Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Označení na obalu - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Caelyx
Kód ATCL01DB
Látkadoxorubicin hydrochloride
VýrobceJanssen-Cilag International N.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA CAELYX 20 mg/10 ml – 1 lahvička

KRABIČKA CAELYX 20 mg/10 ml – 10 lahviček

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Caelyx 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml přípravku Caelyx obsahuje 2 mg doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sodná sůl MPEG-DSPE, hydrogenovaný sójový lecithin, cholesterol,

síran amonný, sacharosa, histidin, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička

10 lahviček

20 mg/10 ml

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání, po zředění v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukosy na infuzi. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

PŘI POUŽÍVÁNÍ NEZAMĚŇUJTE S JINOU LÉKOVOU FORMOU DOXORUBICIN- HYDROCHLORIDU.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Lahvičky s částečně spotřebovaným obsahem je třeba zlikvidovat.

Cytotoxický

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/96/011/001 (1 lahvička)

EU/1/96/011/002 (10 lahviček)

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Caelyx 20 mg/10 ml

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA CAELYX 50 mg/25 ml – 1 lahvička

KRABIČKA CAELYX 50 mg/25 ml – 10 lahviček

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Caelyx 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml přípravku Caelyx obsahuje 2 mg doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sodná sůl MPEG-DSPE, hydrogenovaný sójový lecithin, cholesterol, síran amonný, sacharosa, histidin, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička

10 lahviček

50 mg/25 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání, po zředění v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukosy na infuzi. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

PŘI POUŽÍVÁNÍ NEZAMĚŇUJTE S JINOU LÉKOVOU FORMOU DOXORUBICIN- HYDROCHLORIDU.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Lahvičky s částečně spotřebovaným obsahem je třeba zlikvidovat.

Cytotoxický

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/96/011/003 (1 lahvička)

EU/1/96/011/004 (10 lahviček)

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Caelyx 50 mg/25 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK CAELYX 20 mg/10 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Caelyx 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis

Intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

20 mg/10 ml

6.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK CAELYX 50 mg/25 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Caelyx 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Doxorubicini hydrochloridum peg-lyposomalis

Intravenózní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg/25 ml

6. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis