Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Conbriza (bazedoxifene) – Označení na obalu - G03XC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Conbriza
Kód ATCG03XC02
Látkabazedoxifene
VýrobcePfizer Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTONOVÁ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CONBRIZA 20 mg potahované tablety

Bazedoxifenum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také laktosu.

Více informací naleznete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/511/001 28 tablet

EU/1/09/511/002 30 tablet

EU/1/09/511/003 84 tablet

EU/1/09/511/004 90 tablet

EU/1/09/511/005 7 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CONBRIZA

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH TEXT BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CONBRIZA 20 mg potahované tablety

Bazedoxifenum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis