Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dacogen (decitabine) – Příbalová informace - L01BC08

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Dacogen
Kód ATCL01BC08
Látkadecitabine
VýrobceJanssen-Cilag International N V  

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dacogen 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok decitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Dacogen a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dacogen používat

3.Jak se Dacogen používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Dacogen uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Dacogen a k čemu se používá

Co je Dacogen

Dacogen je léčivý přípravek k léčbě nádorů. Obsahuje léčivou látku „decitabin“.

K čemu se Dacogen používá

Dacogen se používá k léčbě nádoru, který se nazývá „akutní myeloidní leukemie“ neboli „AML“. Je to druh nádoru, který postihuje Vaše krvinky. Dacogen dostanete v případě první diagnózy AML. Je určen pouze pro dospělé.

Jak Dacogen účinkuje

Dacogen brání nádorovým buňkám v jejich růstu. Také tyto buňky zabíjí.

Máte-li jakékoli otázky k tomu, jak Dacogen účinkuje nebo proč Vám byl tento léčivý přípravek předepsán, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dacogen používat

Nepoužívejte Dacogen:

jestliže jste alergický(á) na decitabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud kojíte.

Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se před používáním přípravku Dacogen s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dacogen se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud máte

nízký počet krevních destiček, červených krvinek nebo bílých krvinek,

infekci,

onemocnění jater,

závažnou poruchu funkce ledvin,

onemocnění srdce.

Pokud si nejste jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se před používáním přípravku Dacogen s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Vyšetření a kontroly

Před zahájením léčby přípravkem Dacogen a na začátku každého léčebného cyklu podstoupíte vyšetření krve. Toto vyšetření zjišťuje:

zda máte dostatek krvinek a

zda Vaše játra a ledviny pracují správně.

Děti a dospívající

Dacogen není určen k používání u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Dacogen

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zahrnuje to také léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu a rostlinné přípravky. Je to proto, že Dacogen může ovlivnit způsob, jakým některé jiné léčivé přípravky působí. Také některé jiné léčivé přípravky mohou ovlivnit, jak působí Dacogen.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte Dacogen, pokud jste těhotná, protože to může uškodit Vašemu dítěti. Otěhotníte-li během používání přípravku Dacogen, okamžitě to oznamte svému lékaři.

Nekojte, pokud používáte Dacogen. Je to proto, že není známo, zda se tento přípravek vylučuje do mateřského mléka.

Mužská a ženská plodnost a antikoncepce

Během používání přípravku Dacogen by muži neměli počít dítě.

Muži musejí během používání přípravku a po 3 měsíce od ukončení jeho používání používat účinnou antikoncepční metodu.

Přejete-li si před zahájením léčby uchovat sperma, poraďte se s lékařem.

Ženy musejí během užívání přípravku používat účinnou antikoncepční metodu. Není známo, kdy je pro ženu po ukončení léčby bezpečné otěhotnět.

Přejete-li si před zahájením léčby zmrazit vajíčka, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Dacogen se můžete cítit unavený(á) nebo slabý(á). Dojde-li k tomu, neřiďte dopravní prostředky nebo nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje.

Dacogen obsahuje draslík a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,5 mmol draslíku v injekční lahvičce. Po rekonstituci a naředění roztoku na intravenózní infuzi obsahuje tento léčivý přípravek méně než 1 mmol draslíku v dávce, tj. v podstatě je “bez draslíku”.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,29 mmol sodíku v injekční lahvičce. Po rekonstituci a naředění roztoku na intravenózní infuzi obsahuje tento léčivý přípravek 0,6 – 6 mmol sodíku v dávce v závislosti na infuzním roztoku použitém pro naředění. To je nutno vzít v úvahu, jestliže jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.Jak se Dacogen používá

Dacogen Vám bude podán lékařem nebo zdravotní sestrou, kteří jsou školeni v podávání tohoto přípravku.

Kolik se používá

Dávku přípravku Dacogen stanoví lékař. Závisí na Vaší výšce a tělesné hmotnosti (ploše povrchu těla).

Dávka je 20 mg/m2 plochy povrchu těla.

Dacogen budete dostávat po dobu 5 dnů každý den, poté budete 3 týdny bez tohoto léčivého přípravku. To se nazývá „léčebný cyklus“ a opakuje se každé 4 týdny. Obvykle proděláte nejméně 4 léčebné cykly.

Na základě Vaší odpovědi na léčbu může lékař odložit dávku a změnit celkový počet cyklů.

Jak se Dacogen podává

Roztok se podává do žíly (jako infuze). Bude to trvat jednu hodinu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Dacogen, než mělo být

Tento lék Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Pokud Vám bude podáno příliš velké množství (nadměrná dávka), což je nepravděpodobné, bude Vás lékař sledovat, zda Vás nepostihly nežádoucí účinky, aby je podle toho mohl léčit.

Pokud se zapomenete dostavit k podání přípravku Dacogen

Jestliže se zapomenete dostavit, domluvte si co nejdříve náhradní termín. Aby tento přípravek byl co nejúčinnější, je třeba dodržovat harmonogram dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne cokoli z dále uvedených závažných nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře:

Horečka: může být příznakem infekce způsobené nízkou hladinou bílých krvinek (velmi častá).

Bolest na hrudi nebo dušnost (s horečkou a kašlem nebo bez nich): to může být příznakem infekce plic zvané „pneumonie“ (velmi časté) nebo zánětu plic (intersticiální plicní onemocnění [s neznámou četností výskytu]).

Krvácení: včetně krve ve stolici. To může být známkou krvácení do žaludku nebo střeva (časté).

Obtížná pohyblivost, problémy s mluvením, rozuměním nebo viděním, náhlá těžká bolest hlavy, křeče (epileptické), necitlivost nebo slabost kterékoli části těla. Toto mohou být příznaky krvácení do hlavy (časté).

Obtíže s dýcháním, otok rtů, svědění nebo vyrážka: může se jednat o alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) (časté).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli závažný nežádoucí účinek uvedený výše, okamžitě to oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře:

Další nežádoucí účinky přípravku Dacogen zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

infekce močových cest;

jiné infekce na jakékoli části těla způsobené bakteriemi, viry nebo plísněmi;

krvácení nebo snadná tvorba modřin – může jít o známky poklesu počtu krevních destiček (trombocytopenie);

pocit únavy nebo bledost – může jít o známky poklesu počtu červených krvinek (anemie);

bolest hlavy;

krvácení z nosu;

průjem;

zvracení;

pocit na zvracení;

horečka.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

infekce krve způsobená bakteriemi - může jít o známky poklesu počtu bílých krvinek;

bolavý nos, rýma, bolest nosních dutin;

vředy v ústech nebo na jazyku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie);

červené vyvýšené bolestivé skvrny na kůži, horečka, zvýšení počtu bílých krvinek - může jít o známky „akutní febrilní neutrofilní dermatózy“ nebo „Sweetova syndromu“.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

infekce střeva (zánět tenkého a tlustého střeva, zánět tlustého střeva a zánět slepého střeva), které jsou provázeny bolestí břicha, nadýmáním nebo průjmem. Zánět tenkého a tlustého střeva může vést k septickým komplikacím a být spojen s úmrtím.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Dacogen uchovávat

Za uchovávání přípravku Dacogen je odpovědný lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Po rekonstituci je nutno koncentrát do 15 minut dále zředit za použití studeného infuzního roztoku. Takto připravený zředěný roztok lze před podáním uchovávat v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C maximálně 3 hodiny a poté až 1 hodinu při pokojové teplotě (20 °C – 25 °C).

Za správnou likvidaci jakéhokoli nepoužitého přípravku Dacogen jsou odpovědni lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

6. Obsah balení a další informace

Co Dacogen obsahuje

Léčivou látkou je decitabinum. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje decitabinum 50 mg. Po rekonstituci za použití 10 ml vody na injekci obsahuje jeden ml koncentrátu 5 mg decitabinu.

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný (E340), hydroxid sodný (E254) a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH). Viz bod 2.

Jak Dacogen vypadá a co obsahuje toto balení

Dacogen bílý až téměř bílý prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Dodává se ve 20ml skleněné injekční lahvičce obsahující 50 mg decitabinu. Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

JANSSEN-CILAG s.r.o.

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel: +420 227 012 227

Tel: +36 1 884 2858

Danmark

Malta

JANSSEN-CILAG A/S

AM MANGION LTD.

Tlf: +45 45 94 82 82

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Nederland

JANSSEN-CILAG GmbH

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +49 2137 955-955

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

JANSSEN-CILAG AS

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Polska

JANSSEN-CILAG, S.A.

JANSSEN-CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 722 81 00

Tel: +48 22 237 60 00

France

Portugal

JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA.

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +385 1 6610 700

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

JANSSEN-CILAG Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +44 1 494 567 444

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG SpA

JANSSEN-CILAG OY

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

JANSSEN-CILAG AB

Τηλ: +357 22 207 700

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 1 494 567 444

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1.REKONSTITUCE

Je nutno se vyvarovat styku kůže s roztokem a používat ochranné rukavice. Je nutno přijmout standardní postupy pro zacházení s cytotoxickými léčivými přípravky.

Prášek se rekonstituuje asepticky 10 ml vody na injekci. Po rekonstituci obsahuje jeden ml přibližně 5 mg decitabinu a má pH 6,7 až 7,3. Během 15 minut po rekonstituci je nutno roztok dále zředit studeným (2 °C – 8 °C) infuzním roztokem (roztokem chloridu sodného 9 mg/ml [0,9 %] nebo

5% roztokem glukózy na injekci) na výslednou koncentraci 0,1 až 1,0 mg/ml.

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání po rekonstituci viz bod 5 příbalové informace.

2.PODÁNÍ

Rekonstituovaný roztok se podává infuzí po dobu 1 hodiny.

3.LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a jakýkoli zbylý roztok je nutno zlikvidovat. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis