Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Souhrn údajů o přípravku - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Ecalta
Kód ATCJ02AX06
Látkaanidulafungin
VýrobcePfizer Limited

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

ECALTA 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje anidulafunginum 100 mg.

Rekonstituovaný roztok obsahuje 3,33 mg/ml a naředěný roztok obsahuje 0,77 mg/ml anidulafunginu.

Pomocné látky se známým účinkem: Fruktosa 102,5 mg v jedné lahvičce

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Prášek: bílý až skoro bílý prášek

pH rekonstituovaného roztoku je 3.5 až 5.5

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba invazivní kandidózy u dospělých pacientů (viz body 4.4 a 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem ECALTA by měla být zahájena lékařem se zkušenostmi s léčbou invazivních mykotických infekcí. Vzorky pro mykotickou kultivaci by se měly odebrat ještě před zahájením léčby. Léčbu je možné zahájit ještě předtím, než jsou známy výsledky kultivačního vyšetření a může být podle nich upravena, jakmile jsou výsledky vyšetření k dispozici.

Dávkování

První den léčby má být podána jedna nasycovací/nárazová dávka 200 mg, následována poté dávkou 100 mg denně. Trvání léčby má být založeno na klinické odpovědi pacienta. Obecně by antimykotická léčba měla pokračovat alespoň 14 dnů po poslední pozitivní kultivaci.

Délka trvání léčby

Údaje podporující podávání dávky 100 mg po dobu léčby delší než 35 dnů jsou nedostatečné.

Pacienti s poruchou funkce jater a ledvin

U pacientů s mírnou, střední či závažnou poruchou funkce jater není zapotřebí žádná úprava dávkovacího režimu. U pacientů s jakýmkoliv stupněm renální insuficience, včetně dialyzovaných pacientů není úprava dávkování potřebná. Přípravek ECALTA může být podáván bez ohledu na načasování hemodialýzy (viz bod 5.2).

Jiné zvláštní populace

U dospělých pacientů nejsou nutné žádné změny dávkování v závislosti na pohlaví, hmotnosti, etnickém původu, HIV pozitivitě či pokročilejším věku (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ECALTA u dětí mladších než 18 let nebyly stanoveny. Současné dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.2, ovšem žádná doporučení ohledně dávkování nemohou být udělána.

Způsob podání

Pouze intravenózní podání.

Přípravek ECALTA má být rekonstituován vodou na injekci na koncentraci 3,33 mg/ml a následně naředěn na koncentraci 0,77 mg/ml. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Doporučuje se, aby maximální rychlost podání infuze přípravku ECALTA nepřesáhla 1,1 mg/min (odpovídá 1,4 ml/min, pokud je rekonstituován a naředěn podle pokynů). Reakce spojené s podáním infuze se nevyskytují často, pokud rychlost podání infuze anidulafunginu nepřesáhne 1,1 mg/min (viz bod 4.4).

Přípravek ECALTA nesmí být podán injekčně jako bolus.

4.3Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Přecitlivělost na jiné léčebné přípravky ze třídy echinokandinů.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek ECALTA nebyl zkoumán u pacientů s Candida endocarditis, osteomyelitidou nebo meningitidou.

Účinnost přípravku ECALTA byla hodnocena pouze u omezeného počtu pacientů s neutropenií (viz bod 5.1).

Účinky na játra

U zdravých dobrovolníků a pacientů léčených anidulafunginem byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů. Klinicky významné abnormality jaterních testů se objevily u některých pacientů se závažným základním onemocněním, kteří byli souběžně s anidulafunginem léčeni i řadou dalších léků. Případy významné jaterní dysfunkce, hepatitidy a jaterního selhání byly v klinických studiích méně časté. Pacienti, u kterých se během léčby anidulafunginem objeví zvýšené hladiny jaterních enzymů, by měli být během léčby pečlivě sledováni pro známky zhoršení jaterních funkcí a měl by u nich být zhodnocen poměr rizika a přínosu léčby anidulafunginem.

Anafylaktické reakce

Při podání anidulafunginu byly hlášeny anafylaktické reakce, včetně šoku. Pokud se takové reakce objeví, musí být přerušeno podávání anidulafinginu a poskytnuta příslušná léčba.

Reakce spojené s podáním infuze

Při léčbě anidulafunginem byly hlášeny reakce spojené s podáním infuze, včetně vyrážky, urtikarie, zrudnutí, svědění, dyspnoe, bronchospasmu a hypotenze. Reakce spojené s podáním infuze se nevyskytují často, pokud rychlost podání infuze anidulafunginu nepřesáhne 1,1 mg/min.

Zhoršení reakcí spojených s podáním infuze souběžně s podáním anestetik bylo pozorováno v neklinické studii s potkany (viz bod 5.3). Klinický význam tohoto jevu není znám. Nicméně je třeba opatrnosti, pokud je anidulafungin podáván souběžně s anestetiky.

Obsah fruktosy

Pacienti se vzácným dědičným onemocněním fruktosové intolerance nesmí tento léčivý přípravek užívat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Anidulafungin nepředstavuje klinicky významný substrát, induktor či inhibitor izoenzymů cytochromu P450 (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Studie in vitro ovšem zcela nevylučují možnost interakcí in vivo.

Byly provedeny interakční studie s anidulafunginem a ostatními pravděpodobně souběžně podávanými léčivými přípravky. Žádná úprava dávkování se nedoporučuje u žádného z léčivých přípravků, pokud je souběžně s anidulafunginem podáván cyklosporin, vorikonazol nebo takrolimus, a žádná úprava dávkování se nedoporučuje pro anidulafungin, pokud se podává souběžně s amfotericinem B nebo rifampicinem.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici údaje týkající se použití anidulafunginu u těhotných žen. Nepatrná vývojová toxicita byla pozorována u králíků, kterým byl podáván anidulafungin během březosti, za současných projevů toxicity u matek (vit bod 5.3). Potenciální riziko pro lidi není známo. Podávání anidulafunginu se proto v průběhu těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování anidulafunginu do mateřského mléka. Není známo, zda se anidulafungin vylučuje do lidského mateřského mléka. Při rozhodnutí, zda pokračovat či nepokračovat v kojení, nebo zda přerušit či nepřerušit léčbu anidulafunginem, by měl být brán v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby anidulafunginem pro matku.

Fertilita

Žádné účinky anidulafunginu na fertilitu nebyly pozorovány ve studiích fertility prováděných na samcích a samicích potkanů (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Anidulafungin byl v jednorázových nebo opakovaných intravenózních dávkách podáván 1565 subjektům v klinických studiích: 1308 ve studiích fáze II/III (923 pacientům s kandidémií/invazivní kadidózou, 355 pacientům s orální/jícnovou kandidózou, 30 pacientům s invazivní aspergilózou) a 257 ve studii fáze I.

Bezpečnostní profil anidulafunginu vychází z údajů o 840 pacientech s kandidemií/invazivní kandidózou, kteří používali doporučenou denní dávku 100 mg v 9 studiích. Původně bylo zkoumáno ve 3 studiích (jedna srovnávací oproti flukonazolu, 2 nesrovnávací) 204 pacientů; průměrná délka trvání intravenozní léčby byla u těchto pacientů 13,5 dne (rozmezí 1 až 38 dnů) a 119 pacientů užívalo anidulafungin po dobu 14 dní a déle. V dalších 6 studiích (dvě srovnávací oproti kaspofunginu a čtyři nesrovnávací) bylo zkoumáno 636 pacientů, včetně 53 pacientů s neutropenií a 131 pacientů s infekcí hlubokých tkání; průměrná délka trvání intravenozní léčby byla u pacientů s neutropenií 10,0 dnů (rozmezí 1 až 42 dnů) a u pacientů s infekcí hlubokých tkání 14,0 dnů (rozmezí 1 až 42 dnů). Nežádoucí účinky byly většinou mírné až střední závažnosti a zřídka vedly k přerušení léčby.

V klinických studiích byly hlášeny nežádoucí účinky spojené s podáním infuze anidulafunginu, tyto účinky zahrnovaly zarudnutí, návaly horka, svědění, vyrážku a kopřivku a jsou shrnuty v tabulce 1.

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu

Následující tabulka zahrnuje nežádoucí účinky vzniklé z jakýchkoli příčin (MedDRA termíny) u 840 subjektů používajících 100 mg anidulafunginu, hlášené s četností odpovídající kategoriím velmi časté (≥1/10), časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1000 až < 1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a ze spontánních hlášení s četností není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1. Tabulka nežádoucích účinků

Třída orgánového

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

Není známo

systému

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000

vzácné

 

 

 

1/10000

<

 

 

 

< 1/10

<1/100

1/10000

 

 

 

 

 

<1/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy krve a

 

 

Koagulopatie

 

 

 

lymfatického

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

Poruchy imunitního

 

 

 

 

 

Anafylaktický

systému

 

 

 

 

 

šok,

 

 

 

 

 

 

anafylaktická

 

 

 

 

 

 

reakce*

Poruchy

Hypokalemie

Hyperglykemie

 

 

 

 

metabolismu a

 

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

Křeče,

 

 

 

 

systému

 

bolesti hlavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cévní poruchy

 

Hypotenze,

Zarudnutí,

 

 

 

 

 

hypertenze

návaly horka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respirační, hrudní

 

Bronchospasmus,

 

 

 

 

a mediastinální

 

dyspnoe

 

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální

Průjem,

Zvracení

Bolest břicha

 

 

 

poruchy

nauzea

 

v epigastriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy jater a

 

Zvýšení alanin-

Zvýšení

 

 

 

žlučových cest

 

aminotransferázy,

gamma-

 

 

 

 

 

zvýšení alkalické

glutamyltrans

 

 

 

 

 

fosfatázy v krvi,

ferázy

 

 

 

 

 

zvýšení aspartát-

 

 

 

 

 

 

aminotransferázy,

 

 

 

 

 

 

zvýšení bilirubinu

 

 

 

 

 

 

v krvi,

 

 

 

 

 

 

cholestáza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída orgánového

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

Není známo

systému

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000

vzácné

 

 

 

1/10000

<

 

 

 

 

< 1/10

<1/100

1/10000

 

 

 

 

 

 

<1/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a

 

Vyrážka,

Kopřivka

 

 

 

 

podkožní tkáně

 

pruritus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

Zvýšený kreatinin

 

 

 

 

 

močových cest

 

v krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a

 

 

Bolest

 

 

 

 

reakce v místě

 

 

v místě

 

 

 

 

aplikace

 

 

aplikace

 

 

 

 

 

 

 

infuze

 

 

 

 

* Viz bod 4.4.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Stejně jako při jakémkoliv předávkování, mají být použita podpůrná opatření dle potřeby. V případě předávkování se mohou objevit nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8.

Během klinických hodnocení byla omylem podána jednotlivá dávka anidulafunginu 400 mg jako dávka nasycovací. Nebyly popsány žádné nežádoucí účinky. Ve studii, kde byla 10 zdravým dobrovolníkům podávána nasycovací dávka 260 mg následovaná dávkou 130 mg denně, byl anidulafungin dobře snášen, bez známek toxicity, které by omezovaly dávkování. U 3 z 10 subjektů se objevila přechodná, asymptomatická elevace transamináz (nad trojnásobek horní hranice normy).

Přípravek ECALTA není dialyzovatelný.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, jiná antimykotika pro systémovou aplikaci, ATC kód: J02AX06

Mechanismus účinku

Anidulafungin je semisyntetický echinokandin, lipopeptid syntetizovaný fermentací produktů

Aspergillus nidulans.

Anidulafungin selektivně inhibuje 1,3-β-D glukan syntázu, enzym přítomný v buňkách hub, ale nikoliv v buňkách savčích. To vede k inhibici tvorby 1,3- β-D-glukanu, esenciální složky fungální buněčné stěny. Anidulafungin vykazuje fungicidní aktivitu proti rodu Candida a aktivitu proti oblastem aktivního buněčného růstu hyf rodu Aspergillus fumigatus.

Účinnost in vitro

Anidulafungin in vitro působí proti C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei a C. tropicalis. Klinický význam těchto nálezů je uveden v bodě „Klinická účinnost a bezpečnost“.

Izoláty s mutacemi v oblastech „hot spot“ cílového genu byly spojeny s klinickým selháním léčby nebo průlomovými infekcemi. Většina klinických případů zahrnovala léčbu kaspofunginem.

V pokusech na zvířatech však tyto mutace způsobují zkříženou rezistenci ke všem třem echinokandinům, a proto jsou tyto izoláty klasifikovány jako rezistentní vůči echinokandinu, dokud se nezískají další klinické zkušenosti s anidulafunginem.

Účinnost anidulafunginu in vitro vůči druhům Candida není jednotná. Konkrétně u C. parapsilosis jsou hodnoty MIC anidulafunginu vyšší než u ostatních druhů Candida. Standardizovaný postup testování citlivosti druhů Candida na anidulafungin stejně jako příslušné interpretace hraničních hodnot byly stanoveny Evropskou komisí pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST)

Tabulka 2. Hraniční hodnoty EUCAST

Druhy Candida

Hraniční hodnota MIC (mg/l)

 

≤S (citlivý)

>R (rezistentní)

Candida albicans

0,03

0,03

Candida glabrata

0,06

0,06

Candida tropicalis

0,06

0,06

Candida krusei

0,06

0,06

Candida parapsilosis1

0,002

Jiné druhy Candida 2

Nedostatek důkazů

1C. parapsilosis má vlastní změnu v cílovém genu, která je pravděpodobným mechanismem vedoucím k vyšším hodnotám MIC než u ostatních druhů Candida. V klinických studiích se výsledek anidulafunginu u C. parapsilosis statisticky nelišil od ostatních druhů nicméně použití echinokandinů u kandidemie vyvolané druhem C. parapsilosis nesmí být uvažováno jako léčba první volby.

2 EUCAST nestanovila hraniční hodnoty pro anidulafungin nezávislé na druhu

Účinnost in vivo

Parenterálně podaný anidulafungin byl účinný proti druhům Candida u imunokompetentních a imunokompromitovaných myších a králičích modelů. Léčba anidulafunginem prodlužovala přežití a také zmenšovala ložiska druhů Candida v orgánech, pokud bylo o léčbě anidulafuinginem rozhodnuto během intervalu 24 až 96 hodin po poslední léčbě.

Experimentální infekce zahrnovala diseminovanou infekci C. albicans u neutropenických králíků, jícnovou/orofaryngeální infekci neutropenických králíků flukonazol rezistentním kmenem C. albicans a diseminovanou infekci neutropenických myší flukonazol rezistentním kmenem C. glabrata.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kandidémie a jiné formy invazivní kandidózy

Bezpečnost a účinnost anidulafunginu byly hodnoceny v pivotní randomizované dvojitě slepé multicentrické mezinárodní studii fáze 3 především u non-neutropenických pacientů s kandidémií a u omezeného počtu pacientů s kandidovou infekcí hlubokých tkání nebo s infekcí tvořící abscesy. Pacienti s kandidovou endokarditidou, osteomyelitidou či meningitidou, nebo s infekcí způsobenou C. krusei byli ze studie vyřazeni. Randomizovaní pacienti užívali i.v. anidulafungin (nasycovací dávka 200 mg následovaná každodenní dávkou 100 mg), nebo i.v. flukonazol (nasycovací dávka 800 mg následovaná každodenní dávkou 400 mg). Pacienti byli stratifikováni dle APACHE II skóre (≤ 20 a >20) a přítomnosti či absence neutropenie. Léčba byla podávána alespoň 14 dní a ne déle než 42 dní. Pacienti v obou studijních ramenech mohli přejít na perorální formu flukonazolu po alespoň 10 dnech intravenózní léčby, za předpokladu, že byli schopni tolerovat perorální léčbu, byli afebrilní alespoň posledních 24 hodin a poslední hemokultury byly Candida - negativní.

Pacienti, kteří užili alespoň jednu dávku studijní medikace a kteří měli před zařazením do studie pozitivní kulturu pro kandidové druhy z normálně sterilního místa, byli zařazeni do MITT (modified intent-to-treat) populace. V primární analýze účinnosti celkové odpovědi u MITT populace na konci i.v. terapie byl anidulafungin porovnáván s flukonazolem v předem specifikovaném dvoustupňovém statistickém srovnání (non-inferiorita, po které následuje superiorita). Úspěšná celková odpověď vyžadovala klinické zlepšení a mikrobiologickou eradikaci. Pacienti byli sledováni 6 týdnů po ukončení léčby.

256 pacientů (ve věku 16-91 let) bylo randomizováno do skupin a užilo alespoň jednu dávku studijní medikace. Nejčastěji izolovanými kmeny při vstupu do studie byly C. albicans (63,8 % anidulafungin, 59,3 % flukonazol), následně C. glabrata (15,7 %, 25,4 %), C. parapsilosis (10,2 %, 13,6 %) a C. tropicalis (11,8 %, 9,3 %) respektive s 20, 13 a 15 izoláty posledních 3 kmenů ve skupině s anidulafunginem. Většina pacientů měla APACHE II skóre 20 nebo méně a velmi málo jich bylo neutropenických.

Údaje o účinnosti, celkové a pro podskupiny jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3. Celkový úspěch u MITT populace: primární a sekundární cíle

 

Anidulafungin

Flukonazol

Rozdíl mezi

 

 

 

skupinami a

 

 

 

(95% CI)

Konec IV léčby (1º cíl)

96/127 (75,6%)

71/118 (60,2%)

15,42 (3,9, 27,0)

Kandidémie pouze

88/116 (75,9%)

63/103 (61,2%)

14,7 (2,5, 26,9)

Ostatní sterilní místab

8/11 (72,7%)

8/15 (53,3%)

-

Peritonealní fluid/IAc absces

 

Ostatní

 

 

 

 

 

C. albicansd

60/74 (81,1%)

38/61 (62,3%)

-

Non-albicans kmenyd

32/45 (71,1%)

27/45 (60,0%)

-

 

 

 

 

Apache II skóre ≤ 20

82/101 (81,2%)

60/98 (61,2%)

-

Apache II skóre 20

14/26 (53,8%)

11/20 (55,0%)

-

 

 

 

 

Bez neutropenie (ANC, cells/mm3

94/124 (75,8%)

69/114 (60,5%)

-

500)

 

 

 

Neutropenie (ANC, cells/mm3 ≤ 500)

-

Ostatní cíle

 

 

 

Konec celé léčby

94/127 (74,0%)

67/118 (56,8%)

17,24 (2,9, 31,6)e

2 týdny sledování

82/127 (64,6%)

58/118 (49,2%)

15,41 (0,4, 30,4)e

6 týdnů sledování

71/127 (55,9%)

52/118 (44,1%)

11,84 (-3,4, 27,0)e

a Počítáno jako anidulafungin minus flukonazol bS nebo bez současné kandidémie

cIntra-abdominální

dÚdaje uvedené pro pacienty s jedním výchozím patogenem.

e98.3% intervaly spolehlivosti upravené post hoc pro několikanásobné porovnání sekundárních cílů.

Míry mortality v obou ramenech jak s anidulafunginem tak flukonazolem jsou uvedeny v tabulce 4:

 

Tabulka 4. Mortalita

 

 

 

Anidulafungin

Flukonazol

 

 

 

 

 

Celková mortalita ve studii

29/127 (22.8%)

37/118 (31.4%)

 

Mortalita během léčby ve studii

10/127 (7.9%)

17/118 (14.4%)

 

Mortality přisuzovaná kandidové

2/127 (1.6%)

5/118 (4.2%)

 

infekci

 

 

Další údaje u pacientů s neutropenií

 

 

Účinnost anidulafunginu (intravenózní nasycovací dávka 200 mg následovaná každodenní intravenózní dávkou 100 mg) u dospělých pacientů s neutropenií (definovaná jako absolutní počet neutrofilů ≤ 500 buněk/mm3, počet leukocytů ≤ 500 buněk/mm3 nebo u pacientů klasifikovaných zkoušejícím jako trpící neutropenií při vstupu do studie) s mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou byla hodnocena v analýze souhrnných údajů z 5 prospektivních studií (1 srovnávací oproti kaspofunginu a 4 otevřené, nesrovnávací). Pacienti byli léčeni po dobu minimálně 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů bylo povoleno převedení na terapii perorálním azolem po nejméně 5 až 10 dnech léčby anidulafunginem. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 46 pacientů. Většina pacientů trpěla pouze kandidemií (84,8 %; 39/46). Nejčastějšími patogeny izolovanými na začátku studie byly C. tropicalis (34,8 %; 16/46), C. krusei (19,6 %; 9/46), C. parapsilosis (17,4 %; 8/46), C. albicans (15,2 %; 7/46) a C. glabrata (15,2 %; 7/46). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní léčby (primární cílový parametr) byla 26/46 (56,5 %) a na konci veškeré léčby byla 24/46 (52,2 %). Mortalita z jakékoli příčiny až do konce studie (kontrolní návštěva v 6. týdnu) byla 21/46 (45,7 %).

Účinnost anidulafunginu u dospělých pacientů s neutropenií (definovaná jako absolutní počet neutrofilů ≤ 500 buněk/mm3 při vstupu do studie) s invazivní kandidózou byla hodnocena v prospektivním, dvojitě zaslepeném, randomizovaném klinickém hodnocení. Způsobilí pacienti dostávali buď anidulafungin (intravenózní nasycovací dávka 200 mg následovaná každodenní intravenózní dávkou 100 mg) nebo kaspofungin (intravenózní nasycovací dávka 70 mg následovaná každodenní intravenózní dávkou 50 mg) (randomizace 2:1). Pacienti byli léčeni po dobu minimálně 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů bylo povoleno převedení na terapii perorálním azolem po nejméně 10 dnech hodnocené léčby. Do studie bylo zařazeno celkem 14 pacientů s neutropenií a mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou (populace MITT) (11 používalo anidulafungin, 3 kaspofungin). Většina pacientů trpěla pouze kandidemií. Nejčastějšími patogeny izolovanými na začátku studie byly C. tropicalis (4 anidulafungin, 0 kaspofungin), C. parapsilosis (2 anidulafungin, 1 kaspofungin), C. krusei (2 anidulafungin, 1 kaspofungin) a C. ciferrii (2 anidulafungin, 0 kaspofungin). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní léčby (primární cílový parametr) činila 8/11 (72,7 %) u anidulafunginu a 3/3 (100,0 %) u kaspofunginu (rozdíl -27,3, 95% CI -80,9, 40,3). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci veškeré léčby činila 8/11 (72,7 %) u anidulafunginu a 3/3 (100,0 %) u kaspofunginu (rozdíl -27,3, 95% CI -80,9, 40,3). Mortalita z jakékoli příčiny až do kontrolní návštěvy v 6. týdnu činila u anidulafunginu (populace MITT) 4/11 (36,4 %) a u kaspofunginu 2/3 (66,7 %).

Pacienti s mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou (populace MITT) a s neutropenií byly identifikováni v analýze souhrnných údajů ze 4 studií s podobným designem v prospektivním, otevřeném klinickém hodnocení bez komparátoru. Účinnost anidulafunginu (intravenózní nasycovací dávka 200 mg následovaná každodenní intravenózní dávkou 100 mg) byla hodnocena u 35 dospělých pacientů s neutropenií, definovanou jako absolutní počet neutrofilů ≤ 500 buněk/mm3, nebo u 22 pacientů počtem leukocytů ≤ 500 buněk/mm3 nebo u 13 pacientů klasifikovaných zkoušejícím jako trpící neutropenií při vstupu do studie. Pacienti byli léčeni po dobu minimálně 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů bylo povoleno převedení na terapii perorálním azolem po nejméně 5 až 10 dnech léčby anidulafunginem. Většina pacientů trpěla pouze kandidemií (85,7 %). Nejčastějšími patogeny izolovanými při vstupu do studie byly C. tropicalis (12 pacientů), C. albicans (7 pacientů), C. glabrata (7 pacientů), C. krusei (7 pacientů) a C. parapsilosis (6 pacientů). Míra úspěšné celkové odpovědi na

konci intravenózní léčby (primární cílový parametr) byla 18/35 (51,4 %) a na konci veškeré léčby 16/35 (45,7 %). Mortalita z jakékoli příčiny ke dni 28 činila 10/35 (28,6 %). Míra úspěšné celkové odpovědi byla na konci intravenózní léčby i na konci veškeré léčby 7/13 (53.8%) u 13 pacientů s neutropenií hodnocenou zkoušejícím při vstupu do studie.

Další údaje u pacientů s infekcemi hlubokých tkání

Účinnost anidulafunginu (intravenózní nasycovací dávka 200 mg následovaná každodenní intravenózní dávkou 100 mg) u dospělých pacientů s mikrobiologicky potvrzenou kandidózou hlubokých tkání byla hodnocena v analýze souhrnných údajů z 5 prospektivních studií (1 srovnávací a 4 otevřené). Pacienti byli léčeni po dobu minimálně 14 dnů. Ve 4 otevřených studiích bylo povoleno převedení na terapii perorálním azolem po nejméně 5 až 10 dnech léčby anidulafunginem. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 129 pacientů. Dvacet jeden (16,3 %) trpěl současně kandidemií. Průměrná hodnota skóre APACHE II byla 14,9 (rozmezí 2-44). Mezi nejčastější místa infekce patřila peritoneální dutina (54,3 %; 70 ze 129), žlučové cesty (7,0 %; 9 ze 129), pleurální dutina (5,4 %; 7 ze 129) a ledviny (3,1 %; 4 ze 129). Mezi nejčastější patogeny izolované z hlubokých tkání při vstupu do studie patřily C. albicans (64,3 %; 83 ze 129), C. glabrata (31,0 %; 40 ze 129), C. tropicalis (11,6 %; 15 ze 129) a C. krusei (5,4 %; 7 ze 129). V tabulce 5 je uvedena míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní léčby (primární cílový parametr) a na konci veškeré léčby a mortalita z jakékoli příčiny až do kontrolní návštěvy v 6. týdnu.

Tabulka 5. Míra úspěšné celkové odpovědia a mortalita z jakékoli příčiny u pacientů s kandidózou hlubokých tkání – sloučená analýza

 

Populace MITT

 

n/N (%)

Úspěšná celková odpověď při EOIVTb

 

Celkem

102/129 (79,1)

Peritoneální dutina

51/70 (72,9)

Žlučové cesty

7/9 (77,8)

Pleurální dutina

6/7 (85,7)

Ledviny

3/4 (75,0)

Úspěšná celková odpověď při EOTb

94/129 (72,9)

Mortalita z jakékoli příčiny

40/129 (31,0)

aÚspěšná celková odpověď byla definována jako klinický i mikrobiologický úspěch léčby

bEOIVT, End of Intravenous Treatment (konec intravenózní léčby); EOT, End of All Treatment (konec veškeré léčby)

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Obecné farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika anidulafunginu byla stanovena na zdravých dobrovolnících, speciálních populacích a pacientech. Byla pozorována nízká interindividuální variabilita při systémové expozici (koeficient variace ~ 25 %). Rovnovážný stav byl dosažen první den po podání nasycovací dávky (dvojnásobek udržovací dávky).

Distribuce

Farmakokinetika anidulafunginu je charakterizována rychlým biologickým poločasem (0,5-1 hodina) a distribučním objemem 30-50 litrů, který je podobný objemu celkové tělesné vody. Anidulafungin se značně váže na lidské plazmatické proteiny (>99%). Nebyly prováděny žádné specifické studie na distribuci anidulafunginu ve tkáních u lidí. Nejsou proto k dispozici žádné informace ohledně penetrace/průniku anidulafunginu do mozkomíšního moku a/nebo přes hematoencefalickou bariéru.

Biotransformace

Jaterní metabolismus anidulafunginu nebyl pozorován. Anidulafungin není klinicky významným substrátem, induktorem či inhibitorem izoenzymů cytochromu P450. Je nepravděpodobné, že anidulafungin bude mít klinicky významné účinky na metabolismus léků metabolizovaných izoenzymy cytochromu P450.

Anidulafungin je při fyziologických teplotách a fyziologickém pH pomalu chemicky degradován na peptid s otevřeným řetězcem, který postrádá antimykotickou účinnost. Degradační poločas anidulafunginu in vitro při fyziologických podmínkách je přibližně 24 hodin. In vivo je produkt s otevřeným řetězcem postupně konvertován na peptidické štěpné produkty a eliminován převážně biliární exkrecí.

Eliminace

Clearance anidulafunginu je přibližně 1 l/h. Anidulafungin má predominantní eliminační poločas přibližně 24 hodin, který charakterizuje většinu časového profilu plazmatických koncentrací. Terminální poločas anidulafunginu, který charakterizuje terminální eliminační fázi profilu, je 40-50 hodin.

V klinické studii při podání jedné dávky byl zdravým dobrovolníkům podáván radioaktivně značený (14C) anidulafungin (~88 mg). Přibližně 30 % podané radioaktivní dávky bylo eliminováno stolicí během 9 dnů, z toho méně než 10 % jako nezměněná látka. Méně než 1 % z podané radioaktivní dávky bylo vyloučeno močí. Koncentrace anidulafunginu klesly pod hranici měřitelnosti 6 dní po podání jedné dávky. Zanedbatelné množství radioaktivity dodané značenou látkou bylo eliminováno z krve, moči a stolice za 8 týdnů po podání dávky.

Linearita

Anidulafungin vykazuje lineární farmakokinetiku v širokém rozmezí jednodenní dávky (15-130 mg).

Speciální populace

Pacienti s mykotickými infekcemi

Farmakokinetika anidulafunginu u pacientů s mykotickou infekcí je podobná farmakokinetice pozorované u zdravých dobrovolníků při populační farmakokinetické analýze. Při dávkovacím režimu 200/100 mg denně a rychlosti infuze 1,1 mg/min v rovnovážném stavu by mohly maximální a minimální plazmatické hladiny přibližně dosahovat 7 respektive 3 mg/l, s průměrnou plochou pod křivkou (AUC) v rovnovážném stavu přibližně 110 mg h/l.

Hmotnost

Přestože hmotnost byla v populační farmakokinetické analýze identifikována jako zdroj variability clearance, má jen malý klinický význam pro farmakokinetiku anidulafunginu.

Pohlaví

Plazmatické koncentrace anidulafunginu byly u zdravých mužů a žen podobné. Ve studiích opakovaného podání byla clearance mírně rychlejší (přibližně o 22 %) u mužů.

Starší populace

Analýza populační farmakokinetiky ukázala, že medián clearance se mírně lišil mezi starší populací (pacienti ≥ 65, medián CL = 1,07 l/h) a populací mladší (pacienti < 65, medián CL = 1,22 l/h), rozsah hodnot clearance však byl podobný.

Rasa

Farmakokinetika anidulafunginu byla podobná u bělochů, černochů, asiatů a hispánců.

HIV pozitivita

Úpravy dávkování v závislosti na HIV pozitivitě nejsou zapotřebí, bez ohledu na souběžnou antiretrovirovou léčbu.

Jaterní nedostatečnost

Anidulafungin není metabolizován v játrech. Farmakokinetika anidulafunginu byla hodnocena u pacientů s jaterní nedostatečností dle klasifikací Child-Pugh A, B či C. Koncentrace anidulafunginu nebyly zvýšeny u subjektů s jakýmkoliv stupněm jaterní nedostatečnosti. Ačkoliv u pacientů se

stupněm Child-Pugh C bylo pozorováno mírné snížení AUC, bylo stále v rozmezí populačních odhadů pro zdravé dobrovolníky.

Renální insuficience

Anidulafungin má zanedbatelnou renální clearance (< 1 %). V klinické studii subjektů s mírnou, střední, závažnou či terminální (na dialýze závislou) renální nedostatečností byly farmakokinetické parametry anidulafunginu podobné těm, které byly pozorovány u subjektů s normální renální funkcí. Anidulafungin není dialyzovatelný a může být podáván bez ohledu na časování hemodialýz.

Pediatričtí pacienti

Farmakokinetika anidulafunginu po alespoň 5-denním dávkování byla sledována u 24 imunokompromitovaných pediatrických (2 až 11 let) a adolescentních (12 až 17 let) pacientů s neutropenií. Rovnovážný stav byl dosažen první den po podání nasycovací dávky (dvojnásobek udržovací dávky) a rovnovážné Cmax a AUCss rostou v závislosti na dávce. Systémová expozice po denní udržovací dávce 0,75 a 1,5 mg/kg/den u pacientů ve věku 2 až 17 let byla srovnatelná s expozicí pozorovanou u dospělých po dávce 50 respektive 100 mg/den. Oba režimy byly pacienty dobře tolerovány.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V 3měsíčních studiích byla pozorována známka jaterní toxicity včetně zvýšených enzymů a morfologických změn jak u myší tak u opic při dávkách 4 až 6 krát vyšších než je očekávaná klinická léčebná expozice. In vitro a in vivo studie genotoxicity anidulafunginu neposkytly žádné důkazy pro genotoxický potenciál. Dlouhodobé studie na zvířatech ke zhodnocení karcinogenního potenciálu anidulafunginu nebyly provedeny.

Podávání anidulafunginu potkanům nemělo žádný vliv na reprodukci, včetně samčí a samičí fertility.

Anidulafungin přecházel u potkanů přes placentární bariéru a byl detekován ve fetální plazmě.

Byly prováděny studie toxicity embryo-fetálního vývoje s dávkami v rozmezí 0,2- a 2-násobku (u potkanů) a v rozmezí 1- a 4-násobku (u králíků) navrhované terapeutické udržovací dávky 100 mg/den. Při podávání potkanům nevedl anidulafungin k žádné vývojové toxicitě ani při nejvyšší zkoušené dávce. Účinky na vývoj pozorované u králíků (mírně snížená hmotnost plodu) se objevovaly jen ve skupině s nejvyšší dávkou, která vedla i k projevům toxicity u matek.

Koncentrace anidulafunginu v mozku po jednorázovém podání dávky byla u neinfikovaných dospělých a neonatálních potkanů nízká (poměr koncentrace v mozku a plazmě byl přibližně 0,2). Nicméně koncentrace v mozku se u neinfikovaných neonatálních potkanů po pěti denních dávkách zvýšily (poměr koncentrace v mozku a plazmě byl přibližně 0,7). Ve studiích po opakovaném podání dávky u králíků s roztroušenou kandidózou a u myší s kandidovou infekcí CNS, se ukázalo, že anidulafungin omezuje mykotické ložisko v mozku.

Potkani dostávali dávky anidulafunginu ve třech dávkových hladinách a byli anestetizovaní během jedné hodiny použitím kombinace ketaminu a xylazinu. U potkanů ve skupině s nejvyšší dávkou se objevily reakce spojené s podáním infuze, které se anestezií zhoršily. U některých potkanů ze skupiny se středně vysokou dávkou se objevily podobné reakce, ale pouze po podání anestezie. U zvířat s nejnižší dávkou se neobjevily žádné nežádoucí reakce bez ohledu na přítomnost anestezie, a žádné reakce spojené s podáním infuze se neobjevily ve skupině se středně vysokou dávkou při absenci anestezie.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Fruktosa

Mannitol (E421)

Polysorbát 80 (433)

Kyselina vinná (E334)

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky nebo elektrolyty s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

Připouští se odchylky od teploty do 25 ºC po dobu 96 hodin a prášek lze zpětně uchovávat v lednici.

Rekonstituovaný roztok:

Rekonstituovaný roztok je možné uchovávat při teplotě do 250 C po dobu až 24 hodin.

Chemická a fyzikální in-use stabilita (po otevření před použitím) rekonstituovaného roztoku byla prokázána po dobu 24 hodin při 250 C.

Z mikrobiologického hlediska, při dodržování správných aseptických postupů, rekonstituovaný roztok může být použit po dobu až 24 hodin, pokud je uchováván při 25ºC.

Infuzní roztok:

Infuzní roztok lze uchovávat při 25ºC po dobu 48 hodin nebo může být uchováván zmrazený po dobu 72 hodin nejméně.

Chemická a fyzikální in-use stabilita (po otevření před použitím) infuzního roztoku byla prokázána po dobu 48 hodin při 25o C.

Z mikrobiologického hlediska, při dodržování správných aseptických postupů, infuzní roztok lze použít po dobu až 48 hodin od přípravy, pokud je uchováván při 25ºC.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (20 C – 80 C).

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a velikost balení

30 ml skleněná (Typ I) injekční lahvička s elastomerovou zátkou (butylová pryž potažená inertním polymerem na té části, která je v kontaktu s přípravkem, povrch horní části je pro snazší zacházení opatřen lubrikantem) a hliníkovým pertlem s odtrhovacím víčkem

Velikost balení 1 lahvička.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

Přípravek ECALTA má být rozpuštěn vodou na injekci a poté naředěn POUZE injekčním roztokem 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzním roztokem 50 mg/ml (5%) glukosy. Kompatibilita rozpuštěného anidulafunginu s intravenózními substancemi, aditivy nebo léky jinými než infuzní roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy nebyla stanovena.

Rekonstituce

Jedna lahvička s práškem rozpuštěným 30 ml vody na injekci za aseptických podmínek má koncentraci 3,33 mg/ml. Pokud se identifikují částice nebo zabarvení po následném ředění, roztok musí být zlikvidován.

Naředění a infuze

Převedením rozpuštěných obsahů lahvičky/lahviček za aseptických podmínek do i.v. vaku (nebo lahve) obsahující buď infuzní roztok 9 mg/ml (0.9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy je dosaženo koncentrace anidulafunginu 0,77 mg/ml. Níže uvedená tabulka poskytuje objemy pro každou dávku.

Požadavky na ředění pro podání přípravku ECALTA

Dávka

Počet

Celkový

Objem

Celkový

Rychlost infuze

Minimální

 

lahviček s

rekonstituovaný

infuze A

objem infuze B

 

doba trvání

 

práškem

objem

 

 

 

infuze

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

180 min

ABuď infuzní roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy.

BKoncentrace infuzního roztoku je 0,77 mg/ml.

Rychlost podání infuze přípravku ECALTA nesmí přesáhnout 1,1 mg/min (odpovídá 1,4 ml/min, pokud je přípravek rekonstituován a naředěn podle pokynů), (viz body 4.2, 4.4 a 4.8).

Parenterální léčivé přípravky by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice a zda jsou bezbarvé. Jestliže jsou identifikovány částice nebo změna barvy, roztok zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/416/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20.9.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 23.8.2012

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis