Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Příbalová informace - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Ecalta
Kód ATCJ02AX06
Látkaanidulafungin
VýrobcePfizer Limited

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ECALTA 100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Anidulafunginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek ECALTA a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ECALTA používat

3.Jak se přípravek ECALTA používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek ECALTA uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek ECALTA a k čemu se používá

Přípravek ECALTA obsahuje léčivou látku anidulafungin a předepisuje se dospělým k léčbě mykotické infekce krve nebo jiných vnitřních orgánů nazývané invazivní kandidóza. Infekce je způsobena mykotickými buňkami (kvasinkami) nazývanými Candida.

Přípravek ECALTA patří do skupiny léků, které se nazývají echinokandiny. Tyto léčivé přípravky se používají k léčbě závažných mykotických infekcí.

Přípravek ECALTA brání normálnímu vývoji mykotické buněčné stěny. Mykotické buňky mají působením přípravku ECALTA buněčné stěny neúplné nebo vadné a stávají se tak křehké nebo neschopné růstu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ECALTA používat

Nepoužívejte přípravek ECALTA

-jestliže jste alergický/á na anidulafungin, jiné echinokandiny (např. CANCIDAS) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ECALTA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Váš lékař se může rozhodnout, že bude sledovat

-funkci Vašich jater, jestliže u Vás dojde k rozvoji jaterních obtíží během léčby

-jestliže dostanete anestetika během léčby přípravkem ECALTA

Děti

Přípravek ECALTA nesmí být podáván pacientům mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ECALTA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo možná budete užívat.

Nezačínejte nebo nepřestávejte užívat jakýkoliv jiný léčivý přípravek bez předchozího souhlasu Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Účinek přípravku ECALTA na těhotné ženy není znám. Přípravek ECALTA se proto nedoporučuje během těhotenství. Ženy v plodném období života by proto měly užívat účinnou antikoncepci. Jestliže otěhotníte během užívaní přípravku ECALTA, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

Účinek přípravku ECALTA na kojící ženy není znám. Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím než začnete užívat přípravek ECALTA.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek ECALTA obsahuje fruktosu

Tento lék obsahuje fruktosu (druh cukru). Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3.Jak se přípravek ECALTA používá

ECALTA bude vždy připravován a podán lékařem nebo profesionálním zdravotníkem (více informací o způsobu přípravy je uvedeno na konci příbalové informace v bodě informace určené pouze pro zdravotnické pracovníky).

První den se léčba zahajuje dávkou 200 mg (nasycovací dávka), následovaná poté dávkou 100 mg denně (udržovací dávka)

Přípravek ECALTA se má podávat jednou denně, pomalou infuzí (drip) do žíly. Infuze se podává po dobu nejméně 1,5 hodiny v případě udržovací dávky a 3 hodiny v případě nasycovací dávky.

Váš lékař stanoví délku trvání léčby a velikost dávky přípravku ECALTA, kterou budete každý den dostávat a bude sledovat odpověď na léčbu a Váš tělesný stav.

Obecně by léčba měla pokračovat alespoň 14 dní po posledním dni, kdy byla Candida stanovena ve Vaší krvi.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku ECALTA, než mělo být

Pokud jste znepokojen/a, že možná dostáváte příliš vysokou dávku přípravku ECALTA, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo jinému zdravotníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ECALTA

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta. Lékař by Vám neměl podat dvojitou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ECALTA

Neměl(a) byste pocítit žádné účinky po ukončení léčby přípravkem ECALTA Vaším lékařem.

Váš lékař Vám může následně po léčbě přípravkem ECALTA z důvodu prevence návratu mykotické infekce předepsat jinou další léčbu.

Pokud se vrátí Vaše původní průvodní příznaky, sdělte to neprodleně Vašemu lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být zaznamenány Vaším lékařem během sledování Vaší léčby a stavu.

Během podávání přípravku ECALTA byly vzácně hlášeny život ohrožující alergické reakce, které mohou zahrnovat obtížné dýchání se sípáním nebo zhoršení stávající vyrážky.

Závažné nežádoucí účinky – informujte okamžitě svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících stavů:

-Křeče (záchvat)

-Zarudnutí

-Vyrážka, svědění

-Nával horka

-Kopřivka

-Náhlé stažení svalů dýchacích cest způsobující sípání nebo kašlání

-Obtíže s dýcháním

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) jsou:

-Nízký obsah draslíku v krvi (hypokalemie)

-Průjem

-Nevolnost

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) jsou:

-Křeče (záchvat)

-Bolest hlavy

-Zvracení

-Změny v krevních testech jaterní funkce

-Vyrážka, pruritus (svědění)

-Změny v krevních testech funkce ledvin

-Porucha odtoku žluče ze žlučníku do střeva (cholestáza)

-Vysoká hladina cukru v krvi

-Vysoký krevní tlak

-Nízký krevní tlak

-Náhlé stažení svalů dýchacích cest způsobující sípání nebo kašlání

-Dýchací obtíže

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) jsou:

-Porucha systému srážení krve

-Zarudnutí

-Nával horka

-Bolest žaludku

-Kopřivka

-Bolest v místě vpichu infuze

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena) jsou:

-Život ohrožující alergické reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek ECALTA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Naředěný roztok může být uchováván při teplotě až 25° C po dobu až 24 hodin. Infuzní roztok lze uchovávat při teplotě 25° C (pokojová teplota) po dobu 48 hodin nebo může být uchováván zmrazený po dobu 72 hodin nejméně a musí být podán při teplotě 25° C (pokojová teplota) během 48 hodin.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ECALTA obsahuje

-Léčivou látkou je anidulafunginum. Jedna lahvička s práškem obsahuje 100 mg anidulafunginu.

-Pomocnými látkami jsou: fruktosa, mannitol (E421), polysorbát 80 (E433), kyselina vinná (E334), hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Jak přípravek ECALTA vypadá a co obsahuje toto balení

ECALTA se dodává v krabičce obsahující 1 lahvičku se 100 mg prášku pro koncentrát pro infuzní roztok.

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je bílý až skoro bílý lyofilizát.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci přípravku ECALTA:

Pfizer Limited, Ramsgate Rd, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie

Výrobce

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België /Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer s.r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel : +356 21 22 01 74

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 6785 800

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: + 351 214 235 500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

Tel: +44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.,

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 5505 2000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer Limited

Filiāle Latvijā

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčvibé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro lékaře nebo profesionální zdravotníky a vztahuje se pouze k balení s jednou lahvičkou přípravku ECALTA 100 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

Obsah lahvičky má být rozpuštěn vodou na injekci a poté naředěn POUZE infuzním roztokem 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzním roztokem 50 mg/ml (5%) glukosy. Kompatibilita rozpuštěného přípravku ECALTA s intravenózními substancemi, aditivy nebo léky jinými než infuzní roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy nebyla stanovena.

Rekonstituce

Jedna lahvička s práškem rozpuštěným ve 30 ml vody na injekci za aseptických podmínek má koncentraci 3,33 mg/ml. Pokud se identifikují částice nebo zabarvení po následném ředění, roztok musí být zlikvidován.

Pokud není dále ředěn okamžitě, smí být rekonstituovaný roztok uchováván při 2° C – 25° C ale musí být dále ředěn během 1 hodiny po rekonstituci.

Naředění a infuze

Převedením rozpuštěných obsahů lahvičky/lahviček za aseptických podmínek do i.v. vaku (nebo lahve) obsahující buď infuzní roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy je dosaženo koncentrace přípravku ECALTA 0,77 mg/ml. Níže uvedená tabulka poskytuje objemy pro každou dávku.

Požadavky na ředění pro podání přípravku ECALTA

Dávka

Počet

Celkový

Objem

Celkový

Rychlost infuze

Minimální

 

lahviček s

rekonstituovaný

infuze A

objem infuze B

 

doba trvání

 

práškem

objem

 

 

 

infuze

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

180 min

ABuď infuzní roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného nebo infuzní roztok 50 mg/ml (5%) glukosy.

BKoncentrace infuzního roztoku je 0,77 mg/ml.

Rychlost podání infuze přípravku ECALTA nesmí přesáhnout 1,1 mg/min (odpovídá 1,4 ml/min, pokud je přípravek rekonstituován a naředěn podle pokynů).

Parenterální léčivé přípravky by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice a zda jsou bezbarvé. Jestliže jsou identifikovány částice nebo změna barvy, roztok zlikvidujte.

Pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis