Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Souhrn údajů o přípravku - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Bretaris Genuair
Kód ATCR03BB
Látkaaclidinium bromide, micronised
VýrobceAstraZeneca AB

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bretaris Genuair 322 mikrogramů, prášek k inhalaci

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna podaná dávka (dávka uvolněná z náustku) obsahuje aclidinii bromidum 375 µg, což je ekvivalent aclidinium 322 µg. To odpovídá odměřené dávce aclidinii bromidum 400 µg, což je ekvivalent aclidinium 343 µg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 12 mg laktózy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci.

Bílý nebo téměř bílý prášek v bílém inhalátoru s integrovaným indikátorem dávek a se zeleným dávkovacím tlačítkem.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Bretaris Genuair je indikován jako udržovací bronchodilatační léčba k úlevě od příznaků u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedno vdechnutí 322 mikrogramů aklidinia dvakrát denně.

Při vynechání dávky je nutno další dávku podat co nejdříve. Pokud se však blíží doba následující dávky, má se zapomenutá dávka vynechat.

Starší populace

Pro starší pacienty není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících (do věku 18 let) neexistuje relevantní použití přípravku Bretaris Genuair v indikaci CHOPN.

Způsob podání

Inhalační podání.

Pacienti musí být poučeni, jak správně přípravek používat.

Návod k použití:

Seznámení s přípravkem Bretaris Genuair:

Indikátor

Zelené tlačítko

dávek

 

Ochranný kryt

Barevné kontrolní okénko

Náustek

Vyjměte inhalátor Genuair ze sáčku a seznamte se s jeho součástmi.

Jak se přípravek Bretaris Genuair používá

Souhrn

Pro použití inhalátoru Genuair musíte provést po odstranění krytu 2 kroky:

Krok 1 - Stiskněte a UVOLNĚTE zelené tlačítko a úplně vydechněte mimo inhalátor. Krok 2 - Rty pevně obemkněte náustek a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes inhalátor.

Po inhalaci nezapomeňte znovu nasadit ochranný kryt.

Příprava

Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček podél zářezu a vyjměte inhalátor Genuair.

Když si chcete vzít svou dávku léčivého přípravku, sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete šipky vyznačené na obou stranách a vytáhnete kryt ven (viz obrázek 1).

OBRÁZEK 1

Prohlédněte si náustek, zda není ucpaný.

Podržte inhalátor Genuair vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby zelené tlačítko směřovalo rovně nahoru (viz obrázek 2).

Držte tak, aby zelené tlačítko směřovalo rovně nahoru.

NENAKLÁPĚJTE.

OBRÁZEK 2

KROK 1: STISKNĚTE zelené tlačítko zcela dolů a pak jej UVOLNĚTE (viz obrázky 3 a 4).

ZELENÉ TLAČÍTKO NEDRŽTE STISKNUTÉ.

STISKNĚTE zelené

UVOLNĚTE zelené

tlačítko zcela dolů

tlačítko

OBRÁZEK 3

OBRÁZEK 4

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že je dávka připravena k inhalaci

Ujistěte se, že barevné kontrolní okénko se zbarvilo zeleně (viz obrázek 5).

Zelené kontrolní okénko potvrzuje, že léčivý přípravek je připraven k inhalaci.

Připraveno k použití

ZELENÁ

OBRÁZEK 5

POKUD BAREVNÉ KONTROLNÍ OKÉNKO ZŮSTANE ČERVENÉ, ZNOVU PROSÍM STISKNĚTE A UVOLNĚTE TLAČÍTKO (VIZ KROK 1).

Než si vložíte inhalátor do úst, úplně vydechněte. Nevydechujte do inhalátoru.

KROK 2: Rty pevně obemkněte náustek inhalátoru Genuair a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes náustek (viz obrázek 6).

Tímto silným a hlubokým vdechnutím se léčivý přípravek dostane do plic.

POZOR: NEDRŽTE ZELENÉ TLAČÍTKO

STISKNUTÉ V PRŮBĚHU INHALACE.

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

OBRÁZEK 6

V průběhu vdechování uslyšíte „KLIKNUTÍ“, které signalizuje, že používáte inhalátor Genuair správně.

Pokračujte ve vdechování i poté, co uslyšíte „KLIKNUTÍ“ inhalátoru, abyste zajistili podání celé dávky.

Vyjměte inhalátor Genuair z úst a zadržte dech tak dlouho, jak to bez potíží snesete, a potom pomalu vydechněte nosem.

Poznámka: Někteří pacienti mohou mít při inhalaci léčivého přípravku mírné sladké nebo nahořklé chuťové vjemy nebo mohou pociťovat hrubý povrch v ústech v závislosti na pacientovi. Pokud po inhalaci necítíte žádnou chuť ani nemáte žádné zvláštní pocity, neopakujte dávku.

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že jste inhalovali správně

Ujistěte se, že se kontrolní okénko zbarvilo červeně (viz obrázek 7). To potvrzuje, že jste správně inhalovali celou dávku.

Inhalováno správně

ČERVENÁ

OBRÁZEK 7

POKUD BAREVNÉ KONTROLNÍ OKÉNKO ZŮSTANE ZELENÉ, ZNOVU PROSÍM SILNĚ A ZHLUBOKA VDECHNĚTE PŘES NÁUSTEK (VIZ KROK 2).

Pokud okénko nezmění barvu na červenou, možná jste neuvolnili zelené tlačítko před inhalací nebo jste inhalaci neprovedli správně. Pokud k tomu dojde, zkuste to znovu.

Ujistěte se, že jste UVOLNILI zelené tlačítko a provedli SILNÝ a hluboký nádech přes náustek.

Poznámka: Nejste-li schopni provést inhalaci správně po několika pokusech, poraďte se s lékařem.

Jakmile se okénko zbarví červeně, nasaďte zpět ochranný kryt tak, že jej zatlačíte na náustek (viz obrázek 8).

OBRÁZEK 8

Kdy byste měli dostat nový inhalátor Genuair?

Inhalátor Genuair je vybaven indikátorem dávek, který ukazuje přibližný počet dávek zbývajících v inhalátoru. Indikátor dávek se pomalu pohybuje dolů a odpočítává dávky po desítkách (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0), (viz obrázek A). Jeden inhalátor Genuair obsahuje nejméně 30 nebo 60 dávek, v závislosti na velikosti balení.

Když se na indikátoru dávek objeví červený pruhovaný pás, (viz obrázek A), znamená to, že se blíží poslední dávka a měli byste dostat nový inhalátor Genuair.

Indikátor dávek odpočítává po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Červený pruhovaný pás

Indikátor dávek

OBRÁZEK A

Poznámka: Pokud se Vám zdá, že je inhalátor Genuair poškozený, nebo pokud ztratíte kryt, musíte inhalátor vyměnit. Inhalátor Genuair SE NEMUSÍ čistit. Pokud si jej však přejete vyčistit, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem. K čištění inhalátoru Genuair NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla lék poškodit.

Jak poznáte, že je inhalátor Genuair prázdný?

Když se uprostřed indikátoru dávek objeví 0 (nula), měli byste pokračovat v užívání dávek zbývajících v inhalátoru Genuair.

Když je k inhalaci připravena poslední dávka, zelené tlačítko se nevrátí do úplné horní pozice, ale zůstane zablokované ve střední pozici (viz obrázek B). I když je zelené tlačítko zablokované, je možno provést inhalaci poslední dávky. Poté již inhalátor Genuair nelze znovu použít a musíte začít používat nový inhalátor Genuair.

Zablokováno

OBRÁZEK B

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na aklidinum-bromid nebo na pomocné látky uvedené v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Paradoxní bronchospasmus:

Podávání aklidinium-bromidu může vyvolat paradoxní bronchospasmus. Dojde-li k tomu, je nutno léčbu přípravkem Bretaris Genuair ukončit a zvážit nasazení jiné léčby.

Zhoršení onemocnění:

Aklidinium-bromid je udržovací bronchodilatans a nesmí se používat k úlevě při akutním záchvatu bronchospasmu, tj. jako záchranný lék. Změní-li se intenzita CHOPN v průběhu léčby aklidinium- bromidem do takové míry, že pacient považuje za nutné nasazení doplňkové záchranné léčby, je nutno pacienta znovu vyšetřit a upravit jeho léčebný režim.

Vliv na kardiovaskulární systém:

Profil kardiovaskulární bezpečnosti je charakterizován anticholinergními účinky.

Při použití přípravku Bretaris Genuair je nutno postupovat s opatrností u pacientů, kteří prodělali během posledních 6 měsíců infarkt myokardu, nestabilní anginu pectoris nebo během posledních 3 měsíců u nich byla nově diagnostikována arytmie, a případně u pacientů, kteří byli během

posledních 12 měsíců hospitalizováni kvůli srdečnímu selhání s funkční třídou III a IV podle NYHA („New York Heart Association“). Tito pacienti byli vyloučeni z účasti v klinických hodnoceních, protože anticholinergní působení může mít vliv na uvedené zdravotní stavy.

Anticholinergní účinky:

Sucho v ústech, které bylo pozorováno ve spojitosti s anticholinergní léčbou, může být v dlouhodobém měřítku spojeno s výskytem zubního kazu.

Vzhledem ke svým anticholinergním účinkům se aklidinium bromid musí používat s opatrností

u pacientů se symptomatickou hyperplazií prostaty nebo s obstrukcí krčku močového měchýře nebo s glaukomem s uzavřeným úhlem (i když přímý kontakt přípravku s očima je velmi nepravděpodobný).

Pomocné látky:

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozenou deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek používat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání aklidinium bromidu s jinými léčivými přípravky obsahujícími anticholinergika nebylo hodnoceno a nedoporučuje se.

Ačkoli nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí in vivo, inhalačně podávaný aklidinium-bromid byl používán současně s jinými léčivými přípravky na CHOPN včetně sympatomimetických bronchodilatancií, methylxanthinů a perorálně i inhalačně podávaných steroidů bez klinických známek lékových interakcí.

Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid nebo metabolity aklidinium-bromidu v terapeutických dávkách podle očekávání nezpůsobují interakce s léčivými látkami, které jsou substráty P- glykoproteinu (P-gp) nebo léčivými látkami metabolizovanými enzymy cytochromu P450 (CYP450) a esterázami (viz bod 5.2).

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití aklidinium-bromidu u těhotných žen nejsou dostupné žádné údaje.

Studie na zvířatech prokázaly fetotoxicitu pouze u dávek na mnohem vyšších úrovních, než je maximální expozice lidského pacienta aklidinium-bromidu (viz bod 5.3). Aklidinium-bromid se smí používat během těhotenství pouze za předpokladu, že očekávaný přínos je vyšší než potenciální rizika.

Kojení

Není známo, zda se aklidinium-bromid metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování malých množství aklidinium-bromidu a/nebo jeho metabolitů do mléka. Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit.Je nutno zvážit, zda přerušit kojení nebo přerušit/vyloučit podávání přípravku Bretaris Genuair na základě posouzení prospěchu pro kojené dítě a prospěchu léčby pro matku.

Fertilita

Studie na potkanech ukázaly mírné snížení fertility pouze u dávek mnohem vyšších, než je maximální expozice lidského pacienta aklidinium-bromidu (viz bod 5.3). Považuje se za nepravděpodobné, že by aklidinium-bromid podávaný v doporučených dávkách ovlivnil fertilitu u lidí.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aklidinium-bromid má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Výskyt bolesti hlavy, závratě nebo rozmazaného vidění po užití aklidinium-bromidu (viz bod 4.8) může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky přípravku Bretaris Genuair byly bolest hlavy (6,6 %) a zánět nosohltanu (5,5 %).

Tabulka s přehledem nežádoucích účinků

Četnosti přiřazené níže uvedeným nežádoucím účinkům jsou založeny na hrubých počtech výskytů nežádoucích účinků (tj. příhod přisuzovaných přípravku Bretaris Genuair) pozorovaných při podávání přípravku Bretaris Genuair 322 µg (636 pacientů) ve sdružené analýze jedné 6měsíční a dvou 3měsíčních randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií.

Četnost nežádoucích účinků je definována za použití následujících konvencí: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Preferovaný termín

Četnost

Infekce a infestace

Sinusitida

Časté

 

Zánět nosohltanu

Časté

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost

Vzácné

 

Angioedém

Není známo

 

Anafylaktická reakce

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

 

Závrať

Méně časté

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie

Méně časté

 

Palpitace

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální

Kašel

Časté

poruchy

Dysfonie

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté

 

Pocit na zvracení*

Časté

 

Sucho v ústech

Méně časté

 

Zánět sliznice ústní dutiny

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Méně časté

 

Svědění

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Retence moči

Méně časté

* Pocit na zvracení se v klinických hodnoceních vyskytoval u aklidinium-bromidu méně často než u placeba (43,9 oproti 48,3 případů na 1 000 pacientoroků sledování)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Vysoké dávky aklidinium bromidu mohou vést k výskytu anticholinergních projevů a příznaků. Nicméně zdravým subjektům byly inhalačně podány jednorázové dávky až 6 000 µg aklidinium bromidu bez celkových anticholinergních nežádoucích účinků. Dále nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní nežádoucí účinky po 7denním podávání až 800 µg aklidinium-bromidu dvakrát denně zdravým subjektům.

Akutní intoxikace neúmyslným požitím aklidinium-bromidu je nepravděpodobná kvůli nízké biologické dostupnosti při ústním podání a vzhledem k tomu, že mechanismus inhalátoru Genuair je aktivován dýcháním.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, anticholinergika; ATC kód: R03BB05.

Mechanismus účinku

Aklidinium-bromid je kompetitivní, selektivní antagonista muskarinových receptorů (neboli anticholinergních), s delší dobou rezidence v receptorech M3 než v receptorech M2. Receptory M3 zprostředkují kontrakce hladkých svalů v dýchacích cestách. Inhalovaný aklidinium-bromid působí lokálně v plicích jako antagonista receptorů M3 hladkého svalstva dýchacích cest a navozuje bronchodilataci. Neklinické studie in vitro a in vivo ukázaly, že aklidinium způsobuje rychlou, na dávce závislou a dlouhodobou inhibici bronchokonstrikce navozené acetylcholinem. Aklidinium bromid se rychle odbourává v plazmě, takže úroveň celkového anticholinergního účinku je nízká.

Farmakodynamické účinky

Klinická hodnocení účinnosti ukázala, že přípravek Bretaris Genuair vyvolal klinicky významné zlepšení funkce plic (měřeno podle nuceného vydechovaného objemu za 1 sekundu [FEV1]) po dobu 12 hodin po ranním a večerním podání; toto zlepšení bylo zjevné do 30 minut po první dávce (zvýšení oproti výchozímu stavu o 124-133 ml). Maximální bronchodilatace bylo dosaženo do 1-3 hodin po podání dávky, přičemž průměr maximálního zlepšení FEV1 vzhledem k výchozímu stavu byl 227- 268 ml (v klidovém stavu).

Elektrofyziologie srdce

Při podávání aklidinium-bromidu (200 µg nebo 800 µg) jednou denně po dobu 3 dnů zdravým subjektům v podrobné studii QT nebyl pozorován žádný vliv na interval QT (použita korekce metodou Fridericia nebo Bazett, nebo individuální).

Kromě toho nebyl pozorován žádný klinicky významný vliv přípravku Bretaris Genuair na srdeční rytmus při 24hodinovém Holterovském monitorování po 3 měsících léčby 336 pacientů (z nichž 164 užívali přípravek Bretaris Genuair 322 µg dvakrát denně).

Klinická účinnost a bezpečnost

Program klinického hodnocení přípravku Bretaris Genuair fáze III zahrnoval 269 pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair 322 µg dvakrát denně v jedné 6měsíční randomizované, placebem kontrolované studii a 190 pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair 322 µg dvakrát denně

v jedné 3měsíční randomizované, placebem kontrolované studii. Účinnost byla hodnocena měřením funkce plic a symptomatických výsledků, jako je dušnost, zdravotní stav specifický pro dané onemocnění, použití záchranných léků a výskyt exacerbací. V dlouhodobých studiích bezpečnosti byl přípravek Bretaris Genuair spojen s bronchodilatačním účinkem při podávání v průběhu jednoleté léčebné fáze.

Bronchodilatace

V 6měsíční studii došlo u pacientů, jimž byl podáván přípravek Bretaris Genuair 322 µg dvakrát denně, ke klinicky významnému zlepšení funkce plic (podle měření by FEV1). Maximální bronchodilatační účinky byly pozorovány ode dne 1 a byly zachovány v celém průběhu 6měsíční léčby. Po 6 měsících léčby bylo průměrné zlepšení ráno před podáním dávky (nejnižší hodnota) FEV1 v porovnání s placebem 128 ml (95 % CI=85-170; p< 0,0001).

Podobné výsledky byly pozorovány při použití přípravku Bretaris Genuair v 3měsíční studii.

Zdravotní stav specifický pro dané onemocnění a zlepšení příznaků

Přípravek Bretaris Genuair vyvolal klinicky významné zlepšení dušnosti (hodnoceno pomocí Transition Dyspnoea Index [TDI]) a zdravotního stavu specifického pro dané onemocnění (hodnoceno podle St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Níže uvedená tabulka obsahuje údaje o zlepšení příznaků po 6 měsících léčby přípravkem Bretaris Genuair.

Proměnná

Léčba

 

Zlepšení oproti

p-

Bretaris Genuair

 

Placebo

placebu

hodnota

 

 

TDI

 

 

 

 

 

Procento pacientů, kteří dosáhli

56,9

 

45,5

1,68násobnéc zvýšení

0,004

MCIDa

 

pravděpodobnosti

Průměrná změna oproti

1,9

 

0,9

1,0 jednotky

<0,001

výchozímu stavu

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

Procento pacientů, kteří dosáhli

57,3

 

41,0

1,87násobnéc zvýšení

<0,001

MCIDb

 

pravděpodobnosti

Průměrná změna oproti

-7,4

 

-2,8

- 4,6 jednotky

<0,0001

výchozímu stavu

 

 

 

 

 

 

aMinimální klinicky významný rozdíl (minimum clinically important difference, MCID) změny TDI nejméně o 1 jednotku.

bMCID nejméně – 4 jednotky změny SRGO.

cOdds ratio, zvýšení pravděpodobnosti dosažení MCID v porovnání s placebem.

U pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair byla nižší potřeba záchranných léků v porovnání s pacienty léčenými placebem (snížení o 0,95 inhalační dávky za den po dobu 6 měsíců [p=0,005]). Bretaris Genuair také zmírňoval denní příznaky CHOPN (dyspnoe, kašel, produkce hlenu) a také noční i časně ranní příznaky.

Sdružená analýza účinnosti na základě výsledků 6měsíční a 3měsíční placebem kontrolované studie ukázala statisticky významné snížení četnosti středně závažných a závažných exacerbací (vyžadujících léčbu antibiotiky nebo kortikosteroidy nebo končících hospitalizací) při léčbě aklidiniem 322 µg dvakrát denně v porovnání s placebem (poměr na pacienta na rok: 0,31 ku 0,44; p=0,0149).

Tolerance zátěže

Ve třítýdenní překřížené, randomizované, placebem kontrolované klinické studii byl přípravek Bretaris Genuair spojován se statisticky významným zlepšením doby výdrže při zátěži v porovnání s placebem o 58 sekund (95 % CI=9-108; p=0,021; předléčebná hodnota: 486 sekund). Přípravek

Bretaris Genuair statisticky významně snížil klidovou plicní hyperinflaci (funkční reziduální kapacita [FRC]=0,197 l [95 % CI=0,321, 0,072; p=0,002]; reziduální objem [RV]=0,238 l [95 % CI=0,396, 0,079; p=0,004]), také zlepšil inspirační kapacitu (o 0,078 l; 95 % CI=0,01, 0,145; p=0,025) a omezil dyspnoi během zátěže (Borgova škála), (o 0,63 Borgových jednotek; 95 % CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Bretaris Genuair u všech podskupin pediatrické populace u CHOPN (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Aklidinium-bromid se rychle vstřebává v plicích, přičemž maximální koncentrace v plazmě se dosahuje do 5 minut od inhalace u zdravých subjektů a normálně během prvních 15 minut u pacientů s CHOPN. Podíl inhalované dávky, který se dostane do systémového oběhu jako nepozměněné aklidinium, je velmi nízký – méně než 5 %.

Maximální plazmatická koncentrace v ustáleném stavu dosažená po inhalaci suchého prášku

u pacientů s CHOPN po dávce 400 µg aklidinium-bromidu byla přibližně 224 pg/ml. Ustálených plazmatických koncentrací bylo dosaženo sedm dní po podávání dvakrát denně.

Distribuce

Celková depozice aklidinium-bromidu v plicích, inhalovaného z inhalátoru Genuair, byla průměrně 30 % odměřené dávky.

Navázání aklidinium bromidu na plazmatické bílkoviny, zjištěné in vitro nejpravděpodobněji odpovídalo navázání metabolitů na bílkoviny vzhledem k rychlé hydrolýze aklidinium-bromidu v plazmě; na plazmatické proteiny bylo navázáno 87 % pro karboxylové metabolity a 15 % pro

alkoholové metabolity. Hlavní plazmatickou bílkovinou, která váže aklidinium-bromid, je albumin.

Biotransformace

Aklidinium-bromid je rychle a do velké míry hydrolyzován na farmakologicky neaktivní deriváty alkoholu a kyseliny karboxylové. K hydrolýze dochází chemickými (neenzymatickými) i enzymatickými pochody působením esteráz, přičemž butyrylcholinesteráza je hlavní humánní esteráza účastnící se hydrolýzy. Plazmové koncentrace kyselinových metabolitů jsou přibližně 100krát vyšší než koncentrace alkoholových metabolitů a nezměněné účinné látky po inhalaci.

Nízká absolutní biologická dostupnost inhalovaného aklidinium-bromidu (< 5 %) je způsobena faktem, že aklidinium-bromid zachycený v plicích nebo spolknutý podléhá rozsáhlé systémové a presystémové hydrolýze.

Biotransformace enzymy CYP450 má menší význam pro celkovou metabolickou clearanci aklidinium-bromidu.

Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid v terapeutických dávkách ani jeho metabolity nemají inhibiční ani indukční účinek na žádný z enzymů cytochromu P450 (CYP450) ani nejsou inhibitory esteráz (karboxylesterázy, acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy). Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid ani jeho metabolity nejsou substráty ani inhibitory P-glykoproteinu.

Eliminace

Terminální eliminační poločas, resp. efektivní eliminační poločas, aklidinium-bromidu u pacientů s CHOPN je přibližně 14 hodin, resp. 10 hodin, po inhalaci dávky 400 µg dvakrát denně

Po intravenózním podání 400 µg radioaktivně značeného aklidinium-bromidu zdravým subjektům bylo přibližně 1 % dávky vyloučeno močí jako nezměněný aklidinium-bromid. Až 65 % dávky bylo eliminováno jako metabolity močí a až 33 % metabolitů bylo vyloučeno stolicí.

Po inhalaci 200 µg a 400 µg aklidinium-bromidu zdravými subjekty nebo pacienty s CHOPN byla exkrece nezměněného aklidinium-bromidu močí velmi nízká a pohybovala se kolem 0,1 % podané dávky, což naznačuje, že renální clearance má při celkové clearanci aklidinia z plazmy jen malý význam.

Linearita/nelinearita

Aklidinium-bromid v terapeutickém rozsahu vykazoval kinetickou linearitu a časově nezávislé farmakokinetické chování.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Farmakokinetické vlastnosti aklidinium-bromidu u pacientů s mírnou až závažnou CHOPN se jeví podobné u pacientů ve věku 40-59 let a u pacientů ve věku ≥ 70 let. Proto není třeba žádné úpravy dávky pro starší pacienty s CHOPN.

Pacienti s poruchou funkce jater

Nebyly provedeny žádné studie s pacienty s poruchou funkce jater. Vzhledem k tomu, že aklidinium bromid je metabolizován hlavně chemickým a enzymatickým štěpením v plazmě, je málo pravděpodobné, že dysfunkce jater ovlivní systémovou expozici. U pacientů s poruchou funkce jater proto není třeba nijak upravovat dávku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl farmakokinetických parametrů mezi subjekty s normální funkci ledvin a s poruchou funkce ledvin. Proto není třeba žádné úpravy dávky ani další monitorování pacientů s CHOPN, kteří mají poruchu funkce ledvin.

Rasa

Po opakovaných inhalacích byla pozorována systémová expozice aklidinium-bromidu podobná u japonských a bělošských pacientů.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Vzhledem k tomu, že aklidinium-bromid působí lokálně v plicích a v plazmě je rychle metabolizován, neexistuje přímý vztah mezi farmakokinetickými a farmakodynamickými parametry.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky v neklinických studiích, týkající se kardiovaskulárních parametrů (zvýšení srdeční frekvence u psů), reprodukční toxicity (fetotoxické účinky) a fertility (mírný pokles četnosti početí, počtu žlutých tělísek a předimplantační a poimplantační ztráty) byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Nízká toxicita pozorovaná v neklinických studiích toxicity je zčásti způsobena rychlou metabolickou přeměnou aklidinium-bromidu v plazmě a nedostatkem významné farmakologické aktivity hlavních metabolitů. Bezpečnostní limity systémové expozice u osob s dávkou 400 µg dvakrát denně

v porovnání s hladinou bez pozorovaných nežádoucích účinků představoval 7násobek až 73násobek.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy.

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

Použít do 90 dnů po otevření sáčku.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Inhalátor Genuair uchovávejte v sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

6.5Druh obalu a obsah balení

Inhalátor je vícedílný prostředek vyrobený z polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, polyoxymethylenu, polyester-butylen-tereftalátu, polypropylenu, polystyrenu a nerez oceli. Má bílou barvu a je opatřen integrálním indikátorem dávek a zeleným dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným zeleným ochranným krytem. Inhalátor se dodává v obalu z vrstveného plastu, uložený v kartonové krabičce.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 dávkami.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 dávkami.

Krabička obsahující 3 inhalátory po 60 dávkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Návod k použití viz bod 4.2.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/781/001

EU/1/12/781/002

EU/1/12/781/003

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. července 2012

Datum posledního prodloužení registrace: 20. dubna 2017

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis