Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Označení na obalu - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Brimica Genuair
Kód ATCR03AL05
Látkaaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
VýrobceAstraZeneca AB

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brimica Genuair 340/12 mikrogramů, prášek k inhalaci aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna podaná dávka obsahuje aclidinii bromidum 396 mikrogramů (ekvivalent aclidinium 340 mikrogramů) a formoteroli fumaras dihydricus 11,8 mikrogramů.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: laktosu

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 inhalátor obsahující 30 dávek

1 inhalátor obsahující 60 dávek

3 inhalátory, každý se 60 dávkami

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte do 60 dnů od otevření sáčku.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/1/14/963/001

 

 

 

1 inhalátor se 60 dávkami

 

EU/1/14/963/002

3 inhalátory, každý se 60

dávkami

 

 

EU/1/14/963/003

1 inhalátor se 30 dávkami

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

č. š.:

 

 

 

 

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

brimica genuair

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

ALUMINIOVÝ SÁČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brimica Genuair 340/12 mikrogramů, prášek k inhalaci aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

3.POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte do 60 dnů po otevření sáčku.

4.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5.JINÉ

Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék. [šipka] Zde odtrhněte

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA INHALÁTORU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Brimica Genuair 340/12 μg, prášek k inhalaci aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Inhalační podání

3. POUŽITELNOST

Použít do 60 dnů po otevření sáčku.

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 dávek

60 dávek

6.JINÉ

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis