Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Benlysta (belimumab) – Souhrn údajů o přípravku - L04AA26

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Benlysta
Kód ATCL04AA26
Látkabelimumab
VýrobceGlaxo Group Ltd.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 120 mg. Po rekonstituci roztok obsahuje 80 mg belimumabum v 1 ml.

Benlysta 400 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 400 mg. Po rekonstituci roztok obsahuje 80 mg belimumabum v 1 ml.

Belimumab je lidská monoklonální protilátka IgG1λ produkovaná buněčnou linií savčích buněk (NS0) pomocí rekombinantní DNA technologie.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Bílý až téměř bílý prášek.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Benlysta je určený jako přídatná léčba u dospělých pacientů s aktivním systémovým lupus erythematodes (SLE) s pozitivními autoprotilátkami s vysokým stupněm aktivity onemocnění [např. pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA) a nízká hladina komplementu] navzdory standardní léčbě (viz bod 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Benlysta zahajuje a dohlíží na ni kvalifikovaný lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě SLE. Infuzi přípravku Benlysta podává kvalifikovaný zdravotnický pracovník se zkušenostmi s infuzní léčbou.

Podávání přípravku Benlysta může vyvolat závažné nebo život ohrožující reakce přecitlivělosti a reakce na infuzi. Několik hodin po podání infuze byl u pacientů hlášen vývoj příznaků akutní

přecitlivělosti. Byly zaznamenány rekurentní klinicky závažné reakce po příslušném úvodním zaléčení příznaků (viz body 4.4 a 4.8). Proto je třeba přípravek Benlysta podávat v prostředí, kde je vybavení ke zvládnutí takových reakcí okamžitě k dispozici. Vzhledem k riziku opožděného nástupu reakcí přecitlivělosti by měli pacienti setrvat pod lékařským dohledem po delší dobu (po dobu několika hodin) po podání alespoň dvou prvních infuzí.

Pacienti léčení přípravkem Benlysta by si měli být vědomi možného rizika závažných nebo život ohrožujících reakcí přecitlivělosti a jejich možného opožděného nástupu. V průběhu užívání přípravku

Benlysta by měla příbalová informace poskytnout pacientovi tyto údaje (viz bod 4.4).

Dávkování

Před podáním infuze přípravku Benlysta lze podat premedikaci, která zahrnuje antihistaminikum s antipyretikem nebo bez něho (viz bod 4.4).

Doporučené dávkovací schéma je 10 mg/kg přípravku Benlysta ve dnech 0, 14 a 28 a poté ve

4týdenních intervalech. Stav pacienta je třeba pravidelně hodnotit. Pokud po 6 měsících léčby nedojde ke zlepšení kontroly onemocnění, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Benlysta.

Zvláštní populace

Starší osoby (> 65 let)

Účinnost a bezpečnost přípravku Benlysta u starších pacientů nebyly stanoveny.

Údaje od pacientů > 65 let jsou omezené na < 1,6 % hodnocené populace. Proto se užití přípravku Benlysta u starších pacientů nedoporučuje, pokud očekávaný prospěch z léčby nepřeváží možná rizika. Pokud se podávání přípravku Benlysta starším pacientům považuje za nezbytné, není nutná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Belimumab byl hodnocen u omezeného počtu pacientů se SLE s poruchou renálních funkcí.

Na základě dostupných informací není u pacientů s mírnou, středně závažnou ani závažnou poruchou funkce ledvin nutná úprava dávkování. Vzhledem k nedostatku údajů je však nutné u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin postupovat s opatrností (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné zvláštní studie s přípravkem Benlysta. Není pravděpodobné, že by u pacientů s poruchou funkce jater byla nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost přípravku Benlysta u dětí a dospívajících (mladších než 18 let) nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Benlysta se podává intravenózně pomocí infuze a před podáním se musí rekonstituovat a naředit. Další informace týkající se rekonstituce, ředění a uchovávání léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

Přípravek Benlysta se podává pomocí infuze po dobu 1 hodiny.

Přípravek Benlysta se nesmí podávat formou intravenózního bolusu.

Pokud se u pacienta rozvinou příznaky reakce na infuzi, je možné rychlost infuze zpomalit, nebo infuzi přerušit. Pokud se u pacientů objeví potenciálně život ohrožující nežádoucí účinky, musí se infuze okamžitě ukončit (viz body 4.4 a 4.8).

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Benlysta nebyl hodnocen u následujících skupin pacientů a není doporučen u:

těžkého aktivního postižení centrálního nervového systému při lupusu;

závažné aktivní lupusové nefritidy (viz bod 5.1);

HIV;

pacientů s anamnézou nebo právě probíhající hepatitidou B nebo C;

hypogamaglobulinémie (IgG < 400 mg/dl) nebo deficience IgA (IgA < 10 mg/dl);

pacientů s anamnézou orgánové transplantace nebo transplantace hematopoetických kmenových buněk/kostní dřeně nebo transplantace ledvin.

Společné užití s léčbou cílenou na B-lymfocyty nebo cyklofosfamidem

Přípravek Benlysta nebyl hodnocen v kombinaci s další léčbou cílenou na B-lymfocyty ani intravenózně podávaným cyklofosfamidem. Pokud je přípravek Benlysta podáván společně s další léčbou cílenou na B-lymfocyty nebo cyklofosfamidem, je třeba postupovat s opatrností.

Reakce na infuzi a hypersenzitivita

Podávání přípravku Benlysta může vést k reakcím přecitlivělosti a infuzním reakcím, které mohou být závažné a fatální. V případě závažných reakcí je nutné podávání přípravku Benlysta ukončit a podat vhodnou léčbu (viz bod 4.2). Riziko reakcí přecitlivělosti je největší u prvních dvou infuzí; avšak před podáním každé infuze by mělo být riziko zváženo. Pacienti s anamnézou polyvalentní alergie na léčiva nebo s významnou přecitlivělostí mohou mít zvýšené riziko.

Před podáním infuze přípravu Benlysta lze podat premedikaci, která zahrnuje antihistaminikum

s antipyretikem nebo bez něho. Není k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné říci, zda premedikace snižuje četnost nebo závažnost infuzních reakcí.

V klinických studiích se závažné reakce na infuzi a reakce přecitlivělosti objevovaly přibližně u 0,9 % pacientů a zahrnovaly anafylaktickou reakci, bradykardii, hypotenzi, angioedém a dyspnoe. Reakce na infuzi se objevovaly častěji během prvních dvou infuzí a měly tendenci ke zmírňování během následujících infuzí (viz bod 4.8). Několik hodin po podání infuze byl u pacientů hlášen vývoj příznaků akutní přecitlivělosti. Byly zaznamenány rekurentní klinicky závažné reakce po příslušném úvodním zaléčení příznaků (viz body 4.2 a 4.8). Proto je třeba přípravek Benlysta podávat v prostředí, kde je vybavení ke zvládnutí takových reakcí okamžitě k dispozici. Vzhledem k možnosti opožděného nástupu reakce přecitlivělosti mají pacienti po podání alespoň prvních dvou infuzí setrvat pod lékařským dohledem po delší dobu (po dobu několika hodin). Pacienti mají být poučeni, že reakce přecitlivělosti jsou možné v den infuze nebo den po infuzi, a mají být informováni o možných známkách a příznacích a možnosti návratu reakce. Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví jakýkoli z těchto příznaků. Příbalová informace má být pacientovi poskytnuta při každém podání přípravku Benlysta (viz bod 4.2).

Byly pozorovány také neakutní hypersenzitivní reakce opožděného typu, které zahrnovaly příznaky jako vyrážka, nauzea, únava, myalgie, bolest hlavy a otok obličeje.

Infekce

Mechanismus účinku belimumabu může zvyšovat riziko rozvoje infekcí, včetně oportunních infekcí. U pacientů se SLE, léčených imunosupresivní terapií včetně belimumabu, byly hlášeny závažné infekce, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). Při rozhodování, zda použít přípravek Benlysta

u pacientů se závažnými nebo chronickými infekcemi nebo s anamnézou rekurentní infekce, má lékař postupovat s opatrností. Pacienti, u kterých dojde k rozvoji infekce během léčby přípravkem Benlysta, mají být pečlivě sledováni a má být pečlivě zváženo přerušení imunosupresivní léčby včetně léčby belimumabem až do zvládnutí infekce. Riziko použití přípravku Benlysta u pacientů s aktivní nebo latentní tuberkulózou není známo.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

U pacientů se SLE léčených přípravkem Benlysta byla hlášena progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Lékaři musí zvláště pozorně sledovat příznaky ukazující na PML, kterých si pacient nemusí všimnout (např. kognitivní, neurologické nebo psychiatrické symptomy a příznaky). Pacienta je třeba monitorovat z hlediska možného výskytu těchto nových příznaků nebo jejich zhoršení a pokud se vyskytnou, je nutno odeslat pacienta k neurologovi, aby použil správné diagnostické metody pro PML. Je-li podezření na PML, je nutno podávání přerušit, dokud není PML vyloučena.

Imunizace

Třicet dnů před podáním přípravku Benlysta ani společně s léčbou přípravkem Benlysta se nemají podávat živé očkovací látky, protože klinická bezpečnost tohoto podávání nebyla zatím stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se sekundárního přenosu infekce z osob, které byly očkovány živou očkovací látkou, na pacienty dostávající přípravek Benlysta.

Vzhledem k mechanismu účinku může belimumab ovlivňovat odpověď na imunizaci. Nicméně,

v malé studii hodnotící reakce na 23valentní pneumokokovou vakcínu, celkové imunitní odpovědi na různé sérotypy byly podobné u pacientů se SLE, užívajících přípravek Benlysta, ve srovnání s těmi, kteří užívali standardní imunosupresivní terapii v době očkování. K dispozici nejsou dostatečné údaje, ze kterých by bylo možné vyvodit důsledky týkající se schopnosti subjektů léčených přípravkem Benlysta dosáhnout protektivní odpovědi na očkovací látky.

Omezené údaje naznačují, že přípravek Benlysta významně neovlivňuje schopnost udržet protektivní imunitní odpověď na imunizaci, která byla provedena před podáváním přípravku Benlysta. V jedné podstudii bylo u malé skupiny pacientů, kteří byli již dříve očkovaní proti tetanu, pneumokokovi nebo chřipce, prokázáno, že si udrželi protektivní titry protilátek i po léčbě přípravkem Benlysta.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

Imunomodulační léčivé přípravky, včetně belimumabu, mohou zvyšovat riziko maligního onemocnění. Pokud je zvažována léčba belimumabem u pacientů s anamnézou maligního onemocnění nebo pokud se zvažuje pokračování v léčbě pacientů, u kterých se rozvinulo maligní onemocnění, je třeba postupovat s opatrností. Pacienti s maligním onemocněním v průběhu posledních 5 let nebyli ve studiích hodnoceni, s výjimkou bazocelulárního nebo dlaždicobuněčného karcinomu kůže nebo karcinomu cervixu, který byl zcela odstraněn nebo adekvátně léčen.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, dá se tedy považovat za sodíku prostý.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Benlysta a po dobu nejméně 4 měsíců od ukončení léčby užívat účinnou antikoncepci.

Těhotenství

K dispozici je pouze omezené množství údajů týkajících se užití přípravku Benlysta u těhotných žen.

Žádné formální studie nebyly provedeny. Kromě očekávaného farmakologického účinku, tj. snížení

počtu B-lymfocytů, neukazovaly studie se zvířaty u opic na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Přípravek Benlysta se nemá podávat v průběhu těhotenství, pokud potenciální přínos nepřeváží potenciální riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Benlysta vylučuje do mateřského mléka, nebo zda se po požití systémově vstřebává. Belimumab byl však detekován v mléku samic opic, kterým byl podáván v dávce 150 mg/kg každé dva týdny.

Vzhledem k tomu, že se mateřské protilátky (IgG) vylučují do mateřského mléka, doporučuje se, aby se při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu přípravkem Benlysta, vzal v úvahu prospěch z kojení pro dítě a prospěch z léčby pro ženu.

Fertilita

Údaje týkající se účinků belimumabu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Účinky na samčí ani samičí fertilitu nebyly ve studiích se zvířaty hodnoceny (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Na základě farmakologie přípravku Benlysta se žádné závažné účinky na tyto činnosti neočekávají. Při posuzování schopnosti pacienta provádět úkony, které vyžadují rozhodování, motorické nebo kognitivní schopnosti, je třeba vzít v úvahu klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků přípravku Benlysta.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Benlysta u pacientů se SLE byla hodnocena ve 3 placebem kontrolovaných studiích. Údaje popsané níže odrážejí expozici 674 pacientů se SLE přípravku Benlysta v dávce 10 mg/kg, včetně 472 pacientů, kteří podstoupili expozici po dobu alespoň 52 týdnů. Níže uvedené bezpečnostní údaje zahrnují u některých pacientů i údaje po 52. týdnu. Jsou zahrnuty i údaje

z post-marketingových hlášení.

Pacienti dostávali přípravek Benlysta v dávce 10 mg/kg intravenózně po dobu 1 hodiny ve dnech 0, 14 a 28 a poté každých 28 dnů po dobu 52 týdnů.

Většina pacientů dostávala rovněž současně jeden nebo více z následujících léků k léčbě SLE: kortikosteroidy, imunomodulační léčivé přípravky, antimalarika, nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky.

Nežádoucí účinky byly hlášeny u 93 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 92 % pacientů léčených placebem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (≥ 10 % pacientů se SLE léčených přípravkem Benlysta v kombinaci se standardní léčbou a s výskytem ≥ 1 % vyšším než u placeba) byla nauzea, průjem a pyrexie. Podíl pacientů, kteří přerušili léčbu z důvodu nežádoucích účinků, byl 7 % ve skupině pacientů léčených přípravkem Benlysta i pacientů léčených placebem.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou shrnuty níže podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle jejich četnosti. Kategorie četností jsou následující:

Velmi časté

> 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 až < 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až < 1/1 000

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle jejich klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek (účinky)

 

 

 

Infekce a infestace

Velmi časté

Bakteriální infekce, např.

 

 

bronchitida, cystitida

 

Časté

Virová gastroenteritida, faryngitida,

 

 

nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického

Časté

Leukopenie

systému

 

 

Poruchy imunitního systému

Časté

Reakce přecitlivělosti*

 

Méně časté

Anafylaktická reakce, angioedém

 

Vzácné

Reakce opožděného typu, neakutní

 

 

hypersenzitivní reakce

Psychiatrické poruchy

Časté

Deprese, nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Migréna

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, nauzea

Poruchy kůže a podkožní

Méně časté

Kopřivka, vyrážka

tkáně

 

 

Poruchy svalové a kosterní

Časté

Bolest končetin

soustavy a poruchy pojivové

 

 

tkáně

 

 

Celkové poruchy a reakce

Časté

Reakce související s infuzí*, pyrexie

v místě aplikace

 

 

*„Reakce přecitlivělosti“ pokrývá skupinu pojmů (včetně anafylaxe), které se mohou manifestovat širokým spektrem příznaků, včetně hypotenze, angioedému, kopřivky nebo jiné vyrážky, svědění a dyspnoe. „Reakce související s infuzí“ pokrývá skupinu pojmů a může se manifestovat širokým spektrem příznaků, včetně bradykardie, myalgie, bolesti hlavy, vyrážky, kopřivky, pyrexie, hypotenze, hypertenze, závrati a arthralgie. Vzhledem

k překrývání subjektivních a objektivních příznaků není možné ve všech případech přesně rozlišit mezi reakcí přecitlivělosti a reakcemi souvisejícími s infuzí.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce související s infuzí a hypersenzitivita: Incidence reakcí na infuzi a reakcí přecitlivělosti, které se objevily během aplikace infuze, nebo stejný den, kdy byla aplikována infuze, je 17 % ve skupině pacientů dostávajících přípravek Benlysta a 15 % ve skupině pacientů dostávající placebo, přičemž u 1 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 0,3 % pacientů léčených placebem bylo nutné trvalé přerušení léčby. Tyto reakce byly obecně pozorovány v den podání infuze, ale akutní reakce přecitlivělosti se rovněž mohou vyskytnout den po podání infuze. Pacienti s anamnézou polyvalentní alergie na léčiva nebo s významnou přecitlivělostí mohou mít zvýšené riziko.

Infekce: Celková incidence infekcí byla 70 % ve skupině dostávající přípravek Benlysta a 67 % ve skupině dostávající placebo. Infekce, které se objevovaly u nejméně 3 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a s nejméně o 1 % vyšší četností než u pacientů dostávající placebo, byly nazofaryngitida, bronchitida, faryngitida, cystitida a virová gastroenteritida. Závažné infekce se objevovaly u 5 % pacientů léčených přípravkem Benlysta nebo placebem. Infekce, které vedly

k ukončení léčby, se objevily u 0,6 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a u 1 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo. U pacientů léčených přípravkem Benlysta byly hlášeny oportunní infekce. Některé infekce byly závažné nebo fatální.

Leukopenie: Incidence leukopenie, hlášené jako nežádoucí účinek, byla 4 % ve skupině pacientů léčených přípravkem Benlysta a 2 % ve skupině, které bylo podáváno placebo.

Psychiatrické poruchy: Insomnie byla zaznamenána u 7 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Benlysta a 5 % pacientů ve skupině dostávající placebo. Deprese byla hlášena u 5 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 4 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Gastrointestinální poruchy: U obézních pacientů [Body mass index (BMI) > 30 kg/m2)] léčených přípravkem Benlysta byl hlášený vyšší výskyt nauzey, zvracení a průjmu ve srovnání s placebem a ve srovnání s pacienty s normální tělesnou hmotností (BMI ≥ 18,5 až ≤ 30 kg/m2). Žádný z těchto gastrointestinálních nežádoucích účinků u obézních pacientů nebyl závažný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

S předávkováním přípravkem Benlysta jsou omezené klinické zkušenosti. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s předávkováním byly shodné s nežádoucími účinky očekávanými u belimumabu.

U člověka bylo zaznamenáno podání dvou dávek až 20 mg/kg podaných po 21 dnech pomocí intravenózní infuze bez následného zvýšení incidence nebo závažnosti nežádoucích účinků ve srovnání s dávkami 1, 4 nebo 10 mg/kg.

V případě neúmyslného předávkování je třeba pacienta pečlivě sledovat a pokud je to nutné, podat podpůrnou léčbu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: selektivní imunosupresiva, ATC kód: L04AA26

Mechanismus účinku

Přípravek Benlysta je lidská monoklonální protilátka IgG1λ, která specificky rozpoznává solubilní aktivační protein lidských B-lymfocytů (BLyS, rovněž nazývaný BAFF a TNFSF13B). Přípravek

Benlysta blokuje vazbu solubilního BLyS, faktoru přežití B-lymfocytů, na jeho receptory na B-lymfocytech. Přípravek Benlysta se neváže na B-lymfocyty přímo, ale prostřednictvím vazby BLyS. Přípravek Benlysta inhibuje přežití B-lymfocytů, včetně autoreaktivních B-lymfocytů a snižuje diferenciaci B-lymfocytů na plasmatické buňky produkující imunoglobuliny.

Hladiny BLyS jsou zvýšené u pacientů se SLE a dalšími autoimunitními onemocněními. Existuje souvislost mezi plazmatickými hladinami BLyS a aktivitou SLE. Relativní podíl hladin BLyS na patofyziologii SLE není zatím úplně objasněný.

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích byly pozorovány změny biologických markerů. U pacientů

s hypergamaglobulinémií byla pozorována normalizace hladin IgG do 52. týdne u 49 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 20 % pacientů dostávajících placebo.

U pacientů s pozitivními protilátkami proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA) došlo u 16 % pacientů léčených přípravkem Benlysta ke konverzi na anti-dsDNA negativní do 52. týdne ve srovnání se 7 % pacientů dostávajících placebo.

U pacientů s nízkými hladinami komplementu byla normalizace C3 a C4 do 52. týdne pozorovaná u 38 % a 44 % pacientů dostávajících přípravek Benlysta a 17 % a 19 % pacientů dostávajících placebo.

Z antifosfolipidových protilátek byly hodnoceny pouze protilátky proti kardiolipinu. V 52. týdnu bylo u IgA protilátek proti kardiolipinu pozorováno 37% snížení (p = 0,0003), u IgG protilátek proti kardiolipinu 26% snížení (p = 0,0324) a u IgM protilátek proti kardiolipinu 25% snížení (p = NS, 0,46).

Změny B-lymfocytů (včetně naivních, paměťových a aktivovaných B-lymfocytů a plazmatických buněk) a hladiny IgG, vyskytující se u pacientů při probíhající intravenózní léčbě belimumabem, byly sledovány v dlouhodobé nekontrolované pokračovací studii. Po léčbě trvající 7 a půl roku (včetně

72týdenní úvodní studie) byl pozorován významný a trvalý pokles různých subpopulací B-lymfocytů vedoucí k 87% snížení mediánu naivních B buněk, 67% snížení u paměťových B buněk, 99%

u aktivovaných B buněk a k 92% snížení mediánu plazmatických buněk po více než 7leté léčbě. Po přibližně 7 letech bylo pozorováno 28% snížení mediánu hladin IgG, u 1,6 % subjektů s poklesem hladin IgG pod 400 mg/dl. Hlášený výskyt nežádoucích účinků byl v průběhu studie celkově stabilní nebo klesal.

Imunogenicita

Citlivost testu na neutralizační protilátky a nespecifické protilátky proti léku (ADA, anti-drug antibody) je limitovaná přítomností léčivé látky ve shromážděných vzorcích. Skutečný výskyt neutralizačních protilátek a nespecifických protilátek proti léku ve studijní populaci proto není znám. Ve dvou studiích fáze III byli na přetrvávající přítomnost protilátek proti belimumabu testováni pozitivně 4 pacienti z 563 (0,7 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg a 27 pacientů z 559 (4,8 %) ve skupině dostávající dávku 1 mg/kg.

Mezi subjekty ve studiích fáze III, u kterých přetrvávala pozitivita protilátek, prodělal infuzní reakci v den podání dávky 1 subjekt z 10 (10 %) ve skupině s placebem, 2 subjekty z 27 (7 %) ve skupině s dávkou 1 mg/kg a 1 subjekt ze 4 (25 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg. Všechny tyto reakce na infuzi byly nezávažné, nebo mírně a středně závažné. U několika pacientů s ADA byly hlášeny závažné/těžké nežádoucí účinky. Výskyt infuzních reakcí mezi subjekty s přetrvávající pozitivitou protilátek byl srovnatelný s výskytem u ADA negativních pacientů: 75/552 (14 %) ve skupině

s placebem, 78/523 (15 %) ve skupině s dávkou 1 mg/kg a 83/559 (15 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku Benlysta byla hodnocena ve 2 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích u 1 684 pacientů s klinickou diagnózou SLE stanovenou podle klasifikačních kritérií American College of Rheumatology. Pacienti měli aktivní SLE definovaný jako SELENA-SLEDAI (SELENA = Safety of Estrogens in Systemic Lupus Erythematosus National

Assessment; SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) skóre ≥ 6

a pozitivními výsledky testu na antinukleární protilátky (ANA) při screeningovém vyšetření (titr ANA

≥ 1:80 a/nebo pozitivní anti-dsDNA [≥ 30 jednotek/ml]). Pacienti dostávali stabilní režim léčby SLE, který sestával z kortikosteroidů, antimalarik, NSAID nebo dalších imunosupresiv a to samotných nebo v kombinaci. Tyto dvě studie byly designově podobné s jediným rozdílem: BLISS-76 byla 76týdenní studie a BLISS-52 byla 52týdenní studie. V obou studiích byl primární koncový parametr hodnocen

v 52 týdnech.

Pacienti, kteří měli závažnou formu aktivní lupusové nefritidy, a pacienti, kteří měli závažné aktivní postižení centrálního nervového systému (CNS) při lupusu, byli ze studií vyloučeni.

Studie BLISS-76 byla primárně prováděna v severní Americe a západní Evropě. Základní léčivé přípravky zahrnovaly kortikosteroidy (76 %; > 7,5 mg/den 46 %), imunosupresiva (56 %)

a antimalarika (63 %).

Studie BLISS-52 byla primárně prováděna v jižní Americe, východní Evropě, Asii a Austrálii. Základní léčivé přípravky zahrnovaly kortikosteroidy (96 %; > 7,5 mg/den 69 %), imunosupresiva (42 %) a antimalarika (67 %).

Na počátku léčby mělo 52 % pacientů vysokou aktivitu onemocnění (SELENA-SLEDAI skóre ≥ 10), 59 % pacientů mělo postižení kůže a sliznic, 60 % pacientů muskuloskeletální postižení, 16 % hematologické, 11 % renální a 9 % vaskulární postižení (BILAG A nebo B na počátku léčby).

Primárním cílovým parametrem účinnosti byl kompozitní cílový parametr (SLE Responder Index), který definoval odpověď jako splnění všech následujících kritérií v 52. týdnu ve srovnání s počátkem léčby:

≥ 4bodové snížení SELENA-SLEDAI skóre a

žádné nové postižení orgánového systému podle skóre BILAG A (British Isles Lupus Assessment Group) nebo 2 nová orgánová postižení podle skóre BILAG B a

bez zhoršení (> 0,30 bodu zvýšení) podle PGA skóre (Physician’s Global Assessment).

SLE Responder Index hodnotí zlepšení týkající se aktivity onemocnění SLE, bez zhoršení v jakémkoli orgánovém systému nebo celkového zdravotního stavu pacienta.

Tabulka 1: Výskyt odpovědi v 52. týdnu

 

BLISS-76

 

BLISS-52

BLISS-76 a BLISS-52

 

 

Souhrnně

 

 

 

 

 

 

 

Placebo*

Benlysta

 

Placebo*

Benlysta

Placebo*

Benlysta

 

10 mg/kg*

 

10 mg/kg*

 

(n = 275)

 

(n = 287)

10 mg/kg*

Odpověď

(n = 273)

 

(n = 562)

(n = 563)

 

 

 

(n = 290)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLE responder

33,8 %

43,2 %

 

43,6 %

57,6 %

38,8 %

50,6 %

index

 

(p = 0,021)

 

 

(p = 0,0006)

 

(p < 0,0001)

Pozorovaný

 

9,4 %

 

 

14,0 %

 

11,8 %

rozdíl oproti

 

 

 

 

placebu

 

 

 

 

 

 

 

Odds ratio

 

1,52

 

 

1,83

 

1,68

(95% CI)

 

 

 

 

oproti placebu

 

(1,07; 2,15)

 

 

(1,30; 2,59)

 

(1,32; 2,15)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé komponenty SLE responder index

 

 

 

 

 

Procento

 

 

 

 

 

 

 

pacientů se

 

46,9 %

 

 

58,3 %

 

52,8 %

snížením

35,6 %

 

46,0 %

40,9 %

(p = 0,006

 

(p = 0,0024)

(p < 0,0001)

v SELENA-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEDAI ≥ 4

 

 

 

 

 

 

 

Procento

 

69,2 %

 

 

81,4 %

 

75,5 %

pacientů bez

65,1 %

 

73,2 %

69,2 %

zhoršení podle

(p = 0,32)

 

(p = 0,018)

(p = 0,019)

 

 

 

 

indexu BILAG

 

 

 

 

 

 

 

Procento

 

 

 

 

 

 

 

pacientů bez

62,9 %

69,2 %

 

69,3 %

79,7 %

66,2 %

74,6 %

zhoršení podle

(p = 0,13)

 

(p = 0,0048)

(p = 0,0017)

 

 

 

 

PGA

 

 

 

 

 

 

 

* plus standardní léčba/standardní péče

 

 

 

 

V souhrnné analýze těchto dvou studií bylo procento pacientů dostávajících prednison v dávce

> 7,5 mg/den (nebo její ekvivalent) na počátku léčby, jejichž průměrná dávka kortikosteroidů byla snížena alespoň o 25 % na dávku odpovídající dávce prednisonu < 7,5 mg/den od 40. do 52. týdne, následující: 17,9 % ve skupině léčené přípravkem Benlysta a 12,3 % ve skupině dostávající placebo

(p = 0,0451).

Vzplanutí SLE byla definována pomocí modifikovaného indexu vzplanutí SLE SELENA-SLEDAI. Medián doby do prvního vzplanutí byl v souhrnné skupině dostávající belimumab opožděn ve srovnání se skupinou, které bylo podáno placebo (110 oproti 84 dnům, poměr rizik = 0,84; p = 0,012). Závažná vzplanutí onemocnění byla během 52 týdnů hodnocení pozorována u 15,6 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Benlysta ve srovnání s 23,7 % pacientů ve skupině s placebem (pozorovaný léčebný rozdíl = -8,1 %; poměr rizik = 0,64; p = 0,0011).

Přípravek Benlysta vykazoval v souhrnné analýze ve srovnání s placebem zlepšení týkající se únavy, hodnocené podle škály FACIT-Fatigue. Průměrná změna skóre v 52. týdnu od výchozích hodnot byla významně vyšší ve skupině s přípravkem Benlysta ve srovnání s placebem (4,70 oproti 2,46;

p = 0,0006).

Analýzy primárního koncového parametru s jednou a více proměnnými v předem definovaných podskupinách prokázaly, že větší prospěch z léčby byl pozorovaný u pacientů s vyšší aktivitou onemocnění, včetně pacientů se skóre SELENA-SLEDAI ≥ 10, pacientů dostávajících kortikosteroidy ke kontrole jejich onemocnění a pacientů s nízkými hladinami komplementu.

Post-hoc analýza identifikovala lépe reagující podskupinu jako ty pacienty, kteří měli nízkou hladinu komplementu a pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA v úvodu léčby, viz tabulka 2. Z těchto pacientů mělo 64,5 % SELENA-SLEDAI skóre ≥ 10 v úvodu léčby.

Tabulka 2: Pacienti s nízkou hladinou komplementu a pozitivními protilátkami proti dvouvláknové DNA v úvodu léčby

Podskupina

Anti-dsDNA pozitivita a nízká hladina

 

komplementu

 

 

Souhrnné údaje ze studií BLISS-76

Placebo

 

Benlysta

a BLISS-52

 

10 mg/kg

(n = 287)

 

 

 

(n = 305)

 

 

 

Výskyt odpovědi SRI v 52. týdnu (%)

31,7

 

51,5 (p < 0,0001)

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

 

 

19,8

Výskyt odpovědi SRI (kromě změn

28,9

 

46,2 (p < 0,0001)

komplementu a anti-dsDNA) v 52. týdnu (%)

 

 

 

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

 

 

17,3

Závažná vzplanutí onemocnění během

 

 

 

52 týdnů

29,6

 

 

Pacienti se závažným vzplanutím onemocnění

 

 

19,0

(%)

 

 

 

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

 

 

10,6

Doba do vzplanutí onemocnění [poměr rizik

 

 

0,61 (0,44; 0,85)

(95% CI)]

 

 

(p = 0,0038)

Snížení dávky prednisonu o ≥ 25 % od

(n = 173)

 

(n = 195)

výchozích hodnot na ≤ 7,5 mg/den v období

12,1

 

18,5 (p = 0,0964)

mezi 40. a 52. týdnem* (%)

 

 

 

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

 

 

6,3

 

 

 

Zlepšení ve skóre FACIT-fatigue v 52. týdnu

1,99

4,21 (p = 0,0048)

od výchozích hodnot (střední)

 

 

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu

 

2,21

(průměrný rozdíl)

 

 

 

 

 

Pouze studie BLISS-76

Placebo

Benlysta

 

(n = 131)

10 mg/kg

 

 

(n = 134)

Výskyt odpovědi SRI v 76. týdnu (%)

27,5

39,6 (p = 0,0160)

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

 

12,1

* Mezi pacienty s výchozí dávkou prednisonu > 7,5 mg/den

 

Věk a rasa

Do kontrolovaných klinických studií bylo zařazeno příliš málo pacientů ve věku 65 let a starších nebo pacientů černé rasy/afroameričanů, aby bylo možné podat smysluplný závěr týkající se účinků věku a rasy na klinické výsledky.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Benlysta u jedné nebo více podskupin pediatrické populace se SLE (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametry shrnuté níže jsou založeny na populačních parametrech odhadnutých pro 563 pacientů, kteří dostávali přípravek Benlysta v dávce 10 mg/kg ve dvou studiích fáze III.

Absorpce

Přípravek Benlysta se podává intravenózní infuzí. Maximální sérové koncentrace belimumabu byly obvykle pozorovány při ukončení podávání infuze nebo krátce po jejím podání. Maximální sérová koncentrace byla 313 µg/ml (rozmezí: 173 - 573 µg/ml) na základě simulace profilu koncentrace

v čase za použití typických hodnot parametrů populačního farmakokinetického modelu.

Distribuce

Belimumab se distribuoval do tkání s celkovým distribučním objemem 5,29 litrů.

Biotransformace

Belimumab je protein, jehož očekávanou metabolickou drahou je degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny široce distribuovanými proteolytickými enzymy. Klasické studie biologické transformace nebyly provedeny.

Eliminace

Sérové koncentrace belimumabu klesaly biexponenciálním způsobem s distribučním poločasem 1,75 dne a terminálním poločasem 19,4 dne. Systémová clearance byla 215 ml/den (rozmezí: 69 - 622 ml/den).

Zvláštní populace

Pediatrická populace: U pediatrických pacientů nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje.

Starší osoby (ve věku 65 let nebo starší): Přípravek Benlysta byl hodnocen u omezeného počtu starších pacientů. V celkové studijní populaci pacientů se SLE léčených intravenózně věk nijak neovlivňoval expozici belimumabu v této populační farmakokinetické analýze. Na základě podávání malému počtu subjektů ve věku 65 let a starších však vliv věku nelze zcela vyloučit.

Porucha funkce ledvin: Žádné specifické studie hodnotící účinky poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku přípravku Benlysta nebyly provedeny. Během klinického vývoje byl přípravek

Benlysta hodnocen u pacientů se SLE a poruchou funkce ledvin (261 jedinců se středně závažnou poruchou funkce ledvin, clearance kreatininu ≥ 30 a < 60 ml/min; 14 jedinců se závažnou poruchou

funkce ledvin, clearance kreatininu ≥ 15 a < 30 ml/min). Snížení systémové clearance odhadnuté na základě populačního PK modelování u pacientů ve středních kategoriích poruchy funkce ledvin ve srovnání s pacienty s mediánem clearance kreatininu v PK populacích (79,9 ml/min) bylo 1,4 %

u mírné poruchy funkce ledvin (75 ml/min), 11,7 % u středně závažné poruchy funkce ledvin

(45 ml/min) a 24,0 % u závažné poruchy funkce ledvin (22,5 ml/min). Ačkoli proteinurie (≥ 2 g/den) zvyšovala clearance belimumabu a snížení clearance kreatininu snižovalo clearance belimumabu, tyto

účinky byly v rozmezí očekávaných hodnot variability. Proto není u pacientů s poruchou funkce ledvin nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater: Žádné specifické studie hodnotící účinky jaterního selhání na farmakokinetiku belimumabu nebyly provedeny. Molekuly IgG1 jako je belimumab jsou katabolizovány široce distribuovanými proteolytickými enzymy, které nejsou omezené pouze na jaterní tkáň, a proto není pravděpodobné, že by změny jaterních funkcí měly vliv na eliminaci belimumabu.

Tělesná hmotnost/BMI:

Dávkování belimumabu podle tělesné hmotnosti vede ke snížení expozice u jedinců s podváhou (BMI < 18,5) a zvýšení expozice u obézních jedinců (BMI ≥ 30). Změny expozice závislé na BMI nevedly k odpovídajícím změnám účinnosti. Zvýšení expozice u obézních jedinců dostávajících belimumab

v dávce 10 mg/kg nevedlo k celkovému zvýšení výskytu nežádoucích účinků ani závažných nežádoucích účinků ve srovnání s obézními jedinci, kterým bylo podáno placebo. U obézních pacientů však byl pozorován vyšší výskyt nauzey, zvracení a průjmu. Žádný z těchto gastrointestinálních nežádoucích účinků u obézních pacientů nebyl závažný.

U jedinců s podváhou ani u obézních jedinců není nutná úprava dávkování.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po opakovaném podávání a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Intravenózní a subkutánní podání opicím vedlo k očekávanému snížení počtu periferních B-lymfocytů a B-lymfocytů v lymfoidních tkáních bez souvisejících toxikologických nálezů.

Reprodukční studie byly provedeny s březími opicemi cynomolgus, které dostávaly belimumab

v dávce 150 mg/kg pomocí intravenózní infuze (přibližně 9násobek očekávané maximální klinické expozice u člověka) každé 2 týdny po dobu 21 týdnů. Léčba přípravkem Benlysta neměla žádnou souvislost s přímými ani nepřímými škodlivými účinky s ohledem na maternální toxicitu, vývojovou toxicitu ani teratogenicitu.

Nálezy související s léčbou byly omezené na očekávané reverzibilní snížení B-lymfocytů u samic i mláďat a reverzibilní snížení IgM u mláďat opic. Počet B-lymfocytů se po přerušení léčby belimumabem vrátil k původním hodnotám do přibližně 1 roku po vrhu u dospělých opic a do

přibližně 3 měsíců života u mláďat opic; hladiny IgM u mláďat exponovaných belimumabu in utero se upravily do 6 měsíců života.

Účinky na fertilitu samců a samic u opic byly hodnoceny v 6měsíčních studiích toxicity po opakovaném podávání belimumabu v dávkách až do 50 mg/kg (včetně). Žádné změny související

s léčbou nebyly zaznamenány na samčích ani samičích reprodukčních orgánech sexuálně zralých zvířat. Běžné hodnocení menstruačního cyklu u žen nevykazovalo žádné změny související

s podáváním belimumabu.

Vzhledem k tomu, že belimumab je monoklonální protilátka, nebyly provedeny žádné studie genotoxicity. Nebyly provedeny ani studie kancerogenního potenciálu ani studie hodnotící vliv na fertilitu (mužů ani žen).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové (E330)

Natrium-citrát (E331)

Sacharóza

Polysorbát 80

6.2Inkompatibility

Belimumab není kompatibilní s 5% glukózou.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička

5 let

Rekonstituovaný roztok

Pokud není roztok po rekonstituci vodou na injekce použit okamžitě, musí být chráněn před přímým slunečním světlem a uchováván v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

Rekonstituovaný a naředěný roztok pro infuzi

Roztok přípravku Benlysta naředěný 0,9% injekčním roztokem chloridu sodného (9 mg/ml), 0,45% injekčním roztokem chloridu sodného (4,5 mg/ml) nebo Ringerovým roztokem s laktátem může být

uchováván při teplotě 2 °C – 8 °C nebo při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C).

Celková doba od rekonstituce přípravku Benlysta do dokončení infuze nemá překročit 8 hodin.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a velikost balení

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Skleněná lahvička, typ I (5 ml), se zátkou ze silikonizované chlorbutylové pryže a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem, obsahující 120 mg prášku.

Velikost balení: 1 lahvička

Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Skleněná lahvička, typ I (20 ml), se zátkou ze silikonizované chlorbutylové pryže a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem, obsahující 400 mg prášku.

Velikost balení: 1 lahvička

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava 120 mg roztoku pro infuzi

Rekonstituce

Rekonstituci i ředění je nutné provádět za aseptických podmínek.

Lahvičku ponechejte 10 - 15 minut při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C), aby se zahřála.

K propíchnutí pryžové zátky lahvičky pro naředění a rekonstituci se doporučuje použít jehlu o velikosti 21–25 G.

Jedna lahvička k jednorázovému použití obsahující 120 mg belimumabu se rekonstituje s 1,5 ml vody na injekci, aby vznikla konečná koncentrace 80 mg/ml belimumabu.

Proud vody na injekci je třeba směřovat ke straně lahvičky, aby se minimalizovala tvorba pěny. Lahvičku jemně převracejte po dobu 60 sekund. Po dobu rekonstituce ponechte lahvičku při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C) a jemně jí převracejte po dobu 60 sekund každých 5 minut, dokud se prášek nerozpustí. S lahvičkou netřepejte. Rekonstituce je obvykle ukončena během 10 až 15 minut po přidání vody, ale může to trvat i 30 minut.

Rekonstituovaný roztok chraňte před slunečním světlem.

Pokud se k rekonstituci přípravku Benlysta používá mechanické zařízení pro rekonstituci, nesmí překročit 500 otáček za minutu a lahvičkou se nesmí míchat déle než 30 minut.

Jakmile je rekonstituce dokončena, roztok má být opalescentní a bezbarvý až světle žlutý, bez viditelných částic. Mohou v něm být malé vzduchové bubliny, které se očekávají a jsou přijatelné.

Po rekonstituci lze z každé lahvičky odebrat objem 1,5 ml (odpovídající 120 mg belimumabu).

Ředění

Rekonstituovaný léčivý přípravek se ředí do 250 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného

(9 mg/ml), 0,45% injekčního roztoku chloridu sodného (4,5 mg/ml) nebo Ringerova roztoku s laktátem.

Intravenózní roztok 5% glukózy není s přípravkem Benlysta kompatibilní a nesmí se použít.

Z 250ml infuzního vaku nebo lahve 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml), 0,45% injekčního roztoku chloridu sodného (4,5 mg/ml) nebo Ringerova roztoku s laktátem se odebere a znehodnotí objem odpovídající objemu rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta, který je nutný pro přípravu pacientovy dávky. Poté se přidá objem rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta do infuzního vaku nebo lahve. Opatrně obraťe vak nebo láhev, aby se roztok promíchal. Veškerý nepoužitý roztok v lahvičce musí být znehodnocen.

Před podáním je nutné roztok přípravku Benlysta prohlédnout, zda v něm nejsou přítomny žádné částice nebo zda není jakkoli zbarvený. Pokud jsou přítomné částice hmoty nebo zbarvení, roztok znehodnoťte.

Celkový čas od rekonstituce přípravku Benlysta do ukončení infuze by neměl překročit 8 hodin.

Příprava 400 mg roztoku pro infuzi

Rekonstituce

Rekonstituci i ředění je nutné provádět za aseptických podmínek.

Lahvičku ponechejte 10 - 15 minut při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C), aby se zahřála.

K propíchnutí pryžové zátky lahvičky pro naředění a rekonstituci se doporučuje použít jehlu o velikosti 21–25 G.

Jedna lahvička k jednorázovému použití obsahující 400 mg belimumabu se rekonstituje s 4,8 ml vody na injekci, aby vznikla konečná koncentrace 80 mg/ml belimumabu.

Proud vody na injekci je třeba směřovat ke straně lahvičky, aby se minimalizovala tvorba pěny. Lahvičku jemně převracejte po dobu 60 sekund. Po dobu rekonstituce ponechte lahvičku při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C) a jemně jí převracejte po dobu 60 sekund každých 5 minut, dokud se prášek nerozpustí. S lahvičkou netřepejte. Rekonstituce je obvykle ukončena během 10 až 15 minut po přidání vody, ale může to trvat i 30 minut.

Rekonstituovaný roztok chraňte před slunečním světlem.

Pokud se k rekonstituci přípravku Benlysta používá mechanické zařízení pro rekonstituci, nesmí překročit 500 otáček za minutu a lahvičkou se nesmí míchat déle než 30 minut.

Jakmile je rekonstituce dokončena, roztok má být opalescentní a bezbarvý až světle žlutý, bez viditelných částic. Mohou v něm být malé vzduchové bubliny, které se očekávají a jsou přijatelné.

Po rekonstituci lze z každé lahvičky odebrat objem 5 ml (odpovídající 400 mg belimumabu).

Ředění

Rekonstituovaný léčivý přípravek se ředí do 250 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného

(9 mg/ml), 0,45% injekčního roztoku chloridu sodného (4,5 mg/ml) nebo Ringerova roztoku s laktátem.

Intravenózní roztok 5% glukózy není s přípravkem Benlysta kompatibilní a nesmí se použít.

Z 250ml infuzního vaku nebo lahve 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml), 0,45% injekčního roztoku chloridu sodného (4,5 mg/ml) nebo Ringerova roztoku s laktátem se odebere a znehodnotí objem odpovídající objemu rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta, který je nutný pro přípravu pacientovy dávky. Poté se přidá objem rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta do infuzního vaku nebo lahve. Opatrně obraťe vak nebo láhev, aby se roztok promíchal. Veškerý nepoužitý roztok v lahvičce musí být znehodnocen.

Před podáním je nutné roztok přípravku Benlysta prohlédnout, zda v něm nejsou přítomny žádné částice nebo zda není jakkoli zbarvený. Pokud jsou přítomné částice hmoty nebo zbarvení, roztok znehodnoťte.

Celkový čas od rekonstituce přípravku Benlysta do ukončení infuze by neměl překročit 8 hodin.

Způsob podání

Přípravek Benlysta se podává infuzí po dobu 1 hodiny.

Přípravek Benlysta se nesmí podávat ve stejné intravenózní lince společně s dalšími přípravky. Žádné studie fyzikální nebo biochemické kompatibility hodnotící společné podávání přípravku Benlysta

s dalšími přípravky nebyly provedeny.

Mezi přípravkem Benlysta a vaky z polyvinylchloridu ani polyolefinu nebyly pozorovány žádné inkompatibility.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/700/001

EU/1/11/700/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. července 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 18. února 2016

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis