Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Souhrn údajů o přípravku - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Ebilfumin
Kód ATCJ05AH02
Látkaoseltamivir
VýrobceActavis Group PTC ehf

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ebilfumin 30 mg tvrdé tobolky

Ebilfumin 45 mg tvrdé tobolky

Ebilfumin 75 mg tvrdé tobolky

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ebilfumin 30 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje oseltamiviri phosphas v množství odpovídajícím oseltamivirum 30 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Ebilfumin 45 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje oseltamiviri phosphas v množství odpovídajícím oseltamivirum 45 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Ebilfumin 75 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje oseltamiviri phosphas v množství odpovídajícím oseltamivirum 75 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Ebilfumin 30 mg tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka se skládá ze sytě žlutého těla a víčka s černým potiskem “OS 30“. Velikost tobolky: 4. Tobolka obsahuje bílý zrnitý prášek.

Ebilfumin 45 mg tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka se skládá z bílého neprůhledného těla a víčka s černým potiskem “OS 45“. Velikost tobolky: 4.

Tobolka obsahuje bílý zrnitý prášek.

Ebilfumin 75 mg tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka se skládá z bílého neprůhledného těla a sytě žlutého víčka s černým potiskem “OS 75“. Velikost tobolky: 2.

Tobolka obsahuje bílý zrnitý prášek.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba chřipky

Přípravek Ebilfumin je indikován k léčbě dospělých a dětí, včetně novorozenců narozených v termínu, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. Účinnost byla prokázána v případě, že léčba byla zahájena během dvou dnů po nástupu příznaků.

Prevence chřipky

-Postexpoziční prevence u jedinců ve věku jednoho roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci.

-Odpovídající použití přípravku Ebilfumin pro prevenci chřipky by mělo být založeno na individuálním přístupu v závislosti na konkrétních podmínkách a s ohledem na možnou ochranu určitých skupin pacientů. Ve výjimečných situacích (např. v případě, když se neshoduje kmen viru přítomný v populaci s kmenem použitým pro přípravu vakcíny, a v okamžiku pandemie) by měla být zvážena možnost sezónní prevence u jedinců ve věku jednoho roku a starších.

-Přípravek Ebilfumin je v průběhu propuknutí chřipkové pandemie indikován k prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u kojenců mladších 1 roku (viz bod 5.2).

Přípravek Ebilfumin není náhradou za vakcinaci proti chřipce.

Použití protivirových přípravků k léčbě a prevenci chřipky by mělo být založeno na oficiálním doporučení. Při rozhodování o užití oseltamiviru k léčbě a profylaxi by mělo být bráno v úvahu to, co je známo o charakteristice cirkulujících chřipkových virů, dostupné informace o vzorcích citlivosti viru chřipky na jednotlivé léky pro každou sezónu a dopadu nemoci v různých zeměpisných oblastech a v různých skupinách pacientů (viz bod 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Ebilfumin tvrdé tobolky jsou bioekvivalentní lékové formy. Dávka 75 mg může být podána ve formě:

-jedna tobolka o síle 75 mg nebo

-jedna 30 mg tobolka a jedna 45 mg tobolka.

Komerčně vyráběný oseltamivir prášek pro perorální suspenzi (6 mg/ml) je preferovaný přípravek u pediatrických a dospělých pacientů, kteří mají potíže s polykaním tobolek nebo u kterých jsou nutné nižší dávky.

Dospělí a dospívající starší 13 let

Léčba: Doporučená perorální dávka je 75 mg oseltamiviru dvakrát denně po dobu 5 dnů pro dospívající (13 až 17 let) a dospělé

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka na 5 dní

> 40 kg

75 mg dvakrát denně

Léčba by měla být zahájena co nejdříve během prvních dvou dnů nástupu příznaků chřipky.

Prevence chřipky po expozici: Doporučená dávka pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem je 75 mg oseltamiviru jednou denně po dobu 10 dnů u dospívajících (13 až 17 let) a dospělých.

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka na 10 dní

> 40 kg

75 mg jednou denně

Léčba by měla být zahájena co nejdříve během prvních dvou dnů po kontaktu s infikovaným jedincem.

Prevence během epidemie chřipky v populaci: Doporučená dávka pro prevenci chřipky během jejího propuknutí v populaci je 75 mg oseltamiviru jednou denně po dobu až 6 týdnů.

Pediatrická populace

Děti ve věku 1 až 12 let

Tobolky přípravku Ebilfumin 30 mg, 45 mg a 75 mg jsou dostupné pro kojence a děti ve věku 1 rok a starší.

Léčba: Pro kojence a děti ve věku 1 roku a starší je doporučena následující úprava dávkovacího režimu dle hmotnosti:

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka na 5 dní

10 kg až 15 kg

30 mg dvakrát denně

> 15 kg až 23 kg

45 mg dvakrát denně

> 23 kg až 40 kg

60 mg dvakrát denně

> 40 kg

75 mg dvakrát denně

Léčba by měla být zahájena co nejdříve během prvních dvou dnů po kontaktu s infikovaným jedincem.

Prevence chřipky po expozici: Doporučená preventivní dávka přípravku Ebilfumin po kontaktu s infikovaným jedincem:

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka na 10 dní

10 kg až 15 kg

30 mg dvakrát denně

> 15 kg až 23 kg

45 mg dvakrát denně

> 23 kg až 40 kg

60 mg dvakrát denně

> 40 kg

75 mg dvakrát denně

Prevence během epidemie chřipky v populaci: Prevence během epidemie chřipky nebyla u dětí mladších 12 let studována.

Kojenci ve věku 0-12 měsíců

Léčba: Doporučená léčebná dávka pro kojence ve věku 0-12 měsíců je 3 mg/kg dvakrát denně v . Tato je založena na farmakokinetických údajích, naznačujících, že tato dávka u dětí ve věku 0-12 měsíců zabezpečuje plazmatickou koncentraci proléčiva a aktivního metabolitu, která by měla být podle dostupných předpokladů klinicky účinná a s bezpečnostním profilem srovnatelným s údaji zjištěnými u starších dětí a dospělých (viz bod 5.2). Následující dávkovací režim je doporučen pro léčbu kojenců ve věku 0-12 měsíců:

Tělesná hmotnost*

Doporučená dávka na 5 dnů

3 kg

9 mg dvakrát denně

4 kg

12 mg dvakrát denně

5 kg

15 mg dvakrát denně

6 kg

18 mg dvakrát denně

7 kg

21 mg dvakrát denně

8 kg

24 mg dvakrát denně

9 kg

27 mg dvakrát denně

10 kg

30 mg dvakrát denně

* Tato tabulka neobsahuje všechny možné tělesné hmotnosti u této populace. U všech pacientů mladších než 1 rok má být použito 3 mg/kg ke stanovení dávky bez ohledu na tělesnou hmotnost pacienta

Léčba by měla být zahájena co nejdříve během prvních dvou dnů po kontaktu s infikovaným jedincem.

Toto doporučení pro dávkování není určeno pro předčasně narozené děti, tj. narozené v postkoncepčním věku pod 36 týdnů. Pro tyto pacienty, u kterých může být z důvodu nevyzrálosti fyziologických funkcí zapotřebí odlišné dávkování, není doposud k dispozici dostatečné množství údajů.

Prevence chřipky po expozici: Doporučená profylaktická dávka podávaná u kojenců mladších než 1 rok v průběhu propuknutí chřipkové pandemie je polovinou denní léčebné dávky. Tato je založena na klinických údajích získaných u dětí starších než 1 rok a dospělých, které naznačují, že dávka pro profylaxi odpovídající polovině denní léčebné dávky je klinicky účinná pro prevenci chřipky. Následující dávkovací režim v závislosti na věku je doporučen pro profylaxi kojenců ve věku 0-12 měsíců (simulace expozice viz bod 5.2):

Věk

Doporučená dávka na 10 dní

0 - 12 měsíců

3 mg/kg jednou denně

Toto doporučení pro dávkování není určeno pro předčasně narozené děti, tj. narozené v postkoncepčním věku pod 36 týdnů. Pro tyto pacienty, u kterých může být z důvodu nevyzrálosti fyziologických funkcí zapotřebí odlišné dávkování, je doposud dostupné nedostatečné množství údajů.

Prevence během epidemie chřipky v populaci: Prevence během epidemie chřipky nebyla u dětí ve věku 0-12 měsíců hodnocena.

Instrukce pro přípravu předepsaného složení, viz bod 6.6.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

U pacientů s jaterní dysfunkcí není nutná žádná úprava dávkování jak pro léčbu, tak pro prevenci chřipky. U pediatrických pacientů s jaterní poruchou nebyly provedeny žádné studie.

Porucha funkce ledvin

Léčba chřipky: U dospělých pacientů a dospívajících (13 až 17 let) se středním až závažným postižením ledvin je doporučena úprava dávky. Doporučené dávkování u těchto pacientů je uvedeno v následující tabulce.

Clearance kreatininu

Doporučená dávka pro léčbu

> 60 (ml/min)

75 mg dvakrát denně

> 30 až 60 (ml/min)

30 mg dvakrát denně

> 10 až 30 (ml/min)

30 mg jednou denně

≤ 10 (ml/min)

Nedoporučuje se podávat (nejsou dostupné údaje)

pacienti na hemodialýze

30 mg po každé hemodialýze

pacienti na peritoneální dialýze*

30 mg jednorázová dávka

*Údaje odvozené ze studií u pacientů na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD); očekává se, že clearance oseltamivir-karboxylátu bude vyšší, jestliže je použita automatizovaná peritoneální dialýza (APD). Léčebný režim může být měněn z APD na CAPD, pokud to nefrolog považuje za nutné.

Prevence chřipky: U dospělých pacientů a dospívajících (13 až 17 let) se středním až závažným postižením ledvin je doporučena úprava dávky, jak je uvedeno v následující tabulce.

Clearance kreatininu

Doporučená dávka pro prevenci

> 60 (ml/min)

75 mg jednou denně

> 30 až 60 (ml/min)

30 mg jednou denně

> 10 až 30 (ml/min)

30 mg každý druhý den

≤ 10 (ml/min)

Nedoporučuje se podávat (nejsou dostupné

pacienti na hemodialýze

30 mg po každé druhé hemodialýze

pacienti na peritoneální dialýze*

30 mg jednou týdně

*Údaje odvozené ze studií u pacientů na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD); očekává se, že clearance oseltamivir-karboxylátu bude vyšší, jestliže je použita automatizovaná peritoneální dialýza (APD). Léčebný režim může být měněn z APD na CAPD, pokud to nefrolog považuje za nutné.

Vzhledem k nedostatečným klinickým údajům u kojenců a dětí (ve věku 12 let a mladších) s poruchou funkce ledvin nelze učinit příslušná dávková doporučení.

Starší pacienti

Není nutná žádná úprava dávkování, v případě, že se u nich nevyskytuje středně závažné nebo závažné postižení ledvin.

Pacienti s oslabeným imunitním systémem

U pacientů s oslabeným imunitním systémem byla hodnocena delší sezónní profylaxe chřipky po dobu až 12 týdnů (viz body 4.4, 4.8. a 5.1).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienti, kteří nejsou schopni polykat tobolky, mohou dostávat odpovídající dávky suspenze, příprava viz bod 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oseltamivir je účinný pouze u onemocnění způsobeného viry chřipky. Neexistuje žádný důkaz o účinnosti přípravku u jakéhokoli jiného onemocnění způsobeného infekčním agens jiným, než jsou viry chřipky (viz bod 5.1).

Oseltamivir není náhradou vakcinace proti chřipce.

Použití oseltamiviru nesmí ovlivnit zhodnocení jedinců pro každoroční očkování proti chřipce. Ochrana proti chřipce trvá pouze po dobu podávání oseltamiviru. Oseltamivir má být užíván k léčbě a prevenci chřipky pouze v případě, když spolehlivé epidemiologické informace naznačují přítomnost viru v populaci.

Citlivost cirkulujících virových kmenů chřipky na oseltamivir byla prokázána jako vysoce proměnlivá (viz bod 5.1). Z tohoto důvodu mají předepisující lékaři při rozhodování, zda použít oseltamivir, vzít v úvahu poslední dostupné informace týkající se vzorců citlivosti současně cirkulujících virů na oseltamivir.

Souběžné závažné onemocnění

Nejsou k dispozici informace o bezpečnosti a účinnosti oseltamiviru u pacientů, jejichž zdravotní stav z důvodů jakékoli nemoci je natolik vážný, že vyžaduje okamžitou hospitalizaci.

Pacienti se sníženou funkcí imunitního systému

Účinnost oseltamiviru při léčbě nebo profylaxi chřipky u pacientů se sníženou funkcí imunitního systému nebyla jednoznačně stanovena (viz bod 5.1).

Kardiální/respirační onemocnění

Účinnost oseltamiviru při léčbě pacientů s chronickým srdečním onemocněním a/nebo s respiračním onemocněním nebyla stanovena. Nebyl pozorován žádný rozdíl v incidenci komplikací při srovnání skupin pacientů léčených přípravkem a placebem (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Žádné údaje, na základě kterých by bylo možné stanovit doporučení pro dávkování u nedonošených dětí (< 36 týdnů postkoncepčního věku), zatím nejsou k dispozici.

Závažná porucha funkce ledvin

U dospívajících (ve věku 13 až 17 let) a dospělých pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je doporučena úprava dávkování přípravku jak pro léčbu, tak i prevenci chřipky. Vzhledem k nedostatečným údajům u kojenců a dětí (ve věku 1 roku nebo starších) s poruchou funkce ledvin nelze učinit příslušná dávková doporučení (viz body 4.2 a 5.2).

Neuropsychiatrické příhody

Neuropsychiatrické příhody byly hlášeny v průběhu podávání oseltamiviru pacientům s chřipkou, především pak u dětí a dospívajících. Tyto příhody byly také zaznamenány pacienty s chřipkou, kterým nebyl oseltamivir podáván. Pacienti by měli být pozorně sledováni, pokud jde o změny chování, a u každého pacienta by měl být pečlivě zvážen poměr rizik a prospěchu pokračující léčby (viz bod 4.8).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické vlastnosti oseltamiviru, jako je nízká vazba na bílkoviny a metabolismus nezávislý na systému CYP450 a glukuronidázovém systému (viz bod 5.2), naznačují, že klinicky významné lékové interakce skrze tyto mechanismy jsou nepravděpodobné.

Probenecid

Úprava dávky v případě, že přípravek je současně podáván s probenecidem, není nutná u pacientů s normální funkcí ledvin. Současné podávání probenecidu, účinného inhibitoru aniontové renální tubulární sekrece, vede k přibližně dvojnásobnému zvýšení expozice vůči aktivnímu metabolitu oseltamiviru.

Amoxicilin

Oseltamivir nemá kinetické interakce s amoxicilinem, který je vylučován stejnou cestou, což naznačuje slabou interakci oseltamiviru s tímto systémem.

Vylučování ledvinami

Klinicky významné lékové interakce v důsledku kompetice o renální tubulární sekreci jsou nepravděpodobné vzhledem ke známé bezpečnostní šíři většiny těchto látek, charakteru eliminace účinného metabolitu (glomerulární filtrace a aniontová tubulární sekrece) a exkreční kapacitě vylučovacích cest. Zvýšená pozornost je nicméně doporučena v případě, že s oseltamivirem jsou užívány společně vylučované látky

s úzkým terapeutickým rozmezím (např. chlorpropamid, metotrexát, fenylbutazon).

Další informace

Nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce oseltamiviru, nebo jeho hlavního metabolitu, při současném podávání s paracetamolem, kyselinou acetylsalicylovou, cimetidinem, antacidy (hydroxidy hořčíku a hliníku a uhličitany vápníku), rimantadinem nebo warfarinem (u pacientů stabilních na warfarinu a bez chřipky).

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

I když doposud nebyly prováděny žádné kontrolované klinické studie týkající se podávání oseltamiviru těhotným ženám, údaje týkající se podání v průběhu těhotenství byly získány z hlášení po uvedení léku na trh a z observačních studií (viz bod 5.1 „Léčba chřipky u těhotných žen“, údaje ve vztahu k expozici těhotných žen viz bod 5.2). Tyto údaje společně s výsledky studií u zvířat nenaznačují přímý nebo nepřímý škodlivý vliv na těhotenství, embryonální/fetální nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Těhotné ženy mohou užívat oseltamivir po zvážení dostupných informací o bezpečnosti, patogenitě cirkulujícího virového kmene chřipky a zdravotního stavu těhotné ženy.

Kojení

Oseltamivir a jeho aktivní metabolit jsou vylučovány do mléka kojících samic potkanů. Jsou k dispozici velmi omezené informace o kojených dětech, jejichž matky užívaly oseltamivir a údaje týkající se vylučování oseltamiviru do mateřského mléka. Omezené množství údajů prokázalo, že oseltamivir a jeho aktivní metabolit byly detekovány v mateřském mléce, avšak jejich hladiny byly nízké, což by znamenalo subterapeutickou dávku pro kojence. Vezmeme-li v úvahu tyto informace, patogenitu cirkulujícího virového kmene chřipky a zdravotní stav kojící ženy, může být zváženo podání oseltamiviru v případě zřejmého prospěchu pro kojící matku.

Fertilita

Na základě preklinických údajů není prokázáno, že oseltamivir má jakýkoli vliv na mužskou nebo ženskou fertilitu (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oseltamivir nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Celkový bezpečnostní profil oseltamiviru je založený na údajích od 6049 dospělých/dospívajících a 1473 pediatrických pacientů, kterým byl podáván oseltamivir nebo placebo k léčbě chřipky, a na údajích od 3990 dospělých/dospívajících a 253 pediatrických pacientů, kterým byly oseltamivir nebo placebo/žádná léčba podávány k profylaxi chřipky v klinických studiích. Kromě toho byl oseltamivir nebo placebo podáván k

profylaxi chřipky 475 pacientů s oslabeným imunitním systémem (včetně 18 dětí, z nichž 10 dostávalo oseltamivir a 8 placebo).

U dospělých/dospívajících byly v léčebných studiích nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky nauzea a zvracení a ve studiích prevence pak nauzea. Většina těchto nežádoucích účinků byla zaznamenána jako ojedinělá událost první nebo druhý den léčby a odezněla spontánně během 1-2 dní. U dětí bylo nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem zvracení. U většiny pacientů nevedly tyto nežádoucí účinky k přerušení léčby oseltamivirem.

Následující závažné nežádoucí účinky byly vzácně hlášeny od uvedení oseltamiviru na trh: anafylaktické a anafylaktoidní reakce, poruchy jater (fulminantní hepatitida, porucha jaterních funkcí a žloutenka), angioneurotický edém, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza, gastrointestinální krvácení a neuropsychiatrické poruchy. (Co se týče neuropsychiatrických poruch viz bod 4.4)

Shrnutí nežádoucích účinků do tabulky

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže jsou rozděleny do následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Léčba a prevence chřipky u dospělých a dospívajících:

Nežádoucí účinky, které se ve studiích hodnotících léčbu a prevenci u dospělých/dospívajících při doporučené dávce (75 mg 2x denně po dobu 5 dnů a k léčbě 75 mg 1x denně po dobu až 6 týdnů k profylaxi) objevovaly nejčastěji, jsou shrnuty v Tabulce 1.

Bezpečnostní profil zaznamenaný u pacientů, kteří dostávali doporučenou dávku oseltamiviru k profylaxi (75 mg 1x denně po dobu až 6 týdnů), byl kvalitativně podobný bezpečnostnímu profilu, který byl pozorován v léčebných studiích, navzdory delšímu trvání podávání přípravku ve studiích profylaxe.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky ve studiích zkoumajících oseltamivir k léčbě a prevenci chřipky u dospělých a dospívajících nebo během postmarketingového sledování

Třídy orgánových

 

Nežádoucí účinky podle frekvence

 

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

 

Bronchitida

 

 

infestance

 

Herpes simplex

 

 

 

 

Nazofaryngitida

 

 

 

 

Infekce horních

 

 

 

 

cest dýchacích

 

 

 

 

Sinusitida

 

 

Poruchy krve a

 

 

 

Trombocytopenie

lymfatického

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

Poruchy

 

 

Reakce z

Anafylaktické

imunitního

 

 

přecitlivělosti

reakce

systému

 

 

 

Anafylaktoidní

 

 

 

 

reakce

Psychiatrické

 

 

 

Agitovanost

poruchy

 

 

 

Abnormální

 

 

 

 

chování

 

 

 

 

Úzkost

 

 

 

 

Zmatenost

 

 

 

 

Bludy

 

 

 

 

Delirium

 

 

 

 

Halucinace

 

 

 

 

Noční děsy

 

 

 

 

Sebepoškozování

Poruchy

Bolest hlavy

Insomnie

Změněná míra

 

nervového

 

 

vědomí

 

systému

 

 

Křeče

 

Poruchy oka

 

 

 

Poruchy zraku

Srdeční

 

 

Srdeční arytmie

 

poruchy

 

 

 

 

Respirační,

 

Kašel

 

 

hrudní a

 

Bolest v krku

 

 

mediastinální

 

Rýma

 

 

poruchy

 

 

 

 

Gastrointestinál

Nauzea

Zvracení

 

Gastrointestinální

ní poruchy

 

Bolest břicha

 

krvácení

 

 

(včetně bolesti

 

Hemoragická

 

 

horní poloviny

 

kolitida

 

 

břicha)

 

 

 

 

Dyspepsie

 

 

Poruchy jater

 

 

Zvýšené jaterní

Fulminantní

a žlučových

 

 

enzymy

hepatitida

cest

 

 

 

Selhání jater

 

 

 

 

Hepatitida

Poruchy kůže a

 

 

Ekzém

Angioneurotický

podkožní tkáně

 

 

Dermatitida

edém

 

 

 

Vyrážka

Erythema

 

 

 

Kopřivka

multiforme

 

 

 

 

Stevens-Johnsonův

 

 

 

 

syndrom

 

 

 

 

Toxická

 

 

 

 

epidermální

 

 

 

 

nekrolýza

Celkové

 

Bolest

 

 

poruchy a

 

Závratě (včetně

 

 

reakce v místě

 

vertiga),

 

 

aplikace

 

Únava

 

 

 

 

Pyrexie

 

 

 

 

Bolest

 

 

 

 

končetiny

 

 

Léčba a prevence chřipky u dětí:

Klinických studií hodnotících oseltamivir podávaný k léčbě chřipky se účastnilo celkem 1473 dětí (včetně jinak zdravých dětí ve věku 1-12 let a dětí s astmatem ve věku 6-12 let). Z těchto dětí 851 dětí dostávalo léčbu oseltamivirem pomocí suspenze. Celkem 158 dětí dostávalo doporučenou dávku oseltamiviru jednou denně

ve studii postexpoziční profylaxe v domácím prostředí (n = 99), 6týdenní pediatrické studii hodnotící sezónní profylaxi (n = 49) a 12týdenní pediatrické studii hodnotící sezónní profylaxi u subjektů s oslabeným imunitním systémem (n = 10).

Tabulka 2 udává nejčastěji hlášené nežádoucí účinky z pediatrických klinických studií.

Tabulka 2 Nežádoucí účinky ve studiích zkoumajících oseltamivir pro léčbu a prevenci chřipky u dětí (dávkování na základě věku/tělesné hmotnosti [30 mg až 75 mg jednou denně])

Třídy orgánových

 

Nežádoucí účinky podle frekvence

 

systémů)

Velmi časté

 

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

 

 

Otitis media

 

 

infestance

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

Bolest hlavy

 

 

nervového

 

 

 

 

 

Poruchy oka

 

Konjunktivitida

 

 

 

 

(včetně zarudnutí

 

 

 

 

oka, sekrece z oka

 

 

 

 

a

 

 

 

 

bolesti oka)

 

 

Poruchy ucha a

 

Bolest ucha

Onemocnění

 

labyrintu

 

 

bubínku

 

 

 

 

 

 

Respirační,

Kašel

Rýma

 

 

hrudní a

Nazální kongesce

 

 

 

mediastináln

 

 

 

 

í

 

 

 

 

Gastrointestinál

Zvracení

Bolest břicha

 

 

ní poruchy

 

(včetně bolesti

 

 

 

 

horní poloviny

 

 

 

 

břicha) Dyspepsie

 

 

 

 

Nauzea

 

 

Poruchy kůže a

 

 

Dermatitida

 

podkožní tkáně

 

 

(včetně alergické a

 

 

 

 

atopické

 

 

 

 

dermatitidy)

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

 

 

 

Psychiatrické poruchy a poruchy nervového systému

Chřipka může být spojená s různými neurologickými a behaviorálními příznaky, které mohou zahrnovat příhody, jako jsou halucinace, delirium a abnormální chování, které v některých případech mohou končit úmrtím. Tyto příhody se mohou objevit na pozadí encefalitidy nebo encefalopatie, ale mohou se objevit i bez zřejmého závažného onemocnění.

U pacientů s chřipkou, kteří dostávali oseltamivir, byly po uvedení přípravku na trh hlášeny křeče a delirium (včetně příznaků, jako jsou změněná míra vědomí, zmatenost, abnormální chování, bludy, halucinace, agitovanost, úzkost, noční můry), které v ojedinělých případech vedly k sebepoškozování nebo úmrtí. Tyto příhody byly hlášeny primárně mezi pediatrickými a dospívajícími pacienty a často měly náhlý nástup a rychlý průběh. Podíl oseltamiviru na těchto příhodách není znám. Tyto neuropsychiatrické příhody byly rovněž hlášeny u pacientů s chřipkou, kteří oseltamivir neužívali.

Poruchy jater a žlučových cest

Poruchy jater a žlučových cest, včetně hepatitidy a zvýšených jaterních enzymů, u pacientů s onemocněním podobným chřipce. Tyto případy zahrnují fatální fulminantní hepatitidu/selhání jater.

Další zvláštní populace

Pediatrická populace (kojenci mladší než jeden rok)

Ve dvou studiích, které si kladly za cíl charakterizovat farmakokinetiku, farmakodynamiku a bezpečnost léčby oseltamivirem u 135 dětí prokazatelně infikovaných chřipkovým virem a mladších jednoho roku, byl bezpečnostní profil podobný v jednotlivých věkových kohortách. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami byly zvracení, průjem a opruzeniny (viz bod 5.2). Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro předčasně narozené děti v postkoncepčním věku pod 36 týdnů.

Dostupné informace o bezpečnosti podávání oseltamiviru na léčbu chřipky kojencům mladším než jeden rok, získané z prospektivních a retrospektivních pozorovacích klinických studií (kterých se zúčastnilo více než 2 400 kojenců této věkové kategorie), a na základě průzkumu epidemiologických databází a hlášení po uvedení léku na trh, naznačují, že bezpečnostní profil u kojenců mladších než jeden rok je podobný stanovenému bezpečnostnímu profilu u dětí ve věku jednoho roku a starších.

Starší pacienti a pacienti s chronickým onemocněním srdce a/nebo s chronickým respiračním onemocněním

Populace pacientů zahrnutá ve studiích hodnotících léčbu chřipky je složená z jinak zdravých dospělých/dospívajících a „rizikových“ pacientů (pacienti s vyšším rizikem rozvoje komplikací v souvislosti s chřipkou, např. starší pacienti a pacienti s chronickým onemocněním srdce nebo respiračním onemocněním). Bezpečnostní profil u „rizikových“ pacientů byl obecně kvalitativně podobný tomu, jaký byl pozorovaný u jinak zdravých dospělých/dospívajících.

Pacienti s oslabeným imunitním systémem

Ve 12týdenní studii profylaxe u 475 pacientů s oslabeným imunitním systémem, včetně 18 dětí ve věku od 1 do 12 let a starších, byl bezpečnostní profil u 238 pacientů, kteří dostávali oseltamivir, konzistentní s tím, který byl dříve pozorovaný v klinických studiích hodnotících profylaxi oseltamivirem.

Děti s preexistujícím astma bronchiale

Profil nežádoucích účinků u dětí s preexistujícím astma bronchiale byl obecně kvalitativně podobný tomu, jaký byl pozorovaný u jinak zdravých dětí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Předávkování oseltamivirem bylo hlášeno z klinických studií a po uvedení přípravku na trh. Ve většině případů předávkování nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody.

Nežádoucí příhody hlášené po předávkování byly charakterem a distribucí podobné těm, které byly pozorovány při podávání terapeutických dávek oseltamiviru a které jsou popsány v bodě 4.8. Nežádoucí účinky

Není známo žádné specifické antidotum.

Pediatrická populace

Předávkování bylo častěji hlášeno u dětí než u dospělých a dospívajících. Přípravě perorální suspenze oseltamiviru a podávání oseltamiviru dětem je třeba věnovat pečlivou pozornost.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci, inhibitory neuraminidázy, ATC kód: J05AH02

Oseltamivir-fosfát je proléčivo účinného metabolitu (oseltamivir-karboxylát). Účinný metabolit je selektivní inhibitor enzymů neuraminidázy chřipkového viru, což jsou glykoproteiny nacházející se na povrchu viru. Aktivita virového enzymu neuraminidázy je důležitá jak pro průnik viru do dosud neinfikovaných buněk, tak pro uvolnění již dříve zformovaných virových částic z infikovaných buněk a pro následné rozšíření infekčního viru v těle.

Oseltamivir-karboxylát inhibuje in vitro neuraminidázu viru chřipky typu A i typu B. Oseltamivir-fosfát in vitro

inhibuje infekci virem chřipky a jeho replikaci. Oseltamivir podaný perorálně inhibuje replikaci viru chřipky typu A i B a jejich patogenní potenciál in vivo na zvířecích modelech chřipkové infekce při antivirové expozici podobné expozici, jaké je dosaženo u člověka při dávce 75 mg dvakrát denně.

Antivirová aktivita oseltamiviru vůči virům chřipky typu A a B byla podpořena experimentálními provokačními studiemi u zdravých dobrovolníků.

Hodnoty IC50 neuraminidázy pro oseltamivir u klinických izolátů viru chřipky typu A se pohybovaly v rozmezí od 0,1 nM do 1,3 nM, pro izoláty virů chřipky typu B je tato hodnota 2,6 nM. Vyšší hodnoty IC50 u izolátů chřipky typu B, dosahující až hodnot mediánu 8,5 nM, byly zjištěny v rámci publikovaných klinických studií.

Klinické studie

Léčba chřipkové infekce

Indikace je založena na klinických studiích běžně se vyskytující chřipky, kdy převládající infekcí byla chřipka typu A.

Oseltamivir je účinný pouze u onemocnění způsobených chřipkovými viry. Statistické analýzy jsou proto uvedeny pouze pro pacienty infikované viry chřipky. V souhrnu populace z léčebné studie, která zahrnovala jak pacienty infikované, tak i neinfikované (ITT), byla primární účinnost léčby redukována proporcionálně k počtu neinfikovaných pacientů. V souhrnné skupině všech léčených jedinců byla infekce chřipky potvrzena u 67 % zařazených pacientů (rozmezí 46 % až 74 %). 64 % starších jedinců bylo infikováno viry chřipky, 62 % jedinců s chronickým srdečním onemocněním a/nebo s onemocněním dýchacího ústrojí bylo infikováno viry chřipky. Ve všech klinických studiích III. fáze byli pacienti zařazováni pouze v období, kdy chřipka cirkulovala v místní populaci.

Dospělí a dospívající ve věku 13 let a více: Pacienti byli shledáni vhodnými pro zařazení do studií, pokud do 36 hodin nahlásili nástup příznaků typických pro chřipku, měli horečku ≥ 37,8 °C, která byla doprovázena alespoň jedním z respiračních příznaků (kašel, nazální příznaky nebo zduřený krk) a nejméně jedním systémovým příznakem (myalgie, zimnice/pocení, malátnost, únava nebo bolest hlavy). Ve výsledcích souhrnné analýzy dat od všech dospělých pacientů a dospívajících zařazených do léčebných klinických studií (N=2413) a užívajících oseltamivir v dávce 75 mg dvakrát denně po dobu 5 dnů se snížil medián trvání onemocnění chřipkou přibližně o jeden den z hodnoty 5,2 dnů (95 % CI 4,9-5,5 dnů) v placebové skupině na hodnotu 4,2 dny (95 % CI 4,0-4,4 dny;

p≤0,0001).

Počet pacientů, u kterých došlo v průběhu léčby k rozvoji specifických komplikací dolních cest dýchacích (především bronchitidy) vyžadujících léčbu antibiotiky, byl snížen z 12,7 % (135/1063) v placebové skupině na 8,6 % (116/1350) ve skupině pacientů léčené oseltamivirem (p = 0,0012).

Léčba chřipky u vysoce rizikových skupin pacientů: Medián trvání onemocnění chřipkou u starších pacientů (≥65 let) a u pacientů s chronickým srdečním a/nebo respiračním onemocněním léčených oseltamivirem v dávce 75 mg dvakrát denně po dobu 5 dnů nebyl významně snížen. Celkové trvání horečky bylo sníženo o jeden den ve skupině léčené oseltamivirem. U starších pacientů infikovaných virem chřipky oseltamivir významně snížil incidenci specifických komplikací dolních cest dýchacích (především bronchitidy) léčených antibiotiky z 19 % (52/268) v placebové skupině na 12 % (29/250) ve skupině léčené oseltamivirem (p = 0,0156).

U pacientů infikovaných virem chřipky s chronickým srdečním a/nebo respiračním onemocněním byla hodnota kombinované incidence komplikací onemocnění dolních cest dýchacích (především bronchitidy) vyžadujících léčbu antibiotiky 17 % (22/133) v placebové skupině a 14 % (16/118) ve skupině léčené oseltamivirem (p = 0,5976).

Léčba chřipky u těhotných žen: Nebyly prováděny žádné kontrolované klinické studie týkající se podávání oseltamiviru těhotným ženám, nicméně z hlášení po uvedení léku na trh a z retrospektivních observačních studií je prokázán prospěch současného dávkovacího režimu u této populace pacientů ve vztahu k nižší morbiditě/mortalitě. Výsledky z farmakokinetických analýz ukazují nižší expozici vůči aktivnímu metabolitu, ale úprava dávky při léčbě nebo profylaxi chřipky se u těhotných žen nedoporučuje (viz bod 5.2, Farmakokinetika, Zvláštní populace).

Léčba chřipky u dětí: Ve studii s jinak zdravými dětmi (u 65 % prokázaná infekce viry chřipky) ve věku od 1 roku do 12 let (průměrný věk 5,3 let), které měly horečku (≥ 37,8 °C) doprovázenou kašlem nebo rýmou, bylo 67 % dětí infikováno virem chřipky typu A a 33 % virem chřipky typu B. Léčba oseltamivirem, která byla zahájena do 48 hodin po nástupu příznaků chřipky, významně snížila čas nezbytný k dosažení stavu bez nemoci (definovaný jako současný návrat k normálnímu zdraví a aktivitám, spojený s úlevou od horečky, kašle a rýmy) o 1,5 dne (95 % CI 0,6-2,2 dne; p < 0,0001) ve srovnání se skupinou na placebu. Oseltamivir snížil incidenci akutní otitis media z 26,5 % (53/200) v placebové skupině na 16 % (29/183) ve skupině léčené oseltamivirem (p = 0,013).

Druhá studie byla provedena u 334 dětí s astmatem ve věku od 6 do 12 let, z nichž u 53,6 % byla prokázána infekce viry chřipky. Ve skupině léčené oseltamivirem nebyl medián trvání onemocnění významně snížen. V šestém dni (poslední den léčby) se hodnota FEV1 zvýšila o 10,8 % ve skupině léčené oseltamivirem ve srovnání s hodnotou 4,7 % (p = 0,0148) ve skupině na placebu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s oseltamivirem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě chřipky. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

Indikace u dětí mladších než 1 rok je založena na extrapolaci dat účinnosti od starších dětí a doporučené dávkování je založeno na farmakokinetickém modelování dat (viz bod 5.2).

Léčba chřipky typu B: V populaci, u které byla prokázána chřipka, bylo celkově 15 % infikováno virem chřipky typu B, přičemž tato hodnota kolísá od 1 do 33 % v různých studiích. Medián trvání onemocnění u osob infikovaných virem chřipky typu B se nelišil významně mezi léčenými skupinami v jednotlivých klinických studiích. Data získaná u 504 osob infikovaných virem chřipky typu B byla sdružena ze všech klinických studií pro účely analýzy. Oseltamivir zkrátil

čas nezbytný ke zmírnění všech příznaků o 0,7 dne (95 % CI 0,1-1,6 dne, p = 0,022), a dobu trvání horečky (≥ 37,8 °C), kašle a rýmy o jeden den (95 % CI 0,4-1,7 dne, p < 0,001) ve srovnání s placebem.

Prevence chřipky

Účinnost oseltamiviru v prevenci přirozeně se vyskytujícího chřipkového onemocnění byla prokázána ve studii postexpoziční prevence chřipky v domácnostech a ve dvou studiích sezónní prevence. Primárním parametrem účinnosti ve všech těchto studiích byla incidence laboratorně potvrzené chřipky. Protože virulence chřipkové epidemie je nepředvídatelná a liší se v různých oblastech a během různých období, počet léčených osob (NNT) nutný k prevenci jednoho případu onemocnění chřipkou se liší.

Prevence po kontaktu s chřipkovým onemocněním: Ve studii prevence po kontaktu s chřipkovým onemocněním (12,6 % osob očkovaných proti chřipce) byla prevence oseltamivirem v dávce 75 mg jednou denně zahájena během dvou dnů

po nástupu příznaků chřipky u nemocné osoby, a trvala sedm dnů. Chřipka byla potvrzena u 163 z celkového počtu 377 nemocných osob. Oseltamivir významně snížil incidenci klinického onemocnění chřipkou u osob po kontaktu s potvrzeným případem chřipky z počtu 24/200 (12 %) případů ve skupině na placebu na 2/205 (1 %) případů ve skupině

léčené oseltamivirem (92 % pokles [95 % CI 6-16; p≤0,0001]). Počet osob vyžadujících léčbu (NNT) po kontaktu s potvrzenými případy chřipky byl 10 (95 %, CI 9-12) a v celé populaci 16 (95 %, CI 15-19) (ITT), bez ohledu na fázi onemocnění u nemocné osoby.

Účinnost oseltamiviru v prevenci přirozeně se vyskytující chřipky byla potvrzena v postexpoziční studii prevence v domácnostech, která zahrnovala dospělé, adolescenty a děti ve věku 1 až 12 let, a to jak případy onemocnění, tak kontakty v rodině. Primárním parametrem účinnosti byla v této studii incidence laboratorně potvrzeného klinického onemocnění chřipkou u členů domácnosti. Profylaxe oseltamivirem trvala po dobu 10 dnů. V celkové populaci byla incidence laboratorně potvrzených případů klinicky vyjádřené chřipky u členů domácností 20 % (27/136) ve skupině, kde nebyl preventivně podáván oseltamivir, a 7 % (10/135) ve skupině, které byl oseltamivir preventivně podáván (62,7 % snížení [95 % CI 26,0-81,2; p = 0,0042]). U členů domácnosti, kde se vyskytla laboratorně potvrzená chřipka, byla incidence chřipky 26 % (23/89) ve skupině, kde nebyl preventivně podáván oseltamivir, a 11 % (9/84) ve skupině, kde byl oseltamivir podáván (58,5 % snížení [95 % CI 15,6-79,6; p = 0,0114]).

Podle vybrané analýzy ve skupině dětí ve věku od 1 roku do 12 let byla incidence laboratorně potvrzených případů klinicky vyjádřené chřipky výrazně snížena z 19 % (21/111) ve skupině, kde nebyl preventivně podáván oseltamivir, na 7 % (7/104) ve skupině, kde byl oseltamivir preventivně podáván (64,4 % snížení [95 % CI 15,8-85,0; p = 0,0188]). V této studii u dětí, které ve výchozím bodě studie již nešířily virus, se incidence laboratorně potvrzené chřipky snížila z 21 % (15/70) ve skupině, která nedostávala preventivní léčbu, na 4 % (2/47) ve skupině, která byla preventivně léčena (80,1 % snížení [95 % CI 22,0-94,9; p = 0,0206]). Hodnota NNT pro celkovou pediatrickou populaci byla 9 (95 % CI 7-24), zatímco ve veškeré populaci (ITT) a v pediatrické skupině, jejíž členové byli v přímém kontaktu s prokázanými případy chřipky (ITTII) byla tato hodnota 8 (95 % CI 6, horní limit není odhadnutelný).

Prevence po styku s chřipkovým onemocněním u dětí mladších 1 roku v průběhu propuknutí chřipkové pandemie:

Prevence v době výskytu chřipkové pandemie nebyla v kontrolních klinických studiích u dětí ve věku 0-12 měsíců studována. Další informace týkající se simulace expozice viz bod 5.2.

Prevence v době výskytu chřipkové epidemie v populaci: V souhrnné analýze dvou dalších klinických studií provedených u neočkovaných a jinak zdravých dospělých oseltamivir podávaný v dávce 75 mg jednou denně po dobu 6ti týdnů významně snížil incidenci klinického chřipkového onemocnění z 25/519 (4,8 %) případů ve skupině na placebu na 6/520 (1,2 %) případů ve skupině léčené oseltamivirem (76 % pokles [95 % CI 1,6- 5,7; p = 0,0006]) v době propuknutí chřipky v populaci. Hodnota NNT v této studii byla 28 (95 %, CI 24- 50). Ve studii u starších pacientů žijících v domech s pečovatelskou službou, ve které 80 % zařazených osob bylo očkováno v sezóně provedení studie, oseltamivir v dávce 75 mg jednou denně po dobu 6 týdnů významně snížil incidenci klinicky potvrzené chřipky z 12/272 (4,4 %) případů ve skupině na placebu na 1/276 (0,4 %) případů ve skupině léčené oseltamivirem (92 % pokles [95 % CI 1,5-6,6; p = 0,0015]). Hodnota NNT v této studii byla 25 (95 % CI 23-62).

Profylaxe chřipky u pacientů s oslabeným imunitním systémem: Byla provedena dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie na sezónní prevenci chřipky u 475 pacientů s oslabeným imunitním systémem, (388 pacientů po transplantaci solidních orgánů [195 placebo; 193oseltamivir], 87 pacientů po transplantaci kmenových hemopoetických buněk [43 placebo; 44 oseltamivir;], žádný pacient s dalšími stavy snižujícími imunitu), včetně 18 dětí ve věku od 1 do 12 let. Primárním cílovým ukazatelem v této studii byla incidence laboratorně potvrzené klinické chřipky podle zjištěné virové kultury a/nebo čtyřnásobného vzestupu protilátek HAI. Incidence laboratorně potvrzené klinické chřipky byl 2,9 % (7/238) ve skupině, kde bylo podáváno placebo, a 2,1 % (5/237) ve skupině léčené oseltamivirem (95 % CI -2,3 % – 4,1 %; p = 0,772).

Specifické studie ke zjištění snížení rizika komplikací onemocnění nebyly zatím provedeny.

Rezistence na oseltamivir

Klinické studie: Riziko vzniku virů chřipky se sníženou citlivostí nebo klinicky zjištěné rezistence na oseltamivir byly zkoumány v průběhu klinických studií podporovaných firmou Roche. Vznik viru rezistentního na oseltamivir v průběhu léčby byl častější u dětí než u dospělých, v rozsahu od méně než 1 % u dospělých do 18 % u dětí ve věku mladších 1 roku. U dětí, u kterých bylo obecně prokázáno nosičství viru rezistentního na oseltamivir, došlo k přetrvávání viru v organismu po delší dobu v porovnání s pacienty

s virem citlivým na oseltamivir. Nicméně urgentní léčba rezistence na oseltamivir neovlivnila odpověď na léčbu a nezpůsobila prodloužení příznaků chřipky.

Populace pacientů

Pacienti s rezistentními mutacemi (%)

Fenotyp*

Geno- a Fenotyp*

Dospělí a dospívající

0,62 % (14/2253)

0,67 % (15/2253)

Děti (1 - 12 let)

3,89 % (66/1698)

4,24 % (72/1698)

Kojenci (< 1 rok)

18,31 % (13/71)

18,31 % (13/71)

* Úplná genotypizace nebyla provedena ve všech studiích.

V souvislosti s použitím oseltamiviru nebyl v klinických studiích zjištěn žádný náznak lékové rezistence po léčbě chřipkového onemocnění (7 dní), po léčbě chřipkového onemocnění v domácnostech (10 dní) a při

sezónní prevenci chřipky (42 dní) u pacientů s normálním imunitním systémem. V průběhu 12týdenní studie profylaxe u pacientů s oslabeným imunitním systémem nebyla rezistence zaznamenána.

Údaje z klinických studií a sledování: Přirozené mutace spojované se sníženou in vitro citlivostí

k oseltamiviru byly detekovány ve virech chřipky A a B izolovaných od pacientů, kteří nebyli vystaveni oseltamiviru. Rezistentní kmeny byly také izolovány jak od pacientů s normálním, tak i oslabeným imunitním systémem, kteří byli léčeni oseltamivirem. U pacientů s oslabeným imunitním systémem a malých dětí je v průběhu léčby vyšší riziko vývoje virů rezistentních na oseltamivir.

Bylo zjištěno, že viry rezistentní na oseltamivir, které byly izolovány od pacientů léčených oseltamivirem a laboratorní kmeny virů chřipky rezistentní na oseltamivir, obsahují mutace neuraminidázy N1 a N2. Rezistentní mutace mají tendenci být specifickým subtypem viru. Přirozeně se vyskytující rezistence spojovaná s mutací H275Y u sezónních kmenů H1N1 byla ojediněle detekována od roku 2007. Citlivost na oseltamivir a prevalence takových virů se zdá být odlišná sezónně i geograficky. V roce 2008 byla substituce H275Y nalezena u > 99 % cirkulujících izolátů chřipky H1N1 v Evropě. V roce 2009 byla chřipka H1N1 („prasečí chřipka“) téměř jednotně na oseltamivir citlivá, pouze se sporadickými

hlášeními týkajícími se rezistence ve spojení jak s léčebným, tak profylaktickým režimem.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Obecné informace

Absorpce

Po perorálním podání oseltamivir-fosfátu (proléčiva) je oseltamivir rychle absorbován z gastrointestinálního traktu a je extenzivně přeměňován převážně jaterními esterázami na účinný metabolit (oseltamivir- karboxylát). Nejméně 75 % perorální dávky se dostává do systémové cirkulace ve formě účinného metabolitu. Expozice proléčivu je menší než 5 % ve srovnání s účinným metabolitem. Plazmatické koncentrace proléčiva i jeho účinného metabolitu jsou proporcionální ve vztahu k dávce a nejsou ovlivněny současným příjmem potravy.

Distribuce

Průměrný distribuční objem oseltamivir-karboxylátu za rovnovážného stavu je u člověka přibližně 23 litrů, což představuje objem ekvivalentní extracelulární tělesné tekutině. Protože aktivita neuraminidázy je extracelulární, oseltamivir-karboxylát se dostává do všech klíčových míst chřipkové infekce.

Vazba oseltamivir-karboxylátu na lidské plazmatické proteiny je zanedbatelná (přibližně 3 %).

Biotransformace

Oseltamivir je extenzivně přeměňován na oseltamivir-karboxylát esterázami lokalizovanými převážně v játrech. Oseltamivir ani jeho účinný metabolit nejsou substrátem ani inhibitorem nejvýznamnějších izoforem cytochromu P450, jak prokázaly in vitro studie. Žádné konjugáty fáze 2 každé z obou složek nebyly identifikovány in vivo.

Eliminace

Absorbovaný oseltamivir je primárně (> 90 %) eliminován přeměnou na oseltamivir-karboxylát. Ten není dále metabolizován a je vylučován močí. Vrcholové plazmatické koncentrace oseltamivir-karboxylátu klesají s biologickým poločasem od 6 do 10 hodin u většiny osob. Účinný metabolit je kompletně vylučován renální exkrecí. Renální clearance (18,8 l/hod) překračuje rychlost glomerulární filtrace (7,5 l/hod), což naznačuje, že se na vylučování podílí kromě glomerulární filtrace i tubulární sekrece. Méně než 20 % perorálně podané radioaktivně značené dávky je vyloučeno stolicí.

Další zvláštní populace

Pediatrická populace

Děti mladší než 1 rok: Farmakokinetika, farmakodynamika a bezpečnost přípravku Ebilfumin byly hodnoceny ve dvou nekontrolovaných otevřených klinických studiích, do kterých byly rovněž zařazeny děti infikované chřipkovým virem a mladší jednoho roku (n=135). Rychlost clearance aktivního metabolitu,

korigovaná na tělesnou hmotnost, se snižovala s věkem nižším než 1 rok. Míra expozice vůči metabolitu rovněž více kolísala u nejmladších dětí. Dostupné údaje naznačují, že míra expozice po dávce 3 mg/kg u dětí ve věku 0-12 měsíců, rezultuje v expozici vůči proléčivu a metabolitu, která by měla být podle dostupných předpokladů účinná s bezpečnostním profilem srovnatelným s údaji zjištěnými u starších dětí a dospělých při použití schválené dávky (viz body 4.1 a 4.2). Hlášené nežádoucí účinky byly v souladu s již prověřeným bezpečnostním profilem dokumentovaným u starších dětí.

Nejsou k dispozici žádné údaje o postexpoziční prevenci chřipky u dětí mladších než 1 rok. Prevence během epidemie chřipky v populaci nebyla u dětí mladších 12 let hodnocena.

Prevence po styku s chřipkovým onemocněním u dětí mladších 1 roku v průběhu propuknutí chřipkové pandemie:

Simulace dávkování jednou denně 3mg/kg u dětí <1 rok ukazují expozici ve stejném rozsahu nebo vyšším než při dávkování 75 mg jednou denně u dospělých. Expozice není vyšší než při léčbě dětí < 1 rok (3 mg/kg dvakrát denně) a předpokládá se, že vede ke srovnatelnému bezpečnostnímu profilu (viz bod 4.8). Nebyly provedeny žádné klinické studie profylaxe u dětí ve věku <1 rok.

Kojenci a děti ve věku 1 roku nebo starší: Farmakokinetika oseltamiviru byla vyhodnocena u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 1 roku do 16 let ve farmakokinetické studii po podání jedné dávky. Farmakokinetika po opakovaném podávání oseltamiviru byla studována u malého počtu dětí zařazených do klinické studie účinnosti léčby. U mladších dětí je clearance proléčiva i jeho aktivního metabolitu rychlejší než u dospělých, což má za následek nižší expozici vůči dané dávce podané v mg/kg. Dávka 2 mg/kg podaného oseltamiviru vede k expozici vůči oseltamivir-karboxylátu srovnatelné s hodnotami dosaženými u dospělých, kteří užili jednorázovou dávku 75 mg (přibližně 1 mg/kg). Farmakokinetika oseltamiviru u dětí a dospívajících ve věku 12 let nebo starších je podobná farmakokinetice u dospělých osob.

Starší pacienti

Expozice účinnému metabolitu v rovnovážném stavu byla u starších pacientů (ve věku 65 až 78 let) o 25 až 35 % vyšší než u dospělých pacientů mladších 65 let při užívání srovnatelných dávek. Biologické poločasy zjištěné u starších pacientů byly podobné poločasům zjištěným u mladších dospělých pacientů. Na základě dostupných údajů o expozici přípravku a jeho snášenlivosti nejsou požadovány úpravy dávkování u starších pacientů, s výjimkou pacientů se středně závažnou nebo závažnou (clearance kreatininu nižší než 60 ml/min) poruchou renálních funkcí (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Podávání 100 mg oseltamivir-fosfátu 2krát denně po dobu pěti dnů pacientům s různým stupněm renálního poškození prokázalo, že expozice vůči oseltamivir-karboxylátu je nepřímo úměrná snižující se renální funkci. Informace o dávkování viz bod 4.2.

Porucha funkce jater

Na základě studií in vitro lze odvodit, že není pravděpodobná významně zvýšená expozice vůči oseltamiviru ani významně snížená expozice účinnému metabolitu u pacientů s jaterním poškozením (viz bod 4.2).

Těhotné ženy

Sdružená farmakokinetická populační analýza ukazuje, že dávkovací režim Ebilfumin popsaný v bodě 4.2 Dávkování a způsob podání vede u těhotných žen k nižší expozici (30 % v průměru pro všechny trimestry) aktivnímu metabolitu ve srovnání s ženami, které nejsou těhotné. Očekávaná nižší expozice však zůstává nad koncentracemi inhibitoru (hodnoty IC95) a na terapeutické úrovni pro řadu kmenů chřipkových virů.

Kromě toho je na základě observačních studií prokázán prospěch současného dávkovacího režimu u této populace pacientů. Proto se úprava dávkování při léčbě nebo profylaxi chřipky u těhotných žen nedoporučuje (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinické údaje získané v rámci konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity při opakovaném podávání a genotoxicity neprokázaly žádné zvláštní nebezpečí pro lidskou populaci. Výsledky konvenčních

studií kancerogenity provedené u hlodavců naznačily tendenci zvýšené incidence některých tumorů typických pro studijní druhy hlodavců v závislosti na dávce. Bereme-li v úvahu meze expozice ve vztahu k očekávané expozici při použití u lidí, neovlivňují tato zjištění poměr rizika a prospěchu léčby oseltamivirem v rámci schválených terapeutických indikací.

Studie teratogenity byly provedeny u potkanů a králíků v dávkách do 1 500 mg/kg/den a 500 mg/kg/den. Žádné účinky na vývoj plodu nebyly pozorovány. Studie fertility u potkanů v dávkách do 1 500 mg/kg/den neprokázaly žádné nežádoucí účinky na obě pohlaví. Ve studiích ovlivnění prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů byla zjištěna prodloužená doba vrhnutí při podání dávek 1 500 mg/kg/den; bezpečné rozmezí mezi expozicí u lidí a nejvyšší dávkou, která neměla žádný účinek (500 mg/kg/den) u potkanů představuje 480-ti násobek pro oseltamivir a 44-ti násobek pro jeho účinný metabolit. Expozice plodu u potkanů a králíků představovala zhruba 15 až 20 % expozice pro matku.

U kojících samic potkanů byl oseltamivir a jeho účinný metabolit vylučován do mateřského mléka. Omezené údaje naznačují, že oseltamivir a aktivní metabolit jsou vylučovány do lidského mléka. Extrapolací dat získaných na zvířatech lze získat odhad vylučování u člověka v množství 0,01 mg oseltamiviru/den a 0,3 mg účinného metabolitu/den.

Potenciál pro senzibilizaci kůže po oseltamiviru byl pozorován u morčat v rámci “testu maximalizace”. Přibližně u 50 % zvířat léčených účinnou látkou v chemicky čisté podobě, byl pozorován erytém. Byla rovněž pozorována reverzibilní iritace očí u králíků.

Zatímco podávání velmi vysokých jednotlivých perorálních dávek oseltamivir-fosfátu, až do nejvyšší testované dávky (1310 mg/kg) nemělo na dospělé potkany žádné nežádoucí účinky, stejné dávky u mladých 7denních mláďat potkanů způsobují toxicitu, včetně uhynutí. Tyto účinky byly pozorovány u dávek 657 mg/kg a vyšších. U dávek 500 mg/kg nebyly žádné nežádoucí účinky pozorovány a to ani u chronické léčby (500 mg/kg/den podávané od 7 do 21 dní po vrhu).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Ebilfumin 30 mg tvrdé tobolky

Jádro tobolky

Předbobtnalý škrob (odvozený od kukuřičného škrobu)

Mastek

Povidon (K-29/32)

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-stearyl-fumarát

Obal tobolky Želatina

Žlutý oxid železitý (E172) Oxid titaničitý (E171)

Inkoust pro potisk

Šelak 45% (20% esterifikovaný) Černý oxid železitý (E172) Propylen glykol (E1520) Hydroxid amonný 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg tvrdé tobolky

Jádro tobolky

Předbobtnalý škrob (odvozený od kukuřičného škrobu)

Mastek

Povidon (K-29/32)

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-stearyl-fumarát

Obal tobolky Želatina

Oxid titaničitý (E171)

Inkoust pro potisk

Šelak 45% (20% esterifikovaný) Černý oxid železitý (E172) Propylen glykol (E1520) Hydroxid amonný 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg tvrdé tobolky

Jádro tobolky

Předbobtnalý škrob (odvozený od kukuřičného škrobu)

Mastek

Povidon (K-29/32)

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-stearyl-fumarát

Obal tobolky Víčko: Želatina

Žlutý oxid železitý (E172) Oxid titaničitý (E171) Tělo:

Želatina

Oxid titaničitý (E171)

Inkoust pro potisk

Šelak 45% (20% esterifikovaný) Černý oxid železitý (E172) Propylen glykol (E1520) Hydroxid amonný 28% (E527)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

5 let

Uchovávání suspenze připravené v lékárně

Doba použitelnosti 3 týdny, pokud je uchovávána při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti 6 týdnů při teplotě 2 °C - 8 °C.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Podmínky uchovávání suspenze připravené v lékárně viz bod 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení <a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci>

PVC/PE/PVdC/Al blistry nebo HDPE lahvička s LDPE uzávěrem (a vysoušedlem).

Velikost balení 10 tobolek.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příprava v případě nouze

Pokud oseltamivir prášek pro perorální suspenzi není k dispozici

Komerčně vyráběný přípravek Ebilfumin prášek pro perorální suspenzi (6 mg/ml) je preferovaný přípravek u pediatrických a dospělých pacientů, kteří mají potíže s polykáním tobolek nebo u kterých jsou nutné nižší dávky. V případě, že není k dispozici komerčně vyráběný oseltamivir, prášek pro přípravu perorální suspenze, může lékárník namíchat suspenzi (6 mg/ml) z přípravku Ebilfumin tobolky nebo pacienti si mohou připravit suspenzi z tobolek doma.

Je třeba dát přednost přípravě v lékárně před přípravou doma. Podrobné informace o přípravě doma lze nalézt v příbalové informaci přípravku Ebilfumin tobolky v bodě „Domácí příprava tekuté formy přípravku Ebilfumin“.

Pro podávání suspenze připravené v lékárně, stejně jako pro postupy zahrnuté v domácí přípravě, je nutné mít injekční stříkačky odpovídajícího objemu a označení. V obou případech je vhodné na injekčních stříkačkách nejprve označit správné objemy.

Lékárenský postup přípravy

Suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravená z tobolek v lékárně

Dospělí, dospívající a děti ve věku 1 roku nebo starší, kteří nejsou schopni polykat celé tobolky

Tento postup popisuje přípravu suspenze o koncentraci 6 mg/ml, která poskytne jednomu pacientovi dostatečné množství léku na dobu 5 dnů léčby nebo 10 dnů profylaxe.

Lékárník může připravit suspenzi o koncentraci 6 mg/ml z přípravku Ebilfumin 30 mg, 45 mg nebo 75 mg tobolek a vody obsahující 0,05 % w/v natrium-benzoátu jako konzervačního prostředku.

Za prvé, vypočtěte celkový objem potřebný pro smíchání a přípravu dávky pro jednotlivého pacienta na dobu 5 dnů léčby nebo 10 dnů profylaxe. Celkový požadovaný objem se určuje podle tělesné hmotnosti každého pacienta, jak je znázorněno v tabulce níže. Aby bylo možné přesné odměření objemu do 10 dávek (2 dávky denně po dobu 5 dnů) je třeba zvážit použití sloupce s uvedením ztráty měření.

Objem suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně podle tělesné hmotnosti pacienta

Tělesná

Celkový objem k přípravě podle

Celkový objem k přípravě podle

hmotnost

hmotnosti pacienta

hmotnosti pacienta

(kg)

(ml)

(ml)

 

Ztráty měření nejsou zahrnuty

Ztráty měření jsou zahrnuty

10 kg až 15 kg

50 ml

60 ml nebo 75 ml*

> 15 kg až 23 kg

75 ml

90 ml nebo 100 ml*

> 23 kg až 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (nebo 150 ml)*

* V závislosti na použité dávce.

Za druhé, určete počet tobolek a množství činidla (vody obsahující 0,05 % w/v natrium-benzoátu jako konzervačního prostředku), které je nutné k přípravě celkového objemu (vypočítaného podle tabulky výše) suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně, jak ukazuje tabulka níže:

Počet tobolek a množství činidla potřebné k přípravě celkového objemu výsledné suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně

Celkový objem

Požadovaný počet tobolek přípravku Ebilfumin

 

výsledné

 

(mg oseltamiviru)

 

 

suspenze, který

 

 

 

 

je potřeba

 

 

 

Požadovaný objem

připravit

75 mg

45 mg

30 mg

činidla

60 ml

Prosím, použijte

8 tobolek

12 tobolek

59,5 ml

 

tobolku jiné

(360 mg)

(360 mg)

 

 

síly*

 

 

 

75 ml

6 tobolek

10 tobolek

15 tobolek

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Prosím, použijte

12 tobolek

18 tobolek

89 ml

 

tobolku jiné

(540 mg)

(540 mg)

 

 

síly*

 

 

 

100 ml

8 tobolek

Prosím, použijte

20 tobolek

98,5 ml

 

(600 mg)

tobolku jiné

(600 mg)

 

 

 

síly*

 

 

125 ml

10 tobolek

Prosím, použijte

25 tobolek

123,5 ml

 

(750 mg)

tobolku jiné

(750 mg)

 

 

 

síly*

 

 

137,5 ml

11 tobolek

Prosím, použijte

Prosím, použijte

136 ml

 

(825 mg)

tobolku jiné

tobolku jiné

 

 

 

síly*

síly*

 

* K dosažení této cílové koncentrace není možné použít celý počet tobolek; proto, prosím, použijte tobolku o jiné síle.

Za třetí, postupujte podle následujících instrukcí pro přípravu suspenze o koncentraci 6 mg/ml z tobolek přípravku Ebilfumin:

1.Do skleněné kádinky vhodného objemu nalijte uvedené množství vody obsahující 0,05% w/v

natrium-benzoát

jako konzervační prostředek.

2.Otevřete odpovídající počet tobolek přípravku Ebilfumin a vysypte obsah tobolek do skleněné kádinky s konzervačním prostředkem a vodou.

3.Vhodným míchacím zařízením míchejte obsah kádinky po dobu 2 minut. (Pozn.: Léčivá látka, oseltamivir- fosfát, se ve vodě snadno rozpouští. Vzniklá suspenze je způsobena některou pomocnou

látkou přípravku

Ebilfumin, která je nerozpustná)

4.Přeneste suspenzi do jantarově zbarvené skleněné nebo jantarově zbarvené polyethylentereftalátové

(PET) lahvičky. K omezení rozlití je možné použít nálevku.

5.Uzavřete lahvičku dětským bezpečnostním uzávěrem.

6.Na lahvičku nalepte pomocný štítek (etiketu) s nápisem „Před použitím jemně protřepat“. (Pozn.:

Takto

připravená suspenze by měla být opatrně promíchána před použitím, aby se minimalizoval případný

zachycený

vzduch).

7.

Poučte rodiče nebo pečovatele, že veškerý zbývající materiál musí být po ukončení léčby

zlikvidován. Je

doporučeno zajistit tuto informaci buď připojením dodatečného štítku na lahvičku, nebo

doplněním instrukcí

na lékárnickém informačním štítku.

8.Připevněte příslušný štítek s datem exspirace v souladu s podmínkami uchovávání (viz bod 6.3).

Umístěte na lahvičku lékárenský štítek (etiketu), který obsahuje jméno pacienta, instrukce pro dávkování, datum spotřeby, název léčivého přípravku a jakékoli další vyžadované informace v souladu s místními lékárenskými předpisy. Pro přesné pokyny pro dávkování viz tabulka níže.

Přehledná tabulka dávkování suspenze o koncentraci 15 mg/ml připravené z tobolek Ebilfumin v lékárně pro děti ve věku 1 roku nebo starší

 

 

Objem

 

 

Tělesná

Dávka

jednotlivé dávky

Léčebná dávka

Dávka k profylaxi

hmotnost (kg)

(mg)

6 mg/ml

(po dobu 5 dnů)

(po dobu 10 dnů)

10 kg až 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml dvakrát denně

5 ml jednou denně

> 15 kg až 23 kg

45 mg

7,5 ml

7,5 ml dvakrát denně

7,5 ml jednou denně

> 23 kg až 40 kg

60 mg

10 ml

10 ml dvakrát denně

10 ml jednou denně

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

12,5 ml dvakrát denně

12,5 ml jednou denně

 

Odeberte suspenzi

připravenou v lékárně do kalibrované stříkačky pro perorální podání k odměření malého

množství suspenze. Pokud je to možné, označte si nebo zvýrazněte značky pro odpovídající dávky (dle tabulky uvedené výše) na stříkačce pro perorální podání pro každého pacienta.

Odpovídající dávka musí být připravena ošetřovatelem smícháním s odpovídajícím množstvím slazeného pokrmu, jako je sladká voda, čokoládový sirup, třešňový sirup, dezertní polevy (jako je karamelová nebo čokoládová poleva) k překrytí hořké chuti.

Kojenci mladší než 1 rok

Tento postup popisuje přípravu suspenze o koncentraci 6 mg/ml, která poskytne jednomu pacientovi dostatečné množství léku na dobu 5 dnů léčby nebo 10 dnů profylaxe.

Lékárník může připravit suspenzi o koncentraci 6 mg/ml z přípravku Ebilfumin 30 mg, 45 mg nebo 75 mg tobolek a vody obsahující 0,05 % w/v natrium-benzoátu jako konzervačního prostředku.

Za prvé, vypočtěte celkový objem potřebný pro smíchání a přípravu dávky pro jednotlivého pacienta. Celkový požadovaný objem se určuje podle tělesné hmotnosti každého pacienta, jak je znázorněno v tabulce níže. Aby bylo možné přesné odměření objemu do 10 dávek (2 dávky denně po dobu 5 dnů) je třeba zvážit použití sloupce s uvedením ztráty měření.

Objem suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně podle tělesné hmotnosti pacienta

Tělesná

Celkový objem k přípravě podle

Celkový objem k přípravě podle

hmotnost

hmotnosti pacienta

hmotnosti pacienta

(kg)

(ml)

(ml)

 

Ztráty měření nejsou zahrnuty

Ztráty měření jsou zahrnuty

≤ 7 kg

až 40 ml

50 ml

> 7 až 10 kg

50 ml

60 ml nebo 75 ml*

* V závislosti na použité dávce.

Za druhé, určete počet tobolek a množství činidla (vody obsahující 0,05 % w/v natrium-benzoátu jako konzervačního prostředku), které je nutné k přípravě celkového objemu (vypočítaného podle tabulky výše) suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně, jak ukazuje tabulka níže:

Počet tobolek a množství činidla potřebné k přípravě celkového objemu výsledné suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně

Celkový objem

Požadovaný počet tobolek přípravku Ebilfumin

 

výsledné

 

(mg oseltamiviru)

 

 

suspenze, který

 

 

 

 

je potřeba

 

 

 

Požadovaný objem

připravit

75 mg

45 mg

30 mg

činidla

50 ml

4 tobolky

Prosím, použijte

10 tobolek

49,5 ml

 

(300 mg)

tobolku jiné

(300 mg)

 

 

 

síly*

 

 

60 ml

Prosím, použijte

8 tobolek

12 tobolek

59,5 ml

 

tobolku jiné

(360 mg)

(360 mg)

 

 

síly*

 

 

 

75 ml

6 tobolek

10 tobolek

15 tobolek

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

* K dosažení této cílové koncentrace není možné použít celý počet tobolek; proto, prosím, použijte tobolku o jiné síle.

Za třetí, postupujte podle následujících instrukcí pro přípravu suspenze o koncentraci 6 mg/ml z tobolek přípravku Ebilfumin:

1.Do skleněné kádinky vhodného objemu nalijte uvedené množství vody obsahující 0,05% w/v

natrium-benzoát

jako konzervační prostředek.

2.Otevřete odpovídající počet tobolek přípravku Ebilfumin a vysypte obsah tobolek do skleněné kádinky s konzervačním prostředkem a vodou.

3.Vhodným míchacím zařízením míchejte obsah kádinky po dobu 2 minut. (Pozn.: Léčivá látka, oseltamivir- fosfát, se ve vodě snadno rozpouští. Vzniklá suspenze je způsobena některou pomocnou

látkou přípravku

Ebilfumin, která je nerozpustná)

4.Přeneste suspenzi do jantarově zbarvené skleněné nebo jantarově zbarvené polyethylentereftalátové

(PET) lahvičky. K omezení rozlití je možné použít nálevku.

5.Uzavřete lahvičku dětským bezpečnostním uzávěrem.

6.Na lahvičku nalepte pomocný štítek (etiketu) s nápisem „Před použitím jemně protřepat“. (Pozn.:

Takto

připravená suspenze by měla být opatrně promíchána před použitím, aby se minimalizoval případný

zachycený

vzduch).

7.

Poučte rodiče nebo pečovatele, že veškerý zbývající materiál musí být po ukončení léčby

zlikvidován. Je

doporučeno zajistit tuto informaci buď připojením dodatečného štítku na lahvičku, nebo

doplněním instrukcí

na lékárnickém informačním štítku.

8.Připevněte příslušný štítek s datem exspirace v souladu s podmínkami uchovávání (viz bod 6.3).

Umístěte na lahvičku lékárenský štítek (etiketu), který obsahuje jméno pacienta, instrukce pro dávkování, datum spotřeby, název léčivého přípravku a jakékoli další vyžadované informace v souladu s místními lékárenskými předpisy. Pro přesné pokyny pro dávkování viz tabulka níže.

Přehledná tabulka dávkování suspenze o koncentraci 6 mg/ml připravené v lékárně z tobolek přípravku Ebilfumin v lékárně pro kojence mladší než 1 rok

Tělesná

 

 

 

 

Velikost

hmotnost

 

Objem

 

 

dávkovače, který

(zaokrouhlení

 

jednotlivé

 

Profylaktická

je třeba použít

na nejbližší

Dávka

dávky

Léčebná dávka

dávka

(měřítko po 0,1

0,5 kg)

(mg)

(6 mg/ml)

(po dobu 5 dnů)

(po dobu 10 dnů)

ml)

3 kg

9 mg

1,5 ml

1,5 ml dvakrát

1,5 ml jednou

2,0 ml nebo 3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

1,8 ml dvakrát

1,8 ml jednou

2,0 ml nebo 3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

4 kg

12 mg

2,0 ml

2,0 ml dvakrát

2,0 ml jednou

3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

2,3 ml dvakrát

2,3 ml jednou

3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

2,5 ml dvakrát

2,5 ml jednou

3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

2,8 ml dvakrát

2,8 ml jednou

3,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

3,0 ml dvakrát

3,0 ml jednou

3,0 ml (nebo

 

 

 

denně

denně

5,0 ml)

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

3,3 ml dvakrát

3,3 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

3,5 ml dvakrát

3,5 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

3,8 ml dvakrát

3,8 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

4,0 ml dvakrát

4,0 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

4,3 ml dvakrát

4,3 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

4,5 ml dvakrát

4,5 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

4,8 ml dvakrát

4,8 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

5,0 ml dvakrát

5,0 ml jednou

5,0 ml

 

 

 

denně

denně

 

Odeberte suspenzi připravenou v lékárně do kalibrované stříkačky pro perorální podání k odměření malého množství suspenze. Pokud je to možné, označte si nebo zvýrazněte značky pro odpovídající dávky na stříkačce pro perorální podání pro každého pacienta.

Odpovídající dávka musí být připravena ošetřovatelem smícháním s odpovídajícím množstvím slazeného pokrmu, jako je sladká voda, čokoládový sirup, třešňový sirup, dezertní polevy (jako je karamelová nebo čokoládová poleva) k překrytí hořké chuti.

Domácí příprava

Pokud není k dispozici komerčně vyráběný oseltamivir perorální suspenze, musí být použita suspenze připravená v lékárně z přípravku Ebilfumin tobolky (podrobný postup výše). Pokud není k dispozici komerčně výraběný přípravek Ebilfumin ani suspenze připravená v lékárně, lze suspenzi přípravku Ebilfumin připravit doma.

Pokud jsou pro požadovanou dávku k dispozici odpovídající síly tobolek, podá se dávka tak, že se otevře tobolka a její obsah se smíchá s ne více než jednou čajovou lžičkou vhodného slazeného pokrmu. Hořkou chuť lze zamaskovat pokrmy, jako jsou sladká voda, čokoládový sirup, třešňový sirup nebo dezertní polevy

(jako např. karamelová nebo čokoládová). Směs je třeba smíchat a veškerý obsah podat pacientovi. Směs se musí spolknout okamžitě poté, co je připravena.

Pokud jsou k dispozici pouze 75 mg tobolky a je třeba podat dávku 30 nebo 45 mg, příprava suspenze přípravku Ebilfumin zahrnuje další kroky. Podrobný postup lze nalézt v příbalové informaci přípravku Ebilfumin tobolky v bodě „Domácí příprava tekuté formy přípravku Ebilfumin“.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ebilfumin 30 mg tvrdé tobolky

EU/1/14/915/001 (10 tvrdých tobolek v blistru)

EU/1/14/915/002 (10 tvrdých tobolek v lahvičce)

Ebilfumin 45 mg tvrdé tobolky

EU/1/14/915/003 (10 tvrdých tobolek v lahvičce)

EU/1/14/915/004 (10 tvrdých tobolek v blistru)

Ebilfumin 75 mg tvrdé tobolky

EU/1/14/915/005 (10 tvrdých tobolek v blistru)

EU/1/14/915/006 (10 tvrdých tobolek v lahvičce)

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE D

atum první registrace: 22. května 2014

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis