Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betmiga (mirabegron) – Souhrn údajů o přípravku - G04BD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Betmiga
Kód ATCG04BD12
Látkamirabegron
VýrobceAstellas Pharma Europe B.V.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Betmiga 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Betmiga 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ

Betmiga 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta obsahuje mirabegronum 25 mg.

Betmiga 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta obsahuje mirabegronum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Betmiga 25 mg tablety

Oválná, hnědá tableta s vyraženým logem společnosti a „325“ na jedné straně.

Betmiga 50 mg tablety

Oválná, žlutá tableta s vyraženým logem společnosti a „355“ na jedné straně.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Symptomatická léčba urgence, zvýšené frekvence močení a/nebo urgentní inkontinence, které se mohou vyskytnout u dospělých pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře (OAB).

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka je 50 mg jednou denně, s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Zvláštní populace

Insuficience ledvin a jater

Přípravek Betmiga nebyl studován u pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin (GFR <15 ml/min/1,73 m2 nebo pacienti vyžadující hemodialýzu) nebo se závažným poškozením jater

(Child-Pugh třída C), a proto se jeho používání u těchto skupin pacientů nedoporučuje (viz body 4.4 a

5.2).

Následující tabulka uvádí doporučené denní dávkování u pacientů s insuficiencí ledvin nebo jater v nepřítomnosti a přítomnosti silných inhibitorů CYP3A (viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

 

 

Silné inhibitory CYP3A(3)

 

 

Bez inhibitoru

S inhibitorem

Insuficience ledvin(1)

mírná

50 mg

25 mg

 

středně závažná

50 mg

25 mg

 

závažná

25 mg

nedoporučuje se

Insuficience jater(2)

mírná

50 mg

25 mg

 

středně závažná

25 mg

nedoporučuje se

1.Mírná: GFR 60 až 89 ml/min/1,73 m2; středně závažná: GFR 30 až 59 ml/min/1,73 m2; závažná: GFR 15 až 29 ml/min/1,73 m2.

2.Mírná: Child-Pugh třída A; Středně závažná: Child-Pugh třída B.

3.Silné inhibitory CYP3A viz bod 4.5

Pohlaví

V závislosti na pohlaví není třeba žádná úprava dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost miragebronu u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tableta se užívá jednou denně, zapíjí se tekutinami, polyká se celá a nesmí se kousat, dělit nebo drtit.

4.3Kontraindikace

Mirabegron je kontraindikován u pacientů s

-Hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-Závažnou neléčenou hypertenzí definovanou jako systolický krevní tlak ≥180 mm Hg a/nebo diastolický krevní tlak ≥110 mm Hg

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro pouţití

Insuficience ledvin

Přípravek Betmiga nebyl studován u pacientů v terminálním stádiu selhání ledvin (GFR

<15 ml/min/1,73 m2 nebo pacienti vyžadující hemodialýzu), a proto se jeho používání u této populace pacientů nedoporučuje. U pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR 15 až 29 ml/min/1,73 m2) je k dispozici omezené množství údajů; na základě farmakokinetické studie (viz bod 5.2) se u této populace doporučuje snížení dávky na 25 mg. Používání přípravku Betmiga se nedoporučuje

u pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR 15 až 29 ml/min/1,73 m2), kteří současně užívají silné inhibitory CYP3A (viz bod 4.5).

Insuficience jater

Přípravek Betmiga nebyl studován u pacientů se závažným poškozením jater (Child-Pugh třída C), a proto se jeho používání u této populace pacientů nedoporučuje. Používání přípravku Betmiga se

nedoporučuje u pacientů se středně závažným poškozením jater (Child-Pugh B), kteří současně užívají silné inhibitory CYP3A (viz bod 4.5).

Hypertenze

Mirabegron může zvýšit krevní tlak. Krevní tlak by měl být měřen při zahájení léčby a poté při léčbě přípravkem Betmiga pravidelně sledován, zejména u pacientů s hypertenzí. U pacientů s hypertenzí 2. stupně (systolický krevní tlak ≥160 mmHg a/nebo diastolický krevní tlak ≥100 mmHg) je k dispozici omezené množství údajů.

Pacienti s vrozeným nebo získaným prodloužením QT intervalu

Při používání přípravku Betmiga v terapeutických dávkách nebylo v klinických studiích (viz bod 5.1) prokázano klinicky relevantní prodloužení QT intervalu. Nicméně, vzhledem k tomu, že pacienti se známou anamnézou prodloužení QT intervalu, nebo pacienti, kteří užívají léky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, nebyli do těchto studií zařazeni, není účinek mirabegronu u těchto pacientů znám. Při podávání mirabegronu těmto pacientům je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Pacienti s obstrukcí výtoku z močového měchýře a pacienti užívající antimuskarinika k léčbě OAB

Během postmarketingového sledování pacientů, užívajících mirabegron, byla hlášena retence moči u pacientů s obstrukcí výtoku z močového měchýře (BOO) a u pacientů, kteří užívají antimuskarinika k léčbě OAB. V kontrolované klinické studii bezpečnosti u pacientů s BOO léčených přípravkem Betmiga nebylo prokázáno zvýšení retence moči, nicméně, přípravek Betmiga by měl být podáván u pacientů s klinicky závažným BOO s opatrností. Přípravek Betmiga by měl být podáván s opatrností i u pacientů užívajících antimuskarinika k léčbě OAB.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Údaje in vitro

Mirabegron je transportován a metabolizován více cestami. Mirabegron je substrátem cytochromu P450 (CYP) 3A4, CYP2D6, butyrylcholinesterázy, uridin difosfo-glukuronosyltransferázy (UGT), efluxního transportéru P-glykoproteinu (P-gp) a influxních organických kationových transportérů (OCT) OCT1, OCT2, a OCT3.

Studie mirabegronu využívající lidské jaterní mikrozomy a rekombinantní lidské CYP enzymy ukázaly, že mirabegron je mírný a časově závislý inhibitor CYP2D6 a slabý inhibitor CYP3A. Mirabegron při vysokých koncentracích inhiboval transport léku zprostředkovaný P-gp.

Údaje in vivo

Polymorfizmus CYP2D6

Genetický polymorfizmus CYP2D6 má minimální vliv na průměrnou plazmatickou expozici mirabegronu (viz bod 5.2). Interakce mirabegronu se známým inhibitorem CYP2D6 se neočekává a nebyla studována. Při podávání mirabegronu s inhibitory CYP2D6 nebo u pacientů, kteří mají pomalý metabolizmus CYP2D6 není nutná žádná úprava dávky mirabegronu.

Lékové interakce

Účinek současně podávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku mirabegronu a účinek mirabegronu na farmakokinetiku současně podávaných léčivých přípravků byl zkoumán ve studiích po jednorázovém podání dávky a po opakovaném podávání dávky. Většina lékových interakcí byla studována pomocí dávky 100 mg mirabegronu podaného ve formě tablet se systémem kontrolované absorpce po perorálním podání (Oral Controlled Absorption System, OCAS). Studie interakce mirabegronu s metoprololem a metforminem používaly mirabegron s okamžitým uvolňováním (IR) 160 mg.

Klinicky relevantní lékové interakce mezi mirabegronem a léčivými přípravky, které inhibují, ovlivňují nebo jsou substrátem pro jeden z izoenzymů nebo přenašečů CYP se neočekávají, kromě inhibičního účinku mirabegronu na metabolizmus substrátů CYP2D6.

Účinek enzymatických inhibitorů

U zdravých dobrovolníků se expozice mirabegronu (AUC) zvýšila 1,8násobně v přítomnosti silného inhibitoru CYP3A/P-gp ketokonazolu. Pokud se přípravek Betmiga kombinuje s inhibitory CYP3A a/nebo P-gp, není nutná žádná úprava dávky. Avšak u pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (GFR 30 až 89 ml/min/1,73 m2) nebo s mírným poškozením jater (Child Pugh třída

A), kteří současně užívají silné inhibitory CYP3A, jako je itrakonazol, ketokonazol, ritonavir

a klaritromycin, je doporučená dávka 25 mg jednou denně, s jídlem nebo nezávisle na jídle (viz bod 4.2). Betmiga se nedoporučuje u pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR 15 až

29 ml/min/1,73 m2) nebo u pacientů se středně závažným poškozením jater (Child Pugh třída B), kteří současně užívají silné inhibitory CYP3A (viz body 4.2 a 4.4).

Účinek enzymatických induktorů

Látky, které působí jako induktory CYP3A nebo P-gp snižují plazmatickou koncentraci mirabegronu. Při podávání s terapeutickými dávkami rifampicinu nebo jiných induktorů CYP3A nebo P-gp není třeba žádná úprava dávky mirabegronu.

Účinek mirabegronu na substráty CYP2D6

U zdravých dobrovolníků je inhibiční potenciál mirabegronu vůči CYP2D6 mírný a aktivita CYP2D6 se obnovuje během 15 dnů po ukončení užívání mirabegronu. Opakované podání mirabegronu

s okamžitým uvolňováním dávkovaného jedenkrát denně vedlo k 90 % zvýšení Cmax a 229 % zvýšení

AUC jedné dávky metoprololu. Opakované podání mirabegronu s okamžitým uvolňováním dávkovaného jedenkrát denně vedlo k 79 % zvýšení Cmax a 241 % zvýšení AUC jedné dávky desipraminu.

Je zapotřebí opatrnosti, pokud je mirabegron podáván současně s léčivými přípravky, které mají úzký terapeutický index a jsou významně metabolizovány CYP2D6, jako jsou thioridazin, antiarytmika typu 1C (např. flekainid, propafenon) a tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin). Zvýšení opatrnosti je doporučováno při současném podávání substrátů CYP2D6, u kterých je dávkování titrováno individuálně.

Účinek mirabegronu na transportéry

Mirabegron je slabý inhibitor P-gp. U zdravých dobrovolníků mirabegron zvýšil u substrátu P-gp digoxinu Cmax o 29 % a AUC o 27 %. U pacientů, kteří začínají užívat kombinaci přípravku Betmiga a digoxinu, by měla být zpočátku předepsána nejnižší dávka digoxinu. K získání požadovaného klinického účinku je třeba monitorovat sérové koncentrace digoxinu a použít je pro titraci dávky digoxinu. Při kombinaci přípravku Betmiga se substráty citlivými k P-gp např. dabigatran, by měl být zvažován potenciál pro inhibici substrátu P-gp mirabegronem.

Jiné interakce

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce při současném podávávání mirabegronu

s terapeutickými dávkami solifenacinu, tamsulosinu, warfarinu, metforminu nebo v kombinaci

s perorálně podávanými kontraceptivy obsahujícími ethinylestradiol a levonorgestrel. Žádná úprava dávkování se nedoporučuje.

Zvýšení expozice mirabegronu v důsledku lékových interakcí může být spojeno se zvýšením tepové frekvence.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O používání přípravku Betmiga u těhotných žen je k dispozici omezené množství údajů. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Přípravek Betmiga se nedoporučuje podávat těhotným ženám a ženám, které mohou otěhotnět a nepoužívají antikoncepci.

Kojení

Mirabegron se vylučuje do mléka hlodavců, a proto se předpokládá, že bude přítomný v lidském mateřském mléce (viz bod 5.3). Nebyly provedeny žádné studie, které by posoudily vliv

mirabegronu na tvorbu mléka u lidí, jeho přítomnost v lidském mateřském mléce, nebo jeho účinky na kojené dítě. Během kojení by přípravek Betmiga neměl být podáván.

Fertilita

Nebyly zjištěny žádné s léčbou související účinky mirabegronu na fertilitu zvířat (viz bod 5.3). Vliv mirabegronu na lidskou fertilitu nebyl stanoven.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Betmiga nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Neţádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Betmiga byla hodnocena u 8433 pacientů s OAB, z nichž 5648 dostalo nejméně jednu dávku mirabegronu ve fázích 2/3 klinického programu, a 622 pacientů dostávalo přípravek Betmiga nejméně 1 rok (365 dní). Ve třech 12týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze 3 dokončilo léčbu přípravkem Betmiga 88 % pacientů a 4 % pacientů přerušila léčbu v důsledku nežádoucích příhod. Většina nežádoucích účinků byla mírné až střední závažnosti.

Nejčastější nežádoucí účinky hlášené u pacientů léčených přípravkem Betmiga 50 mg během tří 12týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií fáze 3, jsou tachykardie a infekce močových cest. Četnost tachykardie byla 1,2 % u pacientů, kteří dostávali přípravek Betmiga 50 mg. Tachykardie vedla k přerušení léčby u 0,1 % pacientů, kteří dostávali přípravek Betmiga 50 mg. Četnost infekcí močových cest byla 2,9 % u pacientů, kteří dostávali přípravek Betmiga 50 mg. Infekce močových cest nevedly k přerušení léčby u žádného z pacientů, kteří dostávali přípravek Betmiga 50 mg. Závažné nežádoucí účinky zahrnovaly fibrilaci síní (0,2 %).

Nežádoucí účinky pozorované v průběhu jednoroční (dlouhodobé) studie s aktivním komparátorem (muskarinovým antagonistou) byly podobného druhu a závažnosti jako ty, které byly pozorovány ve třech 12týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze 3.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže uvedená tabulka odráží nežádoucí účinky pozorované u mirabegronu ve třech 12týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze 3.

Četnost nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

Není

systémových

 

 

 

vzácné

známo

orgánů dle

 

 

 

 

(z

MedDRA

 

 

 

 

dostupnýc

 

 

 

 

 

h údajů

 

 

 

 

 

nelze určit)

Infekce a

Infekce

Vaginální

 

 

 

infestace

močových

infekce

 

 

 

 

cest

Cystitida

 

 

 

Psychiatrické

 

 

 

 

Insomnie*

poruchy

 

 

 

 

 

Poruchy oka

 

 

Edém očních

 

 

 

 

 

víček

 

 

Srdeční poruchy

Tachykardie

Palpitace

 

 

 

 

 

Fibrilace síní

 

 

 

Cévní poruchy

 

 

 

Hypertenzní

 

 

 

 

 

krize

 

Gastrointestináln

Nauzea*

Dyspepsie

Edém rtů

 

 

í poruchy

Obstipace*

Gastritida

 

 

 

 

Diarrhoea*

 

 

 

 

Poruchy kůže

 

Kopřivka

Leukocytoklastick

 

 

a podkožní tkáně

 

Vyrážka

á vaskulitida

 

 

 

 

Vyrážka

Purpura

 

 

 

 

makulární

Angioedém*

 

 

 

 

Vyrážka

 

 

 

 

 

papulózní

 

 

 

 

 

Svědění

 

 

 

Poruchy svalové

 

Otékání

 

 

 

a kosterní

 

kloubů

 

 

 

soustavy

 

 

 

 

 

a pojivové tkáně

 

 

 

 

 

Poruchy

 

Vulvovaginál

 

 

 

reprodukčního

 

ní pruritus

 

 

 

systému a prsu

 

 

 

 

 

Vyšetření

 

Zvýšený

 

 

 

 

 

krevní tlak

 

 

 

 

 

Zvýšení GGT

 

 

 

 

 

Zvýšení AST

 

 

 

 

 

Zvýšení ALT

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

 

Retence moči*

 

 

močových cest

 

 

 

 

 

Poruchy

Bolest hlavy*

 

 

 

 

nervového

Závrať*

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

* Na základě zkušeností z postmarketingového sledování

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Mirabegron byl podáván zdravým dobrovolníkům v jednotlivých dávkách až do 400 mg. Při této dávce hlášené nežádoucí účinky zahrnovaly palpitace (1 ze 6 subjektů) a zvýšenou tepovou frekvenci přesahující 100 úderů za minutu (bpm) (3 ze 6 subjektů). Opakované dávky mirabegronu až do

300 mg denně po dobu 10 dnů se při podání zdravým dobrovolníkům projevily zvýšením tepové frekvence a systolického krevního tlaku.

Léčba předávkování by měla být symptomatická a podpůrná. V případě předávkování se doporučuje sledovat tepovou frekvenci, krevní tlak a EKG.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, močová spazmolytika ATC kód: G04BD12.

Mechanismus účinku

Mirabegron je účinný a selektivní agonista beta 3-adrenoreceptorů. Mirabegron prokázal uvolnění hladkého svalstva močového měchýře v potkaní a lidské izolované tkáni, zvýšení koncentrace cyklického adenosin monofosfátu (cAMP) ve tkáni močového měchýře potkanů a prokázal relaxační účinek na potkaních funkčních modelech močového měchýře. Mirabegron zvýšil střední objem vyloučené moči za jedno močení a snížil frekvenci kontrakcí bez mikce, aniž by měl vliv na mikční tlak, nebo reziduální moč na potkaních modelech hyperaktivity močového měchýře. U opičího modelu vykázal mirabegron snížení frekvence močení. Tyto výsledky naznačují, že mirabegron zlepšuje jímací funkci zadržování moči tím, že stimuluje beta 3-adrenoreceptory v močovém měchýři.

Během jímací fáze, kdy se moč hromadí v močovém měchýři, převládá stimulace sympatických nervů. Noradrenalin se uvolňuje z nervových zakončení, což vede převážně k aktivaci beta-adrenoreceptorů ve svalstvu močového měchýře, a tedy k uvolnění hladkého svalstva močového měchýře. Během mikční fáze je močový měchýř ovládán převážně parasympatickou nervovou soustavou. Acetylcholin uvolněný z pánevních nervových zakončení stimuluje cholinergní receptory M2 a M3, čímž navozuje kontrakci močového měchýře. Aktivace dráhy M2 také inhibuje nárůst cAMP vyvolaný prostřednictvím beta 3-adrenoreceptorů. Proto by stimulace beta 3-adrenoreceptorů neměla zasahovat do procesu močení. To bylo potvrzeno u potkanů s částečnou obstrukcí močové trubice,

kde mirabegron snížil frekvenci kontrakcí bez mikce, aniž by ovlivnil objem vyloučené moči za jedno močení, mikční tlak nebo objem reziduální moči.

Farmakodynamické účinky

Urodynamika

Přípravek Betmiga v dávkách 50 mg a 100 mg jednou denně po dobu 12 týdnů u mužů s příznaky symptomů dolních cest močových (LUTS) a obstrukce výtoku z močového měchýře (BOO) neprokázal žádný vliv na parametry cystometrie a byl bezpečný a dobře snášen. Účinky mirabegronu na maximální průtok a tlak detruzoru při maximálním proudu moči byly hodnoceny v této urodynamické studii zahrnující 200 mužských pacientů s LUTS a BOO. Podávání mirabegronu v dávkách 50 mg a 100 mg jednou denně po dobu 12 týdnů nemělo nežádoucí účinek na maximální průtok nebo tlak detruzoru při maximálním proudu moči. V této studii u mužských pacientů s LUTS / BOO činila upravená střední (SE) změna v reziduálním objemu po vymočení (v ml) od výchozího stavu do ukončení léčby 0,55 (10,702) pro placebo skupinu, 17,89 (10,190) pro skupinu léčnou mirabegronem 50 mg a 30,77 (10,598) pro skupinu léčenou mirabegronem 100 mg.

Vliv na QT interval

Přípravek Betmiga v dávkách 50 mg nebo 100 mg neměl žádný vliv na QT interval individuálně korigovaný na srdeční frekvenci (QTcI interval) při hodnocení buď podle pohlaví, nebo podle celkové skupiny.

V provedené QT studii (TQT) (n = 164 zdravých dobrovolníků a n = 153 zdravých dobrovolnic s průměrným věkem 33 let) byl hodnocen vliv opakovaného perorálního podání mirabegronu v indikované dávce (50 mg jednou denně) a dvou supraterapeutických dávek (100 a 200 mg jednou

denně) na QTcI interval. Supraterapeutické dávky představují přibližně 2,6násobek, resp. 6,5násobek expozice léčebné dávky. Jako pozitivní kontrola byla použita jedna dávka 400 mg moxifloxacinu.

Každá výše dávky mirabegronu a moxifloxacinu byla hodnocena v samostatných léčebných skupinách, přičemž každá zahrnovala kontrolu placebem (paralelní, skřížené uspořádání). U mužů i u žen, kterým byl podáván mirabegron v dávkách 50 mg a 100 mg, nepřesáhla horní mez jednostranného, 95 % intervalu spolehlivosti 10 ms v žádném časovém okamžiku pro největší časově odpovídající průměrný rozdíl oproti placebu v QTcI intervalu. U žen, kterým byl podáván mirabegron v dávce 50 mg, byl průměrný rozdíl v QTcI intervalu oproti placebu 5 hodin po podání dávky 3,67 ms (horní mez jednostranného 95 % CI 5,72 ms). U mužů činil rozdíl 2,89 ms (horní mez jednostranného 95 % CI 4,90 ms). Při dávce mirabegronu 200 mg nepřesáhl u mužů QTcI interval 10 ms v žádném časovém okamžiku, zatímco u žen horní mez jednostranného 95 % intervalu spolehlivosti překročila 10 ms mezi 0,5 – 6 hod, s maximálním rozdílem oproti placebu v 5 hodině, kdy průměrný účinek byl 10,42 ms (horní mez jednostranného 95 % CI 13,44 ms). Výsledky pro QTcF a QTcIf byly konzistentní s QTcI.

V této TQT studii zvyšoval mirabegron srdeční frekvenci na EKG v závislosti na dávce, v rozpětí zkoumané dávky od 50 mg do 200 mg. Maximální průměrný rozdíl oproti placebu v srdeční frekvenci byl v rozmezí od 6,7 úderů za minutu (bpm) s mirabegronem 50 mg až do 17,3 bpm s mirabegronem 200 mg u zdravých jedinců.

Účinky na tepovou frekvenci a krevní tlak u pacientů s OAB

U pacientů s OAB (průměrný věk 59 let), kteří dostávali přípravek Betmiga v dávce 50 mg jednou denně, byl ve třech 12-ti týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze 3 pozorován nárůst průměrného rozdílu oproti placebu přibližně o 1 bpm u tepové frekvence a

přibližně o 1 mm Hg nebo méně u systolického krevního tlaku / diastolického krevního tlaku (SBP / DBP). Změny tepové frekvence a krevního tlaku jsou reverzibilní po ukončení léčby.

Účinek na nitrooční tlak (IOP)

Mirabegron v dávce 100 mg jednou denně nezvýšil IOP u zdravých jedinců po 56 dnech léčby.

Ve studii fáze 1, která hodnotila účinek přípravku Betmiga na IOP pomocí Goldmannovy aplanační tonometrie u 310 zdravých subjektů, nebyla dávka mirabegronu 100 mg horší než placebo

u primárního cílového ukazatele - rozdílu léčby v průměrné změně IOP oproti výchozímu stavu do 56. dne u pacientů s průměrným IOP; horní mez oboustranného 95 % CI rozdílu léčby mezi mirabegronem 100 mg a placebem byla 0,3 mm Hg.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku Betmiga byla zkoumána ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných, 12ti týdenních studiích fáze 3, v léčbě hyperaktivního močového měchýře s příznaky urgence a frekvence, s inkontinencí nebo bez inkontinence. Do studií byli zařazeni pacienti

– ženy (72 %) a muži (28 %) v průměrném věku 59 let (rozpětí 18 – 95 let). Studovaná populace se skládala z přibližně 48 % pacientů dosud neléčených antimuskariniky, a také z přibližně 52 % pacientů dříve léčených antimuskariniky. V jedné studii dostávalo 495 pacientů aktivní kontrolu (tolterodin

s prodlouženým uvolňováním).

Koprimární cílové parametry účinnosti byly (1) změna od výchozího stavu do konce léčby

v průměrném počtu epizod inkontinence za 24 hodin a (2) změna od výchozího stavu do konce léčby v průměrném počtu mikcí za 24 hodin, na základě 3denního mikčního deníku. Mirabegron prokázal statisticky významně větší zlepšení v porovnání s placebem u obou koprimárních cílových parametrů, jakož i u sekundárních cílových parametrů (viz tabulky 1 a 2).

Tabulka 1: Koprimární a zvolené sekundární cílové parametry účinnosti na konci léčby pro společné studie

 

 

Společné studie

 

 

(046, 047, 074)

 

 

Placebo

 

Mirabegron

Parametr

 

 

 

50 mg

Průměrný počet epizod inkontinence za 24 hodin (FAS-I) (koprimární)

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

2,73

 

2,71

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

−1,10

 

−1,49

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

−0,40 (−0,58, −0,21)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Průměrný počet mikcí za 24 hodin (FAS) (koprimární)

 

 

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

11,58

 

11,70

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

−1,20

 

−1,75

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

−0,55 (−0,75, −0,36)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Průměrný vymočený objem (ml) za mikci (FAS) (sekundární)

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

159,2

 

159,0

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

9,4

 

21,4

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

11,9 (8,3, 15,5)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Průměrná hladina urgence (FAS) (sekundární)

 

 

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

2,39

 

2,42

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

−0,15

 

−0,26

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

−0,11 (−0,16, −0,07)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Průměrný počet epizod urgentní inkontinence za 24 hodin (FAS-I) (sekundární)

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

2,42

 

2,42

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

−0,98

 

−1,38

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

−0,40 (−0,57, −0,23)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Průměrný počet epizod urgencí 3. nebo 4. stupně za 24 hodin (FAS) (sekundární)

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

5,61

 

5,80

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

−1,29

 

−1,93

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

−0,64 (−0,89, −0,39)

p-hodnota

 

--

 

<0,001#

Spokojenost s léčbou – Vizuální analogová škála (FAS) (sekundární)

 

n

 

 

Průměrný výchozí stav

 

4,87

 

4,82

Průměrná změna oproti výchozímu stavu†

 

1,25

 

2,01

Průměrný rozdíl oproti placebu† (95% CI)

 

--

 

0,76 (0,52, 1,01)

p-hodnota

 

--

 

<0,001*

Společné studie se skládaly ze studií 046 (Evropa / Austrálie), 047 (Severní Amerika [NA]) a 074 (Evropa / NA).

† Průměr nejmenších čtverců je upraven podle výchozího stavu, pohlaví a studie.

* Statisticky významně lepší ve srovnání s placebem na hladině významnosti 0,05 bez mnohonásobné úpravy.

# Statisticky významně lepší ve srovnání s placebem na hladině významnosti 0,05 s mnohonásobnou úpravou.

FAS: Soubor pro úplnou analýzu, všichni randomizovaní pacienti, kteří užili nejméně 1 dávku dvojitě zaslepeného studijního léku a u kterých byla změřena mikce v deníku při výchozí návštěvě a kteří měli zaznamenaný alespoň jeden deník s měřením mikce po výchozí návštěvě.

FAS-I: Podsoubor FAS, který měl také nejméně 1 epizodu inkontinence v deníku při výchozí návštěvě. CI: Interval spolehlivosti

Tabulka 2: Koprimární a zvolené sekundární cílové parametry účinnosti na konci léčby pro studie 046, 047 a 074

 

 

Studie 046

 

Studie 047

Studie 074

Parametry

Placebo

Mirabegron

 

Tolterodin

Placebo

Mirabegron

Placebo

Mirabegron

 

 

50 mg

 

ER 4 mg

 

50 mg

 

50 mg

Průměrný počet epizod inkontinence za 24 hodin (FAS I) (koprimární)

 

 

n

 

Průměrný výchozí stav

2,67

2,83

 

2,63

3,03

2,77

2,43

2,51

Prům. změna oproti

−1,17

−1,57

 

−1,27

−1,13

−1,47

−0,96

−1,38

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

−0,41

 

−0,10

--

−0,34

--

−0,42

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(−0,72,

 

(−0,42,

--

(−0,66,

--

(−0,76,

spolehlivosti

 

−0,09)

 

0,21)

 

−0,03)

 

−0,08)

p-hodnota

--

0,003#

 

0,11

--

0,026#

--

0,001#

Průměrný počet mikcí za 24 hodin (FAS) (koprimární)

 

 

 

 

n

 

Průměrný výchozí stav

11,71

11,65

 

11,55

11,51

11,80

11,48

11,66

Prům. změna oproti

−1,34

−1,93

 

−1,59

−1,05

−1,66

−1,18

−1,60

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

−0,60

 

−0,25

--

−0,61

--

−0,42

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(−0,90,

 

(−0,55,

--

(−0,98, -

--

(−0,76,

spolehlivosti

 

−0,29)

 

0,06)

 

0,24)

 

−0,08)

p-hodnota

--

<0,001#

 

0,11

--

0,001#

--

0,015#

Průměrný vymočený objem (ml) za mikci (FAS) (sekundární)

 

 

 

n

 

Průměrný výchozí stav

156,7

161,1

 

158,6

157,5

156,3

164,0

159,3

Prům. změna oproti

12,3

24,2

 

25,0

7,0

18,2

8,3

20,7

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

11,9

 

12,6

--

11,1

--

12,4

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(6,3, 17,4)

 

(7,1, 18,2)

--

(4,4, 17,9)

--

(6,3, 18,6)

spolehlivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

--

<0,001#

 

<0,001*

--

0,001#

--

<0,001#

Průměrná hladina urgence (FAS) (sekundární)

 

 

 

 

n

 

Průměrný výchozí stav

2,37

2,40

 

2,41

2,45

2,45

2,36

2,41

Prům. změna oproti

−0.22

−0,31

 

−0,29

−0,08

−0,19

−0,15

−0,29

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

−0,09

 

−0,07

--

−0,11

--

−0.14

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(−0,17,

 

(−0,15,

--

(−0,18,

--

(−0,22,

spolehlivosti

 

−0,02)

 

0,01)

 

−0,04)

 

−0,06)

p-hodnota

--

0,018*

 

0,085

--

0,004*

--

<0,001‡

Průměrný počet epizod urgentní inkontinence za 24 hodin (FAS-I) (sekundární)

 

n

 

Průměrný výchozí stav

2,43

2,52

 

2,37

2,56

2,42

2,24

2,33

Prům. změna oproti

−1,11

−1,46

 

−1,18

−0,89

−1,32

−0,95

−1,33

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

−0,35

 

−0,07

--

−0,43

--

−0,39

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(−0,65,

 

(−0,38,

--

(−0,72,

--

(−0,69,

spolehlivosti

 

−0,05)

 

0,23)

 

−0,15)

 

−0,08)

p-hodnota

--

0,003*

 

0,26

--

0,005*

--

0,002‡

 

 

Studie 046

 

Studie 047

Studie 074

Parametry

Placebo

Mirabegron

 

Tolterodin

Placebo

Mirabegron

Placebo

Mirabegron

 

 

50 mg

 

ER 4 mg

 

50 mg

 

50 mg

Průměrný počet epizod urgencí 3. nebo 4. stupně za 24 hodin (FAS) (sekundární)

 

n

 

Průměrný výchozí stav

5,78

5,72

 

5,79

5,61

5,90

5,42

5,80

Prům. změna oproti

−1,65

−2,25

 

−2,07

−0,82

−1,57

−1,35

−1,94

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

−0,60

 

−0,42

--

−0,75

--

−0,59

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(−1,02,

 

(−0,84,

--

(−1,20,

--

(−1,01,

spolehlivosti

 

−0,18)

 

-0,00)

 

−0,30)

 

−0,16)

p-hodnota

--

0,005*

 

0,050*

--

0,001*

--

0,007‡

Spokojenost s léčbou – Vizuální analogová škála (FAS) (sekundární)

 

 

n

 

Průměrný výchozí stav

4,11

3,95

 

3,87

5,5

5,4

5,13

5,13

Prům. změna oproti

1,89

2,55

 

2,44

0,7

1,5

1,05

1,88

výchozímu stavu†

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti

--

0,66

 

0,55

--

0,8

--

0,83

placebu†

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % interval

--

(0,25,

 

(0,14,

--

(0,4, 1,3)

--

(0,41,

spolehlivosti

 

1,07)

 

0,95)

 

 

 

1,25)

p-hodnota

--

0,001*

 

0,008*

--

<0,001*

--

<0,001*

† Průměr nejmenších čtverců je upraven podle výchozího stavu, pohlaví a zeměpisné oblasti.

* Statisticky významně lepší ve srovnání s placebem na hladině významnosti 0,05 bez mnohonásobné

úpravy.

# Statisticky významně lepší ve srovnání s placebem na hladině významnosti 0,05 s mnohonásobnou

úpravou.

‡ Nestatisticky významně lepší ve srovnání s placebem na hladině významnosti 0,05 s mnohonásobnou

úpravou.

FAS: Soubor pro úplnou analýzu, všichni randomizovaní pacienti, kteří užili nejméně 1 dávku dvojitě zaslepeného studijního léku a u kterých byla změřena mikce v deníku při výchozí návštěvě a kteří měli zaznamenaný alespoň jeden deník s měřením mikce po výchozí návštěvě.

FAS-I: Podsoubor FAS, který měl také nejméně 1 epizodu inkontinence v deníku při výchozí návštěvě.

Přípravek Betmiga 50 mg jednou denně byl účinný v prvním měřeném časovém bodu 4. týdne, a účinnost byla zachována po celou dobu 12týdenního období léčby. Randomizovaná, aktivně kontrolovaná, dlouhodobá studie prokázala, že účinnost byla zachována po celé 1leté období léčby.

Subjektivní zlepšení v kvalitě života

Ve třech 12týdenních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze 3 vedla léčba příznaků OAB mirabegronem podávaným jednou denně ke statisticky významnému zlepšení oproti placebu u následujících měření kvality života: spokojenost s léčbou a obtěžující příznaky.

Účinnost u pacientů s předchozí léčbou OAB antimuskariniky nebo bez ní

Účinnost byla prokázána u pacientů s předchozí léčbou OAB antimuskariniky i bez předchozí léčby

OAB antimuskariniky. Krom toho prokázal mirabegron účinnost u pacientů, kteří předtím přerušili léčbu OAB antimuskariniky kvůli nedostatečnému účinku (viz tabulka 3).

Tabulka 3: Koprimární cílové parametry účinnosti u pacientů s předchozí OAB léčbou antimuskariniky

 

Společné studie

 

 

 

 

(046, 047, 074)

 

Studie 046

 

 

Placebo

Mirabegron

Placebo

Mirabegron

Tolterodin

Parametr

 

50 mg

 

50 mg

ER 4 mg

Pacienti s předchozí OAB léčbou antimuskariniky

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný počet epizod inkontinence za 24 hodin (FAS-I)

 

 

 

n

Průměrný výchozí stav

2,93

2,98

2,97

3,31

2,86

Prům. změna oproti výchozímu stavu†

−0,92

−1,49

−1,00

−1,48

−1,10

Průměrný rozdíl oproti placebu†

--

−0,57

--

−0,48

−0,10

95% interval spolehlivosti

--

(−0,81, −0,33)

--

(−0,90, −0,06)

(−0,52, 0,32)

Průměrný počet mikcí za 24 hodin (FAS)

 

 

 

 

n

Průměrný výchozí stav

11,53

11,78

11,90

11,85

11,76

Průměrná změna oproti výchozímu

−0,93

−1,67

−1,06

−1,74

−1,26

stavu†

 

 

 

 

 

Průměrný rozdíl oproti placebu†

--

−0,74

--

−0,68

−0,20

95% interval spolehlivosti

--

(−1,01, −0,47)

--

(−1,12, −0,25)

(−0,64, 0,23)

Pacienti s předchozí léčbou OAB antimuskariniky, kteří léčbu přerušili kvůli nedostatečnému účinku

Průměrný počet epizod inkontinence za 24 hodin (FAS-I)

n

Průměrný výchozí stav

3,03

2,94

3,15

3,50

2,63

Prům. změna oproti výchozímu stavu†

−0,86

−1,56

−0,87

−1,63

−0,93

Průměrný rozdíl oproti placebu†

--

−0,70

--

−0,76

−0,06

95% interval spolehlivosti

--

(−1,01, −0,38)

--

(−1,32, −0,19)

(−0,63, 0,50)

Průměrný počet mikcí za 24 hodin (FAS)

 

 

 

 

n

Průměrný výchozí stav

11,60

11,67

11,89

11,49

11,99

Prům. změna oproti výchozímu stavu†

−0,86

−1,54

−1,03

−1,62

−1,11

Průměrný rozdíl oproti placebu†

--

−0,67

--

−0,59

−0,08

95% interval spolehlivosti

--

(−0,99, −0,36)

--

(−1,15, −0,04)

(−0,64, 0,47)

Společné studie se skládaly ze studií 046 (Evropa / Austrálie), 047 (Severní Amerika [NA]) a 074 (Evropa / NA).

† Průměr nejmenších čtverců je upraven podle výchozího stavu, pohlaví, studie, podskupiny a podskupiny podle léčebného působení pro společné studie a průměr nejmenších čtverců je upraven podle výchozího stavu, pohlaví a zeměpisné oblasti, podskupiny a podskupiny podle léčebného působení pro studii 046. FAS: Soubor pro úplnou analýzu, všichni randomizovaní pacienti, kteří užili nejméně 1 dávku dvojitě zaslepeného studijního léku a u kterých byla změřena mikce v deníku při výchozí návštěvě a kteří měli zaznamenaný alespoň jeden deník s měřením mikce po výchozí návštěvě.

FAS-I: Podsoubor FAS, který měl také nejméně 1 epizodu inkontinence v deníku při výchozí návštěvě.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Betmiga u jedné nebo více podskupin pediatrické populace u „Léčby idiopatického hyperaktivního močového měchýře“ a „Léčby neurogenní hyperaktivity detruzoru“ (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání mirabegronu u zdravých dobrovolníků se mirabegron vstřebává až do dosažení maximální plazmatické koncentrace (Cmax) mezi 3. a 4. hodinou. Absolutní biologická dostupnost se

zvýšila z 29 % při dávce 25 mg na 35 % při dávce 50 mg. Průměrná hodnota Cmax a AUC se zvýšila více než dávka, proporcionálně v celém rozpětí dávkování. V celkové populaci mužů a žen zvýšilo

2násobné zvýšení dávky z 50 mg na 100 mg mirabegronu hodnoty Cmax přibližně 2,9násobně a AUCtau 2,6násobně, zatímco 4násobné zvýšení dávky z 50 mg na 200 mg mirabegronu zvýšilo hodnoty Cmax přibližně 8,4krát a AUCtau 6,5krát. Ustálené koncentrace jsou dosaženy do 7 dnů při dávkování mirabegronu jednou denně. Po každodenním podání jednou denně je plazmatická expozice mirabegronu v ustáleném stavu přibližně dvojnásobná, než jaká byla pozorována po podání jediné dávky.

Vliv jídla na absorpci

Současné podání 50 mg tablety s jídlem s vysokým obsahem tuku snížilo hladinu mirabegronu Cmax

o 45 % a AUC o 17 %. Jídlo s nízkým obsahem tuku snížilo hladinu mirabegronu Cmax o 75 % a AUC o 51 %. Ve studiích fáze 3 byl mirabegron podáván s jídlem nebo nezávisle na jídle a prokázal bezpečnost i účinnost. Proto lze mirabegron užívat v doporučené dávce s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Distribuce v organismu

Mirabegron je rozsáhle distribuován v organismu. Distribuční objem v ustáleném stavu (Vss) je přibližně 1670 l. Mirabegron se váže (přibližně 71 %) na proteiny lidské plazmy a vykazuje středně vysokou afinitu k albuminu a alfa-1 kyselému glykoproteinu. Mirabegron proniká do erytrocytů. In vitro koncentrace 14C-mirabegronu v erytrocytech byly asi 2násobně vyšší než v plazmě.

Biotransformace

Mirabegron se metabolizuje více cestami, které zahrnují dealkylaci, oxidaci, (přímou) glukuronidaci a amidovou hydrolýzu. Mirabegron je hlavní cirkulující složkou po podání jediné dávky 14C- mirabegronu. V lidské plazmě byly pozorovány dva hlavní metabolity; oba jsou glukuronidy fáze 2, které představují 16 % a 11 % celkové expozice. Tyto metabolity nejsou farmakologicky aktivní.

Na základě in vitro studií se nezdá, že mirabegron inhibuje metabolismus současně podávaných přípravků metabolizovaných následujícími enzymy cytochromu P450 : CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2E1, protože mirabegron v klinicky relevantních koncentracích neinhiboval aktivitu těchto enzymů. Mirabegron neindukoval CYP1A2 ani CYP3A. Předpokládá se, že mirabegron nezpůsobuje klinicky relevantní inhibici transportu léku zprostředkovaného OCT.

Ačkoli studie in vitro naznačují úlohu CYP2D6 a CYP3A4 při oxidačním metabolizmu mirabegronu, výsledky in vivo ukazují, že tyto izoenzymy hrají omezenou roli v celkové eliminaci. In vitro a ex vivo studie ukázaly, že do metabolismu mirabegronu jsou zapojeny kromě CYP3A4 a CYP2D6 také butyrylcholinesteráza, UGT a pravděpodobně i alkohol dehydrogenáza (ADH).

Polymorfizmus CYP2D6

U zdravých jedinců, kteří jsou genotypově pomalí metabolizátoři substrátů CYP2D6 (používaných jako náhrada za inhibici CYP2D6), byly střední hodnoty Cmax a AUCinf jediné dávky 160 mg mirabegronu s okamžitým uvolněním (IR) o 14 % a 19 % vyšší než u rychlých metabolizátorů , což naznačuje, že genetický polymorfizmus CYP2D6 má minimální vliv na průměrnou plazmatickou expozici mirabegronu. Interakce mirabegronu se známým inhibitorem CYP2D6 se neočekává a nebyla studována. Při podávání mirabegronu s inhibitory CYP2D6 nebo u pacientů, kteří jsou pomalými metabolizátory CYP2D6, není nutná žádná úprava dávky mirabegronu.

Eliminace z organismu

Celková tělesná clearance (CLtot) z plazmy je přibližně 57 l/h. Terminální eliminační poločas (t1/2) je přibližně 50 hodin. Renální clearance (CLR) je přibližně 13 l/h, což odpovídá téměř 25 % hodnoty CLtot. Renální eliminace mirabegronu probíhá primárně prostřednictvím aktivní tubulární sekrece spolu s glomerulární filtrací. Vylučování nezměněného mirabegronu močí závisí na dávce a pohybuje se přibližně od 6,0 % po denní dávce 25 mg až do 12,2 % po denní dávce 100 mg. Po podání 160 mg

14C-mirabegronu zdravým dobrovolníkům bylo přibližně 55 % radionuklidu získáno zpět v moči a 34 % ve stolici. Nezměněný mirabegron odpovídal za 45 % radioaktivity moči, což ukazuje na přítomnost metabolitů. Nezměněný mirabegron odpovídal za většinu radioaktivity ve stolici.

Věk

Hodnoty Cmax a AUC mirabegronu a jeho metabolitů po opakované perorální dávce u starších dobrovolníků (≥65 let) byly podobné jako u mladších dobrovolníků (18–45 let).

Pohlaví

Hodnoty Cmax a AUC jsou přibližně o 40 % až 50 % vyšší u žen než u mužů. Rozdíly mezi pohlavími v hodnotách Cmax a AUC jsou připisovány rozdílům v tělesné hmotnosti a v biologické dostupnosti.

Rasa

Farmakokinetika mirabegronu není ovlivněna rasou.

Insuficience ledvin

Po podání jedné dávky 100 mg přípravku Betmiga u dobrovolníků s mírnou insuficiencí ledvin (GFR- MDRD 60 až 89 ml/min/1,73 m2) se průměrné hodnoty mirabegronu Cmax zvýšily o 6 %, resp. AUC o 31 % ve srovnání s dobrovolníky s normální funkcí ledvin. U dobrovolníků se středně závažnou insuficiencí ledvin (GFR-MDRD 30 až 59 ml/min/1,73 m2), hodnoty Cmax a AUC vzrostly o 23 %, resp. 66 %. U dobrovolníků s závažnou insuficiencí ledvin (eGFR-MDRD 15 až 29 ml/min/1,73 m2) byly průměrné hodnoty Cmax a AUC vyšší o 92 %, resp. o 118 %. Mirabegron nebyl studován u pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin (GFR <15 ml/min/1,73 m2 nebo pacienti vyžadující hemodialýzu).

Insuficience jater

Po podání jedné dávky 100 mg přípravku Betmiga u dobrovolníků s mírnou insuficiencí jater (Child- Pugh třída A) byly průměrné hodnoty mirabegronu Cmax vyšší o 9 % a AUC o 19 % vůči dobrovolníkům s normální funkcí jater. U pacientů se středně závažnou insuficiencí jater (Child-Pugh třída B), byly průměrné hodnoty Cmax a AUC vyšší o 175 %, resp. o 65 %. Mirabegron nebyl studován u pacientů se závažnou insuficiencí jater (Child-Pugh třída C).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické studie identifikovaly cílové orgány toxicity, které jsou v souladu s klinickými pozorováními. Přechodné zvýšení hodnot jaterních enzymů a změny hepatocytů (nekróza a pokles částic glykogenu) byly pozorovány u potkanů. Zvýšení tepové frekvence bylo pozorováno u potkanů, králíků, psů a opic. Studie genotoxicity a karcinogenity neprokázaly žádný genotoxický ani karcinogenní potenciál in vivo.

Žádný dopad na plodnost nebyl pozorován u subletálních dávek (ekvivalent 19násobku maximální humánní doporučené dávky (MHRD)). Hlavní zjištění při studii embryofetálního vývoje králíků byly malformace srdce (dilatovaná aorta, kardiomegalie) při systémové expozici 36násobně vyšší než při dodržení maximální humánní doporučené dávky MHRD. Dále byly zjištěny malformace plic (chybějící přídatný plicní lalok) a zvýšená postimplantační ztráta u králíků při systémové expozici

14násobně vyšší než při dodržení maximální humánní doporučené dávky MHRD, zatímco u potkanů byly popsány reverzibilní účinky na osifikaci (zvlněná žebra, opožděná osifikace, snížený počet osifikovaných sternebrae, metakarpů nebo metatarzů) při systémové expozici 22násobně vyšší než je

MHRD. Zaznamenaná embryofetální toxicita se vyskytla při dávkách spojených s vývojovou toxicitou. Ukázalo se, že kardiovaskulární malformace, které se vyskytly u králíků, mohou být ovlivněny aktivací beta 1-adrenoreceptorů.

Farmakokinetické studie prováděné s radioaktivně označeným mirabegronem ukázaly, že mateřská látka a/nebo její metabolity jsou vylučovány do mléka potkanů v hodnotách, které byly 4 hodiny po podání přibližně 1,7krát vyšší než v plazmě (viz bod 4.6).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Makrogoly

Hyprolosa

Butylhydroxytoluen

Magnesium-stearát

Potah Betmiga 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Hypromelosa Makrogol

Žlutý oxid železitý (E172) Červený oxid železitý (E172)

Potah Betmiga 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Hypromelosa Makrogol

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba pouţitelnosti

3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5Druh obalu a obsah balení

Alu-Alu blistry v krabičkách obsahujících 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 nebo 200 tablet.

HDPE lahvičky s dětským bezpečnostním uzávěrem z polypropylenu (PP) a vysoušedlem silikagel obsahující 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŢITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/809/001 – 018

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŢENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. prosince 2012

10.DATUM REVIZE TEXTU

{DD/MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis