Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – Označení na obalu - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Busilvex
Kód ATCL01AB01
Látkabusulfan
VýrobcePierre Fabre Médicament

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VČETNĚ BLUE BOXU Krabička s 8 injekčními lahvičkami po 10 ml

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Busilvex 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok busulfanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml koncentrátu obsahuje 6 mg busulfanu a po naředění dává 0,5 mg/ml busulfanu

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje dimetylacetamid a makrogol 400

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok

Vícenásobné balení (multipack): 8 injekčních lahviček (2 balení po 4) po 10 ml 60 mg v 1 injekční lahvičce

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (i.v.)

Před použitím se musí naředit.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Cytotoxický přípravek: zacházejte s opatrností

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

Doba použitelnosti naředěného roztoku přípravku viz příbalová informace.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 C – 8 C)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Ganc

F-92654 Boulogne Billancourt cedex FRANCIE

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/254/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE BRAILLOVÝM PÍSMEM

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA STŘEDNÍM OBALU BEZ BLUE BOXU Krabička obsahující 4 injekční lahvičky po 10 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Busilvex 6 mg/ml busulfanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

60 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok

4 injekční lahvičky po 10 ml. Součást vícenásobného balení, samostatně neprodejné.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání (i.v.)

Před použitím se musí naředit.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/254/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE BRAILLOVÝM PÍSMEM

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Skleněná injekční lahvička typ I o obsahu 10 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Busilvex 6 mg/ml sterilní koncentrát pro infuzní roztok i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

60 mg/10 ml

6.DALŠÍ INFORMACE

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis