Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Označení na obalu - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Cholestagel
Kód ATCC10AC04
Látkacolesevelam
VýrobceGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL A NÁLEPKA NA LAHVIČCE S (24, 100 a 180 TABLET) NEBO BEZ (180 TABLET) VNĚJŠÍ KRABIČKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cholestagel 625 mg potahované tablety

Colesevelamum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje colesevelamum 625 mg (ve formě colesevelami hydrochloridum).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

24 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

180 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Tablety se užívají s jídlem a pitím.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/268/001

24 tablet

 

 

 

EU/1/03/268/002

100 tablet

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tablet

 

 

s vnější krabičkou

EU/1/03/268/004

180 tablet bez vnější krabičky

 

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

cholestagel

625mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis