Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Označení na obalu - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Circadin
Kód ATCN05CH01
Látkamelatonin
VýrobceRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním melatoninum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje melatoninum 2 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy

Další údaje naleznete v příbalové informaci

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním

20tablet

21tablet

30tablet 7 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square

The Forbury Reading

Berkshire RG1 3EB Velká Británie

e-mail: neurim@neurim.com

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/392/001 21 tablet

EU/1/07/392/002 20 tablet

EU/1/07/392/003 30 tablet

EU/1/07/392/004 7 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Circadin 2 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTROVÝ STRIP

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním melatoninum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis