Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Označení na obalu - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Bretaris Genuair
Kód ATCR03BB
Látkaaclidinium bromide, micronised
VýrobceAstraZeneca AB

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bretaris Genuair 322 mikrogramů, prášek k inhalaci aclidinium (aclidinii bromidum)

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna podaná dávka obsahuje aclidinii bromidum 375 mikrogramů, což odpovídá aclidinium 322 mikrogramů.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také laktózu.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 inhalátor obsahující 30 dávek

1 inhalátor obsahující 60 dávek

3 inhalátory po 60 dávkách

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Inhalační podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Použijte do 90 dnů po otevření sáčku.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Inhalátor Genuair uchovávejte v sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/781/001

 

dávek

 

EU/1/12/781/002

 

dávek

 

EU/1/12/781/003

3 inhalátory

po 60 dávkách

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bretaris genuair

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na inhalátoru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Bretaris Genuair 322 µg, prášek k inhalaci aclidinium (aclidinii bromidum) Inhalační podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

Použijte do 90 dnů po otevření sáčku.

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 dávek

60 dávek

6.JINÉ

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis