Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Označení na obalu - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Bondenza (Ibandronic Acid Roche)
Kód ATCM05BA06
Látkaibandronic acid
VýrobceRoche Registration Ltd.

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bondenza 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas monohydricus).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují laktózu. Další údaje naleznete v přregistrováníbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety

 

 

není

1 potahovaná tableta

 

 

3 potahované tablety

 

 

 

 

 

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

již

 

Tablety necucejte, nežvýkejte ani n drťte

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

Jedna tableta měsíčně

řípavek

 

 

Perorální podání

 

 

 

P

 

 

Měsíc 1 __/__/__ 3 potahované tablety

Měsíc 2 __/__/__ 3 potahované tablety

Měsíc 3 __/__/__ 3 potahované tablety

Poznamenejte si datum, kdy jste užil(a) tabletu

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

 

EU/1/03/266/003

1 potahovaná tableta

 

 

 

registrován

 

 

 

 

EU/1/03/266/004

3 potahované tablety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

již

není

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lé

řs ý předpis

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

Bondenza 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bondenza 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche Registration Ltd.

3. POUŽITELNOST

EXP

 

 

není

registrován

 

již

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bondenza 3 mg injekční roztok

Acidum ibandronicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas monohydricus) ve 3 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

registrován

Obsahuje také chlorid sodný, ledovou kyselinu octovou, trihydrát octanu sodného, vodu na injekci.

Další údaje naleznete v příbalové informaci.

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

Injekční roztok

není

 

1 předplněná injekční stříkačka + 1 injekční jehla

 

4 předplněné injekční stříkačky + 4 injekční jehly

 

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍjiž

 

5.

 

 

ípavek

 

 

Před použitím si přečtěte příbalo ou informaci

 

 

Pouze k intravenóznímu podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNP ĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍř

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/266/005 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/03/266/006 4 předplněné injekční stříkačky

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

již

není

 

 

16.

řípavek

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

[Neuplatňuje se odůvodnění

řijato]

 

 

 

P

 

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Bondenza 3 mg injekční roztok

Acidum ibandronicum

Pouze pro i.v. podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3. POUŽITELNOST

 

EXP

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

není

 

 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

 

3 mg/3 ml

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

JINÉ

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis