Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Označení na obalu - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Ebixa
Kód ATCN06DX01
Látkamemantine hydrochloride
VýrobceH. Lundbeck A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PRO BLISTROVÉ BALENÍ

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 10 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

49 x 1 potahovaná tableta

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

70 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

98 x 1 potahovaná tableta

100 potahovaných tablet

100 x 1 potahovaná tableta

112 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/016 14 potahovaných tablet

EU/1/02/219/007 28 potahovaných tablet

EU/1/02/219/001 30 potahovaných tablet

EU/1/02/219/017 42 potahovaných tablet

EU/1/02/219/010 49 x 1 potahovaná tableta

EU/1/02/219/002 50 potahovaných tablet

EU/1/02/219/008 56 potahovaných tablet

EU/1/02/219/014 56 x 1 potahovaná tableta

EU/1/02/219/018 70 potahovaných tablet

EU/1/02/219/019 84 potahovaných tablet

EU/1/02/219/020 98 potahovaných tablet

EU/1/02/219/015 98 x 1 potahovaná tableta

EU/1/02/219/003 100 potahovaných tablet

EU/1/02/219/011 100 x 1 potahovaná tableta

EU/1/02/219/009 112 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 10 mg tablety

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA MEZIOBAL JAKO SOUČÁST MULTIPACK (BEZ ‚BLUE BOX‘)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 10 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

50 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

Součást většího balení (multipack), nemůže být prodáváno samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/021 980 (10 balení každé obsahující 98) potahovaných tablet EU/1/02/219/012 1000 (20 balení každé obsahující 50) potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 10 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK NA FÓLII MULTIPACK (VČETNĚ ‚BLUE BOX‘)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 10 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

Multipack: 980 (10 balení každé obsahující 98) potahovaných tablet.

Multipack: 1000 (20 balení každé obsahující 50) potahovaných tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/021 980 (10 x 98) potahovaných tablet

EU/1/02/219/ 012 1000 (20 x 50) potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 10 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR PRO TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 10 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

3.POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

Viz razítko na okraji.

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:{číslo}

Viz razítko na okraji.

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 5 mg/dávka perorální roztok

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna dávka dávkovací pumpy (jedno stlačení pístu dolů) odměří 0,5 ml roztoku obsahujícího memantini hydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,16 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok také obsahuje sorbitan draselný a sorbitol E420.

Více informací viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální roztok. 50 ml

100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Po otevření spotřebujte během 3 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 5 mg/dávka roztok

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO LAHVIČKU, MEZIOBAL JAKO SOUČÁST VĚTŠÍHO BALENÍ (MULTIPACK) BEZ ‚BLUE BOX‘

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 5 mg/dávka perorální roztok

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna dávka dávkovací pumpy (jedno stlačení pístu dolů) odměří 0,5 ml roztoku obsahujícího 5 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 4,16 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok také obsahuje sorbitan draselný a sorbitol E420.

Více informací viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální roztok 50 ml

Součást většího balení multipack nemůže být prodáváno samostatně..

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Po otevření spotřebujte během 3 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/013 500 ml (10 lahviček po 50 ml)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 5 mg/dávka roztok

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK NA FÓLII BALENÍ MULTIPACK, (VČETNĚ ‚BLUE BOX‘)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 5 mg/dávka perorální roztok

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna dávka dávkovací pumpy (jedno stlačení pístu dolů) odměří 0,5 ml roztoku obsahujícího 5 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 4,16 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok také obsahuje sorbitan draselný a sorbitol E420.

Více informací viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální roztok

Multipack: 500 ml (10 lahviček po 50 ml) perorálního roztoku.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Po otevření spotřebujte během 3 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/219/013 500 ml (10 lahviček po 50 ml)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 5 mg/dávka roztok

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO 28 TABLET – BALENÍ PRO ZAHÁJENÍ LÉČBY – 4 TÝDENNÍ LÉČEBNÉ

SCHÉMA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 5 mg potahované tablety

Ebixa 10 mg potahované tablety

Ebixa 15 mg potahované tablety

Ebixa 20 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 4,15 mg memantinu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 12,46 mg memantinu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 16,62 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Balení určené k zahájení léčby.

Každé balení s 28 potahovanými tabletami pro 4-týdenní léčebné schéma obsahuje: 7 potahovaných tablet Ebixa 5 mg

7 potahovaných tablet Ebixa 10 mg

7 potahovaných tablet Ebixa 15 mg

7 potahovaných tablet Ebixa 20 mg

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Užívejte pouze jednu tabletu denně.

Ebixa 5 mg

Memantini hydrochloridum Týden 1, den 1 2 3 4 5 6 7

7 potahovaných tablet Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg

Memantini hydrochloridum Týden 2, den 8 9 10 11 12 13 14

7 potahovaných tablet Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg

Memantini hydrochloridum Týden 3, den 15 16 17 18 19 20 21 7 potahovaných tablet Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg

Memantini hydrochloridum Týden 4, den 22 23 24 25 26 27 28 7 potahovaných tablet Ebixa 20 mg

Pro pokračování Vaší léčby se prosím obraťte na svého lékaře.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg potahovaných tablet. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg potahovaných tablet.

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PRO BLISTROVÉ BALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 20 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 16,62 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

49 x 1 potahovaná tableta

56 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

70 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

98 x 1 potahovaná tableta

100 x 1 potahovaná tableta

112 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/219/023 14 potahovaných tablet

EU/1/02/219/024 28 potahovaných tablet

EU/1/02/219/025 42 potahovaných tablet

EU/1/02/219/026 49 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/027 56 potahovaných tablet

EU/1/02/219/028 56 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/029 70 potahovaných tablet

EU/1/02/219/030 84 potahovaných tablet

EU/1/02/219/031 98 potahovaných tablet

EU/1/02/219/032 98 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/033 100 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/034 112 potahovaných tablet

EU/1/02/219/037 14 potahovaných tablet

EU/1/02/219/038 28 potahovaných tablet

EU/1/02/219/039 42 potahovaných tablet

EU/1/02/219/040 49 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/041 56 potahovaných tablet

EU/1/02/219/042 56 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/043 70 potahovaných tablet

EU/1/02/219/044 84 potahovaných tablet

EU/1/02/219/045 98 potahovaných tablet

EU/1/02/219/046 98 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/047 100 x 1 potahovaných tablet

EU/1/02/219/048 112 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 20 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PRO MEZIOBAL, JAKO SOUČÁST VĚTŠÍHO BALENÍ

(MULTIPACK) (BEZ ‚BLUE BOX‘)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 20 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 16,62 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

42 potahovaných tablet

Součást většího balení (multipack), nemůže být prodáváno samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/219/035 840 (20 balení každé obsahující 42) potahovaných tablet EU/1/02/219/049 840 (20 balení každé obsahující 42) potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 20 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK NA FÓLII BALENÍ MULTIPACK (VČETNĚ ‚BLUE BOX‘)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 20 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg memantini hydrochloridum, což odpovídá 16,62 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety

Multipack : 840 (20 balení každé obsahující 42) potahovaných tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednou denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/219/035 840 ( 20 balení každé obsahující 42) potahovaných tablet EU/1/02/219/049 840 (20 balení každé obsahující 42) potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ebixa 20 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR PRO TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ebixa 20 mg potahované tablety

Memantini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

3. POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM.RRRR}

Viz razítko na okraji.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:{číslo}

Viz razítko na okraji.

5. JINÉ

Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis