Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daklinza (daclatasvir dihydrochloride) – Příbalová informace - J05AX14

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Daklinza
Kód ATCJ05AX14
Látkadaclatasvir dihydrochloride
VýrobceBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Daklinza 30 mg potahované tablety Daklinza 60 mg potahované tablety Daklinza 90 mg potahované tablety daclatasvirum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Daklinza a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daklinza užívat

3.Jak se přípravek Daklinza užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Daklinza uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Daklinza a k čemu se používá

Přípravek Daklinza obsahuje léčivou látku daklatasvir. Ten se užívá k léčbě dospělých pacientů s hepatitidou C, infekční chorobou, která postihuje játra a je způsobena virem hepatitidy C.

Tento lék brání viru hepatitidy C v množení a infikování dalších buněk. Snižuje tedy množství viru hepatitidy C v těle a po určitou dobu odstraňuje virus z krve.

Přípravek Daklinza se musí vždy užívat spolu s dalšími léky proti infekci hepatitidou C a nikdy nesmí být užíván samotný.

Je velmi důležité, abyste si také přečetl(a) příbalové informace pro další léky, které budete užívat současně s přípravkem Daklinza. Máte-li jakékoli dotazy ohledně svých léků, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daklinza užívat

Neužívejte přípravek Daklinza:

jestliže jste alergický(á) na daklatasvir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 této příbalové informace)

jestliže užíváte (ústy nebo jiným cestami, kterými se přípravek dostává do celého těla) jakýkoli z těchto léků:

-fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin nebo fenobarbital, používané k léčbě epileptických záchvatů,

-rifampicin, rifabutin nebo rifapentin, antibiotika používaná k léčbě tuberkulózy,

-dexamethason, steroid používaný k léčbě alergických a zánětlivých onemocnění,

-léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek). Tyto léky snižují účinnost přípravku Daklinza, takže se může stát, že by léčba nebyla účinná. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Protože se přípravek Daklinza musí vždy užívat v kombinaci s dalšími léky proti infekci hepatitidou C, ujistěte se, že jste si přečetl(a) příslušný bod „Neužívejte přípravek...“ v příbalové

informaci pro tyto léky. Jestliže máte pochyby o jakékoli informaci z příbalových informací, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Daklinza se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, jestliže se Vás týká něco z následujícího:

v současnosti užíváte nebo jste během posledních několika měsíců užíval(a) léčivo amiodaron

v léčbě nepravidelného srdečního tepu (pokud jste tento léčivý přípravek užíval(a), váš lékař může zvážit alternativní léčbu)

jste nyní nebo jste v minulosti byl(a) infikován(a) virem hepatitidy B, protože Vás pak možná bude Váš lékař chtít pečlivěji sledovat;

máte poškozená játra, která nefungují řádně (dekompenzované jaterní onemocnění)

Informujte svého lékaře okamžitě, jestli užíváte jakékoli léčivé přípravky z důvodu problémů se srdcem a během léčby se u vás objeví:

dušnost

závratě

bušení srdce

mdloby

Děti a dospívající

Přípravek Daklinza se nedoporučuje pro pacienty do věku 18 let. Přípravek Daklinza nebyl ještě studován u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Daklinza

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné protože přípravek Daklinza může mít vliv na to, jak jiné léky působí. Možná bude třeba, aby Váš lékař dávku přípravku Daklinza upravil nebo nebudete moci přípravek Daklinza užívat současně s jinými přípravky.

Neužívejte přípravek Daklinza, pokud užíváte některý z následujících léků:

fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin nebo fenobarbital, používané k léčbě epileptických záchvatů

rifampicin, rifabutin nebo rifapentin, antibiotika používaná k léčbě tuberkulózy

dexamethason, steriod používaný k léčbě alergických a zánětlivých onemocnění

léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek)

Tyto léky snižují účinnost přípravku Daklinza, takže by léčba nebyla účinná. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků:

amiodaron nebo digoxin, používané k léčbě nepravidelného srdečního tepu

atazanavir/ritonavir, atazanavir/kobicistat, kombinaci obsahující elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovir-disoproxyl-fumarát ve formě tablet, etravirin, nevirapin nebo efavirenz používané k léčbě infekce HIV

boceprevir nebo telaprevir, používané k léčbě hepatitidy C

klarithromycin, telithromycin nebo erythromycin, používané k léčbě bakteriálních infekcí

warfarin a jiné podobné léky zvané antagonisté vitaminu K používané k ředění krve. Váš lékař Vám možná bude muset častěji provádět krevní testy, aby zkontroloval srážlivost krve.

dabigatran-etexilát, používaný k prevenci krevních sraženin

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol, používané k léčbě plísňových onemocnění

verapamil, diltiazem, nifedipin nebo amlodipin, používané ke snížení krevního tlaku

rosuvastatin, atorvastatin, fluvastatin, simvastatin, pitavastatin nebo pravastatin, používané ke snižování cholesterolu v krvi

perorální antikoncepce.

Lékař možná bude muset upravit dávku přípravku Daklinza, pokud užíváte některý z těchto léků.

Těhotenství a antikoncepce

Sdělte svému lékaři, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná, nebo plánujete těhotenství. Jestliže otěhotníte, přestaňte přípravek Daklinza užívat a okamžitě informujte svého lékaře.

Jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Daklinza užívat.

Můžete-li otěhotnět, užívejte účinnou antikoncepci během léčby a po dobu 5 týdnů po ukončení léčby přípravkem Daklinza.

Přípravek Daklinza je někdy užíván společně s ribavirinem. Ribavirin může poškodit nenarozené dítě. Je tudíž velice důležité, abyste neotěhotněla během této léčby. (Platí i pro partnerky mužských pacientů.)

Kojení

Není známo, zda přípravek Daklinza přechází do lidského mateřského mléka. Matky nesmí během léčby přípravkem Daklinza kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti hlásili závrať, obtížnou koncentraci a problémy se zrakem, když užívali přípravek Daklinza s jinými léky proti infekci hepatitidou C. Jestli se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků, neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje.

Přípravek Daklinza obsahuje laktózu

Jestliže Vám řekl lékař, že nesnášíte určité cukry (např. laktózu), poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Daklinza užívat.

3.Jak se přípravek Daklinza užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování

Doporučená dávka přípravku Daklinza je 60 mg jednou denně. Tabletu polykejte celou. Tabletu nežvýkejte ani nedrťte, protože má velmi nepříjemnou chuť. Přípravek Daklinza se může užívat s jídlem nebo bez něj.

Některé jiné léky mohou s přípravkem Daklinza reagovat a ovlivňovat hladinu léku Daklinza v těle. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, může se lékař rozhodnout, že změní denní dávku přípravku Daklinza, aby zajistil, že vaše léčba bude bezpečná a účinná.

Protože se přípravek Daklinza musí užívat vždy spolu s dalšími léky proti infekci hepatitidou C, přečtěte si, prosím, příbalové informace pro tyto léky. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jak dlouho se přípravek Daklinza užívá

Zajistěte, abyste užíval(a) přípravek Daklinza tak dlouho, jak Vám řekl lékař.

Léčba přípravkem Daklinza bude trvat 12 nebo 24 týdnů. Trvání léčby bude záviset na tom, zda jste již dříve užíval(a) léky proti infekci hepatitidou C, na klinickém stavu jater a na tom, jaké jiné léky budete užívat s přípravkem Daklinza. Možná budete muset užívat jiné své léky po různě dlouho dobu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Daklinza, než jste měl(a)

Jestliže jste si nedopatřením vzal(a) více tablet přípravku Daklinza, než Vám doporučil lékař, kontaktujte svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. Ponechte si blistr od tablet u sebe, abyste snadno popsal(a), co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Daklinza

Je důležité nikdy nevynechávat dávky tohoto léku.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Daklinza

a vzpomenete si do 20 hodin od doby, co obvykle užíváte přípravek Daklinza, musíte si vzít dávku co nejdříve. Následující dávku si vezměte v obvyklý čas dávky.

a uplyne-li více než 20 hodin od doby, co obvykle užíváte přípravek Daklinza, počkejte

a následující dávku si vezměte v obvyklý čas dávky. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Daklinza

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Daklinza během celého trvání léčby. Jinak by lék nemusel proti viru hepatitidy C působit. Nepřestávejte užívat přípravek Daklinza, dokud Vám to neřekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Daklinza v kombinaci se sofosbuvirem (bez ribavirinu) byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, únava

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

problémy se spaním

závrať

migréna

nauzea (pocit na zvracení), průjem, bolest břicha

bolest kloubů, bolavé nebo citlivé svaly (pokud nejsou způsobeny fyzickou námahou)

Při užívání přípravku Daklinza spolu se sofosbuvirem a ribavirinem byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, nauzea (pocit na zvracení), únava

snížení počtu červených krvinek (anémie)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

snížená chuť k jídlu

problémy se spaním, podrážděnost

závrať

migréna

dušnost, kašel, překrvení nosní sliznice (pocit ucpaného nosu)

nával horka

suchá kůže, neobvyklá ztráta či řídnutí vlasů, vyrážka, svědění

průjem, zvracení, bolest břicha, zácpa, pálení žáhy, nadměrná tvorba plynů v žaludku nebo střevech

sucho v ústech

bolest kloubů, bolavé nebo citlivé svaly (pokud nejsou způsobeny fyzickou námahou)

Při užívání přípravku Daklinza spolu s peginterferonem alfa a ribavirinem, byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako ty uvedené v příslušných příbalových informacích těchto léků. Nejčastější z těchto nežádoucích účinků jsou vyjmenovány níže.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

snížená chuť k jídlu

problémy se spaním

bolest hlavy

dušnost

nauzea (pocit na zvracení)

únava

onemocnění podobné chřipce, horečka

svědění, suchá kůže, nezvyklé vypadávání nebo ztenčení vlasů, vyrážka

průjem

kašel

bolest kloubů, bolavé nebo citlivé svaly (pokud nejsou zpúsobeny fyzickou námahou), nezvyklá slabost

podrážděnost

snížení počtu červených krvinek (anémie), snížení počtu bílých krvinek

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Daklinza uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru - uvedena za zkratkou "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Daklinza obsahuje

Léčivou látkou je daclatasvirum. Jedna potahovaná tableta obsahuje daclatasvirum 30 mg, 60 mg nebo 90 mg (jako daclatasviri dihydrochloridum).

Dalšími složkami jsou

-Jádro tablety: laktóza (viz bod 2), mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, oxid křemičitý (E551) a magnesium-stearát

-Potahová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Daklinza vypadá a co obsahuje toto balení

Daklinza 30 mg: potahovaná tableta je zelená, bikonvexní, pětibokého tvaru s vyraženým označením „BMS“ na jedné straně a „213“ na druhé straně.

Daklinza 60 mg: potahovaná tableta je zelená, bikonvexní, pětibokého tvaru s vyraženým označením „BMS“ na jedné straně a „215“ na druhé straně.

Daklinza 90 mg: potahovaná tableta je zelená, bikonvexní, kulatého tvaru s vyraženým označením „BMS“ na jedné straně a „011“ na druhé straně.

Daklinza 30 mg, 60 mg a 90 mg potahované tablety se dodávají v balení po 28 tabletách v neperforovaných kalendářových blistrech a perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Uxbridge Business Park

Loc. Fontana del Ceraso

Sanderson Road

03012 Anagni (FR)

Uxbridge UB8 1DH

Itálie

Velká Británie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: + 370 52 369140

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: + 372 640 1030

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

TEL: +385 1 2078 508

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: + 386 1 2355 100

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 371 67708347

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Tato příbalová informace byla naposledy revidována < {MM/RRRR}> .

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis