce včetně obtíží s dechem, dušnosti, otoku, kopřivky, generalizované kopřivky, svědění, tísnivého pocitu na prsou, bronchospasmu, laryngospasmu, sípotu, hypotenze, rozmazaného vidění a anafylaxe.

V některých případech tyto reakce vyústily až v závažnou anafylaxi. V případě šoku je třeba postupovat podle současných lékařských zásad terapie šoku. V případě závažných alergických reakcí je třeba zvážit alternativní opatření k podpoře hemostázy.

Inhibitory

Inhibitory jsou méně častou příhodou u dříve léčených pacientů (DLP) dostávajících přípravky s faktorem IX. Vzhledem k tomu, že se u jednoho DLP léčeného přípravkem BeneFIX během

klinických studií vyvinul klinicky relevantní slabě reagující inhibitor, a že zkušenosti s antigenicitou rekombinantního faktoru IX jsou dosud omezené, je třeba u pacientů léčených přípravkem BeneFIX pečlivě sledovat rozvoj inhibitorů faktoru IX, které by měly být titrovány v Bethesda jednotkách pomocí vhodného biologického testu.

Některé odkazy v literatuře prokazují korelaci mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a alergickou reakcí. Proto by pacienti trpící alergickými reakcemi měli být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru. Je třeba upozornit, že pacientům s inhibitory faktoru IX může hrozit zvýšené riziko vzniku anafylaxe při následnému vystavení faktoru IX. Předběžné informace nasvědčují tomu, že může existovat vztah mezi přítomností významných delečních mutací v genu pro faktor IX a zvýšeným rizikem tvorby inhibitoru a akutních reakcí přecitlivělosti. Pacienty, o kterých je známo, že mají významné deleční mutace v genu pro faktor IX, je nutné pozorně sledovat na výskyt příznaků a symptomů akutních reakcí přecitlivělosti, obzvláště během časných fází iniciální expozice přípravku.

Vzhledem k riziku alergických reakcí u koncentrátů faktoru IX je nutné úvodní podávání faktoru IX, dle uvážení ošetřujícího lékaře, provádět pod lékařským dohledem tam, kde je možné poskytnout adekvátní léčbu alergických reakcí.

Trombóza

Přestože přípravek BeneFIX obsahuje pouze faktor IX, je třeba pamatovat na možné riziko trombózy a diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Vzhledem k tomu, že bylo použití koncentrátů komplexu faktoru IX v minulosti spojováno s rozvojem tromboembolických komplikací, použití přípravků s faktorem IX může být potenciálně nebezpečné u pacientů se známkami fibrinolýzy a u pacientů s diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC). Vzhledem k potenciálnímu riziku trombotických komplikací je třeba při podávání tohoto přípravku pacientům s onemocněním jater, po operaci, novorozeným dětem, pacientům s rizikem trombózních jevů nebo DIC zahájit klinické sledování časných známek trombotické a konzumpční koagulopatie provedením příslušných biologických testů. V každé z těchto situací je třeba zvážit výhody léčby přípravkem BeneFIX proti riziku uvedených komplikací.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebyly hodnoceny (viz také body 4.2 a 4.8). Po podávání přípravku BeneFIX kontinuální infuzí centrálním venózním katetrem (viz také bod 4.8) byly v post-marketingovém období hlášeny trombotické příhody, včetně život ohrožujícího syndromu vena cava superior (SVC) u kriticky nemocných novorozenců.

Kardiovaskulární příhody

U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie pomocí FIX zvýšit kardiovaskulární riziko.

Nefrotický syndrom

Nefrotický syndrom byl hlášen při pokusech o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX a anamnézou alergické reakce. Bezpečnost a účinnost přípravku BeneFIX při indukci imunitní tolerance nebyla dosud stanovena.

Zvláštní populace

Klinické studie zatím neposkytly dostatečné údaje o léčbě přípravkem BeneFIX u dosud neléčených pacientů (DNP).

Záznam o podání

Důrazně se doporučuje zaznamenat název a číslo šarže při každém podání přípravku BeneFIX pacientovi, aby se zachovala informace propojující pacienta a šarži léčivého přípravku. Pacienti mohou nalepit jeden z odlepovacích štítků na injekční lahvičce do svého deníku ke zdokumentování čísla šarže nebo ke hlášení jakýchkoli nežádoucích účinků.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor IX (rDNA) s jinými léčivými přípravky.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Studie reprodukce na zvířatech s faktorem IX nebyly realizovány. Vzhledem ke vzácnosti výskytu hemofilie B u žen nejsou zkušenosti s použitím faktoru IX během těhotenství a kojení. Faktor IX se má proto během těhotenství a kojení použít pouze v případě, je-li jasně indikován.

Účinek přípravku BeneFIX na fertilitu nebyl stanoven.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek BeneFIX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Byly pozorovány hypersenzitivní nebo alergické reakce (jež mohou zahrnovat angioedém, pálení a bodavý pocit v místě infuze, zimnici, prchavé zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tísnivý pocit na prsou, mravenčení, zvracení, sípot), které se mohou v některých případech rozvinout až do závažné anafylaxe (včetně šoku). V některých případech se tyto reakce rozvinuly až do závažné anafylaxe a vyskytly se v těsné časové souvislosti se vznikem inhibitorů faktoru IX (viz také bod 4.4). Nefrotický syndrom byl hlášen při pokusech o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX a anamnézou alergické reakce.

Velmi vzácně byl pozorován vznik protilátek proti křeččímu proteinu se souvisejícími hypersenzitivními reakcemi.

U pacientů s hemofilií B může dojít k tvorbě neutralizujících protilátek (inhibitorů) proti faktoru IX. Pokud se takové inhibitory vyskytnou, projeví se tento stav nedostatečnou klinickou odpovědí na léčbu. V takových případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum pro hemofiliky.

Existuje potenciální riziko tromboembolických příhod po podání přípravků obsahujících faktor IX, viz bod 4.4.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Níže uvedená tabulka byla sestavena podle klasifikace orgánových systémů MedDRA (třída orgánového systému a preferovaný termín). Četnosti byly vyhodnoceny podle následujícího pravidla: velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), méně časté ( 1/1000 až 1/100), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené během klinických studií dříve léčených pacientů a zjištěné během používání po uvedení přípravku na trh. Četnosti vycházejí ze všech nežádoucích příhod vzniklých během léčby s prokázanou kauzalitou ve sloučených klinických studiích s 224 subjekty.

V jednotlivých skupinách četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí podle klesající závažnosti.

 

Třída orgánového

Velmi

Časté

 

Méně časté

Četnost není známa

 

systému

časté

≥ 1/100

 

≥ 1/1000 až

(z dostupných údajů

 

 

≥ 1/10

až < 1/10

 

< 1/100

nelze určit)

 

 

 

 

 

 

Infekce a infestace

 

 

 

Celulitida v

 

 

 

 

 

 

místě infuzea

 

Poruchy krve a

 

 

 

Inhibice

 

lymfatického systému

 

 

 

faktoru IXb

 

Poruchy imunitního

 

Hypersenzitivitac

 

 

Anafylaktická reakce*

systému

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

Bolest

Závratě,

 

Somnolence,

 

systému

hlavyd

dysgeuzie

 

tremor

 

Poruchy oka

 

 

 

Postižení

 

 

 

 

 

 

zrakue

 

Srdeční poruchy

 

 

 

Tachykardief

 

Cévní poruchy

 

Flebitida,

 

Hypotenzeh

Syndrom horní duté

 

 

 

prchavé zrudnutíg

 

 

žílyi,*,

 

 

 

 

 

 

hluboká žilní

 

 

 

 

 

 

trombóza*,

 

 

 

 

 

 

trombóza*,

 

 

 

 

 

 

tromboflebitida*

Respirační, hrudní a

Kašelj

 

 

 

 

mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

Gastrointestinální

 

Zvracení, nauzea

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a

 

Vyrážkak,

 

 

 

podkožní tkáně

 

kopřivka

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

 

 

Renální

 

močových cest

 

 

 

infarktl

 

Celkové poruchy a

Pyrexie

Hrudní

 

 

Nedostatečná

reakce v místě aplikace

 

dyskomforto,

 

 

odpověď na léčbu*

 

 

 

reakce v místě

 

 

 

 

 

 

infuzen, bolest v

 

 

 

 

 

 

místě infuzem

 

 

 

Vyšetření

 

 

 

 

Nedostatečná hodnota

 

 

 

 

 

 

recovery faktoru IX p, *

* Nežádoucí účinek léčivého přípravku zjištěný po jeho uvedení na trh

 

a

včetně celulitidy

 

 

 

 

 

b

tvorba nízkého titru přechodného inhibitoru

 

 

c

včetně hypersenzitivity na lék, angioedému, bronchospasmu, sípotu, dyspnoe a laryngospasmu

d

včetně migrény, sinusální bolesti hlavy

 

 

 

 

e

včetně scintilačního skotomu a rozmazaného vidění

 

 

f

včetně zvýšené srdeční frekvence a sinusové tachykardie

 

 

g

včetně návalu horka, pocitu horka a teplé kůže

 

 

h

včetně sníženého krevního tlaku

 

 

 

 

i

syndrom horní duté žíly (SHDŽ) u kriticky nemocných novorozenců, kteří dostávali kontinuální infuzi

j

přípravku BeneFIX centrálním žilním katetrem

 

 

včetně produktivního kašle

 

 

 

 

k

včetně makulózní vyrážky, papulózní vyrážky a makulopapulózní vyrážky

 

l

rozvinul se u pacienta pozitivního na přítomnost protilátek proti hepatitidě C 12 dnů po podání dávky

 

přípravku BeneFIX na ošetření krvácivé příhody

 

 

m včetně bolesti v místě injekce, nepříjemných pocitů v místě infuze

 

 

n

včetně pruritu v místě infuze, erytému v místě infuze

 

 

o

včetně bolesti na hrudi a tísnivého pocitu na prsou

 

 

p

Toto je doslovný výraz. Není k dispozici preferovaný termín dle MedDRA 17.1.

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

Přecitlivělost/alergické reakce

V případě podezření na hypersenzitivní reakci, u níž se má za to, že souvisí s podáváním přípravku BeneFIX viz body 4.2 a 4.4.

Tvorba inhibitoru

Klinicky relevantní, slabě reagující inhibitor, byl zjištěn u jednoho z 65 pacientů (včetně 9 pacientů účastnících se pouze chirurgické studie) dostávajících přípravek BeneFIX, kteří dříve dostávali přípravky odvozené z plazmy. Tento pacient byl schopen pokračovat v léčbě přípravkem BeneFIX, přičemž se v anamnéze neobjevil nárůst hladin inhibitoru nebo anafylaxe (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

U dětí mohou být alergické reakce častější než u dospělých.

K dispozici nejsou dostatečné údaje k poskytnutí informací o výskytu inhibitorů u DNP (viz též bod 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování při podávání přípravků obsahujících rekombinantní koagulační faktor IX.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, koagulační faktor IX; ATC kód: B02BD04

Mechanismus účinku

Přípravek BeneFIX obsahuje rekombinantní koagulační faktor IX (nonacog alfa). Rekombinantní koagulační faktor IX je glykoprotein s jedním řetězcem o přibližné molekulové hmotnosti 55 kDa, který je členem rodiny vitamin K-dependentních koagulačních faktorů typu serinových proteáz.

Rekombinantní koagulační faktor IX je léčivý bílkovinný přípravek připravený pomocí rekombinantní DNA, který má strukturální a funkční charakteristiky srovnatelné s endogenním faktorem IX. Faktor IX je aktivován faktorem VII a komplexem tkáňového faktoru vnější cestou, a také faktorem XIa vnitřní cestou koagulace. Aktivovaný faktor IX v kombinaci s aktivovaným faktorem VIII aktivují faktor X. Konečným výsledkem je konverze protrombinu na trombin. Trombin poté konvertuje fibrinogen na fibrin a vzniká krevní sraženina. Aktivita faktoru IX u pacientů trpících hemofilií B chybí nebo je značně snížená a může být nutná substituční terapie.

Farmakodynamické účinky

Hemofilie B je dědičná, na pohlaví vázaná porucha krevní srážlivosti způsobená sníženou hladinou faktoru IX, jejímž výsledkem je profuzní krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, a to buď spontánně nebo v důsledku náhodného nebo chirurgického poranění. Substituční léčba zvyšuje hladinu faktoru IX v plazmě, a dočasně tak napravuje nedostatek faktoru a sklon ke krvácení.

Pediatrická populace

Analýza účinnosti ve studii 3090A1-301-WW byla založena na 22 vyhodnocovaných pediatrických pacientech v profylaktickém režimu včetně 4 pacientů s léčbou podle potřeby (on-demand), kteří zakrátko přešli na profylaxi. Dva pacienti podstoupili chirurgické procedury (cirkumcize a zavedení port-a-cathu). Analýza bezpečnosti 25 vyhodnocovaných pacientů prokázala očekávaný bezpečnostní profil. Jediný zdokumentovaný závažný nežádoucí účinek související s přípravkem BeneFIX byl hlášen u jediného DNP, u něhož došlo k přecitlivělosti a rozvoji inhibitorů.

Ve dvou otevřených studiích bylo zjištěno, že přípravek BeneFIX lze bezpečně podávat v dávce

100 IU/kg jednou týdně. Avšak poločas přípravku (viz bod 5.2) a omezené farmakokinetické údaje pro režim s podáváním jednou týdně neumožňují doporučit tento režim všeobecně k dlouhodobé profylaxi u pacientů se závažnou hemofilií B.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

V randomizované zkřížené farmakokinetické studii bylo prokázáno, že přípravek BeneFIX rekonstituovaný v 0,234% roztoku chloridu sodného je farmakokineticky ekvivalentní dříve prodávanému přípravku BeneFIX (rekonstituovanému sterilní vodou) u 24 dříve léčených pacientů (≥ 12 let) při dávce 75 IU/kg. Dále byly farmakokinetické parametry sledovány u 23 z těchto pacientů po opakovaném podávání přípravku BeneFIX po dobu 6 měsíců a v porovnání se stejnými parametry získanými při počátečním vyhodnocení bylo zjištěno, že zůstávají nezměněné. V tabulce 1 je uvedeno shrnutí farmakokinetických údajů.

Tabulka 1. Odhad farmakokinetických parametrů u přípravku BeneFIX (75 IU/kg) při zahájení studie a v 6. měsíci u dříve léčených pacientů s hemofilií B

Parametr

Při zahájení studie n = 24

6. měsíc n = 23

Průměr ± SD

Průměr ± SD

 

Cmax (IU/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(IU·h/dl)

± 237

± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/h/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Biologická dostupnost

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

(IU/dl na IU/kg)

 

 

 

 

Zkratky: AUC= plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v čase od času nula do nekonečna; Cmax = maximální koncentrace; t1/2 = poločas eliminace z plazmy; CL = clearance; SD = směrodatná odchylka.

Farmakokinetický model populace byl vytvořen pomocí dat shromážděných od 73 pacientů ve věku 7 měsíců až 60 let. Tabulka 2 ukazuje parametry odhadnuté pomocí finálního dvoukompartmentového modelu. Batolata a děti měly vyšší clearance, větší distribuční objem, kratší poločas eliminace a nižší zotavení (recovery) než dospívající a dospělí. Konečná fáze nebyla jednoznačně pokryta v důsledku nedostatku dat od vyhodnocovaných dětských pacientů mladších 6 let pro období po 24 hodinách.

Tabulka 2. Střední farmakokinetické parametry směrodatná odchylka založené na jednotlivých Bayesových odhadech z farmakokinetické analýzy populace

Věková

Batolata

Děti

Děti

Dospívající

Dospělí

skupina (roky)

< 2

2 až < 6

6 až < 12

12 až < 18

18 až 60

 

 

 

 

 

 

 

Počet subjektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance

13,1

2,1

13,1

± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

(ml/h/kg)

 

 

 

 

 

 

 

Vss (ustálený

± 25

234 ± 49

225 ± 59

objem, ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

Poločas

15,6

1,2

16,7

± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

eliminace (h)

 

 

 

 

 

 

 

Biologická

 

 

 

 

 

 

dostupnost

0,61

0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

(IU/dl na

 

 

 

 

 

 

IU/kg)

 

 

 

 

 

 

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních studií genotoxicity, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie kancerogenity a účinků na plodnost a narušení vývoje plodu nebyly realizovány.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharosa

Glycin

Histidin

Polysorbát 80

Rozpouštědlo

Roztok chloridu sodného

6.2Inkompatibility

Protože chybí studie kompatibility, nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky. Používejte pouze dodanou infuzní soupravu. Léčba může selhat v důsledku adsorpce faktoru IX na vnitřní povrch některé části infuzního zařízení.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

Rekonstituovaný přípravek neobsahuje protimikrobní přísadu a má být použit okamžitě, avšak ne později než do 3 hodin po rekonstituci. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 3 hodin při teplotě do 25 C.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.

6.5Druh obalu a obsah balení

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek v 10 ml injekční lahvičce (sklo typ 1) se zátkou (chlorobutyl) a odtrhávacím uzávěrem (hliník) a 5 ml čirého, bezbarvého rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce (sklo typ 1) s pístovou zátkou (bromobutyl), kryt hrotu (bromobutyl) a sterilní adaptér na injekční lahvičku k rozpouštění, sterilní infuzní souprava, dva alkoholem napuštěné tampony, náplast a gázový polštářek.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek BeneFIX se podává intravenózní infuzí po rekonstituci lyofilizovaného prášku pro injekční roztok v dodaném rozpouštědle (0,234% vodný roztok chloridu sodného) v předplněné injekční stříkačce (viz bod 3 pokyny k rekonstituci léčivého přípravku uvedené v Příbalové informaci).

Přípravek BeneFIX po rekonstituci obsahuje polysorbát-80, o němž je známo, že zvyšuje rychlost extrakce di-(2-ethyl hexyl)ftalátu (DEHP) z polyvinylchloridu (PVC). Toto je třeba vzít v úvahu během přípravy a podávání přípravku BeneFIX. Je důležité, aby byla bedlivě dodržována doporučení uvedená v bodu 4.2.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Protože použití přípravku BeneFIX kontinuální infuzí nebylo hodnoceno, přípravek BeneFIX nesmí být mísen s infuzními roztoky ani nesmí být podán v infuzi.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. srpna 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 20. července 2012

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis